ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st Puc Sociology All Chapters Notes in Kannada

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌, 1st Puc Sociology All Chapters Notes Question Answer 1st Puc Sociology Notes in Kannada Pdf Kseeb Solution For Class 11 Sociology Notes 1st Puc Sociology Syllabus in Kannada 1st Puc Samajshastra Notes First Puc Sociology Notes 1st Puc Samajshastra Question Answer in Kannada Medium Karnataka 1st puc samajshastra question answer

 

1 puc Sociology Notes in Kannada

1st puc sociology notes pdf kannada medium

1st Puc Sociology Notes Kannada

ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ!…… ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದೇ ಇಲ್ಲಿ 1st Puc Sociology Guide 2023 Pdf ನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ…..ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆಂದೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು ಈ ಕೆಳಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ ನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು,

1st Puc Sociology Notes Pdf Kannada Medium

ಕ್ರ.ಸಂಪಾಠಗಳ ಹೆಸರುPDF ವೀಕ್ಷಿಸಿPDF ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
1ಅಧ್ಯಾಯ -1
ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ
ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
1.1ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪೀಠಿಕೆ, ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
1.2ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
1.2.1ವಿಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
1.2.2ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
1.3ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಲಕ್ಷಣಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
1.4ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
1.5ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದ ಉಪಯೋಗಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
1.6ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಕೊಡುಗೆಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
1.7ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧುನಿಕ ತಿರುವುಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
1.8ಆಧುನಿಕ ಚಿಂತಕರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
1.9ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಅಗಸ್ಟ್‌ ಕಾಮ್ಟೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಹರ್ಬರ್ಟ್‌ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಎಮಿಲಿ ಡರ್ಖಿಂವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಕಾರ್ಲ್‌ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ವೇಬರ್ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ್.‌ ಘುರ್ಯೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಡಾ.ಎಂ.ಎನ್‌. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಡಾ. ಶ್ರೀಮತಿ ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಡಾ.ಎ.ಆರ್‌. ದೇಸಾಯಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
2ಅಧ್ಯಾಯ-2 ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
2.1ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು : ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಅರ್ಥವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
2.2ಸಮಾಜ : ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
2.3ಸಮುದಾಯ : ಅರ್ಥ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ, ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
2.4ಸಂಘ : ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ , ಲಕ್ಷಣಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
2.5ಸಂಸ್ಥೆ : ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ , ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
2.6ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳು : ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ , ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣ ( ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ, ಅಸಂಘಟಿತ, ಸಂಘಟಿತ, ಸಮೂಹಗಳು )ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
2.7ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ : ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ , ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಗಳು ( ಲೋಕಾರೂಢಿ, ನೈತಿಕ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು )ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
3ಅಧ್ಯಾಯ – 3 ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
3.1ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು : ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
3.2ಸಹಕಾರ : ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
3.3ಸ್ಪರ್ಧೆ : ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
3.4ಸಂಘರ್ಷ : ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ಅನುಕೂಲಗಳು, ಅನಾನುಕೂಲಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
3.5ಹೊಂದಾಣಿಕೆ : ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
3.6ಸ್ವಾಂಗೀಕರಣ : ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪೂರಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಹಂತಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4ಅಧ್ಯಾಯ- 4 ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜೀಕರಣವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4.1ಸಂಸ್ಕೃತಿ : ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4.2ವಿಧಗಳು : ಭೌತ ಮತ್ತು ಅಭೌತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4.3ಸಾಮಾಜೀಕರಣ : ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4.4ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಹಂತಗಳು : ವಾಚಕ, ಶೌಚ ಶಿಕ್ಷಣ, ಈಡಿಪಲ್‌ ( ಬಾಲ್ಯ) ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕ ಹಂತಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4.5ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ನಿಯೋಗಿಗಳು : ಕುಟುಂಬ ಸಮವಯಸ್ಕರ ಸಮೂಹ, ಶಾಲೆ, ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ ರಾಜ್ಯವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4.5ಸಾಮಾಜೀಕರಣದಲ್ಲಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
5.ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
5.1ವಿವಾಹ : ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ವಿಧಗಳು
ಏಕಪತ್ನಿತ್ವ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ
ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
5.2ಕುಟುಂಬ : ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು,
ಕುಟುಂಬದ ವಿಧಗಳು ( ಅಣು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ )
ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
5.3ಧರ್ಮ: ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
5.4ಶಿಕ್ಷಣ : ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
6ಅಧ್ಯಾಯ-6 ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
6.1ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ : ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
6.2ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವಿಧಗಳು : ಎ) ವಿಕಾಸ, ಬಿ) ಪ್ರಗತಿ ಸಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
6.3ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅಂಶಗಳು : ಎ) ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳು
ಬಿ) ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಸಿ) ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಡಿ) ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಂಶಗಳು
ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
6.4ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಅಂಶಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
6.5ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7ಅಧ್ಯಾಯ-7, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7.1ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ : ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7.2ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಅರ್ಥ, ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7.3ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7.3.1ಅವಲೋಕನ : ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವಿಧಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7.3. 2ಸಂದರ್ಶನ : ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವಿಧಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7.3. 3ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ : ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವಿಧಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7.4ಸಂಶೋಧನೆ ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7.5ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಹತ್ವವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
8ಅಧ್ಯಾಯ- 8, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
8.1 ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ : ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
8.2ಪರಿಸರಮಾಲಿನ್ಯ : ಅರ್ಥ, ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
8.3ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ : ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
8.2.2ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ : ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
8.2.3ಶಬ್ಧಮಾಲಿನ್ಯ : ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
8.2.4ಮಣ್ಣು ಮಾಲಿನ್ಯ : ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
8.3ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೂಲಗಳು :ಎ) ಅಣುವಿಕಿರಣ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಬಿ) ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಿ) ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ ಡಿ) ಸಾಗರ ಮಾಲಿನ್ಯವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
8.4ಪರಿಸಿಂದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
8.2.5ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ, ಓಝೋನ್‌ ಪದರದ ನಾಶ, ಅಮ್ಲಮಳೆ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ : ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
8.3ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

FAQ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ?

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು ಒಟ್ಟು 8 ಪಾಠಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

First Puc Political Science Notes

First PUC History Notes

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ Pdf

First PUC All Textbooks Pdf

All Subjects Notes

All Notes App

3 thoughts on “ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st Puc Sociology All Chapters Notes in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh