ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ‌ಸ್ವರೂಪ ನೋಟ್ಸ್ | 1st Puc Sociology Chapter 1 Question Answer in Kannada

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ‌ಸ್ವರೂಪ ನೋಟ್ಸ್,1st Puc Sociology Chapter 1 Question Answer Mcq in Kannada Pdf Download 2022 ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ Notes 1st Puc Sociology Notes 1st Chapter Kseeb Solution For Class 11 Sociology Chapter 1 Notes Samajashastrada Swarupa Notes in Kannada

ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ‌ಸ್ವರೂಪ

ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ‌ಸ್ವರೂಪ ನೋಟ್ಸ್

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ Pdf

I. ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು : ( ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ )

1 ) ‘ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ‘ ಎಂಬ ಪದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ ?

‘ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ‘ ಎಂಬ ಪದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ‘ ಸೋಶಿಯಸ್ ‘ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ‘ ಲಾಗೋಸ್ ‘ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ . ‘ ಸೋಶಿಯಸ್ ಎಂದರೆ ಸಮಾಜ ‘ ಲಾಗೋಸ್ ಎಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ‘ ವಿಜ್ಞಾನ ‘ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ , ‘ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ‘ ಎಂಬುದರ ಕನ್ನಡ ತತ್ಸಮಾನ ಪದ ‘ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ‘ ಎನಿಸಿದೆ .

2 ) ‘ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ‘ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ?

‘ ಅಗಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಟೆ ‘ ಯನ್ನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಥವಾ ‘ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ‘ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ .

3 ) ‘ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ‘ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ?

ಕ್ರಿ.ಶ. 1839 ರಲ್ಲಿ ‘ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ‘ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು .

4 ) ‘ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ‘ ಎಂಬ ಪದದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಥವೇನು ?

“ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ‘ ಎಂಬ ಪದದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ · ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ .

5 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ .

‘ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ‘ ಎಂಬುದಾಗಿ ‘ ಇಮೈಲ್‌ಡರ್ಖೀಮ್ ‘ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ .

6 ) ಅಗಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಟೆ ರಚಿಸಿದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ?

ಅಗಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಟೆ ರಚಿಸಿದ ಗ್ರಂಥ – ‘ ಪೊಸಿಟಿವ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ‘ ,

7 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಕಾಮ್ಬನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ .

‘ ಸಮಾಜದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನೇ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ‘ ಕಾಮ್ಟ್ ‘ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ . ‌

8 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಡರ್ಖಿಂನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ .

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಡಾಖ್ರಿಂ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಎಂದರೆ – ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ .

9 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಮೆಕೈವರ್ ಮತ್ತು ಪೇಜ್‌ರವರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ .

ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಮೈಕೈವರ್ ಮತ್ತು ಪೇಜ್‌ರವರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಎಂದರೆ – “ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತಾದುದು .

10 ) ‘ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ ವಿಜ್ಞಾನ ‘ ಎಂದರೇನು ?

ಒಂದು ವಸ್ತು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ ವಿಜ್ಞಾನ ‘ ಎನ್ನುವರು .

11 ) ‘ ಶುದ್ಧವಿಜ್ಞಾನ ‘ ಎಂದರೇನು ?

ಮಾನವನ ಅನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯ ವಿಜ್ಞಾವನ್ನು ‘ ಶುದ್ಧವಿಜ್ಞಾನ ‘ ಎನ್ನುವರು.

12 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ?

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ , ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ .

13 ) ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದರೇನು ?

“ ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ‘ ವೆಂದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ , ಸಂಪಾದಕಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾನವನ ಅನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ . ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನೇ “ ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ‘ ಎನ್ನುವರು .

14 ) ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ?

‘ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ , ಮನುವಿನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ಲೋಟೋನ ‘ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ‘ ಮುಂತಾದವು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ .

18 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ,

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು – ‘ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಾಜಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನೀಡಿದ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ‘ ,

16 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಿದ ಅವಳಿ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಯಾವುವು ?

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಿದ ಅವಳಿ ಕ್ರಾಂತಿಗಳೆಂದರೆ –

1 ) ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು

2 ) ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ

17 ) ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ – ‘ ಕೈಗಾರಿಕರಣದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ನಗರೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು .

18 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ‘ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯೂ ಒಂದು .

19 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟಾಧ್ಯಯನದ ಶಾಖೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಶಿಷ್ಟಾಧ್ಯಾನದ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ ಕುಟುಂಬ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ’ವೂ ಒಂದು .

20 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಬಳಕೆಮಾಡುವ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

– ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಬಳಕೆಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ – ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕ

21 ) ಭಾರತದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ .

ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದರೆ 1) ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ 2 ) ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ

22 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ವಾಹಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರು ?

“ ಅಗಸ್ಟಕಾಮ್ ‘ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ವಾಹನವೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ .

23 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ .

‘ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವೆಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ .

24 ) ‘ ಅಗಸ್ಟ್‌ಕಾಮ್ಟ್ ‘ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾವುವು ?

ಅಗಸ್ಟ್‌ ಕಾಮ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳೆಂದರೆ –

1 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ

2 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ

25 ) ಅಗಸ್ಟ್ ಕಾಮ್‌ರವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸ್ಥಾಪಕ ತಜ್ಞನನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ?

‘ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ‘ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸ್ಥಾಪಕ .

26 ) ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಹಂತವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿ . ‌

‘ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಹಂತ’ವನ್ನು ಅಮೂರ್ತಹಂತ’ವೆಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುವರು . ಮಾನವನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಂತನೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು . ಇದು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ತಾತ್ವಿಕ ಶೋಧನೆಯಾಗಿತ್ತು .

27 ) ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಂತವೆಂದರೇನು ?

ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಹಂತವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಂತವೆನ್ನುವರು . ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಹಂತವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಂತವೆನ್ನುವರು .

28 ) ಮಾನವತೆಯ ಮಹಾನ್ ಪುರೋಹಿತರು ಯಾರು ?

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮಾನವತೆಯ ಮಹಾನ್ ಪುರೋಹಿತರು .

29 ) ಸ್ಪೆನ್ನರ್‌ರವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ?

‘ ಸ್ಪೆನ್ನರ್’ರವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಗ್ರಂಥವೆಂದರೆ – ‘ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನನ್ನ ‘ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳ ಉಗಮ ‘ .

30 ) ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ವಿಕಾಸವಾದಿ ಯಾರು ?

ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ವಿಕಾಸವಾದಿ ‘ ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ ಡಾರ್ವಿನ್ . ‌

31 ) ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ರಚಿಸಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ರವರು ರಚಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥ ‘ ಸೋಸಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ .

32 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ?

ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ‘ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ‘

33 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹನಾರು ?

ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹರು ‘ ಅಗಸ್ಟ್‌ಕಾಮ್ಸ್’ರವರು .

34 ) ಡರ್ಖೀ೦ ಪ್ರಕಾರ ‘ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿ ‘ ಎಂದರೇನು ?

ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಮಾಜದ ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ‘ ಔಪಚಾರಿಕ ಹಾಗೂ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವರ್ತನೆ ವಿಧಗಳನ್ನು “ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿಗಳೆಂದು ಡರ್ಖೀಂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ . .

35 ) ಡರ್ಖೀ ೦ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಧ್ಯಯನದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ?

ಡರ್ಖೀಂ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಧ್ಯಯನದ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದರೆ – ‘ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು .

36 ) ಡರ್ಖೀಂರವರು ಬರೆದಿರುವ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ :

ಡರ್ಖೀಂರವರು ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥ – ‘ ದಿ ಡಿವಿಜನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ” .

37 ) ಭಾರತದ ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ?

1914 ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು .

38 ) ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ವಿವರಿಸಿ :

ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೆಂದರೆ – 1) ಡಾ ಗೋವಿಂದ್ ಸದಾಶಿವ ಘುರ್ಯೆ ರವರು

2 ) ಡಾ ಮೈಸೂರು ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ರವರು

39 ) ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ?

ಡಾ | ಜಿ.ಎಸ್ ಘುರ್ಯೆರವರು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ .

40 ) ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ‘ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಾರಣವಾದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಯಾರು ?

‘ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ‘ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಾರಣವಾದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ‘ ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ್.ಘುರ್ಯೆ ‘.

41 ) ಜಿ.ಎಸ್ . ಘುರ್ಯೆ ಬರೆದಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

ಜಿ.ಎಸ್ . ಘುರ್ಯೆ ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ‘ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ‘ .

42 ) ‘ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ‘ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ?

‘ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್‌ರೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ‘ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದವರು – ‘ ಡಾ | ಜಿ.ಎಸ್.ಘುರ್ಯೆ’ರವರು .

43 ) ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಯಾರು ?

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು “ ಡಾ ಎಂ.ಎಸ್ . ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು ” .

44 ) ಎಂ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ .

ಎಂ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೆಂದರೆ – ‘ ಸಂಸ್ಕೃತಾನುಕರಣ , ‘ ಪಾಶ್ಚಾತೀಕರಣ ‘ .

45 ) ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆಯಾರು ?

ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ‘ ಡಾ ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆ ‘ .

46 ) ಡಾ || ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆ ಯವರು ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

ಡಾ ॥ ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆಯವರು ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ಕೃತಿ ಎಂದರೆ – ‘ ಕಿನ್‌ಷಿಪ್ ಅರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ‘ ಎಂಬುದು .

47 ) .’ಕಿನ್‌ಷಿಪ್‌ ಅರ್ಗನೈಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ‘ ಕೃತಿ ಬರೆದವರು ಯಾರು ?

ಡಾ ॥ ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆಯವರು ‘ ಕಿನ್‌ಪಿಷ್ ಅರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ‘ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ .

48 ) ನಿರಚನೆ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಯಾರು ?

‘ ನಿರಚನೆ ‘ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಡೇರಿಡರವರು .

49 ) ರಚನೀಕರಣ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಯಾರು ?

‘ ರಚನೀಕರಣ ‘ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು – ‘ ಗಿಡ್ಡಿಂನ್ಸ್’ರವರು .

50 ) ‘ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆವರಣ ‘ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದವರು ಯಾರು ?

‘ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆವರಣ ‘ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದವರು ‘ ಬೋರ್‌ಡಿಯೋಗ ,

51 ) ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ನೀಡಿರಿ .

ಅವಲೋಕನೆಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾಣಿಕರಿಸಲಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನ ಎನ್ನುವರು .

1st Puc Sociology Notes in Kannada 1st Chapter

II . ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು : ( 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ )

1 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು ? ಅಥವಾ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿರಿ .

‘ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ‘ ಎಂಬುದು ‘ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ‘ ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದದ ತತ್ಸಮಾನ ಪದವಾಗಿದ್ದು , ‘ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ‘ ಎಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ‘ ಸೋಶಿಯಸ್ ‘ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀಕ್‌ಭಾಷೆಯ ‘ ಲಾಗೋಸ್ ‘ ಎಂಬ ಪದದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ . ‘ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಎನಿಸಿದ ‘ ಆಗಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಟ್ ‘ ಎಂಬುವನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ – = ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜವಾದ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ರೂಪದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಸಮಾಜಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು , ಅಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅದರ ಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ‌

  • ‘ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಜಾನ್ಸನ್ ರವರು ಹೇಳುವಂತೆ ‘ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳ ಕುರಿತಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನವೇ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ‘ ಅಥವಾ ಇಮೈಲ್ ಡಖೀಮ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ – ‘ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ .
  • ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೇಬರ್’ರವರು – ‘ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ . ಆತನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ , ಮಾನವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ತನೆಯ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ .

2 ) ‘ ಆಗಸ್ಟ್‌ ಕಾಮ್ಟೆ ‘ ನೀಡಿದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

‘ ಆಗಸ್ಟ್‌ಕಾಮ್ಟೆ ‘ ನೀಡಿದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಎಂದರೆ – ‘ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜವಾದ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ರೂಪದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು , ಅಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅದರ ಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ .

3 ) ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೇಬರ್‌ ನೀಡಿದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೇಬರ್‌ ನೀಡಿರುವ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಎಂದರೆ – ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ‘ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ . ಆತನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಮಾನವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ತನೆಯ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ ” .

4 ) ಗಿನ್ಸ್ ಬರ್ಗ್‌ರವರು ನೀಡಿದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

ಗಿನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ರವರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಎಂದರೆ – ಮಾನವನ ಅನ್ನೋನ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನವೇ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ ” .

5 ) ಹೆಚ್.ಎಂ.ಜಾನ್ಸನ್‌ರವರು ನೀಡಿದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

ಹೆಚ್.ಎಂ.ಜಾನ್ಸನ್‌ರವರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ‘ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳ ಕುರಿತಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನವೇ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ ‘ .

6 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಅಮೂರ್ತ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಮೂರ್ತ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ .

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಅಮೂರ್ತ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಮೂರ್ತ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿಲ್ಲ . ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ‘ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಇತಿಹಾಸದಂತೆ ಯಾವುದೇ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳೆಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳೆಂದು ಪರಿಭಾವಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ .

7 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರಿ ?

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಎಂದರೆ –

1 ) ಅವಳಿ ಕ್ರಾಂತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮ ( ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ )

2 ) ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಾಜದ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ .

8 ) – ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಜಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರಿ .

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಎರಡು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಗಳೆಂದರೆ –

1 ) ಕೌಟಿಲ್ಯನ ‘ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

2 ) ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್‌ನ ‘ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಥಿಕ್ಸ್ ‘

೨ ) ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಎರಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ?

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಎರಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳೆಂದರೆ – –

1 ) ನಗರೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು . ನಗರಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿದವು .

2 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚತೊಡಗಿದವು , ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ , ಮಹಿಳೆಯರ ಮಕ್ಕಳ ಶೋಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿತ್ತು .

10 ) ಆಗಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಸ್‌ರವರ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

ಆಗಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಟ್‌ ರವರ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದರೆ –

1 ) ಪೊಸಿಟಿವ್ ಫಿಲಾಸಫಿ

2 ) ಪೊಸಿಟಿವ್‌ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್

11 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಎರಡು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಗಳೆಂದರೆ –

1 ) ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

2 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಯನ

12 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಯಾವುದಾದರೂ ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷಾಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ( ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷಾಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಂದರೆ

1 ) ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ

2 ) ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ 3 ) ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ 4 ) ಅಲಕ್ಷಿತ ಸಮೂಹಗಳು

13 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆಯೇ ಹೇಗೆ ?

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ . ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜವು ತನ್ನದೆ ಆದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದಿರುತ್ತದೆ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ – ಬಡತನ , ನಿರುದ್ಯೋಗ , ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ , ಅಪರಾಧ , ಬಾಲಾಪರಾಧ ಕೋಮುಗಲಭೆ , ಮಧ್ಯಪಾನ , ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ , ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ , ಜಾತೀಯತೆ , ಜೂಜಾಟ , ಯುವಜನಾಂಗದ ಅಶಾಂತಿ , ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ , ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ , ಮಿತಿಮೀರಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ . ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ವಸ್ತುನಿಷ್ಟ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದು , ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ . ಅಂತೆಯೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಟ್ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ವಾಹನವೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ .

14 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಯಾವುದಾದರು ಎರಡು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ . ‌

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಎರಡು ಉಪಯೋಗಗಳೆಂದರೆ –

1 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ .

2 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು , ನಿರುದ್ಯೋಗ , ಬಾಲಪರಾಧ , ಕೋಮುಗಲಭೆ , ಮಧ್ಯಪಾನ , ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ .

15 ) ‘ ಕಾಮ್ಟ್’ರವರ ‘ ಮೂರು ಹಂತಗಳ ಸೂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

‘ ಕಾಮ್ಸ್’ರವರ ‘ ಮೂರು ಹಂತಗಳ ಸೂತ್ರಗಳೆಂದರೆ –

1 ) ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಂತ

2 ) ಅಮೂರ್ತ ಹಂತ

3 ) ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಂತ

16 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹನೆಂದು ಆಗಸ್ಟ್‌ ಕಾಮ್ಟ್‌ ರವರನ್ನು ಏಕೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ?

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹನೆಂದು ಆಗಸ್ಟ್‌ ಕಾಮ್ಟ್‌ ರವರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ . ಏಕೆಂದರೆ ‘ ಸೋಸಿಯಾಲಜಿ ‘ ಎಂಬ ಹೊಸ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಈತನಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ .

17 ) ಆಗಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಸ್‌ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜದ ಎರಡು ವಿಧಗಳಾವುವು ?

ಆಗಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಸ್‌ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜದ ಎರಡು ವಿಧಗಳೆಂದರೆ

1 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಶಾಸ್ತ್ರ 2 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ

18 ) ಡರ್ಖೀ ೦ ರಚಿಸಿರುವ ಯಾವುದಾದರು ಎರಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ?

ಡರ್ಖೀ ೦ ರಚಿಸಿರುವ ಎರಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದರೆ –

1) ದಿ ಡಿವಿಜನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ

2 ) ದಿರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ಫ ಸೋಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್

19 ) ಡರ್ಖೀ೦ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಾವುವು ?

ಡರ್ಖೀ೦ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳೆಂದರೆ

1 ) ಆತ್ಮಕೇಂದ್ರಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

2 ) ನಿರಾಶಾತ್ಮಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

3 ) ಪರಹಿತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

4 ) ಮರಣಾಂತಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

20 ) ಡರ್ಖೀಂರವರ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

ಡರ್ಖೀಂರವರ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ

1 ) ನ್ಯೂಯಿಸೈಡ್ ಎ ‘ ಸೋಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಸ್

2 ) ದಿ ಎಲಿಮಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲೈಫ್

21 ) ಯಾವುದಾದರು ಇಬ್ಬರ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ .

ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೆಂದರೆ –

1 ) ಡಾ || ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆ

2 ) ಪಿ.ಆರ್‌ . ದೇಸಾಯಿ

22 ) ಎಂ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಎರಡು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಾವುವು ?

ಎಂ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಎರಡು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳೆಂದರೆ –

1 ) ಸಂಸ್ಕೃತಾನುಕರಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

2 ) ಪಾಶ್ಚಾತೀಕರಣ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

23 ) ಇಬ್ಬರು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ಇಬ್ಬರು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೆಂದರೆ –

1 ) ಪಿಯರ್ ಬೋರ್‌ಡಿಯೋ

2 ) ಜುರ್ಗಿನ್ ಹೆಬರ್‌ಮಾಸ್

24 ) ಪೆರಿ ಬೋರ್‌ಡಿಯೋ ರಚಿಸಿರುವ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ಪೆರಿ ಬೋರ್‌ಡಿಯೋ ರಚಿಸಿರುವ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದರೆ

1 ) ದಿ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್

2 ) ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ .

25 ) ವಿಜ್ಞಾನದ ಎರಡು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ .

ವಿಜ್ಞಾನದ ಎರಡು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ –

1 ) ಸಾರ್ವತ್ರಿಕತೆ

2 ) ದೃಢೀಕರಣ

26 ) ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಎರಡು ಹಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ .

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಎರಡು ಹಂತಗಳೆಂದರೆ –

1 ) ಅವಲೋಕನೆಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಹಂತ

2 ) ಇತರ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಧಾನಗಳ ಹಂತ

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನ , ತುಲಾನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ , ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ , ( ಏಕ ಷಾಯಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಹಂತ )

27 ) ಭೌತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ .

ಭೌತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೆಂದರೆ –

ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು

1 ) ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು . ಇದರಿಂದ ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ .

2 ) ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯೋಗಳ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ . ಅಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ .

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು

1 ) ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ . ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ .

2 ) ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ . ಇಡೀ ಸಮಾಜವೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ

1st Puc Sociology Chapter 1 Question Answer

III . ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು : ( 10 – 15 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ )

1 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು ? ಕನಿಷ್ಟ ಮೂರು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದ ರೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ?

ಮಾನವ ಸಮಾಜವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ವಿಜ್ಞಾನವೊಂದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ . ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ‘ ಎಂಬುದು ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಯನದ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ .

  • ‘ ಆಗಸ್ಟ್‌ ಕಾಮ್ಟ್ ‘ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ‘ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜವಾದ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ರೂಪದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು ಅಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅದರ ಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ .
  • ‘ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಜಾನ್ಸನ್’ರವರ ಪ್ರಕಾರ – ‘ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳ ಕುರಿತಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನವೇ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವೆನಿಸಿದೆ .
  • ‘ ಇಮೈಲ್ ಡರ್ಖೀಂ ‘ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ‘ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ .

2 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವರೂಪ – ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ .

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವಿದೆ . ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ .

1 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ .

2 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಭೌತವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿಲ್ಲ .

3 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆಯೇ ವಿನಃ ಗುಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಾಸ್ತ್ರವಲ್ಲ .

4 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ‘ ಶುದ್ಧ ‘ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಹೊರತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಥವಾ ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲ .

5 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲ .

6 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಾಮಾನೀಕರಣ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ವೈಯುಕ್ತಿಕರಣ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲ .

7 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದಯೇ ಹೊರತು ವಿಶೇಷ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿಲ್ಲ .

8 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಯೋಗ ಸಿದ್ಧವೆನ್ನಬಹುದಾದ ( ಅನುಭವವೇದ್ಯವಾದ ) ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ .

3 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಗಮದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಕ್ರಾಂತಿಗಳ ( ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ) ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಸಿ .

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಗಮದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಕ್ರಾಂತಿಗಳೆನಿಸಿದ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ . 1789 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಯು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೊಂದಲ ಆರ್ಥಿಕಬಿಕ್ಕಟ್ಟು , ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಚಿಂತಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದಡಿದವು . ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು . ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿದ ಹಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೋಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು , ಸಮಾನತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ , ಭ್ರಾತೃತ್ವ , ವ್ಯಕ್ತಿವಾದ , ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ , ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡವು ,

ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತಾದ ಈ ಚಿಂತನೆ ಇಂದಿಗೂ ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು ಎನ್ನಬಹುದಾಗಿದೆ . 18 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿತು . ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ , ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಯಿತು , ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಒಡೆತನ ಆಕರ್ಷಣೆಯವಾಗಿತ್ತು .

ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದವು . ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ , ನಿರುದ್ಯೋಗಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದರು . ಕೈಗಾರೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ನಗರೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು . ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು , ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು .

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಮಾನವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಗೊಳಿಸಿತು , ಆಗಸ್ಟ್‌ ಕಾಮ್ಟ್ , ಹರ್ಬಲ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ , ಎಮಿಲಿ ಡರ್ಖೀಮ್ , ಮಾಕ್ಸ್‌ವೇಬರ್ ಕಾರ್ಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಂತಾದವರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯು ತಂದಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು , ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ವಾದಿಸಿದರು . ಆಗಸ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯವರು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಅಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನವೊಂದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ‘ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಸಿದರು . ‌

4 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲೆಕ್ಸ – ಇಂಕಲ್ಸ್ ರವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

” ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಕಲ್ಸ್‌ರವರು “ ವಾಟ್ ಈಜ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ವಿವರಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ . ಅವುಗಳೆಂದರೆ ,

1 ) ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ : ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯದ್ದೇಶವು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ “ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ವಿಕಾಸತ್ಮಕದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಂತಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದು ಧರ್ಮ ಮಾಡುವುದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಇಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು .

2 ) ಶಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಯನ : ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟಕಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯಗಳಾಗುತ್ತದೆ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ : ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು , ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ , ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಸಮೂಹಗಳು , ಗ್ರಾಮ , ನಗರ , ಹಾಗೂ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುಧಾಯಗಳು , ಸಂಘಗಳು , ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ .

3 ) ಮೂಲಭೂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ : ಮಾನವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು , ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ . ಉದಾಹರಣೆ : ಕುಟುಂಬ ಬಂಧುತ್ವ , ಧರ್ಮ , ಆಸ್ತಿ , ಆರ್ಥಿಕ , ರಾಜಕೀಯ , ಶೈಕ್ಷಣಿಕ , ವೈಜ್ಞಾನಿಕ , ಮನೋರಂಜನಾತ್ಮಕ , ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ .

4 ) ಮೂಲಭೂತ ಶಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ : ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನೂ ನಾನಾ ರೂಪದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ . ಉದಾ : ಸ್ಪರ್ಧೆ , ಸಂಘರ್ಷ , ಹೊಂದಾಣಿಕೆ , ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ .

5 ) ವಿಶೇಷಾಧ್ಯಯನಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಶೋಧನೆ : ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಭರದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು ಮಾನವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ . ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ .

5 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್‌ ಕಾಮ್ಟ್‌ ರವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ಸಮಾಸಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ‘ ಆಗಸ್ಟ್‌ಕಾಮ್ಟ್‌’ಯವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವ ಪೂರ್ತಿದಾದುರಾಗಿದೆ .

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ಥಾಪಕ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ “ ಆಗಸ್ಟ್‌ಕಾಮ್ಟ್‌ಯವರು “ ಸೋಸಿಯಾಲಜಿ ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನರಾಗಿದ್ದಾರೆ . ಆದ್ದರಿಂದಲೇ “ ಆಗಸ್ಟ್‌ಕಾಮ್ಟ್‌ ರವರನ್ನು “ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ” ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ .

ಆಗಸ್ಟ್‌ ಕಾಮ್ಟ್‌ರವರು ತಮ್ಮ “ ಪೊಸಿಟಿವ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ” ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ “ ಸೋಸಿಯಾಲಜಿ ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು 1839 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಳಸಿ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ವಾಖ್ಯೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ . ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ನಿಷ್ಠವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ರವರು ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು .

‘ ಆಗಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಟ್‌’ರವರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು , ಅವುಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ

1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಶಾಸ್ತ್ರ

2. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ

ಕುಟುಂಬ , ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ , ಧರ್ಮ ಇವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ,

ಸಾಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆ , ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ . * * ಆಗಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಪರವರ ಪ್ರಕಾರ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸ ಹಾಗು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಅವುಗಳೆಂದರೆ –

1. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಂತ

2. ಅಮೂರ್ತ ಹಂತ

3. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಂತ ಕಾಯ್ದೆಯವರು “ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಕಾಯ್ದೆಯವರು ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಮಹತ್ತರ ಕೊಡುಗೆಯೆಂದರೆ 1. ಪೊಸಿಟಿವ್ ಫಿಲಾಸಫಿ 2. ಪೊಸಿಟಿವ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಬುವುವು .

6 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್‌ರವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ .

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್‌ರವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವರನ್ನು “ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಎರಡನೇ ಪಿತಾಮಹ ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ . ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ಥಾಪಕ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದವರಾಗಿದ್ದರು .

ಹರ್ಬಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಖ್ಯಾತ ವಿಕಾಸವಾದಿಯಾಗಿದ್ದ ಚಾರ್ಲ್ ಡಾರ್ವಿನನ “ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳ ಉಗಮ ” ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ , ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಜೈವಿಕ ಸಾದೃಶ್ಯದ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಘಟಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನು . ಈತನ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ . ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ . ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆನ್ಸರವರ “ ಹೋಲಿಕೆ ವಿಧಾನ ” ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ . ಹರ್ಬಲ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರವರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ

1. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್

2. ಫಸ್ಟ್ ಫಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್

3 . ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್

4. ಫಿನಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಸಿಯಾಲಜಿ

5. ವಿದ್ಯುಮ್ಯಾನ್ ವರ್ಸಸ್‌ಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಗೂ

6 . ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ , ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ .

7 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಡರ್ಖಿಂ ರವರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೇನು ?

ಡರ್ಖಿಂರವರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಘಟಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು ಅವರ ತುಲನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನದ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಾಜಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿತು . ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ವಸ್ತು ನಿಷ್ಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದು ಡರ್ಖಿಂರವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು . ಸಮಾಜದ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಡರ್ಖಿಂ ರವರಾಗಿದ್ದಾರೆ .

ಸಮಾಜದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಡರ್ಖಿಂರವರು ಸಮಾಸಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡರ್ಖಿಂರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಮಾನವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ತನೆಯನ್ನು , ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ವಿನಃ , ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲ್ಲ ಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಸಮಾಜದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಡರ್ಖಿಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ , ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಮಾಜದ ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ , ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ರಚಿಸದೆ , ಶಿಕ್ಷಣ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ . ಇಂತಹ ವರ್ತನೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿಗಳೆಂದು ಡರ್ಖಿ ೦ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ . ಡರ್ಖೀಂರವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ . ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ,

1 ) ದಿ ಡಿವಿಜನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಇನ್‌ಸೊಸೈಟಿ .

2 ) ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಸಿಯಾಲರ್ಜಿಲ್ ಮೆಥೆಡ್

3 ) ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಎ ಸೋಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಸ್

4 ) ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಡರ್ಖೀಂರವರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ .

8 ) ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಜಿ.ಎಸ್ . ಘುರ್ಯೆ ಮತ್ತು ಡಾ | ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೇರವರನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ .

ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದವರಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಸ್ . ಘುರ್ಯೆರವರು ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ . ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಘುರ್ಯೆರವರು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ . ಇವರು ಭಾರತದ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತಂತೆ ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ . ಹಿಂದೂ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಂಧುತ್ವವವನ್ನು ಕುರಿತು ಡಾ ಘುರ್ಯೆರವರು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ , “ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್‌ ಕಿನ್ ಇನ್ ಇಂಡೋ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಕಲ್ಟರ್ ” ಎಂಬ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನವು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿಂದಿನ ವಿಕಾಸನವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ತಮಾನ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ತುಡಿತಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ , ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಘುರ್ಯೆರವರ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಗಳಿದೆ .

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವರ್ತಮಾನ ಹಾಗೂ ತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ತಾರ್ಕಿಕ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ . ಡಾ ಜಿ.ಎಸ್ . ಘುರ್ಯೆರವರು “ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್‌ರೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ , “ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ” , “ ಸೋಸಿಯಾಲಜಿ ಟೆನ್ನನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ” , “ ವೇದಿಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ” , “ ಭಾರತೀಯ ಸಾಧುಗಳು ” , ಭಾರತೀಯ ಪೋಷಾಕಗಳು , ಮುಂತಾದ 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ . “ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ” ಎಂಬ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ “ ಸೋಷಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ” ಎಂಬ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಜಿ.ಎಸ್ . ಘುರ್ಯೆರವರಾಗಿದೆ .

ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ “ ಡಾ ಇರಾವತಿಕರ್ವೆಯವರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆಯೆಂದು ಗುರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ , ಡಾ ಇರಾವತಿಕರ್ವೆಯವರು “ ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ” ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ , ಕರ್ವೆಯವರು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಧುತ್ವ ಇವರ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು . ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಂಧುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು .

“ ಕಿನ್‌ಫಿಪ್ ಆರ್ಗನೈಸೆರ್ಷ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ” ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ “ ಹಿಂದೂ ಸೊಸೈಟಿ ಆನ್ ಇಂಟರ್‌ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ” “ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ” , “ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ” ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಏಳಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ .

9 ) ಅನ್ವಯಿಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಐದು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ .

ಅನ್ವಯಿಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಐದು ಶಾಖೆಗಳೆಂದರೆ

1 ) ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ

2 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

3 ) ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ

4 ) ಅನ್ವಯಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ

5 ) ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಅನ್ವಯಿಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಾನವನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಿದೆ .

ಉದಾಹರಣೆ : ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು , ವೈದರು ರೋಗದ ಸ್ವರೂಪ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸದೆ , ರೋಗಗಳ ನಿವಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿವಹಿಸುತ್ತದೆ . ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಂತೆ ದ್ವಿರೂಪತೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥತೆ ಹೊಂದಿದೆ , ಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಕೇವಲ ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ನಡುವೆಯಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ . ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಉಗಮ , ಬೆಳವಣಿಗೆ , ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ನಡುವೆಯಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ .

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ವಯಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ . ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ , ಅಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಗಮ , ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕತೆ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ . ಎಲ್ಲಾ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ . ಅನ್ವಯಿಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಾನವಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು ಆತನು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ .

ಉದಾಹರಣೆ : ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ , ಬಡತನ , ನಿರುದ್ಯೋಗ , ಮಧ್ಯಪಾನ , ವೈಶ್ಯಾವೃತ್ತಿ , ಜೂಜುಗಾರಿಕೆ , ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿವಹಿಸುತ್ತದೆ . ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ , ಅನ್ವಯಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧೋರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ .

10 ) ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಐದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಐದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೆಂದರೆ ,

1 ) ಮೈಕಾಲ್ ಪೋಕೋ

2 ) ಜುರ್ಗಿನ್ ಹೆಬರ್‌ಮಾಸ್

3 ) ಪೆರ‍್ರಿ ಬೋರ್‌ಡಿಯ

4 ) ಜೂಕ್ಯೂಸ್ ಡೇರಿಡ

5 ) ಅಂತೋನಿ ಗಿಡ್ಡನ್ಸ್

ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ . ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ , ಈ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹೊಸ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಮಾಜವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ .

ಉದಾ : ಬೋರ್‌ಡಿಯೋನ ‘ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆವರಣ ‘ ಡೇರಿಡರವರ ನಿರಚನೆ ಗಿಡ್ಡಿಂನ್ಸ್‌ರವರ ‘ ರಚನೀಕರಣ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನವಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ , ನವರಚನಾತ್ಮಕವಾದ , ಕೈಗಾರಿಕಾವಾದ , ನವಮಾರ್ಕ್ಸವಾದ , ನವಫ್ರಾಕ್ ಫರ್ಟವಾದ , ಆಧುನಿಕೋತ್ತರವಾದ ಮುಂತಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಇಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ . “ ಮಾನವನ ವರ್ತನೆ ಎಂದರೇನು ? ಮಾನವ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ? ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ , ಸಮಾಜದ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ? ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ .

ಇಂದಿನ ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ , ಅದರ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ . ಇಂದಿನ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜವು ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ . ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ .

11 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ‘ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ” ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ , ಏಕೆಂದರೆ ಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಜ್ಞಾನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ , ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬಳಕೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ . ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲ . ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಮಾನವ ಸಮಾಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ,

ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉಪಯುಕ್ತ ಪಡೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ . ‘ ಲೆಸ್ಟರ್ ಎಫ್ ವಾರ್ಡ್ ‘ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತಜ್ಜನ ಪ್ರಕಾರ “ ಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ” ವಾದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಶೋಭಿಸುವುದಾಗಿದೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಬೈರ್‌ಸೈಡ್‌ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ಸಮಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕರು ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು , ಯಾವುದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಚಿಂತಿಸುವ ಬದಲು ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ . ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದ್ದೇಶ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಆಗಿದೆ .

12 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಆಗಿದೆ ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ . ಈ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ : ವೈದ್ಯಕೀಯಶಾಸ್ತ್ರ , ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ , ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ , ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಂತಾದವುಗಳು . ಈ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಮಾನವನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಿದೆ .

ಉದಾ : ವೈದ್ಯರು ರೋಗದ ಸ್ವರೂಪ , ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರೋಗಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ . ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಂತೆ ದ್ವಿರೂಪತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಕೇವಲ ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ನಡುವೆಯಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ .

ಆದರೂ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ವಯಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ . ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ . ಅಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಗಮ , ಬೆಳವಣಿಗೆ , ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕತೆ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ . ಹಾಗೆಯೇ ಇವೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದೆ . ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು ಆತನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ . ಉದಾ : ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ , ಬಡತನ , ನಿರುದ್ಯೋಗ , ಮಧ್ಯಪಾನ , ಜೂಜುಗಾರಿಕೆ , ಭ್ರಷ್ಟಚಾರ ಮುಂತಾದವು . ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಅನ್ವಯಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧೋರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ .

13 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸಬಹುದು .

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ

1. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ .

2 . ಇಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸಮರೂಪತೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದರು . ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸಮರೂಪತೆ ಹೊಂದಿರದೆ ವಿಸ್ಮಯ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ .

3. ಸಮಾಜಶಾಸಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇನ್ನಿತರ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸತ್ಯಾಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ . ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದ ನಂತರ ಧೃಡಿಕರಣದೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ .

4. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ .

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ

1 . ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಂಬಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಮನೋಭಾವನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಉದಾ : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ , ಧಾರ್ಮಿಕ , ಕೌಟುಂಬಿಕ , ವೈವಾಹಿಕ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು .

2 . ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ .

3. ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು .

4. ಬಹುತೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನಗಳ ದೃಢೀಕರಣಗಳು , ಊಹೆಗಳು , ಅಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ , ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ .

5. ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ , ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ .

14 ) ವಿಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ನೀಡಿ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿರಿ .

ವಿಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ , “ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಬದ್ದವಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಎನ್ನಬಹುದು .

ಆರ್.ಟಿ. ಶಾಫರ್‌ರವರು “ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಸಮಷ್ಠಿಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ” ಎನ್ನುವರು .

ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ , “ ವಿಜ್ಞಾನವೆಂಬುದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಅಥವಾ ಸಂಘಟಿತವಾದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ”

ವಿಜ್ಞಾನದ ಗುಣ – ಲಕ್ಷಣಗಳು

1 ) ವಾಸ್ತವತೆ ಅಥವಾ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ : ವಿಜ್ಞಾನವು ಸತ್ಯಸಂಗತಯಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ “ ಅವಲೋಕಿತ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಅಥವಾ ಸತ್ಯಸಂಗತಿ ಎನ್ನಲಾಗುವುದು . ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಎನ್ನಬಹುದು .

ಉದಾಹರಣೆ : 1. ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಘನವಸ್ತುವಾಗಿದೆ .

2. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮಿಯರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ

2 ) ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ : “ ಘಟನೆಗಳ ಜರುಗುವಿಕೆ ಎಂಬುದು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುತ್ತದೆ ” ಎಂಬಂಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ . ಉದಾಹರಣೆ : ಬಡತನವು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು . ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರಣೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯ .

3 ) ಸಾರ್ವತ್ರಿಕತೆ : ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶೋಧನೆಗಳು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ವರೂಪದವುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗ , ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ , ಭಾಷೆ , ಧರ್ಮ , ಪ್ರದೇಶ , ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯತೆಯು ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ .

ಉದಾಹರಣೆ : 1. ನೀರು ಹರಿಯುವುದು 2. ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ ಮುಂತಾದವು

4 ) ಭವಿಷ್ಯ ಸೂಚಕತೆ : ಮುಂದಾಗುವ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ “ ಭವಿಷ್ಯ ಸೂಚಕತೆ ” ಎನ್ನಬಹುದು .

ಉದಾಹರಣೆ : 1. ಗ್ರಹಣಗಳ ಸೂಚನೆ 2. ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಸೂಚನೆ 3. ಭೂಕಂಪಗಳು 4. ಮಳೆ ಯಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ

5 ) ದೃಢೀಕರಣ : ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕಲ್ಪನೆಯ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಸರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ದೃಡೀಕರಣ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಎನ್ನಬಹುದು .

ಉದಾ : 1. ಭೂಮಿಯ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ 2. ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ .

6 ) ವಸ್ತುನಿಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ನಿರಪೇಕ್ಷಿತ : ವಸ್ತುನಿಷ್ಟತೆ ಎಂದರೆ , ಅವಲೋಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಎಂದರ್ಥ .

ನಾವು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು .

7 ) ವೈಜ್ಞಾರಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನ: ಜ್ಞಾನದ ಯಾವುದೇ ಶಾಖೆಯು ತನ್ನನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ , ವಿಜ್ಞಾನದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಅದರ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದೇ ವಿನಃ ಅದರ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರ್ಲ್‌ಪಿಯರ್‌ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ .

15 ) ಭೌತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ .

ಭೌತ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಭೌತ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಪಂಚಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನ ಶಾಖೆಗಳು , ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ , ಇವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ವಸ್ತು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ವಿಧಾನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ , ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಇಂತಹ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ .

ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು

1 ) ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು . ಇದರಿಂದ ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ .

2 ) ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ . ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧಕನ ನಿಯಂತ್ರಣವೂ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ .

3 ) ಇಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಯನ ವಸ್ತುಗಳ ಭೌತಿಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ .

4 ) ಭವಿಷ್ಯ ಸೂಚಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ . ಉದಾ : ಗ್ರಹಣ , ಭೂಕಂಪ , ಹವಾಮಾನ ಇತ್ಯಾದಿ .

5 ) ಕಾರಣಿಯತೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಕಾರಣ ಪರಿಣಾಮಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷಗೊಂದಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ . ಉದಾ : ರೋಗಗಳ ಕಾರಣಗಳು , ಕ್ಷಾಮ , ಪ್ರವಾಹ , ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಗಳು .

6 ) ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲ ದೇಶ , ಪ್ರದೇಶ , ಸಂಸ್ಕೃತಿ , ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದವುಗಳಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ .

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು

1 ) ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ . ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ . ಈವಿಧಾನಗಳ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರಂಭವಾದವು .

2 ) ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಇಡಿ ಸಮಾಜವೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ .

3 ) ಸಜೀವಿಗಳಾದ ಮಾನವರೇ ಇಲ್ಲಿನ “ ಪ್ರಯೋಗದ ವಸ್ತುಗಳು ” ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಶೋಧನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಹಕರಿಸಬಹುದು , ವಿರೋಧಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯೇ ವರ್ತಿಸಬಹುದು .

4 ) ಭವಿಷ್ಯ ಸೂಚಕತೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ . ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ ವಸ್ತುಗಳಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು .

5 ) ಕಾರಣೀಯತೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಕಾರಣ ಪರಿಣಾಮ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬನೆಯು ಕೆಲವು ಸಲ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ . ಉದಾ : ಅನಕ್ಷರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಡತನವೇ ? ಅಥವಾ ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ ಅನಕ್ಷರತೆಯೇ ? ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ? ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಿಗದಿತ ಕಾಲ , ಪ್ರದೇಶ ದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ , ಜನ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ .

16 ) ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬಳಸಿದ ವಿವಿಧ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ,

1950 ರ ದಶಕದ ನಂತರ ಹೊಸ ಚಿಂತಕರು ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ , ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರೆಂದರೆ

1 ) ಮೈಕಾಲ್ ಫೆರೋ

2 ) ಜರ್ಗಿನ್ ಹೆಬರ್‌ಮಾಸ್

3 ) ಪೆ ಬೋರ್‌ಡಿಯು

4 ) ಜೂನ್ಯೂಸ್ ಡೇರಿಡ

5 ) ಆಂತೋನಿ ಗಿಡನ್ಸ್

ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ , ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನ್ಯತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ .

ಉದಾ : I. ಭೋರ್‌ಡಿಯೋನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆವರಣ

2. ಡೇರಿಡವರ ನಿರಚನೆ

3. ಗಿಡ್ಡಂನ್ಸ್‌ರವರ ರಚನೀಕರಣ .

ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನವಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ , ನವರಚನಾತ್ಮಕವಾದ , ಕೈಗಾರಿಕಾವಾದ ಆಧುನಿಕೋತ್ತರವಾದ ಮುಂತಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಇಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ . ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ವಾರಿಸಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು “ ಸಮಾಜವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ .

ನಿರಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ . ಇದರ ಮೂಲಕ ಜನ ಸಮೂಹ ಯಾವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ . ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ . ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ . ಅವುಗಳೆಂದರೆ

1 ) ಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ / ಶುದ್ಧ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ

2 ) ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ / ಅನ್ವಯಿಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ

IV . ಹತ್ತು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು : ( 30-40 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ )

1) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ನೀಡಿರಿ . ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ಮಾನವ ಸಮಾಜವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ವಿಜ್ಞಾನವೊಂದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ . ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ‘ ಎಂಬುದು ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಯನದ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ . * ‘ ಆಗಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಟ್ ‘ ರವರ ಪ್ರಕಾರ – ‘ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜವಾದ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ರೂಪದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು ಅಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅದರ ಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ‌

‘ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಜಾನ್ಸನ್’ರವರ ಪ್ರಕಾರ – ‘ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳ ಕುರಿತಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನವೇ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ’ವೆನಿಸಿದೆ .

‘ ಇಮೈಲ್ ಡರ್ಖೀಂ ‘ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ‘ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ . ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವಿದೆ . ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ .

1 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ .

2 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಭೌತವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿಲ್ಲ .

3 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆಯೇ ವಿನಃ ಗುಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಾಸ್ತ್ರವಲ್ಲ .

4 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ‘ ಶುದ್ಧ ‘ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಹೊರತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಥವಾ ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲ .

5 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲ .

6 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯಕರಣ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ವೈಯುಕ್ತಿಕರಣ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲ .

7 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ವಿಶೇಷ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿಲ್ಲ .

8 ) ‘ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಯೋಗ ಸಿದ್ಧವೆನ್ನಬಹುದಾದ ( ಅನುಭವವೇದ್ಯವಾದ ) ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ .

2 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಎಂದರೆ –

1 ) ಅವಳಿ ಕ್ರಾಂತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮ ( ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ )

2 ) ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಾಜದ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಸ್ಪೂರ್ತಿಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಗಮದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಕ್ರಾಂತಿಗಳೆನಿಸಿದ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ .

1789 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಯು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ರಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೊಂದಲ ಆರ್ಥಿಕಬಿಕ್ಕಟ್ಟು , ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಚಿಂತಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದಡಿದವು . ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು . ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿದ ಹಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೋಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು , ಸಮಾನತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ , ಭ್ರಾತೃತ್ವ , ವ್ಯಕ್ತಿವಾದ , ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ , ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡವು , ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತಾದ ಈ ಚಿಂತನೆ ಇಂದಿಗೂ ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು ಎನ್ನಬಹುದಾಗಿದೆ.

18 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿತು . ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ , ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಯಿತು , ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಒಡೆತನ ಆಕರ್ಷಣೆಯವಾಗಿತ್ತು . ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದವು . ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ , ನಿರುದ್ಯೋಗಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದರು . ಕೈಗಾರೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ನಗರೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು .

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು , ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು . ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಮಾನವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಗೊಳಿಸಿತು , ಆಗಸ್ಟ್‌ ಕಾಮ್ಸ್ , ಹರ್ಬಲ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ , ಎಮಿಲಿಡರ್ಖೀಮ್ , ಮಾಕ್ಸ್‌ವೇಬರ್ ಕಾರ್ಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಂತಾದವರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯು ತಂದಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು , ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ವಾದಿಸಿದರು . ಆಗಸ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯವರು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಅಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನವೊಂದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ‘ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಸಿದರು .

3 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಎರಡು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಗಳೆಂದರೆ

1 ) ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

2 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಯನ . ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಕಲ್ಸ್‌ರವರು “ ವಾಟ್ ಈಜ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ” ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ವಿವರಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ . ಅವುಗಳೆಂದರೆ ,

1 ) ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ : ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯದ್ದೇಶವು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ “ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ವಿಕಾಸತ್ಮಕದಿಂದ ರೂಡಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಂತಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದು ಧರ್ಮ ಮಾಡುವುದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಇಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು .

2 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಯನ : ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟಕಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯಗಳಾಗುತ್ತದೆ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ : ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು , ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ , ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಸಮೂಹಗಳು , ಗ್ರಾಮ , ನಗರ , ಹಾಗೂ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುಧಾಯಗಳು , ಸಂಘಗಳು , ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ .

3 ) ಮೂಲಭೂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ : ಮಾನವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು , ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ . ಉದಾಹರಣೆ : ಕುಟುಂಬ ಬಂಧುತ್ವ , ಧರ್ಮ , ಆಸ್ತಿ , ಆರ್ಥಿಕ , ರಾಜಕೀಯ , ಶೈಕ್ಷಣಿಕ , ವೈಜ್ಞಾನಿಕ , ಮನೋರಂಜನಾತ್ಮಕ , ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ .

4 ) ಮೂಲಭೂತ ಶಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ: ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನೂ ನಾನಾ ರೂಪದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ . ಉದಾ : ಸ್ಪರ್ಧೆ , ಸಂಘರ್ಷ , ಹೊಂದಾಣಿಕೆ , ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ

5 ) ವಿಶೇಷಾಧ್ಯಯನಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಶೋಧನೆ , ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಭರದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು ಮಾನವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ . ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ .

4 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಮ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ಸಮಾಸಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ‘ ಆಗಸ್ಟ್‌ಕಾಮ್ಟ್’ಯವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವ ಪೂರ್ತಿದಾದುರಾಗಿದೆ . ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ಥಾಪಕ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ “ ಆಗಸ್ಟ್‌ಕಾಮ್ಟ್ ” ಯವರು “ ಸೋಸಿಯಾಲಜಿ ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನರಾಗಿದ್ದಾರೆ . ಆದ್ದರಿಂದಲೇ “ ಆಗಸ್ಟ್‌ಕಾಮ್ಟ್ ರವರನ್ನು “ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ” ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ . ‌

ಆಗಸ್ಟ್‌ಕಾಮ್ಟ್ರವರು ತಮ್ಮ “ ಪೊಸಿಟಿವ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ” ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ “ ಸೋಸಿಯಾಲಜಿ ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು 1839 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಳಸಿ ಸಮಾಜದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ವಾಖ್ಯೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ .

ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ನಿಷ್ಠವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ರವರು ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು . ‘ ಆಗಸ್ಟ್‌ಕಾಮ್ಟ್’ರವರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು ,

ಅವುಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ 1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಶಾಸ್ತ್ರ 2. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ

ಕುಟುಂಬ , ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ , ಧರ್ಮ ಇವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ . ಸಾಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆ , ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ .

ಆಗಸ್ಟ್‌ಕಾಮ್ಟೆ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸ ಹಾಗು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಅವುಗಳೆಂದರೆ –

1. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಂತ

2 , ಅಮೂರ್ತ ಹಂತ

3. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಂತ

ಕಾಮ್ಟೆಯವರು “ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಕಾಯ್ದೆಯವರು ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಮಹತ್ತರ ಕೊಡುಗೆಯೆಂದರೆ

1. ಪೊಸಿಟಿವ್ ಫಿಲಾಸಫಿ

2. ಪೊಸಿಟಿವ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಬುವುವು .

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್‌ರವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವರನ್ನು “ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಎರಡನೇ ಪಿತಾಮಹ ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ . ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ಥಾಪಕ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದವರಾಗಿದ್ದರು . ಹರ್ಬಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಖ್ಯಾತ ವಿಕಾಸವಾದಿಯಾಗಿದ್ದ ಚಾರ್ಲ್ ಡಾರ್ವಿನನ “ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳ ಉಗಮ ” ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ , ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಜೈವಿಕ ಸಾದೃಶ್ಯದ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಘಟಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನು . ಈತನ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ . ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ . ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆನ್ಸರವರ “ ಹೋಲಿಕೆ ವಿಧಾನ ” ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ .

ಹರ್ಬಲ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರವರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ1. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ 2 . ಫಸ್ಟ್ ಫಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ 3. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ 4. ಫಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಸಿಯಾಲಜಿ 5. ವಿದ್ಯುಮ್ಯಾನ್ ವರ್ಸಸ್‌ಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಗೂ 6. ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ , ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ .

5 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ .

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಕಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ . ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕೋ ಹಾಗಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದೇ “ ಪ್ರೋ ॥ ಗಿಡ್ಡಂನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ . ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ . ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆರಡಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ . ಅವುಗಳೆಂದರೆ

1 ) ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ : ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಮಾಜದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಸಮಾಜದ ರಚನೆ , ಬೆಳವಣಿಗೆ , ಬದಲಾವಣೆ , ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಮಾನವನನ್ನು ಸತ್ವಯುತವಾದ ಸದಸ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ .

2 ) ಮನೋಭಾವನೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆ : ` ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ , ಧರ್ಮ , ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು , ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು , ಸಂಸ್ಥೆಗಳು , ಮೌಲ್ಯಗಳು , ಆದರ್ಶಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವೈಚಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ .

3 ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಗತ್ತಿನೆಡೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ .

4 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ : ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಜಾತಿಯತೆ , ನಿರುದ್ಯೋಗ , ಬಡತನ , ಬಾಲಪರಾದ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುನಿಷ್ಟ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ . ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ವಾಹನವೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ .

5 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ : ಕುಟುಂಬ , ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ , ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ .

6 ) ಹಿಂದುಳಿದ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ಏಳಿಗೆ : ಆರ್ಥಿಕ , ಸಾಮಾಜಿಕ , ರಾಜಕೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಅನೇಕ ವರ್ಗಗಳಿವೆ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ : ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ , ವರ್ಗ , ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ . ಇದನ್ನು ಸಮನಾಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯದ ಅವಶ್ಯವಿದೆ .

7 ) ಬೋಧನೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ‘ IAS , KAS , IFS , IPS ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ . ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ , ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣ , ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ , ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ , ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ .

8 ) ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾತ್ರ : ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮನಕಂಡಿದ್ದಾರೆ . ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು . ಇವೆಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ನೀಡುತ್ತದೆ , ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ .

6 ) ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ನೀಡಿ ಅದರ ಹಂತಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ

ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಹಂತವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಂತವೆನ್ನುವರು . ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಹಂತವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಂತವೆನ್ನುವರು .

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಎರಡು ಹಂತಗಳೆಂದರೆ

1 ) ಅವಲೋಕನೆಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹಂತ

2 ) ಇತರ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಧಾನಗಳ ಹಂತ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನ , ತುಲಾನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ , ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ , ( ಏಕ ಷಾಯಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಹಂತ )

7 ) ಪಿಯರ್‌ ಬೋರ್‌ಡಿಯೋ , ಜುರ್ಗಿನ್ ಹೆಬರ್‌ಮಾಸ್ , ಜಾಕ್ಯೂಸ್ ಡೆರಿಡಾರವರ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ಪಿಯರ್ ಬೋರ್‌ಡಿಯೋ , ಜುರ್ಗಿನ್‌ಹೆಬರ್‌ಮಾಸ್ , ಜಾಕ್ಯೂಸ್ ಡೇರೀಡರವರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ , ಈ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಇಂತಿವೆ .

ಪಿಯರ್‌ಬೋರ್‌ಸಿಯಾ : ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ . ಬೋರ್‌ಡಿಯಾ ನವಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾದ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀವವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ , ಇಂತಹ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು “ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ . 66 ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕಾರ ಸಂರಚನೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ? ಇಂತಹ ಬೋರಡಿಯೋ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥವಾದ “ ದಿ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಟತೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನವಸನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಾದಿಸಿದರೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು “ ಸಮಾಜ ” ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ .

ಜುರ್ಬಿನ್ ಹೆಬರ್ ಮಾ : ಹೆಬರ್‌ಮಾಸ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ . ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಜನರ ಮನೋಭಾವನೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ ಇವರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಹಜ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ವಿನಾಶದಿಂದ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ , ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ . ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಠಿತವಾದಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ . ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ .

ಜೆಕ್ಯೂಸ್‌ ಡೆರೀಡ : ಡೇರೀಡ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ . ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರವಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿದೆ , ನಿರಚನೆ ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ , ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಿರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಡೆಡ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ . ಅದೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಸತ್ಯಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತದೆ . ನಿರಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ . ಇದರ ಮೂಲಕ ಜನಸಮೂಹ ಯಾವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕವಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ . ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿನ ಆಂತರೀಕ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ವಾದದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ .

FAQ

1 ) ‘ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ‘ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ?

ಕ್ರಿ.ಶ. 1839 ರಲ್ಲಿ ‘ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ‘ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು .

2 ) ‘ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ‘ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ?

‘ ಅಗಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಟೆ ‘ ಯನ್ನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಥವಾ ‘ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ‘ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ .

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

First Puc Political Science Notes

First PUC History Notes 2022

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ Pdf

First PUC All Textbooks Pdf 2022

All Subjects Notes

All Notes App

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close

Ad Blocker Detected!

Ad Blocker Detected! Please disable the adblock for free use

Refresh