10ನೇ ತರಗತಿ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್ | 10th Standard Maths Chapter 5 Notes in Kannada

10ನೇ ತರಗತಿ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್,10th Standard Maths Chapter 5 Notes Question Answer Mcq Pdf in Kannada Medium 2024 Kseeb Solutions For Class 10 Maths Chapter 5 Notes 10th Class Vruttagalige Sambandhisida Vistirnagalu Notes Pdf 10th Maths 5.1 in Kannada 10th maths 5th Chapter Notes in Kannada Medium

 

10th Standard Maths Chapter 5 Notes Question Answer

ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು 5.1

ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು 5.2

10th maths 5.2 in kannada

ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು 5.3

10th maths 5.3 in kannada

FAQ

ಪರಿಧಿ ಎಂದರೇನು?

ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕಲು ಚಲಿಸಿದ ದೂರವನ್ನು ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ ಅಥವಾ ಪರಿಧಿ ಎನ್ನುವರು.

ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು?

ವೃತ್ತಖಂಡ ಎಂದರೇನು?

ಒಂದು ಜ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅನುರೂಪ ಕಂಸದಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಭಾಗವನ್ನು ವೃತ್ತಖಂಡ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

10ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌

10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Subjects Notes

All Notes App

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh