rtgh

Category Archives: Summary

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿಯ ವಚನಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾರಾಂಶ | 2nd PUC Urilingapeddiya Vachanagalu Kannada Summary

ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿಯ ವಚನಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾರಾಂಶ, Vachanagalu Saramsha In Kannada, Urilingapeddiya Vachanagalu Kannada Summary Pdf Download 2023 [...]

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾರಾಂಶ | 2nd PUC Basavannanavara Vachanagalu Kannada Summary

2nd Puc Kannada Vachanagalu Summary ತರಗತಿ : ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು : ವಚನಗಳು (ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು) ಕೃತಿಕಾರರ ಹೆಸರು : [...]