Category Archives: Social Science

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-22 ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Chapter 22 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-22 ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌, 10th Jagathika Samsthegalu Notes Question Answer Mcq [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-20 ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Chapter 20 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-20 ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌,10th Social Science Chapter 20 Notes [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ -19 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Chapter 19 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ -19 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌‌, 10th Class Social Science Chapter 19 [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-18 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Social Science Chapter 18 Notes Question Answer

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-18 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌, 10th Social Science Chapter 18 Notes Question [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-17 ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ (1857) ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Chapter 17 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-17 ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ (1857) ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌, 10th Class Social Science [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-16 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Chapter 16 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-16 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌, 10th Class Social Science Chapter 16 Notes [...]

1 Comments

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-15 ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರಕಾರ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Chapter 15 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-15 ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರಕಾರ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌, 10th Class Social Science Chapter 15 [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ- 14 ಭಾರತದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Chapter 14 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-14 ಭಾರತದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌,10th Class Social Science Chapter 14 Notes Question [...]