Raghavendra Ashtottara in Kannada | ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂತ್ರ, Raghavendra Ashtottara in Kannada, Raghavendra Swamy Ashtottara in Kannada Raghavendra Swamy Mantra Lyrics in Kannada

Raghavendra Swamy Mantra in Kannada

ಆತ್ಮೀಯರೇ.. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಓಂ ಸ್ವವಾಗ್ದೇ ವ ತಾಸರಿ ದ್ಬ ಕ್ತವಿಮಲೀ ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಕಲ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭ ಕ್ತೌಘ ಸಂಭೇ ದನ ದ್ರುಷ್ಟಿ ವಜ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷಮಾ ಸುರೆಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಿ ಪಾದಕಂಜ ನಿಷೇವ ಣಾಲಬ್ದಿ ಸಮಸ್ತೇ ಸಂಪದೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವ ಸ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿ ವಿಜದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಇಷ್ಟ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭವ್ಯ ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥
ಓಂ ಭ ವ ದುಃಖತೂಲ ಸಂಘಾಗ್ನಿಚರ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಖ ಧೈರ್ಯ ಶಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಮಸ್ತ ದುಷ್ಟಗ್ರ ಹನಿಗ್ರ ಹೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುರತ್ಯ ಯೋ ಪಪ್ಲ ಸಿಂಧು ಸೇತವೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಸ್ತ ದೋಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ ವಧ್ಯದೇಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಧ ಮೂಕತ್ವವಿಧಾನ ಭಾಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿದ್ವತ್ಸರಿ ಜ್ಞೇಯ ಮಹಾ ವಿಶೇಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾ ಗ್ವೈಖರೀ ನಿರ್ಜಿತ ಭವ್ಯ ಶೇ ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂತಾನ ಸಂಪತ್ಸರಿಶುದ್ದಭಕ್ತೀ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮಃ ॥20 ॥
ಓಂ ವಾಗ್ದೆ ಹಸುಪಾಟವಾದಿ ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶರಿರೋತ್ಧ ಸಮಸ್ತ ದೋಷ ಹಂತ್ರೆ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಿರಸ್ಕೃತ ಸುಂನದೀ ಜಲಪಾದೋ ದಕ ಮಹಿಮಾವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ದುಸ್ತಾ ಪತ್ರಯ ನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾವಂದ್ಯಾಸುಪುತ್ರ ದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವ್ಯಂಗಯ ಸ್ವಂಗ ಸಮೃದ್ದ ದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗ್ರಹಪಾಪಾ ಪಹಯೆ ನಮಃ
ಓಂ ದುರಿತಕಾನದಾವ ಭುತ ಸ್ವಭಕ್ತಿ ದರ್ಶ ನಾಯ ನಮಃ ॥ 30 ॥
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಮಧ್ವಮತವರ್ದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕರಾ ಬ್ಜೋತ್ದ ಸುದೋಂದ್ರವರ ಪೂತ್ರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯತಿರಾಜಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗುರುವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಯಾ ಪಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತೀ ಸುಪುತ್ರಾಯುರ್ಯಶಃ
ಶ್ರೀ ಪುಣ್ಯವರ್ದ ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಭಯಸ್ವಂತ ಭೇದ ಚಿಹ್ನಾರ್ಧ ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾಪ್ರವೀಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪರೋಕ್ಷಿ ಕೃತ ಶ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥
ಓಂ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಾಯಾದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯ ವಾಕ್ಪಾಟವ ಮುಖಾಂಕಿ ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಪಾನುಗ್ರ ಹಶಾಕ್ತಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಬ್ರಾಂತಿ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಶಯಾಪಸ್ಮೃತಿ ಕ್ಷ ಯದೋಷ ನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಜಪೇಸ್ಟಾರ್ದ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಯ ಸಮುದ್ಭವಕಾಯಜ ದೋಷ ಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವ ಪುಣ್ಯರ್ಧ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲತ್ರ ಯಪ್ರಾರ್ಧ ನಾಕರ್ತ್ಯಹಿಕಾಮುಷ್ಮಕ ಸರ್ವಸ್ಟಾ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗಮ್ಯ ಮಹಿಮ್ನೇನಮಃ ॥ 50 ॥
ಓಂ ಮಹಯಶಶೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮದ್ವಮತ ದುಗ್ದಾಬ್ದಿ ಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಧಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಕೃತ ಸರ್ವಯಾತ್ರ ಫಲದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿರೋಧಾರಣ ಸರ್ವತೀರ್ಧ ಸ್ನಾನ ಫತದಾತೃ ಸಮವ ಬಂದಾವನ ಗತ ಜಾಲಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಮಃ ಕರಣ ಸರ್ವಭಿಸ್ಟಾ ಧಾರ್ತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಕೀರ್ತನ ವೇದಾದ್ಯರ್ದ ಜ್ಞಾನ ದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಸಾರ ಮಗ್ನಜನೋದ್ದಾರ ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಸ್ಟದಿ ರೋಗ ನಿವರ್ತ ಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂಧ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥
ಓಂ ಏಡ ಮೂಕವಾಕ್ಸತುತ್ವ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾ ಯು:ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂರ್ಣ ಸಂಪ ತ್ಸ್ರ ದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಕ್ಷಿ ಗತ ಸರ್ವದೋಷಮ್ನಾನಮಃ
ಓಂ ಪಂಗು ಖಂಜ ಸಮೀಚಾನಾವ ಯವ ನಮಃ
ಓಂ ಭುತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಾದಿ ಪಿಡಾಘ್ನೇನಮಃ
ಓಂ ದೀಪ ಸಂಯೋಜನಜ್ಞಾನ ಪುತ್ರಾ ದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತ್ಯದಿ ವರ್ದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಜಚೋರ ಮಹಾ ವ್ಯಾ ಘ್ರ ಸರ್ಪನ ಕ್ರಾದಿ ಪಿಡನಘ್ನೇನಮಃ ॥ 70 ॥
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತೋತ್ರ ಪರನೇಸ್ಟಾರ್ಧ ಸಮೃದ್ಧ ದಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉದ್ಯ ತ್ಪ್ರುದ್ಯೋನ ಧರ್ಮಕೂರ್ಮಾಸನ ಸ್ದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಖದ್ಯ ಖದ್ಯೋ ತನ ದ್ಯೋತ ಪ್ರತಾಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಮಾನಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೃತ ಕಾಷಾಯವ ಸನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತುಲಸಿಹಾರ ವಕ್ಷ ನಮಃ
ಓಂ ದೋರ್ದಂಡ ವಿಲಸದ್ದಂಡ ಕಮಂಡಲು ವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಭಯ ಜ್ಞಾನ ಸಮುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಲಾಶೀಲಕ ರಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗೇಂದ್ರ ವಂದ್ಯ ಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾಪಾದ್ರಿ ಪಾಟನ ವಜ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥
ಓಂ ಕ್ಷಮಾ ಸುರ ಗಣಾಧೀ ಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಿ ಸೇವಲಬ್ದಿ ಸರ್ವ ಸಂಪದೇ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ವ ಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಹುವಾದಿ ವಿಜಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯವರ್ದನ ಪಾದಾಬ್ಜಾಭಿ ಷೇಕ ಜಲ ಸಂಚಾಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ಯುನದೀ ತುಲ್ಯಸದ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಾಘವಿದ್ವಂಸಕರ ನಿಜಮೂರಿ ಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರ ವೇ ನಮಃ ಕೃಪಾನಿಧ ಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿಖಿಲೇಂದ್ರಿ ಯದೋಷ ಘ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನೂದಿ ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮೃತ ಪೋತ ಪ್ರಾಣಾದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದಿ ಸ್ಧಪುರುಷೋಜ್ಜೀ ವಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಹ್ನಿಸ್ತ ಮಾಲಿಕೋದ್ದ ರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಮಗ್ರ ಟೀಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಟ್ಟ ಸಂಗ್ರ ಹಕೃತೇ ನಮಃ ॥ 100 ॥
ಓಂ ಸುಧಾಪರ ಮಿಳೋದ್ದ ರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪಸ್ಮಾರಾ ಪಹ ರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಉಪನಿಷ ತ್ಖಂಡಾರ್ಧ ಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಋ ಗ್ವ್ಯಖ್ಯಾನ ಕೃದಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಂತ್ರಾಲಯ ನಿವಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ನ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾ ವಲೀಕ ರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರಿ ಕಾವ್ಯಾಖ್ಯಾಕ ರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಂತಂತ್ರ ದೀಪಿಕಾ ರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೀತಾರ್ದ ಸಂಗ್ರಹಕೃತೇ ನಮಃ ॥ 108 ॥

FAQ :

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು?

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕಟ್ಟಾ ಭಕ್ತರಾದ ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗುರುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ರಚಿಸಿದ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಥವಾ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?

ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದುವವರಿಗೆ. ಕುಷ್ಠರೋಗದಂತಹ ರೋಗಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಕುರುಡನು ಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಮೂಕನು ಮಾತಿನ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಆಂಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

Subrahmanya Ashtottara in Kannada

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in Kannada Pdf

ಶನಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಕನ್ನಡ Pdf

ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ Kannada Deevige app 

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳೇನಾದರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು Comment box ನಲ್ಲಿ Comment  ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh