Baby Boy Names in Kannada | ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು

Baby Boy Names in Kannada, Hindu Baby Boy Names Starting With S in Kannada, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು, Trending Boys Names in Kannada a, b, c, d a to z Kannada Names Boy Gandu Makkala Hesarugalu Kannada

Hindu baby boy names starting with s in kannada

ಸೊನಾಕ್ಷ

ಸ್ಪರ್ಶ

ಶ್ಯಾಮ

ಸಾದುರ

ಶಿವಾ

ಸೊಹೈಲ

ಶೃಂಗೇಶ

ಶಿತಲ

ಶಾನಿತ

ಸಂಮತ

ಸುಲೇಖ

ಸೌಬಲ

ಸುಜೇಶ

ಸುಜತ

ಸುಜಾಶ

ಸೌಶಿಕ

ಸನವ

ಸನಯ

ಸಚಿತ

ಸೃಜನ

ಸಾಹಸ

ಸನಿಕ

ಸಂಜೀತ

ಶಿವೇಕ

ಸಂಕೇತ

ಸಕ್ರಮ

ಶಿವಿನ

ಅಮಿತ

ಸುಮಕ

ಸುಭಾಷ

ಸಂದೀಪ

ನಿಖಿಲ

ನೀರ

ನೀವಾನ

ನಿತೇಶ

ನೀವ

ನಿತವ

ನೃಪ

ನೃಪನ

ನಿಭೀಷ

ನಿಹಿತ

ನದಿಶ

ನೈವೇಶ

ನಿಕಾಂತ

 ನಿಕೇಶ

ನಿಕಿತ

ನಿತಿನ

ನೋಮಿತ

ನೀರದ

ನಹುಷ

ನೀದೀಶ

ನಿದುಕ

ನೈಮಿಷ

ನಿಮಿತ 

ಮಿಥೀಲ

ಮೃಗೇಶ

ಮೌಳೇಶ

ಮಿತೇನ

ಮೂಹುಲ

ಮಿತಿನ

ಮಣಿ

ಮೊಹಲ

ಮನಾಂತ

 ಮನಾಂಕ

ಮೀಲಾಪ

ಮೀಶಯ

ಮನುಜ

ಮಿಕೇಶ

 ಮೀತಂಗ

ಮನೀಷ

ಮಿಲಿತ

ಮಿತಲ

ಮಸೀಮ

ಮಯೋನ

 ಮಿಹಿರ

ಮೂನಾಂಕ

ಮುಥು

ಮುಹೀಲ

ಮನೋಜ

ಮಾಧವ

 ಮೂಹಿತ

ಮನನ

 ಮಧುರ

ಮಾಧವ

ಮಾಲವ

ಮನೀತ

ಮಲಿಕ

ಮಹೀನ

 ಮೃಣಾಲ

 ಮುದಿತ

ಮಹೀಪ

 ಮಿತಾಂಶು

ಮಹೀಷ

ಮದೀನ

 ಗೋವಿಂದ

ಗೋಪಾಲ

ಗೌತಮ

ಗೋರಕ್ಷ

ಗೋವಿಂದ

ಗೀತೇಕ

 ಕನಕ

ಗೀತೇಕ

ಕಂದನ

ಗೌರಾಂಶ

ಜ್ಞಾನವ

ಕಲವ

ಗಾಯನ

ಗಾರ್ಗಿ

ಗೋರಖ

ಗವ್ಯ

ಕೋಷನ

ಗೃಹಿತ

ಗೌತಮ

ಗುಪಿಲ

ಕುಲಾಲ

ಜಾನಾ

ಗದೀನ

ಕರೇಶ

ಗೌಶಿಕ

hindu baby boy names starting with d in kannada

 ದಿಷನ

ದೀಕ್ಷಿತ

ಧ್ವಂಶ

ದೀಪಿತ

ದಿಶಾನ

ಧುವಿನ

ದೈವಿಕ

ದರ್ಪದ

ದಿನೇಶ

ದೈವಾ

ದೀಪಾಂಶು

ದಿವ್ಯಮ

ದಿವೇಶ

ದುಷ್ಯಂತ

ದರ್ಶ

ದೇವೇನ

ದಹಾನಾ

ದುರ್ವಾಂಕ

ಧನೇಶ

ದುರ್ವಿಕ

ಧುಮೀಲ

ಧಾರೇಶ

ಧ್ವನಿತ

ದೀಕ್ಷಣ

ಧವಲ

ದರ್ಶನ

ದೈವೇಯ

ದೇವ್ಯಾ

ದರ್ಪಣ

 ಧನುಜ

ದೀಕ್ಷಿತ

ದೇವೇನ

ದಾನೀಶ

ದೇವಾಂಶ

ದಕ್ಷಿತ

ದೇವರ್ಷ

ಡೇವಾಂಶ

ಧನುಷ

ದಕೇಶ

ದಕ್ಷಿಣ

ಧ್ಯಯ

ದೀಕ್ಷಿತ

ಥೀಲನ

ಧಿಮಿತ

ದೈವತ

Baby Boy Names Starting With Cha in Kannada

ಚಿನ್ಮಯಿ

ಚಾಣಕ್ಯ

ಚಂದ್ರಕ

ಚಂದೇಶ

ಚಿತ್ರಾಂಕ

ಚಂದ್ರಾ

ಚಿತೇಶ

ಚಂದ್ರನ

ಚ್ಯವನ

ಚಿತ್ರಾಕ್ಷ

ಛಂದಕ

ಚಿರಂತನ

ಚೇಲನ

ಚೇನನಾ

 ಚರಿತ

ಚಿದಂಬರ

ಚಿದಾತ್ಮಾ

ಚರಿತ

ಜೇತನ 

ಆವೇಶ 

ಚಂಧಕ

ಜೇತನ

ಚಿರಾಯು

ಚಿಂತನ

ಚಾವಿಕ

ಚಿಂತವ

ಚಿತೇಶ

ಚಿಂತಕ

ಚಿರು

ಚಿನ್ಮಯ 

ಚಂದ್ರಕ

ಚಂದೇಶ

ಚಿತ್ರಾಕ್ಷ

ಚಿದಾತ್ಮಾ

Boy names in Kannada B

ಭುವಿಕ 

ಬಿಮಲ

ಬಿರನ

 ಬಿನೊಯ

ಭಾನೀಕ

ಭವೀನ

ಭೂಪಾಲ 

ಅಭಿಕ

ಅವೀಣೆ

ಅಮೀತವ .

ಆರೀಶ

ಅಥಿತ

ಅಕ್ಷಯ

ಅಧಾವನ

ಅತಿಕ್ಷೆ

 ಆಶಿತ

ಐದೇನ

ಅನಿಷ್ಠ

ಅಕ್ಷಿತ

ಅತಿಕ

ಆವೇಶ

ಅಧೀಶ

ಅಯುಧ

ಅರ್ನಿಕ

 ಅವನೀತ

ಅರ್ನೇಶ

ಆರ್ಥಿತ

ಅಭೀನಾಥ

ಆಕರ್ಷ

ಅದ್ವಿಕ 

ಅಸೀಮ

ಅಸಾಸ

ಅನಿಲ

ಆಲಾಪ

ಅಜಿತೇಶ

ಅದ್ವಿತ

ಅಯಾನ

ಅರುಣ

ಆಯುಷ

ಅನಾಘ

ಆಶೀಷ

ಆಹವಾ

ಅರ್ಚಿತ

ಅರಿಜೀತ 

 ಅಮಿತ

ಅಂಕೇಶ

ಅಕಾಂಶ

ಆಸಿತ

ಅಕ್ಷಣ

ಆಕ್ಷಯಾ

ಅಭಯ

ಅನೂಪ

ಅನೇಶ

ಆಕರ್ಷ

ಅನಿತ

ಅವಿನ

ಅತಿಶ

ಆರ್ಯನ

ಅಭಾವ

ಅಮಿತ

ಅದಿತ

ಅಂಚಿತ

ಅವಿರ

ಅಚ್ಯುತ

ಆಕಾಶ

ಆಗಮ

ಅಷಿತ

ಅರ್ಕಾ

ಅಲೋಕ

ಆಕಾಶ

ಆಯೋಗ

ಅಜೇಶ

 ಅಹನ

ಅರ್ನವ

ಆರ್ಯನ

 ಆರಿತ

ಆದ್ವಿಕ

ಆಧೀಷ

ಅಭಯ

ಶಮನ

ಅನಿಕ

ಅಂಕಿತ

ಅಕ್ಷಾಂಶ

ಆರ್ಯಾ

ಆಶಯ

ಅಯಾಂಕ

ಅಧೀಶ

300+ Baby Boy Names in Kannada

ಅನಿಕ

ಆದಿತ್ಯ

ಅಮೊಲ

ಅರೀಶ

ಆದೇಶ

ಅದೀವ

ಆಯಾಂಶ

ಆಹಾನ

ಆಯನ

ಅಥರ್ವ

ಆರ್ಯ

ಆಭಾಸ

ಆರ್ಷ

ಅನಿಕೇತ

ಆರುಷ

ಅರೂಪ

ಆಯುಷ

ಆದಿತ

ಅವಿ

ಅಂಶ

ಆಭೀರ

ಆನವ

ಅಭಿ

ಆನವ

ಅಯಾನ

ಅಸೀತ

ಆಶೀವ

ಅಕ್ಷಿತ

ಅಮಯ

ಅಹಾನ

ಅದ್ವಿಕ

ಆದಿ

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು :

Birthday Wishes

ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ದ ವಿಶೇಷ  ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ

baby boy products Buy Amazon

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ Kannada Deevige app 

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 

ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ  ಬರೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳೇನಾದರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು Comment box ನಲ್ಲಿ comment  ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

2 thoughts on “Baby Boy Names in Kannada | ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *