ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st Puc Manava Vikasanada Kathe History Notes in Kannada Medium

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌, 1st Puc Manava Vikasanada Kathe History Notes Question Answer in Kannada Medium Pdf Download Karnataka Kseeb Solution For Class 11 Chapter 2 Notes ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು 1st PUC History 2nd Chapter Notes in Kannada

 

Manava Vikasanada Kathe Notes Question Answer

1st PUC History 2nd Chapter Notes in Kannada

ತರಗತಿ : ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ

ಪಾಠದ ಹೆಸರು : ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆ

I. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪದ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ

1. ಹೋಮೋ ಕುಲ ಯಾವಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು ?

ಹೋಮೋ ಕುಲ 5.6 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು .

2. ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಮಾವನ ಪ್ರಜಾತಿ ಯಾವುದು ?

ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಮಾನವ ಪ್ರಜಾತಿ ಎಂದರೆ“ ಹೋಮೋಹ ಬಿಲಿಸ್ .

3. ದ್ವಿಪಾದ ಚಲನೆ ಎಂದರೇನು ?

ದ್ವಿಪಾದ ಚಲನೆ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಡೆಯುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಓಡುವುದು .

4 . “ ಹ್ಯೂಮನ್ ” ಪದವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ? ‌

ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ .

5. “ ಹೋಮೋ ” ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು ?

“ ಹೋಮೋ ” ಎಂದರೆ “ ಮಾನವ ” ಅಥವಾ “ ಮನುಷ್ಯ ” ,

6. ಭೂಮಿಯು ಯಾವಾಗ ಉದಯಿಸಿತು ?

ಸುಮಾರು 4.5 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಉಗಮವಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ .

7. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ?

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿ ‘ ದಿ ಓರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ( The origin of the species ) .

8. ಮಾನವರನ್ನು ಹೋಲುವ ಜೀವಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ವಿಕಸಿಸಿದವು ?

ಮಾನವರನ್ನು ಹೋಲುವ ಜೀವಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ 5-6 ಮಿಲಿಯ ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿಸಿದವು .

9. ಮೇಲು ಕುಟುಂಬ ಹೋಮಿನಾಯ್ಡೆಯಿಂದ ಹೋಮೊ ಕುಲವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾದವು?

ಮೇಲು ಕುಟುಂಬ ಹೋಮಿನಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಹೋಮೋ ಕುಲವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲು ಸುಮಾರು 30 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾದವು .

II . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಪದ ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ .

1 . ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಎರಡು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಯಾವುವು ?

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಎರಡು ಸಿದ್ದಾಂತಗಳೆಂದರೆ –

*ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ

* ಸಬಲರು ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ

2. ಯಾವ ಎರಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾನವನ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ?

ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೋರಿಲ್ಲಾಗಳು ಮಾನವನ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ . 6. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳ

3. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಯೋಜಿತ ಬೇಟೆ ಹಾಗು ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಕುರುಹುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ ?

ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಯೋಜಿತ ಬೇಟೆ ಹಾಗು ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಕುರುಹುಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ . ಅವುಗಳೆಂದರೆ –

1 ) ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೋವ ಹಾಗೂ

2 ) ಜರ್ಮನಿಯ ಷಾನಿಂಜೆನ್

4 . ಭೂಮಿಯ ಉಗಮ ಹಾಗೂ ವಿಕಸನದ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ .

ಭೂಮಿಯ ಉಗಮ ಹಾಗೂ ವಿಕಸನದ ಎರಡು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೆಂದರೆ –

*ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲವೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ

*ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ

5. ಭೂಮಿಯ ಹವಾಗುಣ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ?

ಭೂಮಿಯ ಹವಾಗುಣ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ –

* ಭೂಮಿಯ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳು ಹಿಮಚ್ಛಾದಿತಗೊಂಡು ವಾಯುಗುಣ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳುಂಟಾದವು , ತಂಪು ಹಾಗೂ ಒಣ ಹವಾಗುಣ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿ ಬಯಲು , ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು .

* ಅನೇಕ ಪ್ರಬೇಧಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯಲು ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯು ವಾಯುಗುಣವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಯಿತು . ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಉಗಮ ಮತ್ತು ವಿಕಸನ ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅಳಿವಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ವಾಯುಗುಣ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು .

6 . ಜೀವದ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಎರಡು ರಸಾಯನಿಕಗಳು ಯಾವುವು ?

ಜೀವದ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಎರಡು ರಸಾಯನಿಕಗಳು – 1 ) ಜಲಜನಕ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲ

1st PUC History 2nd Chapter Notes in Kannada Pdf

III . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು 15 ರಿಂದ 20 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ .

1. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾನವನ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ?

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯಗಳು ಮಾನವನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು . ಮರದ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೋಮಿನಿಡ್‌ಗಳು ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ , ವಿಸ್ತಾರದ ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸತೊಡಗಿದವು . ಬಿಸಿಲು , ಮಳೆ , ಗಾಳಿ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು . ಅಲ್ಲದೆ ಮರದ ಮೇಲಿದ್ದ ಹಣ್ಣುಗಳು , ಬೀಜಗಳು ಗೆಡ್ಡೆಗೆಣಸುಗಳ ಕೊರತೆಯಾದುದರಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಓಡಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದವು . ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು , ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದವು . ನದಿ , ಕೆರೆ , ಹಳ್ಳ , ಕೊಳ್ಳಗಳ ಬಳ ಆಶ್ರಯತಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವು . ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವು . ದ್ವಿಪಾದಚಲನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

2. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೇಗೆ ರಚನೆಯಾಯಿತು ?

* ಸುಮಾರು 4.5 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಉಗಮವಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ . ಆಗ ಭೂಮಿಯು ಉರಿಯುವ ಗೋಳವಾಗಿತ್ತು . ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ಸ್ಫೋಟ ಹಾಗೂ ದಕ್ಕಮುಕ್ಕಿಗಳಗೊಳಪಟ್ಟಿತು . ವಿಕಸನದ ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಹಾಗೂ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದವು .

* ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ವಾಲುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರನ ಉಗಮವಾಯಿತು . ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರೆದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದರವು ಕುಗ್ಗಲಾರಂಭಿಸಿ – ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹಾಗು ಕಣಿವೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು . ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅತಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನೀರು ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು . ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದಂತೆ ಆವಿಯು ಮೋಡಗಳಾಗಿ ನಂತರ ಧಾರಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು . ಹೀಗಾಗಿ ಕೆರೆ , ಕೊಳ , ನದಿ , ಸರೋವರಗಳು ಉಂಟಾದವು . ಶಿಲೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಾಗಿ ಮರಳು , ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ತಳ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡವು.

3. ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯ ಪಾತ್ರವೇನು ?

ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ . ಮೊದಲಿಗೆ ಪಶುಪಾಲನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅನಂತರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ ನಡೆದವು . ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ನೀಗಿದಂತಾಗಿತ್ತು.

ಪಶುಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಂದ ಸಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದರೆ – ‘ ನಾಯಿ ‘ , ಅನಂತರ ಕುರಿ , ಮೇಕೆ , ಹಸು , ಬೆಕ್ಕು , ಒಂಟೆ ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳು ಪಳಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು . ನಾಯಿಗಳು ಮಾನವರಿಗೆ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ಕಾಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದವು . ಮಾನವ ವಿಕಾಸದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗಿದೆ . ಇದು ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ . ಗೋಧಿ , ಅಕ್ಕಿ , ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು . ಕೃಷಿಯು 13000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಈಚೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು .

ಕೃಷಿಯು ಮಾನವನನ್ನು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಬಳಿ ಒಂದೆಡೆ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿತು . ಈ ನೆಲೆಸುವಿಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ನಗರಗಳ ನಾಗರಿಕತೆಯ ತಳಪಾಯವಾದವು .

4. ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಾದ ಚಲನೆ ಹಾಗೂ ಶಿಲಾಯುಗಗಳು ಯಾವ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದವು ?

ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಾದ ಚಲನೆ ಹಾಗು ಶಿಲಾಯುಧಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದವು . ನೇರ ಅಂಗರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಹೋಮಿನಿನ್‌ಗಳು ದ್ವಿಪಾದ ಚಲನೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡವು . ದ್ವಿಪಾದ ಚಲನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸಹ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಂಡಿತು . ದ್ವಿಪಾದ ಚಲನೆ ಮುಂಗಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಿತು . ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹಿಡಿತ ಮುಷ್ಠಿ ಹಿಡಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾದವು . ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು , ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು . ದ್ವಿಪಾದ ಚಲನೆಯು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಚಲಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು . ಕಟ್ಟಿಗೆ , ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು . ಕಲ್ಲಿನ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಯುಗ ಎಂದು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಇದು ಮಿದುಳಿನ ಗಾತ್ರದ ಏರಿಕೆಗೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು . ಉಪಕರಣಗಳ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ‘ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗ ‘ , ಮಧ್ಯಕಾಲಿನ ಹಾಗೂ ನವಶಿಲಾಯುಗ ಎಂದು ವರ್ಗಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ . ಇದರ ನಂತರ ಲೋಹಗಳ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು .

5. ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ ಉಗಮಿಸಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ .

ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ ಎಂದರೆ , ಇಂದಿನ ಮಾನವ ಪ್ರಜಾತಿಯು ಎಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ . ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿವೆ –

1 ) ಸ್ಥಳಾಂತರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಉಗಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ

2 ) ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ

1 ) ಸ್ಥಳಾಂತರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಉಗಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದರೆ ಪ್ರಜಾತಿಗಳು ಪೋಷಣಾತ್ಮಕ ಉಷ್ಣವಲಯದಿಂದ ಹಾಗು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಲ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಮಾನವ ಜಾತಿಯು ಉಗಮಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು .

2 ) ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ – ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜ ಮಾನವ ಪ್ರಜಾತಿಗಳಿಂದ ವಿಕಸನ ಹೊಂದಿದವು , ಆದರೆ ವಿಕಾಸದ ಗತಿಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು . ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧತೆಯು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ .

IV . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 30 ರಿಂದ 40 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ .

1. ಮಾನವನ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ ,

ಮಾನವನ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ –

1 ) ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ : ವಾಯುಗುಣ ಹಾಗೂ ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾನವನ ವಿಕಸನದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು . ಶೀತಯುಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳು ಹಿಮಚ್ಛಾದಿತಗೊಂಡು ವಾಯುಗುಣ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳುಂಟಾದವು . ತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಒಣ ಹವಾಗುಣ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿ ಬಯಲು , ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು . ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಉಗಮ ಮತ್ತು ವಿಕಸನ ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅಳಿವಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ವಾಯುಗುಣ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು .

2 ) ಮಿದುಳಿನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ : ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮಾನವ ಪ್ರಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಮಿದುಳು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು . ಮಿದುಳಿನ ಗಾತ್ರದ ವೃದ್ಧಿಯಿಂದಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ , ನೇರ ಅಂಗವಿನ್ಯಾಸ , ದ್ವಿಪಾದ ಚಲನೆ , ಆಯುಧಗಳ ಹಾಗೂ ಬೆಂಕಿಯ ಉಪಯೋಗ ಯೋಜಿತ ಬೇಟೆ , ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ , ಭಾಷೆ ಮುಂತಾದವು ವೃದ್ಧಿಗೊಂಡವು .

3 ) ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಆಶ್ರಯತಾಣ : ಹೋಮಿನೊಯ್ದಗಳು ಬೀಜಗಳು , ಹಣ್ಣುಗಳು , ಗಡ್ಡೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದವು . ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು . ನಂತರ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮರಗಿಡಗಳಿಂದ ಇಳಿದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು . ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಂದ , ಬಿಸಿಲು , ಗಾಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು , ವಿಶಾಲವಾದ ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಾದವು .

4 ) ದ್ವಿಪಾದ ಚಲನೆ : ಹೋಮಿನಾಯ್ಡ್ಗಳು ದ್ವಿಪಾದ ಚಲನೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡವು . ದ್ವಿಪಾದ ಚಲನೆ ಮುಂಗಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಿತು . ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇದು ಕೈಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾದವು . ಇವು ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು , ಬಹಳ ಹೋಗಲು ಇವು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾದವು .

5 ) ಉಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆ : ಆಹಾರದ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರಭಕ್ಷಕರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಆಯುಧ ತಯಾರಿಸ ತೊಡಗಿದರು . ನೈಮಣ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಚೀನ , ಮಧ್ಯ ನವಶಿಲಾಯುಗವೆಂದು ವಿಭಜಿಸಲಾಯಿತು . ನಂತರ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು .

6 ) ಭಾಷೆ : ಯೋಜಿತ ಬೇಟೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು . ಮೊದಲು ಸಂಜೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಉಚ್ಛಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆ ಉಗಮವಾಯಿತು .

7 ) ಪಶುಪಾಲನೆ ಕೃಷಿಯ ಆರಂಭ : ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಶುಪಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಯಿತು .

8 ) ಕಲೆ : ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಲೆ , ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮುಂತಾದವು ವಿಕಾಸಗೊಂಡವು .

FAQ

1. “ ಹೋಮೋ ” ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು ?

“ ಹೋಮೋ ” ಎಂದರೆ “ ಮಾನವ ” ಅಥವಾ “ ಮನುಷ್ಯ ” ,

2. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ?

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿ ‘ ದಿ ಓರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ( The origin of the species ) .

3. ಭೂಮಿಯು ಯಾವಾಗ ಉದಯಿಸಿತು ?

ಸುಮಾರು 4.5 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಉಗಮವಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ .

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

First PUC All Textbooks Pdf

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ Pdf

1st PUC History Notes

All Notes App

2 thoughts on “ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st Puc Manava Vikasanada Kathe History Notes in Kannada Medium

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh