300+ Baby Girls Names in Kannada | ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು

300+ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು, Baby Girl Names in Kannada, Girls Name in Kannada, Latest Baby Girls Names in Kannada, 300+ Girls Names in Kannada A to Z Kannada Names Girl

ಅದ್ವಿಕಾ

ಅಮಾಯಾ

ಆರೋಹಿ

ಆರುಷಿ

ಅಯೋನಾ

ಅಂಜಲಿ

ಆಧ್ಯಾ

ಅಧೀರಾ

ಅರನಾ

ಅನಿತ

ಆರತಿ

ಅಜೀತಾ

 ಆಕಾಂಕ್ಷಾ

ಅಕಶಾ

ಅರೂಪ

ಆಷಾ

ಅಸೀನ

ಅಮಯ

ಅಕ್ಷರಾ

ಅನಜಾ

 ಅರ್ಶ

 ಅರಿನಾ

ಅಕ್ಷಯಾ

ಅಗಣ್ಯ

ಆಂತಿ

ಅಲೇಶಾ

 ಅನಿಷಿ

ಆಯತಾ

ಅಂಶುಲಾ

ಆಂಚಲ

ಆನ್ಯ

ಆರೋಹಿ

ಅಮಿಷಾ 

ಅದ್ವಿಕಾ

ಅನಿಶಾ

ಆಯುಷಿ

ಅನಿಕಾ

ಅಂಕಿತಾ

ಆಶ್ವಾ

ಆಂಚಲ

ಅಕ್ಷತಾ

ಅನಾಪಿ

ಆರ್ಯಾ

ಅನ್ಯಾ

ಆದೀತ್ರಿ

ಆವ್ಯಾ

ಆಯುಷಿ

ಅನ್ವಿ

ಅನಿಕ್ಷಾ

ಐಶಿನಿ

ಅದಿತಿ

ಅಂಶಿಕಾ

ಆಹ್ವಾ

ಆಶ್ರಿ

ಆರಾಧ್ಯಾ

ಅರಸಿ

ಆಶಿಕಾ

ಅವಿಕಾ

 ಆಭಾ

ಅನಿಹಾ

ಆನಂದೀ

ಅಚಲಾ

ಆಕೃತಿ

ಅಂಜನಿ

ಅಮಾರಿ

ಅತಾಸೀ

ಅಸೀತಾ

ಅರವಿ

ಆರ್ಯ

ಆಧ್ಯಾ

ಆಶಿ

ಅಮಿತಿ

ಅರುನಿ

ಅಂಜೂ

ಅನ್ವಿಕಾ

ಆಕ್ಷಯಾ

ಅಪರಾ 

 ಬೃಂದಾ ,

ಭವತಿ

ಬಿನಾ

ಬ್ರಿತಿ

ಬ್ರಿಜಾ

 ಭವ್ಯಾ

ಭುವಿ

ಭೀನಿ

ಬಾನಿ

ಭಾನವಿ

ಭೂಮಿ

ಬ್ರಿಂದಾ

 ಭುವಿಕಾ

ಭಾವನಾ

ಭವಾನಿ

ಭೂಮಿಕಾ

 ಬಾನಿ

ಬಬಿತಾ

 ಭವಿಷಾ

ಭಾಗ್ಯ

ಭಗಿನಿ

 ಭವ್ಯ

ಭಾರವಿ

ಭೂಮಿ

ಭಾವಿಸಿ

ಬೀನಾ 

ಭಾರವಿ

ಬ್ರಿಂದಾ

ಭಾವಿಕಾ

ಭೂಪಾಲಿ

ಬಿಂಕಾ

ಬೀನಲ

ಭಾಮಾ

 ಬರಿಷಿ

ಬಿನು

ಬೃಂದಾ ,

 ಭವ್ಯಶ್ರೀ

ಬಿಲವಾನಿ

ಬಿಮಾ

ಭಾವಿತಾ

ಬನಿತಾ

ಭಾಗ್ಯವಿ

ಭಾರ್ಘವಿ

ಭಾವ್ಯಾ

ಭಾವುಕತಾ

ಭಿಮಾಂಶಿ

ಬರ್ನಾಲಿ

ಬನೀನಿ

ಬಾವರಿ

ಭೂಮಿಜಾ

ಭಾನುನಿ 

ಬಿಜಲಿ

ಬಂಶಿಕ

ಬೂಮಿ

ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ

ಭುವಾ

ಬಿಂಧ್ಯಾ

 ಬಿನಿತಾ

ಭದ್ರಾ

ಭಾಜುನಾ

 ಬಾವನ್ಯ

ಬವಿಶ್ವಾ

ಭವ್ಯಶ್ರೀ

ದೇವಯಾನಿ

ಧನ

ದಯಾನಿತಾ

ದಿತ್ಯ

ದಿಪ

ಧೀಪತಾ

ದೇಬಜಾನಿ

ದ್ವಿತಿ

ದಿವ್ಯಶ್ರೀ

ದ್ವಿತಾ

ದೀಕ್ಷಿಕಾ

ದೀಕ್ಷಿಕಾ

ದೇವದರ್ಶಿನಿ

ದೀಪಾಶ್ರಿ

ದಿಪನ್ವಿತಾ

ದೇಬರ್ಪಿತಾ

ದಿವ್ಯಾಂಶ

ದೀಪಕಲಾ

ಧ್ವನಿ

ದಿಗೀಷಾ

ದಿಪ್ತಿಕಾ

ದಿವ್ಯಾನಾ

ದ್ರಿಶಾ

ದೇಬಪ್ರಸಾದ

ದಿಕ್ಷಿತ

ಧನ್ಯತಾ

ದಯಾತ್ರೆ

ದರ್ಪನಾ

ದನುಂಸೀಯಾ

ದರ್ಪನಿಕಾ

ದೇವಿ

ದಿತ್ಯಾ

ದರ್ಶಿಕಾ

ದೇಬೀತಾ

ದಿಫೀಹಾ

ಧಾರೂನಿ

ಧ್ಯಾನಾ

ಧಿಶನಾ

ದ್ವಿಜಾ

ದಕ್ಷಾಯನಿ

ದಿವ್ಯಾಂಶಿ

ದಯಾ

ದರ್ಶನಿ

ದರ್ಶಿತಾ

ದೇವಿ

ದರ್ಶನಾ

ದಧೀಚಿ

 ಸಂಜಿತಾ

ಸೋನಿ

ಸೋಹನಾ

ಸುಗಿತಾ

ಸುವಿತಾ

ಸುಭಗಾ

ಸವಿನಿ

ಸುದೇವಿ

ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಶ್ರೇಯಶಿ

ಸುಷಿತಾ

ಸುವರ್ನಾ

ಸಮಿಕ್ಷಾ

ತ್ರಿದಾತ್ರಿ

ಸುಪ್ರಿಯಾ

ಸಮಿರಾ

ಸುಗೌರಿ

ಸೇಓನಾ

ಸಹಜ

ಸೇಹಾ

ಸಂಚಿತಾ

ಶ್ರೇಯಾ 

 ಗೌತಮೀ

ಗ್ರೀವಾ 

ಗೇಹಾ

ಕ್ರಿಷಿ

ಗೂಂಜನಾ

ಗುಲಿಕಾ

ಗಗನಾ

ಗ್ರಿಷ್ಕಾ

 ಗನವಿ

ಗೀತಿಕಾ

ಗೌತಮೀ

 ಗೋಪಾ

 ಗೌರಾ

ಜ್ಞಾನ

ಗೋಪಿಕಾ

ಶಿವಾ

ಶನಿಕಾ

ಗಿರಿಜಾ

ಗೌರವಿ

ಗಾಮಿನಿ

ಗೀತಾ

ಗಿತಿಕಾ

ಗೇಷ್ಟಾ

ಗೊಮಿನಿ

ಗೀನಾ

ಗಿರಿಜಾ

ಗೌತಮಿ

 ಗಯಾ

ಗ್ರೀಷ್ಮಾ

ಗೀತಾಂಶ

ಗೋವರಿ

ಹರ್ಷಿತಾ

ಹಾಸೀತಾ

ಹೇತು

ಹಿಮಾ

ಹಿಶಾ

ಹಿರ್ಷಾ

ಹಿತಿ

ಹೇತಾ

ಹೀತಾ

ಹೃತಿ

ಹೀರಾ

ಹಿತಿ

ಹರ್ಷಾ

ಹರಿನಿ

ಹೇತವಿ

ಹನಿಶಾ

ಹಾನಿಕಾ

ಹಿತಾಂಶಿ

ಹಿಮಾಂಶಿ

ಹೇಮಲ

ಹವಿಸಾ

ಹಿರವಾ

ಹಿನಲ

ಹೇಮಾನಿ

ನಂದಿತಾ

 ನಂದಿಕಾ

ನಂದನಾ

ನಮೃತಾ

ನಮನಾ

ನಾವಿಕಾ

ನಿಯಾ

ನಿವಿ

ನಿತಿ

ನಿನಾ

ನಿತಾ

ನಿಹಾಲಿ

ನಿಷಾ

ನಿರಾಲಿ

ನೀಲಾ

ನಿವಾ

ನೈಂಶಿ

 ನೇಸಾ

ತಪಸ್ವಿ

ತಮ್ಮನಾ

 ತಾನುಸ್ಯ

ತೇಜ

300+ Baby Girl Names in Kannada

ತನವಿ

ತನಿಷಾ

ತಿಅನಾ

ತಕ್ಷಿಕಾ

ತೇಜಸ್ವಿನಿ

ತಾನ್ಯಾ

ತರುನಿಕಾ

ತ್ರಿನೇತ್ರ

ತನುಲತಾ

ತುರನ್ನಾ

ತುಷಿತಾ

 ಥಾನುಶ್ರಿ

ತಾರಲಿ

 ಛಾನ್ವಿತಾ

ತನಿಖಾ

 ತ್ರಯಾತಿ

ತ್ರಿಗುಣಾ

ತ್ವರಿತಾ

ತ್ರಿವೇಸಿ

ಛಾನಿಕಾ

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು :

ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು

Birthday Wishes

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ Kannada Deevige app 

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 

ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳೇನಾದರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು Comment box ನಲ್ಲಿ Comment  ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

4 thoughts on “300+ Baby Girls Names in Kannada | ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು

  1. Vinutha says:

    ವಿ, ಅ, ಇ ಸೊ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh