10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Maths All Chapter Notes in Kannada Medium

10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 10th Standard Maths All Chapter Notes in Kannada Medium 10th Class Maths Notes in Kannada Medium 2023 Karnataka Pdf 2023 Kseeb Solutions For Class 10 Maths Notes 10th Standard Ganitha Notes 10th Class Maths Notes 10th Maths Notes Pdf in Kannada Sslc Kannada Medium Maths Notes Pdf Maths Class 10 Notes Karnataka State Syllabus

 

SSLC Mathematics Solutions 2023

ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ!…… ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದೇ 10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ Pdf ನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ…..10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆಂದೇ ಹಾಗೂ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು ಈ ಕೆಳಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನೇರವಾಗಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು,

10th Standard Ganitha Notes
10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್

ಭಾಗ-1

10th Maths Notes Pdf in Kannada 2023

ಕ್ರ. ಸಂಪಾಠದ ಹೆಸರುನೋಟ್ಸ್‌ ವೀಕ್ಷಿಸಿನೋಟ್ಸ್‌ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
1ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
2ತ್ರಿಭುಜಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
3ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4ವೃತ್ತಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
5ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
6ರಚನೆಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
8ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

ಭಾಗ-2

SSLC Kannada Medium Maths Notes 2023 Pdf

ಕ್ರ. ಸಂಪಾಠದ ಹೆಸರುನೋಟ್ಸ್‌ ವೀಕ್ಷಿಸಿನೋಟ್ಸ್‌ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
9ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
10ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
11ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
12ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಕೆಲವು ಅನ್ವಯಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
13ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
14ಸಂಭವನೀಯತೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
15ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
A 1ಗಣಿತದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
A 2ಗಣತೀಯ ಮಾದರೀಕರಣವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

FAQ

10ನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು?

ನೈಜ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಬಹುಪದಗಳು. ಎರಡು ಅಸ್ಥಿರಗಳಲ್ಲಿ ರೇಖೀಯ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿ. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಸಮೀಕರಣಗಳು. ಅಂಕಗಣಿತದ ಪ್ರಗತಿಗಳು.ತ್ರಿಕೋನಗಳು.ಸಮನ್ವಯ ಜ್ಯಾಮಿತಿ. ಇವು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ.

10ನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವುದು?

ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ : ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯು 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 80 ರಲ್ಲಿ 12 ಅಂಕಗಳು. ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಅನುಪಾತಗಳು, ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಗುರುತುಗಳು, ಎತ್ತರಗಳು ಮತ್ತು ದೂರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ.

10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯವು ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ?

10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯವು 15 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

10ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌

10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Subjects Notes

All Notes App

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *