rtgh

8th Standard Saptakshari Mantra Kannada Notes | 8ನೇ ತರಗತಿ ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

8ನೇ ತರಗತಿ ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 8th Standard Saptakshari Mantra Kannada Notes Question Answer Mcq Pdf Download in Kannada Medium Karnataka State Syllabus 2023, Kseeb Solutions For Class 8 Kannada Chapter 8 Notes 8th Class Kannada 8th Lesson ‌Notes Pdf Saptakshari Mantra Kannada Lesson Notes Saptakshari Mantra Summary in Kannada Saptakshari Mantra Question Answer Kannada

Saptakshari Mantra Lesson Notes Pdf

ಗದ್ಯ ಭಾಗ-8

ಪಾಠದ ಹೆಸರು : ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ

ಕೃತಿಕಾರರ ಹೆಸರು : ಮುದ್ದಣ

ಕೃತಿಕಾರರ ಪರಿಚಯ :

ಮುದ್ದಣ (ನಂದಳಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ )

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದಳಿಕೆಯಳ್ಳಿ1870 ಜನವರಿ 24ರಂದು   ಜನಿಸಿದರು.
ತಂದೆ :  ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಯಿ: ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ
*  ಈತನನ್ನು ತಾಯಿ ‘ಮುದ್ದಣ’ ಎಂದು ಮುದ್ದಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡನಾಡು ಈತನನ್ನು ‘ಮುದ್ದಣ’ ಎಂದೇ ಕರೆಯಿತು.
* ಈತನ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ:ರತ್ನಾವತಿಕಲ್ಯಾಣ’ ಮತ್ತು ‘ಕುಮಾರವಿಜಯ’ (ಯಕ್ಷಗಾನ ರಸಂಗಗಳು), ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
‘ಶ್ರೀರಾಮಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಂ’ ಕಾವ್ಯ, ಹಳಗನ್ನಡ ಶೈಲಿಯಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ  ‘ಅದ್ಭುತರಾಮಾಯಣ’ ಮತ್ತು ‘ಶ್ರೀರಾಮಾಶ್ವಮೇದಂ ’ ಗದ್ಯಕಾವ್ಯಗಳು
ಮುದ್ದಣನಿಂದ ರಚಿತವಾದುವು .
*  ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಅರುಣೋದಯದ ಮುಂಗೋಳಿ’ ಎಂಬ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಭಾಜನನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
*  ಅವರು ೧೯೦೧ರ ಫೆಬ್ರವರಿ  15 ರಂದು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು

[ಪ್ರಸ್ತುತ  ಗದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ‘¸ ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ’ ಗದ್ಯಬಾಗವನ್ನು ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರು ¸ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ, ‘ಮುದ್ದಣ ಭಂಡಾರ’ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.]

ಅ] ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.

1. ರಾಘವನ ಯಜ್ಞಾಶ್ವ ಯಾರ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿತು?

ಉತ್ತರ: ರಾಘವನ ಯಜ್ಞಾಶ್ವಅರಣ್ಯಕ ಮುನಿಯ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿತು.

2. ಮನೋರಮೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಸಂದೇಹವೇನು?

ಉತ್ತರ: ‘ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ  ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲು ಅರಣ್ಯಕ ಮುನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು’ ಎಂದು ಮನೋರಮೆಗೆ ಸಂದೇಹ  ಮೂಡಿತು.

3. ಮುನಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಬೇಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ  ನೀಡುವ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ  ಮುನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ .

4. ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಗೊಡವೆ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಉತ್ತರ: ಬೇಡಿದ ವ¸ ವಸ್ತುಗನ್ನು  ನೀಡುವ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ  ಇರುವುದರಿಂದ ತಪಸ್ವಿಗಳು  ಬೇರೆಗೊಡವೆ ಇಲ್ಲ.

5. ಮುದ್ದಣನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿದ ಮಂತ್ರದ ಹೆಸರೇನು ?

ಉತ್ತರ: ಮುದ್ದಣನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿದ ಮಂತ್ರದ ಹೆಸರು ‘ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ’.

ಆ] ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು-ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.

1. ತನ್ನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯಕ ಹೇಗೆ ಸತ್ಕರಿಸಿದನು?

ಉತ್ತರ: ಬಂದವರಿಗೆ ಕೈಗೆ, ಕಾಲಿಗೆ ನೀರುನೀರು  ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ , ಅವರಿಗೆ ರುಚಿಯಾದ ಊಟವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿ, ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ಪರಿಮಳಭರಿತವಾದ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು  ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು  ಅವರೊಡನೇ  ಹಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಉಪಚರಿಸಿದನು.

2. ಕವಿಗಳಿಗೆ ಒಲಿದಿರುವ ಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯೇನು?

ಉತ್ತರ:ಕವಿಗಳು ತಮಗೆ ಒಲಿಯುದಿರುವ  ಒಂದು ಮಂತ್ರದಿಂದ  ಮೂರು  ಜಗವನ್ನು ನಾಶಮಾಡು , ಹೊಗಳುವ , ತೆಗಳುವ, ಕೊಳ್ಳುವ , ಆಳುವ ತಾಳುವ , ಹೂಳುವ , ಹೇಳುವ , ಬಾಳುವ , ಶೃಂಗವನನ್ನಾ  ವರ್ಣಿಸುವ ಶಕ್ತಿ  ಇದೆ ಎಂದು ಕವಿಗಳ ಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನುಕುರಿತು ಮುದ್ದಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

3. ಮುದ್ದಣನಿಗೆ ಒಲಿದ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮನೋರಮೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?

ಉತ್ತರ: ಮುದ್ದಣನು ತನಗೆ ಒಲಿದಿರುವ ಮಂತ್ರ ‘ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇವಿ ’ ಎಂದು ಮನೋರಮೆಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ  ಅರೆಮುನಿಸಿನಿಂದ: “ಹೋಗು ರಮಣ. ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ನಿಜವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿದೆ. ನೀನು  ಮೋಸದ , ಕೊಂಕಿನ ಮಾತನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ  ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆ  ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಕವಿಯೋ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಯಗಾರನೋ” ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಳೆ .

ಇ] ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಐದು-ಆರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.

1. ಮುದ್ದಣನು ಪರಿಹಾಸ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಮನೋರಮೆಯು ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಉತ್ತರ: ಮುದ್ದಣನು ಋಷಿಗಳಿಗಿರುವಂತೆ  ತನಗೂ ಮಂತ್ರದ  ಶಕ್ತಿ ಒಲಿದಿದೆ ಎಂದುಮನೋರಮೆಗೆ  ಹೇಳಿತ್ತಾನೆ . ಅದನ್ನು  ಅವಳು ನಿಜವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ‘ಆ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು ?’ ಎಂದಾಗ ಅವನು ‘ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ . ಆದರೆ  ಅದನ್ನು ಬೇರೇ  ಯಾರಲ್ಲೂ ಹೇಳಬಾರದು’ ಎಂದು ಅವಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು  ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುತ್ತಾನೇ . ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ  ಎಂದು ಅವಳು ಆಣೆ ಮಾಡುತ್ತಳೆ . ಆಗ ಅವನು ತನಗೆ ಒಲಿದಿರುವ ಮಂತ್ರ “ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ . ಅದನ್ನು  ಕೇಳಿ  ಮನೋರಮೆಗೆ  ನಿರಾಶೆಯಾಗುತ್ತದೆ . ಆದರಿಂದ ಅವಳು  “ನೀನು ಕೊಂಕಿನ ಮಾತನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆ ಎಂದು ನನಗೆ  ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ನೀನು  ಕವಿಯೋ ಅಥವಾ  ಹಾಸ್ಯಗಾರನೋ” ಎಂದು ಮುನಿಸಿನಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ .

2. ಮುದ್ದಣನಿಗೆ ಒಲಿದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆAಡತಿಯರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ: [ಮುದ್ದಣ್ಣನು ಮನೋರಮೆಗೆ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗದ ಕತೆಯನ್ನ  ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಜ್ಞದ ಕುದುರೆ ಅರಣ್ಯಕ ಎಂಬ ಋಷಿಯ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಆ ಋಷಿಯು ಶತ್ರುಘ್ನಾದ್ಯರನ್ನು  ಸತ್ಕರಿಸಿದ ಬಗೆಯನ್ನು  ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೇ . ಆಗ   ಮನೋರಮೆ ಮುದ್ದಣನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತಾಳೆ …] ಮನೋರಮೆ: ಅರಣ್ಯಕ ಮುನಿ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ  ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ  ಭೋಜನ ನೀಡಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದೆನೇ ? ಅವನಿಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು?
ಮುದ್ದಣ: ಮತ್ತೇನು  ಮುನಿಗಳ ಒಂದು ಜಪ-ತಪ-ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ  ಬೇಡಿದ  ದ್ರವ್ಯವನ್ನು (ವಸ್ತುವನ್ನು) ಕೂಡಲೇ  ತಂದುಕೊಡುವುದು.
ಮನೋರಮೆ: ಓಹೋ! ಜಪದ ಶಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಬೇರೊಂದರ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ . ನೀವು ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹಿರಿಯ ತಪಸ್ವಿಯಿಂದ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದುಕೊಡರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ಮುದ್ದಣ: ನನ್ನ ಗುರುವಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೂ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೆ ಉಪದೇಶ ವಾಗಿದೆ.
ಮನೋರಮೆ: ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ! ಅದು ಯಾವುದೋ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನುನನಗೆ ಹೇಳಾ.

ಮುದ್ದಣ: ಎಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ! ನೀನು ಯಾರಲ್ಲೂ ಎಂದೆದಿಗೂ  ಹೇಳಬಾರದು, ಜೋಕೆ !
ಮನೋರಮೆ: ನಿನ್ನಾಣೆ,ಕುಲದೇವರ ಮೇಲಾಣೆ! ಎಂದಿಗೂ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ .
ಮುದ್ದಣ: (ಹಾಸ್ಯದಿಂದ) ‘ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ’ ಎಂಬುವುದು ಇದೇ ಕವಿಗಳಿಗೆ  ಸಿದ್ಧಿಸಿರುವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ¸ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ  ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಮನೋರಮೆ: (ಅರೆಮುನಿಸಿನಿಂದ) ಹೋಗು . ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಜವೆಂದೇ ನಂಬಿದೆ . ನಿನ್ನ  ಮೋಸದ  ಮಾತನ್ನು  ಅರಿಯದಾದೆ.

ಈ] ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಂಟು-ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.

1. ಶತ್ರುಘ್ನಾದ್ಯರನ್ನು ಅರಣ್ಯಕನು ಸತ್ಕರಿಸಿದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಣ ಮನೋರಮೆಯರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ: ರಾಘವನ ಯಜ್ಞಾಶ್ವವು ಅರಣ್ಯಕ ಎಂಬ ತಪಸ್ವಿಯ ಪವಿತ್ರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ  ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಶತ್ರುಘ್ನ ಮೊದಲಾದವರು ಮುನಿಗಳ
ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ಆಶ್ರಮದ  ಒಳಗೆ ಹೋದಗ . ಆಗಮಿಸಿದ ಈ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯಕ ಮುನಿಗಳು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯದಿಂದ
ಸ ತ್ಕರಿಸಿದರು. [ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿದ್ದ ಕತೆ  ಮುದ್ದಣನು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು  ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸುತಿರುವಾಗ ಮನೋರಮೆಗೆ
ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ  ¸ಸಂಶಯಉಂಟಾಗಿ ಮುದ್ದಣನನ್ನು ಮುಂದಿನಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಳೆ . ಆಗ  ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಲ್ಲಾಪ  ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.]
ಮನೋರಮೆಯು “ನನ್ನ ಚೆಲುವ! ಆತಿಥ್ಯವೆಂದರೇನು ? ಬರಿಯ ಬಾಯುಪಚಾರವೇ?” ಎಂದಾಗ  ಮುದ್ದಣ: “ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ , ಬರಿಯ
ಬಾಯುಪಚಾರವಲ್ಲ. ಬಂದವರಿಗೆ ಕೈಗೆ , ಕಾಲಿಗೆ ನೀರುಕೊಟ್ಟು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ , ಅವರಿಗೆ ರುಚಿಯಾದ ಊಟವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿ ಜೊತೇಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರೊಡನೆ
ಹಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗೌರವಿಸುವುದು .”ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ . ಆಗ  ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡ ಮನೋರಮೆಗೆ : “ಹಾಗಿದ್ದರೆ  ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ್ದ ಅಷ್ಟೊಂದು  ದೊಡ್ಡ
ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಊಟಕೊಟ್ಟು ತೃಪಡಿಸಿದನೆ? ಅವನಿಗೆ (ಮುನಿಗೆ) ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು?” ಎನ್ನುತ್ತಾರೇ . ಅದಕ್ಕೆ ಮುದ್ದಣನು “ಮತ್ತೇನು ! ಮುನಿಗಳ ಒಂದು
ಜಪ-ತಪ-ಮಂತ್ರದ  ಶಕ್ತಿಯೇನು ಕಿರಿದೇ? ಬೇಡಿದ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು (ವಸ್ತುವನ್ನು)ಕೂಡಲೇ ತಂದುಕೊಡುವುದು .” ಎಂದು ¸ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ .

2. ‘ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಣ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕತೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ‘ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ’ ಪಾಠದ ಆಧಾರದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಿ.

ಉತ್ತರ: ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ ಹೊರಡುವ ಕವಿ ಕಾವ್ಯದ  ಮಧ್ಯದಳ್ಳಿ  ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಡುವುದು  ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇ ಸರಿ. ಇದು ಮುದ್ದಣ ಮನೋರಮೆಯರ ಸಲ್ಲಾಪವೆಂದೇ  ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಾವ್ಯ ಧರ್ಮದೊಳಗೆ ಜೀವನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹೇಳುವ ಕವಿಯ ಕಲೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು  ಮುದ್ದಣನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ  ಮನಸನ್ನೇ  ¸ ಸುಡುವ  ಚಿಂತೆಯಿದ್ದರೂ ನವಿರಾದ  ಹಾಸ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನು  ¸ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ  ಮರೆಯುವಂತೇ  ಮಾಡುತ್ತದೆ. ‘ಶ್ರೀರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ  ಮಡದಿ ಮನೋರಮೆ (ನಿಜನಾಮ ಕಮಲಾಬಾಯಿ) ಯೊಡನೆ ¸ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದಾಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಮಾತುಗಳು
ಮುದ್ದಣನ ಕಷ್ಟ  ಜೀವನದ ಪ್ರತೀಕವೇ  ಆಗಿವೆ. ಪಕೃತ  ಗದ್ಯಬಾಗದಲ್ಲಿ ‘¸ ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದ’ ಸ್ರೇಷ್ಟತೆ  ನೆಪದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಹಾಗೂ ಅಂದಿನ  ಕವಿಗಳ ದಾರಿದ್ರ‍್ಯವನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ  ಮುದ್ದಣ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೊರನೋಟಕ್ಕ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯೂ ಹಾಸ್ಯಮಯವೂ  ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಳಗೆ ದಾರುಣ ವ್ಯಥೆಯ ಕಥೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವುದನ್ನು  ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಉ] ಸಂದರ್ಭಸಹಿತ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

1. “ಎನಗಿದಚ್ಚರಿ ಎಂತುಟಾರ್ತಂ”

ಉತ್ತರ: ಆಯ್ಕೆ:- ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ‘ಮುದ್ದಣ ಭಂಡಾರ’ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ ‘¸ ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ  ಮಂತ್ರ ’ ಎಂಬ ಗದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ .
ಸಂದರ್ಭ:- ಮುದ್ದಣನು ಮನೋರಮೆಗೆ ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧದ ಕಥೆಹೇಳುತ್ತಾ  ಯಜ್ಞದ ಕುದುರೆ  ಅರಣ್ಯಕ ಮುನಿಗಳ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ  ಶತ್ರುಜ್ಞ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಮುನಿಗಳು ಸತ್ಕರಿಸಿದ ಬಗೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೋರಮೆ  ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಳೆ. ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ  ¸ಸತ್ಕರಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡು  ಅವ್ಳು  ಹೀಗೆ ಕೇಳುತ್ತಳೆ .
ಸ್ವಾರಸ್ಯ:- ಮುನಿಯಾದವರು ಸಾವಿರಾರು  ಜನರಿಗೆ ¸ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು  ಕೇಳಿ  ಮನೋರಮೆ ಅಚ್ಚರಿ ಪಟ್ಟಿರುವುದು  ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ.

2. “ಅಪ್ಪುದಪ್ಪುದು ತಪ್ಪೇಂ”

ಉತ್ತರ: ಆಯ್ಕೆ:- ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ‘ಮುದ್ದಣ್ಣ  ಭಂಡಾರ’ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ ‘ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ  ಎಂಬ ಗದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಂದರ್ಭ:- ಸಾವಿರಾರು  ಜನರಿಗೆ ¸ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಅರಣ್ಯಕ ಮುನಿಗೆ  ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು  ಎಂದು ಮನೋರಮೆ ಮುದ್ದಣನನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು  ಮಂತ್ರಗಳಶಕ್ತಿ  ಇದೆ ಎಂದು ಮುದ್ದಣ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ . ಆಗ  ಮನೋರಮೆ  “ಓಹೋ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ  ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ
ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ¸ ಸಂರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಣನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ .
ಸ್ವಾರಸ್ಯ:- ಮುನಿಯಾದವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಗಳ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಎಂದು ಮುದ್ದಣ ಸಮರ್ಥಿಸಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ.

3. “ಎಮ್ಮವರೊಂದಿರಕೆ ನಗುವ?”
ಉತ್ತರ: ಆಯ್ಕೆ:- ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ‘ಮುದ್ದಣ ಭಂಡಾರ’ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ ‘¸ ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ’ ಎಂಬ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ  ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ..
ಸಂದರ್ಭ:- ಅರಣ್ಯಕ  ಮುನಿಗಳುತಮಗಿರುವ ಮಂತ್ರ  ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ¸ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು  ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಮನೋರಮೆಯು ‘ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೇನು ¸ಸಂಸಾರದ ಚಿಂತೇಯೇ? ನಿಮ್ಮಂತಹ ಕವಿಗಳು ¸ ಸಂಸಾರದ ಗೊಡವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಳು ಕಥೆಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವಿರಿ . ನೀವೂ ಕೊಡ ಹಿರಿಯ ಮುನಿಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡರಾಗದೆ?’ ಎಂದು ಛೇಡಿಸಿದ ¸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಣನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೇ 
ಸ್ವಾರಸ್ಯ:- ಹಿಂದೆ ಕವಿ-ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ  ಮುಳುಗಿದ್ದು ಬಡತನದಿಂದ ಸಂಸಾರವನ್ನುನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ  ಬಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ. ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

4. “ಸಾಲ್ಗುಮೀ ಪರಿಹಾಸಂ”

ಉತ್ತರ: ಆಯ್ಕೆ:- ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಮುದ್ದಣ್ಣ  ಭಂಡಾರ’ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ ‘¸ ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ  ಮಂತ್ರ ’ ಎಂಬ ಗದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಂದರ್ಭ:- ಮುದ್ದನನು ತನಗೆ  ಒಲಿದಿರುವ ಮಂತ್ರ ‘ಭವತೀ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಮನೊರಮೆ ಹುಸಿಮುನಿಸಿನಿಂದ “ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಜವೆಂದೇನಂಬಿದೆ . ನೀನೇನು  ಕವಿಯೋ ಹಾಸ್ಯಗಾರನೋ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಳೆ . ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಣನು “ಈ ಹಾಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು. ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳು ’ ಎಂದು ಕಥೆ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾನೆ 
ಸ್ವಾರಸ್ಯ:- ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಣನ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಮುದ್ದಣ ಮತ್ತು  ಆತನ ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ¸ಸರಸ-¸ ಸಲ್ಲಾಪಗಳು  ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ .

ಊ] ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧದಂತೆ  ಮೂರನೆಯ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

1. ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ : ¸ ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ ¸ಸಂಧಿ ::   ಒಡನಿರ್ದು  : ಲೋಪಸಂಧಿ

2. ಕಾವ್ಯ : ಕಬ್ಬ          :: ಆಶ್ವರ್ಯ  : ಅಚ್ಚರಿ

3. ಮನ್ನಿಸಿ : ಗೌರವಿಸಿ   :: ಬಾವನ್ನ : ಸುಗಂಧ (ಶ್ರೀಗಂಧ)

4.ಕುವೆಂಪು  : ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ   :: ಮುದ್ದಣ : ನಂದಳಿಕೆ

ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ

ಅ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಾಸಪದಗಳನ್ನು ವಿಗ್ರಹಿಸಿ, ಸಮಾಸವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

ಚಳಿಗಾಲ = ಚಳಿಯಾದ + ಕಾಲ – ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

ಯಜ್ಞತುರಂಗ = ಯಜ್ಞದ + ತುರಗ  –ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

ಬಾಯುಪಚಾರ = ಬಾಯಿಯಿಂದ+ಉಪಚಾರ -ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ 

ಸವಿಗೂಳು = ¸ ಸವಿಯಾದ +ಕೂಳು  – ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ 

ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ = ಮೃಷ್ಟಾವಾದ + ಅನ್ನ – ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ 

ಏಕಾಕ್ಷರೀ = ಏಕವಾದ + ಅಕ್ಷರೀ – ದ್ವಿಗುಸಮಾಸ 

ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ = ಪಂಚಗಳಾದ + ಅಕ್ಷರೀ – ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ 

ಮೂಜಗ = ಮೂರು + ಜಗ – ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ 

ಸಪ್ತಾಕ್ಷರೀ = ಸಪ್ತಗಳಾದ + ಅಕ್ಷರೀ – ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ 

FAQ :

1. ಮನೋರಮೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಸಂದೇಹವೇನು?

ಉತ್ತರ: ‘ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ  ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲು ಅರಣ್ಯಕ ಮುನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು’ ಎಂದು ಮನೋರಮೆಗೆ ಸಂದೇಹ  ಮೂಡಿತು.

2. ಮುದ್ದಣನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿದ ಮಂತ್ರದ ಹೆಸರೇನು ?

ಉತ್ತರ: ಮುದ್ದಣನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿದ ಮಂತ್ರದ ಹೆಸರು ‘ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ’.

3. ಮುನಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಬೇಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ  ನೀಡುವ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ  ಮುನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ .

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

8th Standard All Subject Notes

8th Standard Kannada Textbook Pdf

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Class Subjects Notes

All Notes App

ಆತ್ಮೀಯರೇ..

ನಮ್ಮ KannadaDeevige.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಸ್  ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ,ಹಾಗೂ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ Kannada Deevige ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

KANNADA DEEVIGE APP 

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಟ್ಸ್ , ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *