Tag Archives: social science notes

7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 7th Standard Social Science Notes

7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌, 7th Standard Social Science Notes 7th Class Social Science Notes [...]

9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 9th Standard Social Science Notes in Kannada Medium

9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 9th Standard Social Science Notes Question Answer Pdf Download [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-30 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Chapter 30 Notes in Kannada

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-30 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌,10th Class Social Science Chapter 30 Notes Question Answer [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-24 ಸಾಮಾಜಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Chapter 24 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-24 ಸಾಮಾಜಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌,10th Class Social Science Chapter 24 Notes Question [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-11 ಭಾರತದ ಋತುಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Chapter 11 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-11 ಭಾರತದ ಋತುಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌̧, 10th Class Social Science Chapter 11 Notes [...]

2 Comments

10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ‌ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್ | 10th Standard Social Science All Chapter Notes 2023

10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ‌ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್,10th Standard Social Science All Chapter Notes 10th Class [...]

7ನೇ ತರಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 7th Standard Social Science Chapter 16 Notes

7ನೇ ತರಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 7th Standard Social Science [...]