ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ-6 ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st Puc Sociology Chapter 6 Question Answer

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ-6 ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ನೋಟ್ಸ್‌, 1st Puc Sociology Chapter 6 Question Answer Notes Mcq Pdf in Kannada Medium, Kseeb Solution For Class 11 Sociology Chapter 6 Notes Samajika Parivartane Sociology Notes Pdf Social Change in Kannada Notes Pdf

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ-6 ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ

1st puc sociology 6th chapter notes kannada medium

1st Puc Sociology 6th Chapter Notes Kannada Medium

I. ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು : ( ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ )

1 ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂದರೇನು ?

‘ ಪರಿವರ್ತನೆ ‘ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಪಡೆಯುವುದು . ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವುದು ಎಂದರ್ಥ .

2. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂದರೇನು ?

ಸಮಾಜದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವರು.

3. ವಿಕಾಸ ಎಂದರೇನು ?

ಏಕತೆಯಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಮಾಜದ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ “ ವಿಕಾಸ ” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ .

4. ವಿಕಾಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಅರ್ಥ ನೀಡಿರಿ .

‘ ವಿಕಾಸ ‘ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ತತ್ಸಮಾನವಾದ ಆಂಗ್ಲತರ ಎವೂಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಬುದು ಲ್ಯಾಟೀನ್ ಭಾಷೆಯ ಇವೋಲ್ವೇರ್ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ . ಇವೋಲ್ವೇರ್ ಎಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದು ಅಥವಾ ಪದರಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳು ಎಂದರ್ಥ ಇದೊಂದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ , ಇದು ಆಂತರಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ . ವಿಕಾಸವು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ .

5. ಪ್ರಗತಿ ಎಂದರೇನು ?

ಸಮಾಜವನ್ನು ಮಾನವನು ತನ್ನಿಚ್ಚೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸುಧಾರಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ‘ ಪ್ರಗತಿ ‘ ಎನ್ನುವರು .

6. ವಿಕಾಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಯಾರು ?

ವಿಕಾಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು “ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ” ,

7. ವಿಶ್ವಗ್ರಾಮ ಎಂದರೇನು ?

ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಾದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಗಾತ್ರ ಕಿರಿದಾಗಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿ ಜಗತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಇರುವ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ವಿಶ್ವಗ್ರಾಮ ಎನ್ನುವರು .

8 . ವಲಸೆ ಎಂದರೇನು ?

ಜನರು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ( ಆಹಾರ , ವಸತಿ , ಇತ್ಯಾದಿ ) ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ‘ ವಲಸೆ ‘ ಎನ್ನುವರು .

9. ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳ ಉಗಮ ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ಯಾರು ?

ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳ ಉಗಮ ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ಕತೃ ‘ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ‘ .

II . ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ( 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ )

1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಕೊಡಿ .

“ ಹಾರ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಹಂಟ್ ” ರವರು ಸಮಾಜದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ .

2. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಿರಿ .

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ

1 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದುದು .

2 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ .

3. ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ .

ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ

1) ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಸುನಾಮಿ ,

2 ) ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಗೆ ಬರುವ ಪದೇ ಪದೇ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ತಂದಿದೆ .

4. ಜೈವಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ .

ಜೈವಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ

1 ) : ಜನಸಂಖ್ಯಾ: ಗಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಂತ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಬಹುಪತಿತ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಬರಬಹುದು .

2 ) ಜನನ ಮರಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ : ಜನನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬಡತನ , ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ .

5 , ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ , ಪರಿವರ್ತನೆ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ .

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ , ಪರಿವರ್ತನೆ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ

1 ) ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ , ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ . ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮನು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು .

2 ) ಪ್ರಸರಣದಿಂದಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಜಪಾನ್ , ಶ್ರೀಲಂಕಾ , ಚೀನಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು .

6 , ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ .

ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ

1 ) ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂರ್ಕದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವಗ್ರಾಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ .

2 ) ನಗರೀಕರಣ ಕೈಗಾರಿಕರಣಗಳ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು .

7. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ ಎರಡು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ ಎರಡು ಶಾಸನಗಳೆಂದರೆ

1 ) ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ .

2 ) ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇದ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ .

8. ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ ನಡುವಿರುವ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ .

ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ ನಡುವಿರುವ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೆಂದರೆ

ಪ್ರಗತಿ

1 ) ಪ್ರಗತಿ ಎಂಬುದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಪರಿವರ್ತನೆ .

2 ) ಪ್ರಗತಿ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಆಧಾರಿತವಾದುದಾಗಿದೆ .

ವಿಕಾಸ

1) ವಿಕಾಸ ನಿಶ್ಚಿತ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ .

2) ವಿಕಾಸ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ .

9. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ .

‘ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ‘ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಪದದ ತತ್ಸಮಾನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ Development ಆಗಿದೆ . ಈ ಪದಕ್ಕೆ ‘ ಬೆಳವಣಿಗೆ ‘ , ‘ ವೃದ್ಧಿಕ್ರಮ ‘ , ‘ ವಿಕಸನ ‘ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ .

1st Puc Sociology 6th Chapter Notes in Kannada

II . ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು : ( 10-15 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ )

1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳ ಪಾತ್ರ ವಿವರಿಸಿ .

ನಿಸರ್ಗದತ್ತ ತರುವ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು . ಇವು ನಿಸರ್ಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ . ಭೂಮಿ , ನೀರು , ಅರಣ್ಯ , ಸರೋವರ , ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೆಲ್ಲವು ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು . ಇವು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ . ಚಳಿ ಮಾನವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ . ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ . ಅವುಗಳೆಂದರೆ

1 ) ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದಾಗುವ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು : ಅತಿವೃಷ್ಟಿ , ಭೂಕಂಪ , ಚಂಡಮಾರುತ , ಬಿರುಗಾಳಿ , ಇವೆಲ್ಲಾ ಮಾನವನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರಿದ್ದಾಗಿದೆ . ಇವುಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ . ಉದಾ : – 1923 ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನದ ಯುಕೋಹ್ಯಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಸಿಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟ ಅಪಾರ , ಆದರೂ ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶೈಲಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು . ಲಂಡನ್ ನಗರ ಬೆಂಕಿಗೆ ಅನಾಹುತವಾಯಿತು . ಆದರೂ ಕೆಲಕಾಲದ ನಂತರ ಹೊಸ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು .

2 ) ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಭೌಗೋಳಕ ಅಂಶದಲ್ಲಾಗುವ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು : ಹಂಟಿಂಗ್‌ಟನ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ- ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ . ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಾನವನೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ . ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ , ಅರಣ್ಯನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ .

3 ) ನಾಗರೀಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ : ಮಾಂಟೆಸ್ಕೊ , ಹಂಟಿಂಗ್‌ಟನ್ ಮುಂತಾದವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವಂತೆ ಸಮಾಜದ ನೀಲೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯ ಜನಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ . ದಾ : – ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ . ಅದೇ ನದಿ ಕಂಡೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಊಟೋಪಚಾರಗಳು ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ , ವಸತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಿರುತ್ತದೆ . ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿ , ಗಣಿ , ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಿರುತ್ತದೆ .

2. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳ ಪಾತ್ರ ವಿವರಿಸಿ .

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ . ಅವುಗಳೆಂದರೆ

1 ) ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗಾತ್ರ

2 ) ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ .

3 ) ವಲಸೆ .

4 ) ವಯೋಮಾನ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾನುಪಾತ .

1 ) ಜನಸಂಖ್ಯಾ : ಗಾತ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತದೆ . ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ , ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ . ಉದಾ : – ಸಮಾಜವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ . ಒಂದು ವೇಳೆ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಬಹುಪತಿತ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಬರಬಹುದು .

2 ) ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ : ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ , ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಬಡತನ , ನಿರುದ್ಯೋಗ , ವಸತಿ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ . ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ . ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ . – ಉದಾ : – ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು , ವಿಚಾರಗಳು , ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ .

3 ) ವಲಸೆ: ಜನರು ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಬಹುದು . ವಲಸೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುವುದು . ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ :

1 ) ನಗರ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಲಸೆ .

2 ) ಗ್ರಾಮೀಣ ನಗರ ವಲಸೆ .

1 ) ನಗರ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಲಸೆ ಎಂದರೆ ಜನರು ನಗರದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದು .

2 ) ಗ್ರಾಮೀಣ ನಗರ ವಲಸೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದು . ಜನರ ಮನೋಭಾವನೆ , ಜೀವನಶೈಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರುತ್ತದೆ .

4 ) ವಯೋಮಾನ ಮತ್ತು ಅಂಗಾನುಪಾತ : ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ . ಅವರುಗಳೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು , ಯುವಕರು , ಹಾಗೂ ವಯೋವೃದ್ದರು . ಒಂದು ವೇಳೆ ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖವಾದರೆ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಥತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ . ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ . ವಯೋವೃದ್ಧರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ .

3. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳ ಪಾತ್ರ ವಿವರಿಸಿ .

ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ , ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವಿ , ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಂತೆ , ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ . ಧರ್ಮ ಕಲೆ , ಭಾಷೆ , ಸಾಹಿತ್ಯ , ಲೋಕರೂಢಿಗಳು , ನೈತಿಕ ನಿಯಮಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ . ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು .

1 ) ಪರಿಶೋಧನೆ 2 ) ಅವಿಷ್ಕಾರ , 3 ) ಪ್ರಸರಣ

1 ) ಪರಿಶೋಧನೆ : ಪರಿಶೋಧನೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸದೇ ಇರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ- ವಾಸ್ಕೊ – ಡಿ – ಗಾಮ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದನು .

2 ) ಅವಿಷ್ಠಾರ : ಪರಿವಾ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ ಈ ಮೊದಲು ಆಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ . ವಿದ್ಯುತ್ , ಅಣುಶಕ್ತಿ , ಮೊಬೈಲ್ , ಇತ್ಯಾದಿ ಭೌತ ಮತ್ತು ಅಭೌತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ .

3 ) ಪ್ರಕರಣ : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ‘ ಪ್ರಸರಣ ‘ ಎನ್ನುವರು . ಉದಾ : – ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು .

4. ಸ್ಥಿರ ಸಮಾಜದ ಬಯಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ? ವಿವರಿಸಿ .

ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಸಹಜವಾದುದು . ಯಾರು ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಾರರು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರಕಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಮಾಜ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತದೆ . ಪರಿವರ್ತನೆ ತಕ್ಷಣ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ವಿರೋದಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ . ಅಗಬರ್ನ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್‌ರಾಫ್‌ರವರು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ .

1 ) ಅಸಮರ್ಪಕ ಆವಿಷ್ಠಾರಗಳು : ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ , ದೋಷಪೂರಿತ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಜನರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ . ಇದರ ವಿಫಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಾರವು . ಅಣುಶಕ್ತಿ , ಅಣುಬಾಂಬುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ .

2 ) ಭಯ : ಹೊಸದು ಪರಿಚಯವಾದಾಗ ಜನರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ . ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ . ಉದಾ : – ಥಾಮಸ್ ಎಡಿಸನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬನ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಪ್ ಹೇಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದ ಬಲ್ಪ್ ನೋಡಿ ಜನ ಭಯಗೊಂಡು ಓಡಿಹೋದರು . ‌

3 ) ಅಜ್ಞಾನ: ಮನುಷ್ಯನು ಅಜ್ಞಾನವು ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಮೂಲಕಾರಣ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬುದ್ದಿವಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು . ಹೊಸದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ . ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ವಿರೋಧಿ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ .

4 ) ಅಭ್ಯಾಸ : ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರು ಸಮಾಜದ ಹೊಸನೀತಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹಳೆಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರವೆನೆಸುತ್ತದೆ . ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹೊಸ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ .

5 ) ಪಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು : ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಪರನಾಗಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ , ಇರುವ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತೋಷ ತೃಪ್ತಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ . ಇದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಿಚ್ಚಿಸುವನು . ಉದಾ : – ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣ ಕಾಯಿದೆ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿತು . ಇದು “ ಉಳುವವನೆ ಭೂಮಿಗೊಡೆಯ ” ಎಂಬ ತತ್ವಧಾರವಾಗಿತ್ತು . ಈ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಶಾಸನದಲ್ಲಾದ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಭೂ ಮಾಲಿಕರು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು .

6 ) ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮತೆ : ಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ- ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ , ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ .

7 ) ಸಂಯೋಜನೆಯ ಕೊರತೆ : ಸಮಾಜವು ಧರ್ಮ , ಶಿಕ್ಷಣ , ಸರಕಾರಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ , ಸಮಾಜವನ್ನು ಇಡಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಲಿಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ . ಉದಾ : – ಸತಿಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿಯು ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ , ದರ್ಮದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮೂಲನವಾಯಿತು ಇದೆ ರೀತಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂತಾದವು .

8 ) ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ : ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಮಾಜ ತನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ , ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಮನ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ . ಕಾರಣ ಇದು ಸ್ವೀಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಇರುತ್ತದೆ . ಉದಾ : – ಸ್ಕೂಟರ್ ಸವಾರರು ಹೆಲೆಟನ್ನು ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ . ದೂರವಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ .

9 ) ಬೌದ್ದಿಕ ಆಲಸ್ಯ : ಹೊಸತರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ , ಆಸಕ್ತಿ ಇರದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ . ಆಲಸ್ಯದ ಕಾರಣ ಬುದ್ದಿಮಾಂದ್ಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾಣಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ .

10 ) ಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಯಕೆ : ಮಾನವನು ಸ್ಥಿರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ . ಬದಲಾವಣೆ ವರ್ತಮಾನದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು , ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯ , ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಬಯಕೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ .

5. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೆಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ .1 ) ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ . 2 ) ಋಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ,

  • ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು , ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ .
  • ಋಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ , ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ , ಪರಿಸರನಾಶ , ಪರಿಸರ ಅಸಮತೋಲನ , ಬರ , ಯುದ್ಧ , ರೋಗಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿವೆ . ಹೀಗೆ ಎರಡು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು .

ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ , ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು . ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು . ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ , ಲಿಂಗಾನುಪಾತ , ಶಿಶಿರಮರಣ , ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ , ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ .

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಔದ್ಯೋಗಿಕರಣ , ನಗರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಅರಣ್ಯಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ . ಇಂತಹ ಹೊಸತನ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ , ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ – ನಗರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳೆನಿಸಿವೆ ಇಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ . 1947 ರ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾದವು ಇವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವೆನಿಸಿವೆ . ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ದೇಶವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ , ಇಂದು ಭಾರತ ದೇಶವು ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿವೆ .

6. ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೀಗಿದೆ .

ಪ್ರಗತಿ

1. ಪ್ರಗತಿ ಎಂಬುದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಪರಿವರ್ತನೆ .

2. ‘ ಪ್ರಗತಿ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಆಧಾರಿತವಾದುದಾಗಿದೆ .

3 . ಪ್ರಗತಿಯು ಉತ್ತಮತೆಯನ್ನು ಹೀನಸ್ಥಾನದಿಂದ ಉಚ್ಚಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು

4. ಪ್ರಗತಿಯು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಮಾನವ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಅಂಶ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದು .

ವಿಕಾಸ:

1. ವಿಕಾಸ ನಿಶ್ಚಿತ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ .

2. ವಿಕಾಸ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ .

3. ವಿಕಾಸವು ಏಕಮುಖವಾಗಿದೆ . ಏಕತೆಯಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ .

4. ವಿಕಾಸವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ , ಇದು ಆಂತರಿಕವಾಗಿದ್ದು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ .

7. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ .

‘ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ‘ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ Development ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ , ವೃದ್ಧಿ , ವಿಕಸನ , ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾರೆ .

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ . ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆ , ಪರಪಕ್ಷತೆ , ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲೂ ಬಳಸುವುದಿದೆ . ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ , ಆಧಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತುಗಳ ಸಮಾನ ವಿತರಣೆ , ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಳ , ನೈತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ , ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ . ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ .

ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ , ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಳ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ . ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಮಾನವನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಜ್ಞಾನದ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಮಾನವನ ಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಾದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ .

1 Puc Sociology Notes in Kannada 6 Chapter

IV . ಹತ್ತು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ( 30-40 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ )

1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ನೀಡಿ , ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ಮೆಕ್ಕವರ್ ಮತ್ತು ಪೇಜ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ- “ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಾಗುವ ಪರಿವರ್ತನೆ ” ಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ . ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ

1 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದುದು : ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರವರ್ತನೆಯು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ . ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಗರ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ .

2 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದುದು : ದಿಕ್ಕು ಸಮಾಜವು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದುದ್ದು , ಅದರಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದುದಾಗಿದೆ .

3 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ : ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದುದಲ್ಲ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದುದು . ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡವು . ಈಗ ಭಾರತವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ .

4 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ನಿರಂತರವಾದುದು ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದುದು . ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ . ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ . ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುವುದು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಎನ್ನುವರು .

5 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ : ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ . ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅಂಶ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ವೇಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ . ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು .

6 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಥವಾರ್ಯವಾದುದಾಗಿದೆ : ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಗಾಧವಾದಾಗ ಪರಿವರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ . ಒಮ್ಮೆ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ . ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ .

7 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ : ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಹಳೆಯದು ತಕ್ಷಣ ನಾಶವಾಗಿ ಹೊಸದು ಬಂದು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಲಾರದು . ಹೊಸತು ಬಂದಾಗ ಹಳೆಯ ಸಂಗತಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ . ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಳೆಬೇರು – ಹೊಸ ಚಿಗುರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ .

8 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ : ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಮಾಜ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು . ಉಹಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಗೃಹ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿತು .

9 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾದುದಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂಬುದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ , ಇವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಇದು ನಿಖರವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಆ ವಸ್ತು ನಿಷ್ಟೆ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ .

10 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಿಯೋಜಿತ ಮತ್ತು ಅಭಿಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ : ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವನು ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ . ಮನುಷ್ಯನ ಆಯ್ಕೆಯಂತೆ ನಿಯೋಜಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ , ಅದು ನಿಯೋಜಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ . ಉದಾ : – ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಂದೋಲನ ಆರಂಭಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದದ್ದು ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ . ಮಾನವನ ವತಿಯಿಂದ ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಏರ್ಪಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ . ಉದಾ : – ಭೂ ಕಂಪ , ಸುನಾಮಿ , ಅತವೃಷ್ಟಿ , ಅನಾವೃಷ್ಟಿ , ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮುಂತಾದವು .

2. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರುವಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತರುವಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳವಾಗಿದೆ . ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ . ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನೆ ಸುಲಭ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ .

1 ) ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು : ಔದ್ಯೋಗಿಕರಣದಿಂದಾಗಿ 18 ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರ ನಾವು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ . ಈ ಪ್ರಗತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ . ಇದರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ . ಇಂದು ಜಗತ್ತೆ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ‘ ವಿಶ್ವಗ್ರಾಮ’ವಾಗಿದೆ .

2 ) ಹೊಸ ವರ್ಗಗಳ ಉದಯ : ನಗರೀಕರಣ ಕೈಗಾರೀಕರಣದ ಫಲ . ‘ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ‘ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಧಾನ ‘ ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ . ಬಂಡವಾಳ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮಿಕರ ವರ್ಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು .

3 ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ : ಇಂದು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಳೆ ಕಟ್ಟಾವು ಮಾಡಿ , ಧಾನ್ಯಗಳು ಮನೆ ಸೇರುವವರೆಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ . ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ . ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಜೀವನವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ .

FAQ

1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂದರೇನು ?

ಸಮಾಜದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವರು.

2 . ವಲಸೆ ಎಂದರೇನು ?

ಜನರು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ( ಆಹಾರ , ವಸತಿ , ಇತ್ಯಾದಿ ) ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ‘ ವಲಸೆ ‘ ಎನ್ನುವರು .

3. ವಿಕಾಸ ಎಂದರೇನು ?

ಏಕತೆಯಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಮಾಜದ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ “ ವಿಕಾಸ ” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ .

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

First Puc Political Science Notes

First PUC History Notes 2022

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ Pdf

First PUC All Textbooks Pdf 2022

All Subjects Notes

All Notes App

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close

Ad Blocker Detected!

Ad Blocker Detected! Please disable the adblock for free use

Refresh