7ನೇ ತರಗತಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 7th Standard Maths Chapter 3 Notes

7ನೇ ತರಗತಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ 7th Standard Maths Chapter 3 Notes Question Answer Mcq Pdf Download In Kannada Medium Karnataka Class 7 Maths Chapter 3 Notes Pdf 2024 Class 7 Maths Chapter 3 Solutions In Kannada Class 7 Maths Chapter 3 Worksheet With Answers 7ne Taragati Dattamshagala Nirvahane Ganita Notes Kseeb Solutions For Class 7 Maths Chapter 3 Notes In Kannada Medium 7th Standard Maths Chapter 3 Notes Pdf Solutions

7th Standard Maths Chapter 3 Notes

7ನೇ ತರಗತಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 7th Standard Maths Chapter 3 Notes
7ನೇ ತರಗತಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

7ನೇ ತರಗತಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

ಅಭ್ಯಾಸ 3.1

Class 7 Maths Chapter 3 Exercise 3.1 Solutions

1. ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ಯಾವುದೇ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎತ್ತರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

ತರಗತಿಯ ಯಾವುದೇ ಹತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎತ್ತರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರಲಿ :
125cm,165cm,137cm,146cm,158cm,149cm,131cm,121cm,171cm,152cm
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಹತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಎತ್ತರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಹುಡುಕಿ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಎತ್ತರ =171 ಸೆಂ.ಮೀ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಎತ್ತರ =121 ಸೆಂ.ಮೀ

ಹತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ,
ಹತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿ = ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಎತ್ತರ – ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಎತ್ತರ
ಹತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿ =171−121
ಹತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿ =50 ಸೆಂ.ಮೀ
ತರಗತಿಯ ಯಾವುದೇ ಹತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿ =50 ಸೆಂ. ಮೀ

2. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ತರಗತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೋಷ್ಟಕ ರಚಿಸಿ. 4, 6,7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4,6,7 

(i) ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ?

(ii) ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ?

(iii) ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನು?

(iv) ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

(i) ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 9

(ii) ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ 1

(iii) ಶ್ರೇಣಿ = ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು – ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳು
​=9−1
=8
ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 8 ಆಗಿದೆ.

(iv)

3. ಮೊದಲ 5 ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

ಮೊದಲ ಐದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು = 0, 1, 2, 3, 4

ಮೊದಲ ಐದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ 2 ಆಗಿದೆ.

4. ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಟಗಾರನು 8 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ರನ್‌ಗಳು ಮುಂದಿನಂತಿವೆ:
58, 76, 40, 35, 46, 45, 0, 100 ಸರಾಸರಿ ರನ್‌ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

8 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಗಳಿಸಿದ ರನ್ಗಳು – 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0,100

5. ಮುಂದಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನು ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅ೦ಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ:

ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:

(1) ಪ್ರತಿ ಆಟದಲ್ಲಿ A ಯ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

(ii) ಪ್ರತಿ ಆಟದ C ಯ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ನೀವು ಒಟ್ಟು ಅ೦ಕಗಳನ್ನು 3 ರಿ೦ದ ಅಥವಾ 4 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸುತ್ತೀರಾ? ಏಕೆ?

ಉತ್ತರ:

C ಆಟವನ್ನು ಆಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ -3 ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಕೇವಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು 3 ನಿಂದ ಭಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

(iii) B ಯು ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾನೆ. ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿರಿ?

ಉತ್ತರ:

ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ:
​=0+8+6+4
=18
ಸರಾಸರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

(iv) ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕಾರ ಯಾರು?

ಉತ್ತರ:

6.ವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು (100ಕ್ಕೆ) 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 ಮತ್ತು 75 ಆಗಿವೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು ( ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ) = 39, 48, 56, 75, 76, 81, 85, 85, 90, 95

(i) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಳಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಅ೦ಕಗಳು

ಉತ್ತರ:

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಳಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಅ೦ಕಗಳು 95 ಮತ್ತು 39

(ii) ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಉತ್ತರ:

ಶ್ರೇಣಿ = ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ – ಕನಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ
​=91−39
=56

(iii) ಗು೦ಪು ಗಳಿಸಿದ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

7. ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಮುಂದಿನಂತೆ ಇತ್ತು:
1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820
ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಸರಾಸರಿ ದಾಖಲಾತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

ಸತತ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ = 1555,1670,1750, 2013, 2540, 2820

ಸತತ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ದಾಖಲಾತಿ 2058 ಆಗಿದೆ.

8. ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾರದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ (mm ಗಳಲ್ಲಿ) ವನ್ನು ಮುಂದಿನಂತೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

(i) ಮೇಲಿನ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ = ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ – ಕನಿಷ್ಠ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ
= 20.5mm−0.0mm
= 20.5mm

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾರದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಮಿ.ಮೀ.) 20.5mm

(ii) ವಾರದ ಮಳೆಯ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

(iii) ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು?

ಉತ್ತರ:

ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಗಿಂತ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 5 ದಿನಗಳು (ಅಂದರೆ, ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ)

9. 10 ಹುಡುಗಿಯರ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು cm ನಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೊರೆತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮುಂದಿನಂತಿವೆ: 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141

ಹುಡುಗಿಯ ಎತ್ತರ ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
128,132,135,139,141,143,146,149,150,151

(i) ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಹುಡುಗಿಯ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ: ಎತ್ತರದ ಹುಡುಗಿಯ ಎತ್ತರ 151cm.

(ii) ಅತೀ ಗಿಡ್ಡ ಹುಡುಗಿಯ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ: ಗಿಡ್ಡ ಹುಡುಗಿಯ ಎತ್ತರ 128 cm.

(iii) ದತ್ತಾಂಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ:

ಶ್ರೇಣಿ = ಎತ್ತರದ ಹುಡುಗಿಯ ಎತ್ತರ – ಗಿಡ್ಡ ಹುಡುಗಿಯ ಎತ್ತರ
​=151cm − 128cm
= 23cm

(iv) ಹುಡುಗಿಯರ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ:

(v) ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ?

ಉತ್ತರ: ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ = 5 ಹುಡುಗಿಯರು.

ಅಭ್ಯಾಸ 3.2

Class 7 Maths Chapter 3 Exercise 3.2 Solutions

1. ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದಿರುವ ಅ೦ಕಗಳು (25 ಕೈ) ಮುಂದಿನಂತಿವೆ.
19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20.
ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ರೂಢಿಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಂಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆಯೇ?

ಉತ್ತರ:

ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದಿರುವ ಅ೦ಕಗಳು ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ = 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 20, 20, 20, 23, 24, 25, 25,

ಮಧ್ಯಾಂಕ ಎಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕ
ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಂಕ = 20
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾದ ಅಂಕವೇ ರೂಢಿಬೆಲೆ
ಆದ್ದರಿಂದ ರೂಢಿಬೆಲೆ = 20
ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ರೂಢಿಬೆಲೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಂಕ ಒಂದೇ ಆಗಿಲ್ಲ.

2. 11 ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ರನ್‌ಗಳು ಮುಂದಿನಂತಿವೆ: 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15. ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸರಾಸರಿ, ಮಧ್ಯಾಂಕ ರೂಢಿಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಈ ಮೂರು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆಯೇ?

ಉತ್ತರ:

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ: 6, 8, 10, 10,15,15,15,50,80,100,120

ii) ಮಧ್ಯಾಂಕ ಎಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕ
ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಂಕ = 15

iii) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾದ ಅಂಕವೇ ರೂಢಿಬೆಲೆ
ಆದ್ದರಿಂದ ರೂಢಿಬೆಲೆ = 15

ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಾಸರಿ, ಮಧ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ರೂಢಿಬೆಲೆ ಈ ಮೂರು ಒಂದೇ ಆಗಿಲ್ಲ.

3. ಒ೦ದು ತರಗತಿಯ 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತೂಕ (kg ಗಳಲ್ಲಿ) ಇಂತಿವೆ:
38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 47.

(i) ಈ ದತ್ತಾಂಶದ ರೂಢಿಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

(ii) ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೂಢಿಬೆಲೆ ಇದೆಯೇ?

ಉತ್ತರ:

ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಢಿಬೆಲೆಗಳಿವೆ.

4. ಈ ದತ್ತಾಂಶದ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ರೂಢಿಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14.

ಉತ್ತರ:

ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ.

12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 16, 19,

ಮಧ್ಯಾಂಕ ಎಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕ = 14

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾದ ಅಂಕವೇ ರೂಢಿಬೆಲೆ = 14

5. ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯೋ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೋ ತಿಳಿಸಿ:

ಉತ್ತರ:

(i) ಸರಿ

(ii) ತಪ್ಪು

(iii) ಸರಿ

(iv) ತಪ್ಪು

ಅಭ್ಯಾಸ 3.3

Class 7 Maths Chapter 3 Exercise 3.3 Solutions

1. ಸ್ತ೦ಭಾಲೇಖ (ಚಿತ್ರ 3.3) ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:

(a) ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ?

ಉತ್ತರ: ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಬೆಕ್ಕು.

(b) ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ?

8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

2. ಸ್ತಂಭಾಲೇಖ (ಚಿತ್ರ 3.4) ಗಮನಿಸಿ. ಇದು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.

(i) 1989, 1990, 1992 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು?

ಉತ್ತರ:

1989 ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು =180
1990 ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು =480
1992 ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು =225

(ii) ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 475 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು ಮತ್ತು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 225 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು?

ಉತ್ತರ:

ಸುಮಾರು 475 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು 1990 ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು
ಸುಮಾರು 225 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು 1992 ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು

(iii) ಯಾವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 250 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ?

ಉತ್ತರ:

250 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು 1989, 1992 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದವು.

(iv) 1989 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂದಾಜಿಸುವಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

ಉತ್ತರ:

1989 ರಲ್ಲಿ 180 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು.

3. ಆರು ವಿವಿಧ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸ್ತ೦ಭಾಲೇಖದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ.

(a) ನೀವು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?

ಉತ್ತರ:

ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್‌ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ 135 ರಿಂದ ಮತ್ತು ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು 0 ರಿಂದ 140ರವರೆಗೆ 20 ಅಂತರದೊಂದಿಗೆ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಕೇಲ್ 1 ಯುನಿಟ್ = 20 ಮಕ್ಕಳು

b) ಮುಂದಿನ ಪಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:

(i) ಯಾವ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ? ಮತ್ತು ಯಾವ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ?

ಉತ್ತರ:

5 ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಕ್ಕಳು.

ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಕ್ಕಳು 10 ನೇ ತರಗತಿಯವರು.

(ii) 6ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

4. 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ದ್ವಿಸ್ತ೦ಂಭಾಲೇಖ ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:

(i) ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ?

ಉತ್ತರ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ.

(ii) ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ?

ಉತ್ತರ: ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ.

(iii) ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೇ?

ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

5. ಒ೦ದು ಕಾಲೋನಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಈ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

(i) ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ದ್ವಿಸ್ತಂಭಾಲೇಖ ರಚಿಸಿ. ಸ್ತಂಭಾಲೇಖದಿಂದ ನೀವು ಏನನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಿರಿ

ಉತ್ತರ: ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

(ii) ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕ್ರೀಡೆ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟವಾಗಿದೆ.

(iii) ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ವೀಕ್ಷಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ?

ಉತ್ತರ: ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

6. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು (ಕೋಷ್ಟಕ 3.1) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿ ದ್ವಿಸ್ತಂಭಾಲೇಖ ನಕ್ಷಿ ‌ ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:

(i) ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಗರದ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ?

ಉತ್ತರ:

ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಾಪಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ.

(ii) ಅತ್ಯ೦ತ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ ಇರುವ ನಗರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾಗಿರುವ ನಗರ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ:

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ ಇರುವ ನಗರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾಗಿರುವ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು.

(iii) ಒ೦ದರ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು ಇನ್ನೊಂದರ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಎರಡು ನಗರಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

ಒಂದರ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು ಇತರ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಎರಡು ನಗರಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೈಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್.

(iv) ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ 3.4

Class 7 Maths Chapter 3 Exercise 3.4 Solutions

1. ಮುಂದಿನವುಗಳು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಅಸಂಭವವೇ, ನಡೆಯಬಹುದು ಆದರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

(i) ನೀವು ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇಂದು ಹಿರಿಯರು.

ಹೌದು ಇದು ಖಚಿತ

(ii) ಚಿಮ್ಮಿದ ನಾಣ್ಯವೊಂದು ಶಿರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.

ನಡೆಯಬಹುದು, ಖಚಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ

(iii) ದಾಳವೊ೦ದನ್ನು ಎಸೆದಾಗ ಮೇಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಬರುತ್ತದೆ.

ಅಸಂಭವ

(iv) ಮುಂದಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕಾಣಿಸುವುದು

ನಡೆಯಬಹುದು, ಖಚಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ

(v) ನಾಳೆ ಮೋಡ ಮುಸುಕಿದ ದಿನವಾಗಬಹುದು.

ನಡೆಯಬಹುದು, ಖಚಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ

2. ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ 1 ರಿಂದ 6 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಗುರ್ತಿಸಿರುವ 6 ಗೋಲಿಗಳು ಇವೆ.

(i) ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಇರುವ ಒಂದು ಗೋಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ:

(ii) ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಇರುವ ಒಂದು ಗೋಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ:

3. ಯಾವ ತಂಡ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಚಿಮ್ಮಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ:

FAQ:

1. ವೀಕ್ಷಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂದರೇನು?

ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಾವು ‌ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎನ್ನುವರು.

2. ರೂಢಿಬೆಲೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ, ಸರಿಯೋ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೋ ತಿಳಿಸಿ.

ಸರಿ, ರೂಢಿಬೆಲೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

Download Notes App

7th Standard All Subject Notes

7th Standard All Textbook Pdf

7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Notes App

ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ…

ನಮ್ಮ KannadaDeevige.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಸ್  ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.

ನೀವು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ Kannada Deevige ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

KANNADA DEEVIGE APP 

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಟ್ಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *