ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ-5 ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st Puc Sociology Chapter 5 Notes Question Answer

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ-5 ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌, 1st Puc Sociology Chapter 5 Notes Question Answer Mcq Pdf in Kannada Medium, Kseeb Solution For Class 11 Sociology Chapter 5 Notes 1st Puc Sociology Chapter 5 Question Answer Social Institutions Notes

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ-5 ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

samajika samsthegalu notes in kannada

1st Puc Sociology 5th Chapter Notes in Kannada

ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ( ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ )

1 ) ವಿವಾಹ ಎಂದರೇನು ?

ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬಂಧನವೇ “ ವಿವಾಹ ” .

2 ) ವಿವಾಹದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

ಸಾಮಾಜಿಕ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ತರುವುದು ವಿವಾಹದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ .

3 ) ಕುಟುಂಬವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ .

ಕುಟುಂಬವು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಪತಿಪತ್ನಿಯೆಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಜೀವಿಸುವ ಸಮೂಹವಾಗಿದೆ

4 ) ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

‘ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ’ವು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ .

5 ) “ The History of Human Marriage ” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಕರ್ತೃಯಾರು ?

“ The History of Human Marriage ” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಕರ್ತೃ “ ಎಡ್ವಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ” .

6 ) ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ .

“ ಎಡ್ವರ್ಡ ವೆಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹವು ಸಂತತಿಯ ಜನನದ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಧೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ .

7 ) ಏಕ ಪತ್ನಿತ್ವ ಎಂದರೇನು ?

ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಏಕ ಪತ್ನಿತ್ವ ಎನ್ನುವರು .

8 ) ಬಹು ಪತ್ನಿತ್ವ ಎಂದರೇನು ?

ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು “ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ” ಎಂದು ಕರೆಯುವರು .

9 ) ಭಗೀನಿ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಎಂದರೇನು ?

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಸೋದರಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲು ಸಮ್ಮತಿಸಲಾಗಿದ್ದು , ಅಂತಹ ವಿವಾಹವನ್ನು ಭಗೀನಿ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ .

10 ) ಭಗೀನೇತರ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಎಂದರೇನು ?

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪುರುಷರು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾರೆ . ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಪತ್ನಿಯರು ಸೋದರಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ , ಇಂತಹ ಪತ್ನಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕೌಟುಂಬಿಕ , ಪ್ರಾದೇಶಿಕ , ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಹಿನ್ನಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ . ಈ ರೀತಿಯ ವಿವಾಹವನ್ನು “ ಭಗಿನೇತರ ಬಹುಪತ್ನಿ ವಿವಾಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ .

11 ) ಸೋದರ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಎಂದರೇನು ?

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವುದನ್ನು ಸೋದರ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು .

12 ) ಸೋದರೇತರ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಎಂದರೇನು ?

ಸ್ತ್ರೀ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಹಲವಾರು ಪತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವರ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪತಿಯರು ವಿಭಿನ್ನ ಕೌಟುಂಬಿಕ , ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ , ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಿನ್ನಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ . ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸೋದರೇತರ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಎನ್ನುವರು .

13 ) ‘ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ‘ ಎಂಬ ಪದದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ .

ಕುಟುಂಬ ಪದದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ಪದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಪದವೂ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಫಾಮುಲಸ್‌ಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ , ಇದರ ಅರ್ಥ ಸೇವಕ ಅಥವಾ ಆಳು ಅಂದಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ರೋಮನ್ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ( ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ) ಫಾಮುಲಸ್ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ , ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಮೂಹಗಳು , ಗುಲಾಮರು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸೇವಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಕಲನವಾಗಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದೇ ಪೀಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವಾಗಿತ್ತು . ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಕುಟುಂಬವೆಂದು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯೆಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಜೀವಿಸುವ ಸಮೂಹವಾಗಿದೆ .

14 ) ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ .

ಆಗ್‌ಬರ್ನ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್‌ಕಾಫ್‌ರವರು ಕುಟುಂಬವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂತತಿ ರಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂತತಿ ಸಹಿತ ಗಂಡ – ಹೆಂಡತಿ ಧೀರ್ಘ ಕಾಲ ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ .

15 ) ಅಣು ಕುಟುಂಬ ಎಂದರೇನು ?

ಸೀಮಿತ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಅಣು ಕುಟುಂಬ ‘ ಎನ್ನುವರು . ಈ ಸಮೂಹವು ತಂದೆ – ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ .

16 ) ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಎಂದರೇನು ?

ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಂದೆ – ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಆ ತಂದೆಯ ತಂದೆ – ತಾಯಿ , ತಂದೆಯ ಅಣ್ಣ – ತಮ್ಮಂದಿರು , ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಣು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ .

17 ) Education ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು ?

“ ಎಜುಕೇಷನ್ ” ಎಂಬ ಪದವೂ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ “ ಎಜುಕೇರ್ ” ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಬೆಳೆಸು , ಮೇಲೆತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ .

18 ) ಧರ್ಮದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿರಿ .

ಜೇಮ್ಸ್ ಜಿ . ಫೇಜರ್‌ರವರ ಪ್ರಕಾರ – ಮಾನವನಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಸರ್ಗದ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ .

19 ) ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೇನು ?

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯದ ನೀತಿ – ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಸರಿ – ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ .

20 ) ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

ಸಂರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ .

21 ) ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು , ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ .

22 ) ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೇನು ?

ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ , ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿತ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥತಿತವಾಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವರು .

23 ) ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೇನು ?

ಅನಿಶ್ಚಿತ , ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ , ನಿರಂತರವಾಗಿ , ಸಮವಯಸ್ಕರ ಸಮೂಹ , ದುಡಿಮೆಯ ಜಾಗ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ಕಲಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ” ಎನ್ನುವರು .

24 ) ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ನಿಯೋಗಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

‘ ಕುಟುಂಬ ‘ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ನಿಯೋಗಿಯಾಗಿದೆ .

25 ) ಎಮಿಲಿ ಡರ್ಖಿಂರವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ .

“ ಎಮಿಲಿ ಡರ್ಖಿಂ ” ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಗೊಳಿಸುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ , ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ .

26 ) ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ನಿಯೋಗಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ನಿಯೋಗಿ ಎಂದರೆ ಶಾಲೆ .

1st Puc Sociology samajika samsthegalu Notes Question Answer Pdf in Kannada

II . ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ( 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ )

1 ) ವಿವಾಹ ಎಂದರೇನು ? ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀಡಿ .

‘ ರಾಬರ್ಟ್ ಹೆಚ್ . ಲೂಹಿ ‘ ಯವರು “ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬಂಧನವೇ ವಿವಾಹ ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ .

2 ) ವಿವಾಹದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ವಿವಾಹದ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ “ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ನಡುವಿನ ಸಂಯೋಗ ” ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ , ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ಇವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸುದೀರ್ಘದವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹುದಾಗಿದ್ದು ಅವರ ನಡುವಿನ ಐಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದೇ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿದೆ .

3 ) ವಿವಾಹದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ .

ವಿವಾಹದ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದರೆ

ವಿವಾಹ ಕುಟುಂಬ ಸಂರಚನೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ .

ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ .

4 ) ವಿವಾಹ ಎಂದರೇನು ? ಅದರ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ಸಂತತಿಯ ಜನನದ ನಂತರವು ಮುಂದುವರೆಯುವ ಗಂಡು – ಹೆಣ್ಣಿನ ಧೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧವೇ “ ವಿವಾಹ ” ಎನ್ನುವರು .

1 ) ಏಕ ಸಂಗಾತಿ ವಿವಾಹ

2 ) ಬಹು ಸಂಗಾತಿ ವಿವಾಹ

3 ) ಬಹು ಪತ್ನಿತ್ವ

4 ) ಬಹು ಪತಿತ್ವ

5 ) ಭಗೀನಿ ಬಹು ಪತ್ನಿತ್ವ

6 ) ಭಗೀನೇತರ ಬಹುಪತ್ನಿ ವಿವಾಹ

7 ) ಸೋದರ ಪತಿತ್ವ

8 ) ಸೋದರೇತರೇತರ ಪತಿತ್ವ

5 ) ಬಹು ಪತಿತ್ವ ಎಂದರೇನು ? ಅದರ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುವು ?

ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಪುರುಷರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ , ಇದರ ಪ್ರಕಾರಗಳೆಂದರೆ . 1 . ಸೋದರ ಬಹುಪತಿತ್ವ 2. ಸೋದರೇತರ ಬಹು ಪತಿತ್ವ

6 ) ಬಹು ಪತ್ನಿತ್ವ ಎಂದರೇನು ? ಅದರ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವ ಪದ್ಧತಿಗೆ “ ಬಹು ಪತ್ನಿತ್ವ ” ಎನ್ನುವರು . ಅದರ ಪ್ರಕಾರಗಳೆಂದರೆ – 1. ಭಗೀನಿ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ 2. ಭಗೀನೇತರ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ

7 ) ಬಹು ಪತಿತ್ವ ಆಚರಣೆಯಿರುವ ಎರಡು ಸಮುದಾಯದ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿ .

ನೀಲಗಿರಿಯ ತೊಡರು , ಟಿಬೇಟನ್ನರು , ಅಸ್ಸಾಂನ ಖಾಸೀ ಮತ್ತು ಗರೋ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಪತಿತ್ವ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ .

8 ) ಕುಟುಂಬ ಎಂದರೇನು ? ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ನೀಡಿ .

ಮೆಕ್ಕವರ್ ಮತ್ತು ಫೇಜ್‌ರವರ ಪ್ರಕಾರ “ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏರ್ಪಾಡುವ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಘಟಕವೇ ಕುಟುಂಬ ” ಎಂಬುದಾಗಿದೆ .

9 ) ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ :

ಕುಟುಂಬವು ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರ

ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ , ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವ ಜೈವಿಕ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈಡೇರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ .

10 ) ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ .

1 ) ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

2 ) ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಇವು ಕುಟುಂಬದ ಎರಡು ಕಾರಗಳಾಗಿವೆ .

11 ) ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ .

ಕುಟುಂಬದ ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದರೆ .

1 ) ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯ

2 ) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯ

12 ) ಧರ್ಮದ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ .

ಧರ್ಮದ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ( ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ )

1 ) ಧರ್ಮವು ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ .

2 ) ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಧರ್ಮದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ .

13 ) ಧರ್ಮದ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

ಧರ್ಮದ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದರೆ

1 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಐಕ್ಯತೆ

2 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ

14 ) ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯದ ನೀತಿ – ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ , ಈ ಮೂಲಕ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ .

15 ) ಶಿಕ್ಷಣದ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ

ಶಿಕ್ಷಣದ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದರೆ

1. ಸಂರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು , ಹಾಗೂ

2. ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪಾತ್ರ

16 ) ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೇನು ?

ಅನಿಶ್ಚಿತ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ , ನಿರಂತರವಾಗಿ , ಸಮವಯಸ್ಕರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆಯ ಜಾಗ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು .

17 ) ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೇನು ?

ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ , ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿತ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವರು .

18 ) ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಪಾತ್ರ ವಿವರಿಸಿ .

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವು ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ . ಕುಟುಂಬದಿಂದ , ನವಜಾತಶಿಶುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮೂಹದ ಭಾಷೆ , ಆಚಾರ – ವಿಚಾರ , ಸಂಸ್ಕೃತಿ , ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮುಂತಾದ ಜೀವಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ .

19 ) ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಂಬ ಪದದ ಶಬ್ದೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಂಬ ಪದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ “ ಎಜುಕೇರ್‌ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಬೆಳೆಸು ಮೇಲೆತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ .

III . ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು : ( 10-15 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ )

1 ) ವಿವಾಹದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ

ವಿವಾಹದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಂತಿವೆ .

1 ) ವಿವಾಹವು ಶಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದುದು : ವಿವಾಹವು ಯಾವುದೊಂದು ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ , ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ನಾಗರೀಕ ಸಮಾಜ ಇರುವ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿವಾಹವು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ .

2 ) ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ನಡುವಿನ ಸಂಯೋಗ : ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸುದೀರ್ಘದವರೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದೇ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿದೆ . ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಸಂಯೋಗ ಪತಿ – ಪತ್ನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತದೆ .

3 ) ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ವರೂಪದ್ದು: ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವು ಪತಿ – ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂಥಹುದು , ರೂಢಿ , ಸಂಪ್ರದಾಯ , ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದ ಮನ್ನಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವು ಸಮಾಜ ಬಾಹಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ .

4) ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಮನ್ನಣೆ ಅಗತ್ಯ : ಸಮಾಜದ ಅಂದರೆ ಲೋಕಾರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಈ ರೀತಿಯ ಮನ್ನಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳ ವಂಶವಾಹಿ , ವಾರಸುಧಾರಕರಾಗುವಿಕೆ , ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುದಾರಿಗೆ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ .

5 ) ವಿವಾಹವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ಹೆಣೆದು ಕೊಂಡಿದೆ . ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜವಾದರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು , ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡು ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ , ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ , ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಏರ್ಪಡುವ ವಿವಾಹವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವೆರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ .

6 ) ಪರಸ್ಪರ ಸತ್ತು ಮತ್ತು ಭಾದ್ಯತೆಗಳ ಮನವರಿಕೆ : ವಿವಾಹವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು . ಉದಾ : ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಗಂಡನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದರೆ , ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪತ್ನಿಯ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ

2. ಕುಟುಂಬದ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ .

ಕುಟುಂಬದ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸಬಹುದು . ಅವುಗಳೆಂದರೆ

1 ) ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯ : ಇಂದಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆದಾಯ – ಸಂಪಾದಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿವೆ . ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ದುಡಿಯುವ ಸನ್ನಿವೇಷಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ . ಇವೆಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮೂಹವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ , ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ .

2 ) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯ :ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನವಜಾತಶಿಶು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ . ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು . ಇಂದಿಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಂಶಪರಂಪರೆಯಂತೆ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ .

3 ) ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ: ಕುಟುಂಬವು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ . ನವಜಾತ ಶಿಶು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ . ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ಆರಾಧನೆ , ಪೂಜಾ ವೈಖರಗಳು , ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು , ಜಾತ್ರೆ – ಸಂಭ್ರಮ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಬೇರೂರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ .

4 ) ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಗಳು: ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮನರಂಜನೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು . ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ . ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳ ಆಚರಣೆ , ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳು ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಸಂತಸ – ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು .

3. ವಿವಾಹದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ .

ವಿವಾಹದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದರೆ

1 ) ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದ ನಿಯಂತ್ರಣ : ಮಾನವನ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಾಧನವೇ ವಿವಾಹ , ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ವಿವಾಹ

2 ) ವಿವಾಹವು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಇತಿ – ಮಿತಿ ಹೇರಿದೆ . ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧವು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಇತಿ – ಮಿತಿ ಹೇರಿ , ಯಾರು – ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಬಾರದೆಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ .

3 ) ವಿವಾಹ ಕುಟುಂಬ ಶರಜನೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ . ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ , ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ತಾಳುತ್ತ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆದಂತೆ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯ ಮಗ್ನವಾಗುತ್ತದೆ . ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವಿವಾಹವು ವಂಶಪರಂಪರೆ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

4 ) ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ : ವಿವಾಹದಿಂದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ . ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಹಾರ , ವಸತಿ , ಶಿಕ್ಷಣ , ಆರೋಗ್ಯ ಮನೋರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ , ವಿವಾಹವು ಶ್ರಮವಿಭಜನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ .

5 ) ವಿವಾಹವು ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ದಿಕ ಉತ್ತೇಜನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ . ವಿವಾಹ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ಪರಸ್ಪರ ತೀರಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ . ಸಂಗಾತಿಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಭೌದ್ಧಿಕ ಸಹಕಾರ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವರು .

6 ) ವಿವಾಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ . ವಿವಾಹವು , ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಮೂಹಗಳ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ . ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷೆ , ವರ್ಗಗಳು , ಜನಾಂಗಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೊಸ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ .

4 ) ವಿವಾಹದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ .

ವಿವಾಹವನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ .

( 1 ) ಏಕ ಸಂಗಾತಿ ವಿವಾಹ .

( 2 ) ಬಹು ಸಂಗಾತಿ ವಿವಾಹ .

1 ) ಏಕ ಸಂಗಾತಿ ವಿವಾಹ – ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಒಂದೇ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಒಂದೇ ಪುರುಷರನ್ನು ಪತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ . ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದು ಆದರ್ಶಾತ್ಮಕ ವಿವಾಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ . ಇದನ್ನು ಏಕ ಸಂಗಾತಿ ವಿವಾಹ ಎನ್ನುವರು . ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಇಬ್ಬರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಹು ಸಂಗಾತಿ ವಿವಾಹ ಎನ್ನುವರು . ಬಹು ಸಂಗಾತಿ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ .

1 ) ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಹಾಗೂ

2 ) ಬಹುಪತಿತ್ವ

1 ) ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ : ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ .

2 ) ಬಹುಪತಿತ್ವ : ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯೋರ್ವಳು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಪುರಷರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ .. ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ , ಅವುಗಳೆಂದರೆ

( 1 ) ಭಗಿನೀ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ

( 2 ) ಭಗಿನೇತರ ಪತ್ನಿತ್ವ

1 ) , ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಹೆಂಡತಿಯ ತಂಗಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರೆ ಅದನ್ನು ‘ ಭಗಿನೀ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ‘ ವೆಂದು ಕರೆಯುವರು .

2 ) ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಹೆಂಡತಿಯ ತಂಗಿಯಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ಭಗಿನೇತರ ಪತ್ನಿತ್ವ ಎನ್ನುವರು . ಇದೇ ರೀತಿ ಬಹುಪತಿತ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ .

1 ) ಸೋದರ ಬಹುಪತಿತ್ವ : ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಹೋದರರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ವಿವಾಹವನ್ನು “ ಸೋದರ , ಬಹುಪತಿತ್ವ ” ಎನ್ನುವರು .

2 ) ಸೋದರೇತರ ಬಹುಪತಿತ್ವ : ಸ್ತ್ರೀಯು ಹಲವಾರು ಪತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇವರನ್ನು “ ಸೋದರೇತರ ಬಹುಪತಿತ್ವ ” ಎನ್ನುವರು .

5 ) ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ .

ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದರೆ ,

ಹೊಣೆ ಅದರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ : ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಂತತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಕಾಲಾನುಗುಣವಾಗಿ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾ ಸಮಾಜ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ತೀರಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ . ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂತತಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರೌಢ ವಯಸ್ಸು ತಲುಪಿ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ . ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಾವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ .

ಲೈಂಗಿಕ ವರ್ತನೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ : ಕುಟುಂಬ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಲೈಂಗಿಕ ವರ್ತನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಹೇರಿದೆ . ಸಮಾಜವು ತನ್ನದೆ ಆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ . ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಾಮಾಜೀಕರಣ : ಕುಟುಂಬ ತನ್ನ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ . ಕುಟುಂಬವೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ , ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಹಿನ್ನಲೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಡ ಬೀರುತ್ತದೆ . ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಾಹಕವಾಗಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ . ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದೇ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ .

ಅಂತಸ್ತಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರ : ಕುಟುಂಬವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾಹಕವಾಗಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ‘ ಆರೋಪಿತ ಅಂತಸ್ತು ‘ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ .

ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ : ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ – ಪ್ರೇಮ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ . ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಟಿತ ರೂಪವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ . ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ತೃಪ್ತಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ

ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪೂರೈಕೆಯ ಕಾರ್ಯ : ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಬಯಕೆಯ ಈಡೇರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ , ಕುಟುಂಬವು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ಆಹಾರ , ವಸತಿ , ಶಿಕ್ಷಣ , ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನಿತರ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿಸಲುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿದೆ , ಕುಟುಂಬವು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಹಂಬಲಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ .

6 . ಕುಟುಂಬದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ .

ಕುಟುಂಬದ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ :

ಕುಟುಂಬದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದುದು . ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಂತೆ – ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ . ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ಮಾನವ ಸಮಾಜ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ .

ಕುಟುಂಬವು ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರ : ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ . ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಪ್ರಕಾರ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈಡೇರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ . ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿವಾಹ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮೂಲಕ ಲೈಂಗಿಕ ತೃಪ್ತಿ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ .

ಸೀಮಿತ ಗಾತ್ರ : ಸಮಾಜದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹವೇ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ . ಕುಟುಂಬವು ಸೀಮಿತ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಲೆ . ವಿಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಾದ ಪ್ರೀತಿ – ಪ್ರೇಮ , ಪರಸ್ಪರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ .

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಸಸ್ಥಳ , ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ನಾಮಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ . ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ . ಕುಟುಂಬವು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳಾದ ನೆಲೆ , ಆಹಾರ , ರಕ್ಷಣಾ ವಸತಿ , ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ . ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಉಪನಾಮದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ .

ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಘಟಕ : ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮೂಲ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ . ಮನೆ ಎಂಬ ಭೌತಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ . ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬಗಳು “ ಮನೆತನ ” ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾ ವಿಸ್ತುತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ .

7. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ .

ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು .

ಅವುಗಳೆಂದರೆ :

ಅ ) ಅಣುಕುಟುಂಬ

ಆ ) ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ .

ಅಣುಕುಟುಂಬ : ಅಣುಕುಟುಂಬವು ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕ ಸಮೂಹವಾಗಿದ್ದು ಸೀಮಿತ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ . ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಂದೆ – ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ . ಅಣುಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಘಟಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ .

ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು : ಹಲವಾರು ಅಣು ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಇದರಲ್ಲಿ ತಂದೆ – ತಾಯಿ – ಅವರ ತಂದೆ – ತಾಯಿ , ಅವರ ಮಕ್ಕಳು , ತಮ್ಮಂದಿರು ಅವರ ಪತ್ನಿಯರು ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತ ಅವರ ಸೊಸೆ – ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಈ ಕುಟುಂಬವು ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ . ತಂದೆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ . ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಒಂದೇ ಸೂರಿನೆಡೆ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಾರೆ . ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ . ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮೂಹಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ . ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾ : – ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು .

8. ಧರ್ಮವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ , ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ .

“ ಮಾನವನಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಸರ್ಗದ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ‘ ಫೇಜರ್ ‘ ರವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ .

1 ) ಧರ್ಮವು ಅಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ . ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲೌಕಿಕವಾದುದು . ಇದು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ಅಮೂರ್ತ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅತಿ ಮನುಷ್ಯ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದಾಗಿದೆ . ಇದು ಸರ್ವಶಕ್ತವು , ಅನಂತವು ಅಸಮಾನ್ಯವಾದುದು ಆಗಿದೆ . ಎ.ಬಿ.ಟೈಲರ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಧರ್ಮವೆನ್ನಲಾಗುವುದು . ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇತರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ . ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲು ನಾವು ಎರಡು ಬಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು .

( 1 ) ಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ

( 2 ) ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ .

ಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ದೈವ ಶಕ್ತಿ , ಇದು ಜಪ – ತಪ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ . ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ವಾಮಾಚಾರ , ದೆವ್ವ , ಭೂತ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕಲ್ಪನೆ , ಮಾಟಮಂತ್ರಗಳು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು . ಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ , ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಚ್ಚರಿತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ .

2 ) ನಂಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಧರ್ಮದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ . ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಜ್ಞಾನದ ವಿಧಾನ . ಇದು ಮಾನವನಿಗೂ ದೈವಶಕ್ತಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ . * * ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಮಾನದ ಭಾವನೆಯನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ . ಇವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ . ಅವರವರ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು . ಇವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ . ಇವು ಹಲವಾರು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ .

3 ) ಧರ್ಮವು ನೈತಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ . ಧರ್ಮವು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ . ನೈತಿಕ ಸಲಹೆಗಳಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮವು ಇರಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ . ಧರ್ಮವು ತಪ್ಪು – ಸರಿಗಳ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ . ಧರ್ಮವು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುದು .

4 ) ಮುಕ್ತಿಯ ವಿಧಾನಗಳು , ಮೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಮಾರ್ಗವು ಧರ್ಮದ ಇತರ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ . ಅವು ಕೆಲವೇ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಣ , ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಮೋಚಕರು , ದೇವಪುತ್ರರು , ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುವರು . ಮನುಷ್ಯರು ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ .

9. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ .

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯದ ನೀತಿ – ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರಿ – ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೇ ‘ ಶಿಕ್ಷಣ ‘ ಎಂಬುದಾಗಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ , ಜಿ . ಸಮ್ಮರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ . . ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ . ಅವುಗಳೆಂದರೆ

1 ) ಸಂರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ,

2 ) ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು .

3 ) ಸುಧಾರಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ,

1 ) ಸಂರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು : ಶಿಕ್ಷಣವು ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಹೊಸಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈಋಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ . ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನವಾಗಿರದೆ ರಾಜಕೀಯ , ಸಾಮಾಜಿಕ , ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ .

2 ) ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು : ಶಿಕ್ಷಣವು ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಿತಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ . ಉದಾ : – ಕಲೆ , ವಿಜ್ಞಾನ , ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಂಬುದು ವಿಶಾಲ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ . ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಾತ್ರರಿಂದಲೇ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ . ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ . ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧನವೇ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ .

3 ) ಸುಧಾರಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು , ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೂಲಭೂತ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ . ಶಿಕ್ಷಣವು ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಡೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ . ಉದಾ : ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ , ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ , ಜೀತಪದ್ಧತಿ , ಸ್ತ್ರೀಯರ ಶೋಷಣೆ , ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮುಂತಾದವು . ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು “ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಾಧನ ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ . ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನುವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ .

10. ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ . ಅನಿಶ್ಚಿತ , ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ , ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮವಯಸ್ಕರ ಸಮೂಹ , ದುಡಿಮೆಯ ಜಾಗ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ಕಲಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ . ಈ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕುಟುಂಬ , ನೆರೆಹೊರೆ , ಧರ್ಮದಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳ ಸರಮಾಲೆಯಾಗಿದೆ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ- ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸಮೂಹದ , ಭಾಷೆ , ಆಚಾರ ವಿಚಾರ , ಸಂಸ್ಕೃತಿ , ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮುಂತಾದ ಜೀವಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ . ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕುಟುಂಬದ ಹೊರಗೆ ಸಮವಯಸ್ಕರು , ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು , ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯವಾದ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು .

11. ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು . ಪೂರ್ವ ಯೋಜಿತ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿತ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು “ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ” ಎನ್ನುವರು . ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಒಳಗೆ ವಿಚಾರಗಳ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ . ಈ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ , ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ . ಈ ವರ್ಗೀಕರಣವು ವಯೋಮಾನದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ .

ಹಾಗೆಯೇ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಲೆ , ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು , ಅತಿ ಉನ್ನತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ . ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಖೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತಿ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ .

12 , ಧರ್ಮದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಐಕ್ಯತೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

ಧರ್ಮದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಐಕ್ಯತೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದರೆ

1 ) ಎಮಿಲಿ ಡರ್ಖೀಂರವರು ಸಮಾಜದ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ , ಶ್ರದ್ಧೆ , ಮೌಲ್ಯ , ಭಾವನೆ ಮುಂತಾದವು ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತವೆ . ಭಯ , ಭೀತಿ , ರೋಗ – ರುಜಿನಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು .

2 ) ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಧರ್ಮವು ಪವಿತ್ರವಾದವು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ , ಮಾನವನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ . ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ .

3 )ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಐಕ್ಯತೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

4 ) ಮಲಿನೋವಸ್ಕಿಯವರ ಪ್ರಕಾರ- “ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ . ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಸಮೂಹವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ .

5 ) ಧರ್ಮವು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ .

6 ) ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ .

13. ಧರ್ಮದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

1 ) ಧರ್ಮದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯ ಇಂತಿದೆ ಧರ್ವವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮುದಾಯಿಕ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ . ಧರ್ಮವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ . ಎಂದು ಮ್ಯಾಕ್‌ವೆಬರ್ ತಮ್ಮ ಕೃತಿ ‘ ಪ್ರಾಟೆಸ್ಟಂಟರ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿ ತತ್ವ ‘ ದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ .

2 ) ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ , ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ , ನಾಗರೀಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ .

3 ) ಕಾರ್ಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ರವರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಸೀಮಿನಂತಹ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಧರ್ಮವು ಉಳ್ಳವರ ಹಿತ ಕಾಯುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ .

4 ) ಧರ್ಮವು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ , ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ .

14. ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ಶಿಕ್ಷಣ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಿತಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ . ಉದಾ : – ಕಲೆ , ವಿಜ್ಞಾನ , ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಂಬುದು ವಿಶಾಲ ವರ್ಗೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ . ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರ್ಹತೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಅಂತಸ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ . ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ . ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ . ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನ ಕೆಳಅಂತಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಜೀವನಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ . ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಿಫಲತೆಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ , ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ . ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರು ವ್ಯಾಪಕ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಂತೆ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಕ್ಕೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ . ಇವೆಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ , ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದೆ . ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ . ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧನವೇ ಶಿಕ್ಷಣ . ಆದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿಷಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ .

15. ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ಅವಶ್ಯಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ . ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂರಚನೆಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ . ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಾಗುತ್ತದೆ . ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ . ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನವಾಗಿರದೆ ರಾಜಕೀಯ , ಸಾಮಾಜಿಕ , ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ , ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರವಿನ್ಯಾಸದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ .

16. ಶಿಕ್ಷಣದ ಸುಧಾರಣಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೂಲಭೂತ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ . ಶಿಕ್ಷಣವು ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ . ಉದಾ : – ಸತಿಪದ್ಧತಿ , ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ , ಜೀತಪದ್ಧತಿ , ಸ್ತ್ರೀಯರ ಶೋಷಣೆ , ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮುಂತಾದವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು “ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಸಾಧನ ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ . ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನುವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ . ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವ್ಯವಸ್ತೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪ್ರವಚನಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗ್ರಹಿಸುವಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ . ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಜರಿಯಾಗುತ್ತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ . ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನೆಪಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ . ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ . ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಯಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಚಿಂತನೆ ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ .

17) ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೇನು ? ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂರು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ .

ಕೃಷಿ , ವಿಜ್ಞಾನ , ವೈದ್ಯಕೀಯ , ತಾಂತ್ರಿಕ , ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ , ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ , ಇತಿಹಾಸ , ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡುವ ಜ್ಞಾನವೇ ‘ ಶಿಕ್ಷಣ ‘ ವಾಗಿದೆ . ‘ ಶಿಕ್ಷಣ ‘ ಎಂಬ ಪದದ ತತ್ಸಮಾನ ಪದವೇ Education ಆಗಿದೆ . ಇದು ಲ್ಯಾಟೀನ್ ಭಾಷೆಯ “ ಎಜುಕೇರ್ ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ‘ ಬೆಳೆಸು ‘ , ‘ ಮೇಲೆತ್ತು ‘ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ . ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಇಂತಿದೆ .

1 ) ಎಮಿಲಿ ಡಾರ್ಖ ೦ ರವರ ಪ್ರಕಾರ- ಯಾವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ , ಆಲೋಚನೆ , ಭಾವನೆ , ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ . ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ .

2 ) ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ . ಸಮ್ನರ್ ರವರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ “ ಶಿಕ್ಷಣವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯದ ನೀತಿ – ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ , ಈ ಮೂಲಕ ಸರಿ – ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು .

3 ) ಎ , ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಗ್ರೀನ್ ರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ “ ಶಿಕ್ಷಣವು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ವಯಸ್ಕರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಎಂಬ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುವ ತರಬೇತಿಯಾಗಿದೆ .

FAQ

1 ) ವಿವಾಹ ಎಂದರೇನು ?

ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬಂಧನವೇ “ ವಿವಾಹ ” .

2 ) “ The History of Human Marriage ” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಕರ್ತೃಯಾರು ?

“ ಎಡ್ವಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ”

3 ) ಏಕ ಪತ್ನಿತ್ವ ಎಂದರೇನು ?

ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಏಕ ಪತ್ನಿತ್ವ ಎನ್ನುವರು .

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

First Puc Political Science Notes

First PUC History Notes 2022

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ Pdf

First PUC All Textbooks Pdf 2022

All Subjects Notes

All Notes App

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close

Ad Blocker Detected!

Ad Blocker Detected! Please disable the adblock for free use

Refresh