Tag Archives: Kannada notes

10ನೇ ತರಗತಿ ನಾನು ಪ್ರಾಸ ಬಿಟ್ಟ ಕಥೆ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ | 10th Standard Naanu Prasa Bitta Kathe Kannada Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ನಾನು ಪ್ರಾಸ ಬಿಟ್ಟ ಕಥೆ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 10th Standard Naanu Prasa Bitta Kathe [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಸೂತ್ರದ ಸರಳ ಹಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Swadeshi Sutrada Sarala Habba Kannada Notes 2024

10ನೇ ತರಗತಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಸೂತ್ರದ ಸರಳ ಹಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು,10th Standard Swadeshi Sutrada Sarala Habba Kannada [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಉದಾತ್ತ ಚಿಂತನೆಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Udatta Chintanegalu Kannada Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಉದಾತ್ತ ಚಿಂತನೆಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು,10th Standard Udatta Chintanegalu Kannada Notes Question Answer Mcq [...]

6 Comments

10th Edege Bidda Akshara Kannada Notes | 10ನೇ ತರಗತಿ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

10ನೇ ತರಗತಿ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು,10th Standard Edege Bidda Akshara Kannada Notes Question [...]

8ನೇ ತರಗತಿ ಭೂಕೈಲಾಸ ಪೂರಕ ಪಾಠ ನೋಟ್ಸ್ | 8th Standard BhooKailasa Kannada Notes 2024

8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಭೂಕೈಲಾಸ ಪೂರಕ ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 8th Standard BhooKailasa Kannada Notes Question Ansewr [...]

8th Standard Ramadhanya Charite Kannada Notes | 8ನೇ ತರಗತಿ ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ ಪದ್ಯದ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 8th Standard 8th Ramadhanya Charite Kannada Notes [...]

8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಬಹುಮಾನ ಪದ್ಯದ ನೋಟ್ಸ್‌ | 8th Standard Bahumana Kannada Poem Notes 2024

8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಬಹುಮಾನ ಪದ್ಯದ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 8th Standard Bahumana Kannada Poem Notes Question Answer [...]

7 Comments

8ನೇ ತರಗತಿ ಭಾರತೀಯತೆ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ | 8th Standard Bharatiyate Kannada Poem Notes

8ನೇ ತರಗತಿ ಭಾರತೀಯತೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯದ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 8th Standard Kannada Bharatiyate Poem Notes Question Answer [...]

5 Comments

8th Standard Saptakshari Mantra Kannada Notes | 8ನೇ ತರಗತಿ ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

8ನೇ ತರಗತಿ ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 8th Standard Saptakshari Mantra Kannada Notes Question Answer [...]

8th Standard Hoovada Hudugi Kannada Notes | 8ನೇ ತರಗತಿ ಹೂವಾದ ಹುಡುಗಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

8ನೇ ತರಗತಿ ಹೂವಾದ ಹುಡುಗಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 8th Standard Hoovada Hudugi Kannada Notes Question Answer [...]