ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st PUC History All Chapter Notes Question Answer 2022

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf, 1st Puc History Notes in Kannada Medium All Chapter Syllabus Question Answer Pdf 2022 Kseeb Solutions For Class 11 History Notes History 1st Puc Notes Kannada Medium Pdf Download Karnataka

 

1st Puc History Question Answer Notes in Kannada Medium

ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ!…… ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್ 2022 Pdf ನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ…..ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆಂದೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು ಈ ಕೆಳಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ ನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು,

1st puc history question answer

ತರಗತಿ : ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ

ವಿಷಯ : ಇತಿಹಾಸ


ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂಪಾಠದ ಹೆಸರುPDF ವೀಕ್ಷಿಸಿPDF ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
01ಪೀಠಿಕೆ
1. ಇತಿಹಾಸದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ-ಹೆರೋಡೊಟೆಸ್
ಅಗಸ್ಟೈನ್‌, ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌, ಜೆ.ಬಿ ಬ್ಯೂರಿ, ನೆಹರೂ ಮತ್ತು ಟಾಯ್ನ್‌ ಬಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
1.2 ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
02ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
03ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಇತಿಹಾಸವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
3.1 ಪೀಠಿಕೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
3.2 ಈಜಿಪ್ತ್ ನಾಗರಿಕತೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
3.3‌ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯಾ ನಾಗರಿಕತೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
3.4 ಚೀನಾದ ನಾಗರಿಕತೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
04ಗ್ರೀಕ್‌ ಮತ್ತು ರೋಮನ್‌ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ-ಕೊಡುಗೆಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4.1 ಗ್ರೀಕ್ ನ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳು – ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4.2 ರೋಮಿನ ಗಣರಾಜ್ಯಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
05ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
5.1 ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
5.2 ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮ್ಮದ್‌ ರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
06ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗ ಬದಲಾವಣೆಯತ್ತವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಚರ್ಚ್‌, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ – ಊಳಿಗ ಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
07ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಆರಂಭವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7.1 ಭೌಗೋಳಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7.2 ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7.3 ಮತಸುಧಾರಣೆ – ಮಾರ್ಟಿನ್‌ ಲೂಥರ್‌ – ಪ್ರತಿಸುಧಾರಣೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
08ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
8.1 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
8.2 ಅಮೆರಿಕಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
8.3 ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಕ್ರಾಂತಿ ( 1789-1795)ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
8.4 ರಷ್ಯಾದ ಕ್ರಾಂತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
09ನೆಪೋಲಿಯನ್‌ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಉದಯವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
9.1 ನೆಪೋಲಿಯನ್‌ ಬೋನಪಾರ್ಟಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
9.2 ಇಟಲಿ ಏಕೀಕರಣವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
9.3 ಜರ್ಮನಿ ಏಕೀಕರಣವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
10ಪ್ರಪಂಚದ ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
10.1 ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ – ವರ್ಸೆಲ್ಸ್‌ ಒಪ್ಪಂದವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
10.2 ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಏಳಿಗೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
10.3 2ನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
10.4 ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಗಳು ಸಾಧನೆಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
11ಸಮಕಾಲೀನ ಪ್ರಪಂಚವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
11.1 ಶೀತಲ ಸಮರವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
11.2 ಯು. ಎಸ್.‌ ಎಸ್.‌ ಆರ್‌. ವಿಘಟನೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
11.3 ಸಿ. ಐ. ಎಸ್.‌ ರಚನೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
12ಆಲಿಪ್ತ ಚಳುವಳಿ – ತೃತೀಯ ಜಗತ್ತಿನ ಉದಯವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

FAQ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ PDF ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ಈ ಪೊಸ್ಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ PDF ಲಿಂಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ಹೌದು, ಈ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

First PUC All Textbooks Pdf 2022

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ Pdf

All Notes App

1st Puc All Subject Notes

7 thoughts on “ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st PUC History All Chapter Notes Question Answer 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *