300+ Baby Girls Names in Kannada | ಕನ್ನಡ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರುಗಳು

300+ Baby Girls Names in Kannada | ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು

 

ಅದ್ವಿಕಾ

ಅಮಾಯಾ

ಆರೋಹಿ

ಆರುಷಿ

ಅಯೋನಾ

ಅಂಜಲಿ

ಆಧ್ಯಾ

ಅಧೀರಾ

ಅರನಾ

ಅನಿತ

ಆರತಿ

ಅಜೀತಾ

 ಆಕಾಂಕ್ಷಾ

ಅಕಶಾ

ಅರೂಪ

ಆಷಾ

ಅಸೀನ

ಅಮಯ

ಅಕ್ಷರಾ

ಅನಜಾ

 ಅರ್ಶ

 ಅರಿನಾ

ಅಕ್ಷಯಾ

ಅಗಣ್ಯ

ಆಂತಿ

ಅಲೇಶಾ

 ಅನಿಷಿ

ಆಯತಾ

ಅಂಶುಲಾ

ಆಂಚಲ

ಆನ್ಯ

ಆರೋಹಿ

ಅಮಿಷಾ 

ಅದ್ವಿಕಾ

ಅನಿಶಾ

ಆಯುಷಿ

ಅನಿಕಾ

ಅಂಕಿತಾ

ಆಶ್ವಾ

ಆಂಚಲ

ಅಕ್ಷತಾ

ಅನಾಪಿ

ಆರ್ಯಾ

ಅನ್ಯಾ

ಆದೀತ್ರಿ

ಆವ್ಯಾ

ಆಯುಷಿ

ಅನ್ವಿ

ಅನಿಕ್ಷಾ

ಐಶಿನಿ

ಅದಿತಿ

ಅಂಶಿಕಾ

ಆಹ್ವಾ

ಆಶ್ರಿ

ಆರಾಧ್ಯಾ

ಅರಸಿ

ಆಶಿಕಾ

ಅವಿಕಾ

 ಆಭಾ

ಅನಿಹಾ

ಆನಂದೀ

ಅಚಲಾ

ಆಕೃತಿ

ಅಂಜನಿ

ಅಮಾರಿ

ಅತಾಸೀ

ಅಸೀತಾ

ಅರವಿ

ಆರ್ಯ

ಆಧ್ಯಾ

ಆಶಿ

ಅಮಿತಿ

ಅರುನಿ

ಅಂಜೂ

ಅನ್ವಿಕಾ

ಆಕ್ಷಯಾ

ಅಪರಾ 

 ಬೃಂದಾ ,

ಭವತಿ

ಬಿನಾ

ಬ್ರಿತಿ

ಬ್ರಿಜಾ

 ಭವ್ಯಾ

ಭುವಿ

ಭೀನಿ

ಬಾನಿ

ಭಾನವಿ

ಭೂಮಿ

ಬ್ರಿಂದಾ

 ಭುವಿಕಾ

ಭಾವನಾ

ಭವಾನಿ

ಭೂಮಿಕಾ

 ಬಾನಿ

ಬಬಿತಾ

 ಭವಿಷಾ

ಭಾಗ್ಯ

ಭಗಿನಿ

 ಭವ್ಯ

ಭಾರವಿ

ಭೂಮಿ

ಭಾವಿಸಿ

ಬೀನಾ 

ಭಾರವಿ

ಬ್ರಿಂದಾ

ಭಾವಿಕಾ

ಭೂಪಾಲಿ

ಬಿಂಕಾ

ಬೀನಲ

ಭಾಮಾ

 ಬರಿಷಿ

ಬಿನು

ಬೃಂದಾ ,

 ಭವ್ಯಶ್ರೀ

ಬಿಲವಾನಿ

ಬಿಮಾ

ಭಾವಿತಾ

ಬನಿತಾ

ಭಾಗ್ಯವಿ

ಭಾರ್ಘವಿ

ಭಾವ್ಯಾ

ಭಾವುಕತಾ

ಭಿಮಾಂಶಿ

ಬರ್ನಾಲಿ

ಬನೀನಿ

ಬಾವರಿ

ಭೂಮಿಜಾ

ಭಾನುನಿ 

ಬಿಜಲಿ

ಬಂಶಿಕ

ಬೂಮಿ

ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ

ಭುವಾ

ಬಿಂಧ್ಯಾ

 ಬಿನಿತಾ

ಭದ್ರಾ

ಭಾಜುನಾ

 ಬಾವನ್ಯ

ಬವಿಶ್ವಾ

ಭವ್ಯಶ್ರೀ

ದೇವಯಾನಿ

ಧನ

ದಯಾನಿತಾ

ದಿತ್ಯ

ದಿಪ

ಧೀಪತಾ

ದೇಬಜಾನಿ

ದ್ವಿತಿ

ದಿವ್ಯಶ್ರೀ

ದ್ವಿತಾ

ದೀಕ್ಷಿಕಾ

ದೀಕ್ಷಿಕಾ

ದೇವದರ್ಶಿನಿ

ದೀಪಾಶ್ರಿ

ದಿಪನ್ವಿತಾ

ದೇಬರ್ಪಿತಾ

ದಿವ್ಯಾಂಶ

ದೀಪಕಲಾ

ಧ್ವನಿ

ದಿಗೀಷಾ

ದಿಪ್ತಿಕಾ

ದಿವ್ಯಾನಾ

ದ್ರಿಶಾ

ದೇಬಪ್ರಸಾದ

ದಿಕ್ಷಿತ

ಧನ್ಯತಾ

ದಯಾತ್ರೆ

ದರ್ಪನಾ

ದನುಂಸೀಯಾ

ದರ್ಪನಿಕಾ

ದೇವಿ

ದಿತ್ಯಾ

ದರ್ಶಿಕಾ

ದೇಬೀತಾ

ದಿಫೀಹಾ

ಧಾರೂನಿ

ಧ್ಯಾನಾ

ಧಿಶನಾ

ದ್ವಿಜಾ

ದಕ್ಷಾಯನಿ

ದಿವ್ಯಾಂಶಿ

ದಯಾ

ದರ್ಶನಿ

ದರ್ಶಿತಾ

ದೇವಿ

ದರ್ಶನಾ

ದಧೀಚಿ

 ಸಂಜಿತಾ

ಸೋನಿ

ಸೋಹನಾ

ಸುಗಿತಾ

ಸುವಿತಾ

ಸುಭಗಾ

ಸವಿನಿ

ಸುದೇವಿ

ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಶ್ರೇಯಶಿ

ಸುಷಿತಾ

ಸುವರ್ನಾ

ಸಮಿಕ್ಷಾ

ತ್ರಿದಾತ್ರಿ

ಸುಪ್ರಿಯಾ

ಸಮಿರಾ

ಸುಗೌರಿ

ಸೇಓನಾ

ಸಹಜ

ಸೇಹಾ

ಸಂಚಿತಾ

ಶ್ರೇಯಾ 

 ಗೌತಮೀ

ಗ್ರೀವಾ 

ಗೇಹಾ

ಕ್ರಿಷಿ

ಗೂಂಜನಾ

ಗುಲಿಕಾ

ಗಗನಾ

ಗ್ರಿಷ್ಕಾ

 ಗನವಿ

ಗೀತಿಕಾ

ಗೌತಮೀ

 ಗೋಪಾ

 ಗೌರಾ

ಜ್ಞಾನ

ಗೋಪಿಕಾ

ಶಿವಾ

ಶನಿಕಾ

ಗಿರಿಜಾ

ಗೌರವಿ

ಗಾಮಿನಿ

ಗೀತಾ

ಗಿತಿಕಾ

ಗೇಷ್ಟಾ

ಗೊಮಿನಿ

ಗೀನಾ

ಗಿರಿಜಾ

ಗೌತಮಿ

 ಗಯಾ

ಗ್ರೀಷ್ಮಾ

ಗೀತಾಂಶ

ಗೋವರಿ

ಹರ್ಷಿತಾ

ಹಾಸೀತಾ

ಹೇತು

ಹಿಮಾ

ಹಿಶಾ

ಹಿರ್ಷಾ

ಹಿತಿ

ಹೇತಾ

ಹೀತಾ

ಹೃತಿ

ಹೀರಾ

ಹಿತಿ

ಹರ್ಷಾ

ಹರಿನಿ

ಹೇತವಿ

ಹನಿಶಾ

ಹಾನಿಕಾ

ಹಿತಾಂಶಿ

ಹಿಮಾಂಶಿ

ಹೇಮಲ

ಹವಿಸಾ

ಹಿರವಾ

ಹಿನಲ

ಹೇಮಾನಿ

ನಂದಿತಾ

 ನಂದಿಕಾ

ನಂದನಾ

ನಮೃತಾ

ನಮನಾ

ನಾವಿಕಾ

ನಿಯಾ

ನಿವಿ

ನಿತಿ

ನಿನಾ

ನಿತಾ

ನಿಹಾಲಿ

ನಿಷಾ

ನಿರಾಲಿ

ನೀಲಾ

ನಿವಾ

ನೈಂಶಿ

 ನೇಸಾ

ತಪಸ್ವಿ

ತಮ್ಮನಾ

 ತಾನುಸ್ಯ

ತೇಜ

300+ Baby Girl Names in Kannada

ತನವಿ

ತನಿಷಾ

ತಿಅನಾ

ತಕ್ಷಿಕಾ

ತೇಜಸ್ವಿನಿ

ತಾನ್ಯಾ

ತರುನಿಕಾ

ತ್ರಿನೇತ್ರ

ತನುಲತಾ

ತುರನ್ನಾ

ತುಷಿತಾ

 ಥಾನುಶ್ರಿ

ತಾರಲಿ

 ಛಾನ್ವಿತಾ

ತನಿಖಾ

 ತ್ರಯಾತಿ

ತ್ರಿಗುಣಾ

ತ್ವರಿತಾ

ತ್ರಿವೇಸಿ

ಛಾನಿಕಾ

Baby Girls Names in Kannada

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು:

ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು

Birthday Wishes

4 thoughts on “300+ Baby Girls Names in Kannada | ಕನ್ನಡ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರುಗಳು

  1. Vinutha says:

    ವಿ, ಅ, ಇ ಸೊ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *