Category Archives: Social Science

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-12 ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Social Science Chapter 12 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-12 ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌,10th Class Social Science Chapter 12 Notes Question [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-7 ಅನ್ಯರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ ಸಮಾಜ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Political Chapter 7 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-7 ಅನ್ಯರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ ನೋಟ್ಸ್‌, 10th Class Social Science Political Chapter 7 Notes [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಮಾಜ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Social Science Chapter 3 Notes in Kannada

10ನೇ ತರಗತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಮಾಜ ನೋಟ್ಸ್‌,10th Class Social Science Chapter 3 Notes Question [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ -2 ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Social Science 2nd Chapter Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ -2 ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌, 10th Standard British Alvikeya Vistarane [...]