9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 9th Standard Social Science Notes in Kannada Medium

9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 9th Standard Social Science Notes Question Answer Pdf Download in Kannada Medium Karnataka 2023 Kseeb Solutions For Class 9 Social Science Notes 9th Standard Social Notes 9th Class Social Science Notes Class 9th Social Science Notes Pdf Social Notes 9th Standard 9th Std Social Notes 9th Class Social Notes Social 9th Class Notes 9th Standard Karnataka Social Science Textbook Solutions Answers Guide Textbook Questions and Answers Notes Pdf

 

9th Standard Social Science Notes Pdf in Kannada Medium

ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ/ಪೋಷಕರೇ…. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ, 9ನೇ ತರಗತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದು ನಾವು 9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf ಮತ್ತು Download ಲಿಂಕ್‌ ನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೋಟ್ಸ್‌ನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ Download ಮಾಡಬಹುದು.

9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ -1

ಕ್ರ. ಸಂಅಧ್ಯಾಯಗಳುನೋಟ್ಸ್‌ ವೀಕ್ಷಿಸಿನೋಟ್ಸ್‌ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಇತಿಹಾಸ
1ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಿಲಿಜನ್‌ಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
26 ರಿಂದ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
3ಭಾರತದ ಮತ ಪ್ರವರ್ತಕರುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಬಹಮನಿ ರಾಜ್ಯವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
5ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
6ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
8ನ್ಯಾಯಾಂಗವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ
9ಕುಟುಂಬವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ
10ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ -ಕರ್ನಾಟಕ-ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
11ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
12ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
13ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಸಂಪತ್ತುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
14ಆರ್ಥಿಕ ರಚನೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
15ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಲಯಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ
16ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ – 2

ಕ್ರ. ಸಂಅಧ್ಯಾಯಗಳುನೋಟ್ಸ್‌ ವೀಕ್ಷಿಸಿನೋಟ್ಸ್‌ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಇತಿಹಾಸ
17ಅಹೋಮ್‌ ರಾಜಮನೆತನ, ಮೊಘಲರು ಮತ್ತು ಮರಾಠರುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
18ಭಕ್ತಿ ಪಂಥವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
19ಆಧುನಿಕ ಯುರೋಪ್ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
20ಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳ ಉದಯವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
21ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
22ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
23ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ
24ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
25ಸಮುದಾಯವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ
26ಕರ್ನಾಟಕದ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
27ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
28ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
29ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
30ಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಲವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
31ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ
32ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ವಹಣೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

9th Standard All Subject Notes

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Subjects Notes

All Notes App

ಆತ್ಮೀಯರೇ..

ನಮ್ಮ KannadaDeevige.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಸ್  ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ,ಹಾಗೂ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ Kannada Deevige ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

KANNADA DEEVIGE APP 

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಟ್ಸ್ , ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh