7ನೇ ತರಗತಿ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 7th Standard Maths Chapter 2 Notes

7ನೇ ತರಗತಿ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ 7th Standard Maths Chapter 2 Notes Question Answer Mcq Pdf Download In Kannada Medium Class 7 Maths Chapter 2 Pdf With Answers Class 7 Maths Chapter 2 Notes Pdf Class 7 Maths Chapter 2 Solutions 7th Standard Maths Chapter 2 Notes Pdf In Kannada 7ne Taragati Bhinnarashigalu Mattu Dasamansagalu Ganita Notes Kseeb Solutions For Class 7 Maths Chapter 2 Notes In Kannada Medium 7th Standard Maths Chapter 2 Notes

7th Standard Maths Chapter 2 Notes

7ನೇ ತರಗತಿ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 7th Standard Maths Chapter 2 Notes
7ನೇ ತರಗತಿ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

7ನೇ ತರಗತಿ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

 ಅಭ್ಯಾಸ 2.1

Class 7 Maths Chapter 2 Exercise 2.1 Solutions

1. ಬಿಡಿಸಿ.

7th Standard Maths Chapter 2 Notes

(i)

7th Standard Maths Chapter 2 Notes

(ii)

7th Standard Maths Chapter 2 Notes

(iii)

7th Standard Maths Chapter 2 Notes

(iv)

7th Standard Maths Chapter 2 Notes

(v)

7th Standard Maths Chapter 2 Notes

(vi)

7th Standard Maths Chapter 2 Notes

(vii)

7th Standard Maths Chapter 2 Notes

2. ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಇಳಿಕಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ.

7th Standard Maths Chapter 2 Notes

ಉತ್ತರ: (a)

7th Standard Maths Chapter 2 Notes

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಛೇದವನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾಡಿ,

7th Standard Maths Chapter 2 Notes

(b)

7th Standard Maths Chapter 2 Notes

ಅವರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ

3. ಒಂದು ‘ಮಾಯಾ ಚೌಕದಲ್ಲಿ’ ಪ್ರತಿ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು, ಪ್ರತಿ ಕಂಬಸಾಲು ಮತ್ತು ಕರ್ಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಾಯಾ ಚೌಕವೇ?

7th Standard Maths Chapter 2 Notes

ಉತ್ತರ:

ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ,

ಕಂಬಸಾಲಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ,

ಮೊದಲ ಕರ್ಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಎರಡನೇ ಕರ್ಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಕಂಬ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ , ಪ್ರತಿ ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಣಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಮಾಯಾಚೌಕ ಆಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ:

5. ಈ ಆಕೃತಿಗಳ ಸುತ್ತಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ :
(i) ΔABE
(ii) ಆಯತ BCDE
ಯಾವುದರ ಸುತ್ತಳತೆ ಹೆಚ್ಚು?

ಉತ್ತರ:

(i)

(ii)

6.

ಉತ್ತರ:

7. ರೀತು ಒಂದು ಸೇಬಿನ 3/5 ಭಾಗ ತಿ೦ದಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸೇಬನ್ನು ಅವಳ ತಮ್ಮ ಸೋಮು ತಿಂದನು. ಸೇಬಿನ ಎಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಸೋಮ ತಿಂದನು? ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದರು? ಎಷ್ಟರಿಂದ?

ಉತ್ತರ:

ಸೋಮು ತಿನ್ನುವ ಸೇಬಿನ ಭಾಗ

ಉತ್ತರ:

ಛೇದಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾಡಿ.

ಇಬ್ಬರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ,

ವೈಭವ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಅಭ್ಯಾಸ 2.2

Class 7 Maths Chapter 2 Exercise 2.2 Solutions

1. (a ) ಯಿಂದ (d ) ವರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ?

ಉತ್ತರ:

2. (a) ಯಿಂದ (c) ವರೆಗೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ , ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ:

3. ಗುಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

4. ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ:

ಉತ್ತರ:

(i)

(ii)

ಆದ್ದರಿಂದ, 6 ತ್ರಿಕೋನಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

(iii)

ಆದ್ದರಿಂದ, 9 ಚೌಕಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

5. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ:

(a)

ಉತ್ತರ:

(a) (i)

ಗುಣಾಕಾರದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ,

(a) (ii)

ಗುಣಾಕಾರದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ,

(b)

ಉತ್ತರ:

(b) (i)

ಗುಣಾಕಾರದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ,

(b) (ii)

ಗುಣಾಕಾರದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ,

ಉತ್ತರ:

(c) (i)

ಗುಣಾಕಾರದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ,

(c) (ii)

ಉತ್ತರ:

(d) (i)

(d) (ii)

6. ಗುಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ:

ಉತ್ತರ:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

7. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

ಉತ್ತರ:

(a) (i)

(a) (ii)

(b) (i)

(b) (ii)

8. ವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರತಾಪ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ  5l ನೀರು ಇರುವ ಒಂದು ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು . ವಿದ್ಯಾ 2/5ರಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಳು. ಪ್ರತಾಪನು ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದನು.

(i) ವಿದ್ಯಾ ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದಳು?

ಉತ್ತರ:

ವಿದ್ಯಾ ಸೇವಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ವಿದ್ಯಾ ಸೇವಿಸುವ ನೀರಿನ ಭಾಗ 2 ಲೀಟರ್.

(ii) ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪನು ಕುಡಿದ ನೀರಿನ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಏನು?

ಉತ್ತರ:

ಪ್ರತಾಪ್ ಸೇವಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಾಪ್ ಸೇವಿಸುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ 3 ಲೀಟರ್.

ಅಭ್ಯಾಸ 2.3

Class 7 Maths Chapter 2 Exercise 2.3 Solutions

1. ಮುಂದಿನವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

ಉತ್ತರ:

(i) (a)

(i) (b)

(i) (c)

(ii) (a)

(ii) (b)

(ii) (c)

2.ಗುಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ (ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ):

ಉತ್ತರ:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

3. ಮುಂದಿನ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿ:

(i)

ಉತ್ತರ:

(ii)

ಉತ್ತರ:

(iii)

ಉತ್ತರ:

(iv)

ಉತ್ತರ:

(v)

ಉತ್ತರ:

(vi)

ಉತ್ತರ:

(vii)

ಉತ್ತರ:

4. ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು?

(i)

ಉತ್ತರ:

ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಮೊದಲ ಗುಂಪನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ.

ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ,

ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಅಂಶಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಛೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾಗವು ಇತರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.

(ii)

ಉತ್ತರ:

ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಮೊದಲ ಗುಂಪನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ,

ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ,

5. ಸೈಲಿ, ಅವಳ ಹೂತೋಟದಲ್ಲಿ 4 ಸಸಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಡುವಳು. ಎರಡು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಸಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ 3/4 m ಆದರೆ, ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಸಸಿಯ ನಡುವಿನ ದೂರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ.

ಕಾರು 44 km ಓಡಲಿದೆ.

ಉತ್ತರ:

(a) (i)

(a) (ii)

(b) (i)

(b) (ii)

ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅಭ್ಯಾಸ 2.4

Class 7 Maths Chapter 2 Exercise 2.4 Solutions

1. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯರಿ.

ಉತ್ತರ:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

2. ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ವ್ಯತ್ತ್ಯಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ಗಳನ್ನು ಸಮಭಿನ್ನರಾಶಿ. ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

(i)

(vii)

ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

3.ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

ಉತ್ತರ:

ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ,

ಭಾಗವನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ,

ಉತ್ತರ:

ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ,

ಉತ್ತರ:

ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ,

ಉತ್ತರ:

ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ,

ಭಾಗವನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ಉತ್ತರ:

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಿಶ್ರ ಭಾಗವನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ,

ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ,

ಉತ್ತರ:

4. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಅಭ್ಯಾಸ 2.5

Class 7 Maths Chapter 2 Exercise 2.5 Solutions

1. ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು?

ಉತ್ತರ:

2.ದಶಮಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

77.77 rupees

3. (1) 5 cm ನ್ನು m ಮತ್ತು km ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

5cm = 0.05m = 0.00005km ಆಗಿದೆ.

(2) 35 mm ನ್ನು cm, m ಮತ್ತು km ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

35mm = 3.5cm = 0.035m = 0.000035km

4. Kg ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

(i) 200 g

200g = 0.2Kg

(ii) 3470 g

3470g=03.47Kg

(iii) 4 kg 8 g

4Kg8g=4.008Kg

5. ಮುಂದಿನ ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ:

ಉತ್ತರ:

(i) 20.03

(ii) 2.03

(iii) 200.03

(iv) 2.034

6. ಮುಂದಿನ ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ರ ಸ್ಥಾನ ಬೆಲೆ ಬರೆಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

(i) 2.56

2.56ನಲ್ಲಿ 2 ರ ಸ್ಥಳ ಮೌಲ್ಯವು 2 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

(ii) 21.37

21.37ನಲ್ಲಿ 2 ರ ಸ್ಥಳ ಮೌಲ್ಯವು 2 ಹತ್ತು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

(iii) 10.25

10.25ನಲ್ಲಿ 2 ರ ಸ್ಥಳ ಮೌಲ್ಯವು 2 ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

(iv) 9.42

9.42ನಲ್ಲಿ 2 ರ ಸ್ಥಳ ಮೌಲ್ಯವು 2 ನೂರನೆಯದು

(v) 63.352

63.352ನಲ್ಲಿ 2 ರ ಸ್ಥಳ ಮೌಲ್ಯವು 2 ಸಾವಿರ.

7. ದಿನೇಶನು A ಸ್ಥಳದಿಂದ B ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ C ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದನು. A ಯು B ಯಿಂದ 7.5 km ಮತ್ತು B ಯು C ಯಿಂದ 12.7 km ದೂರ ಇದೆ. ಅಯೂಬನು A ಸ್ಥಳದಿ೦ದ D ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ C ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದನು. D ಯು A ಯಿಂದ 9.3km ಮತ್ತು C ಯು D ಯಿಂದ 11.8 km ದೂರ ಇದೆ. ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು?

ಉತ್ತರ:

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿ,ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ದೂರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
​A→B=7.5km
B→C=12.7km
C→D=11.8km
A→D=9.3km


ದಿನೇಶ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ,
​=AB+BC
=(7.5+12.7)km
=20.2km
​ಅಯೂಬ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ದೂರವನ್ನು ಹುಡುಕಿ,
​=AD+DC
=(9.3+11.8)km
=21.1km
​ದಿನೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಯೂಬ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ,
ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂತರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
​=(21.1−20.2)km
=0.9km
​ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯೂಬ್ ದಿನೇಶ್‌ಗಿಂತ 0.9km ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು.

8. ಶ್ಯಾಮ 5kg 300g ಸೇಬು ಮತ್ತು 3kg 250g ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸಿದನು. ಸರಳ 4kg 800g ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು 4kg 150g ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸಿದಳು. ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು?

ಉತ್ತರ:

ಶ್ಯಾಮಾ 5 kg 300 gm ಸೇಬು ಮತ್ತು 3 kg 250 gm ಮಾವಿನಹಣ್ಣನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು ಸರಳ 4 kg 800 gm ಗೊರಂಜ್ ಮತ್ತು 4 kg 150 gm ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಶ್ಯಾಮಾ ಖರೀದಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹುಡುಕಿ,

ಸರಳ ಖರೀದಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ,

ಶ್ಯಾಮಾ ಮತ್ತು ಸರಳ ಖರೀದಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ,
⇒8.950kg>8.550kg
ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರಳ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಳು.

9. 42.6 km ಗಿ೦ತ 28km ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ?

ಉತ್ತರ:

ದೂರ =28km ಮತ್ತು 42.6km
ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಂತರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹುಡುಕಿ,
= 42.6km − 28km

ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ,

LCM ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ,

ಆದ್ದರಿಂದ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ 14.6 km.

ಅಭ್ಯಾಸ 2.6

Class 7 Maths Chapter 2 Exercise 2.6 Solutions

1. ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

ಉತ್ತರ:

2. ಒಂದು ಆಯತದ ಉದ್ದ 5.7 cm ಮತ್ತು ಅಗಲ 3cm‌ ಅದರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

ಆಯತದ ಉದ್ದ =5.7cm
ಆಯತದ ಅಗಲ =3cm
ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ:
ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, =l×b
ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ

3. ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

4. ಒ೦ದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವು ಒಂದು ಲೀಟರ್‌ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ 55.3 km ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. 10 ಲೀಟರ್‌ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ:

ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ 55.3 km ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ.
55.3 km ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
​∴55.3×1km
=55.3km
​10 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದ ದೂರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ,

10 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 553 km.

5. ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) 2.5 × 0.3 (ii) 0.1 × 51.7 (iii) 0.2 × 316.8
(iv) 1.3 × 3.1 (v) 0.5 × 0.05 (vi) 11.2 × 0.15
(vii) 1.07 × 0.02 (viii) 10.05 × 1.05 (ix) 101.01 × 0.01
(x) 100.01 × 1.1

ಉತ್ತರ:

(i) (2.5) × (0.3)ನ ಉತ್ತರವು 0.75 ಆಗಿದೆ.

(ii) (0.1) × (51.7)ನ ಉತ್ತರವು 5.17 ಆಗಿದೆ.

(iii) (0.2) × (316.8)ನ ಉತ್ತರವು 63.36 ಆಗಿದೆ.

(iv) (1.3) × (3.1)ನ ಉತ್ತರವು 4.03ಆಗಿದೆ

(v) (0.5) × (0.05)ನ ಉತ್ತರವು 0.025 ಆಗಿದೆ.

(vi) (11.2) × (0.15)ನ ಉತ್ತರವು 1.68 ಆಗಿದೆ.

(vii) (1.07) × (0.02)ನ ಉತ್ತರವು 0.0214 ಆಗಿದೆ.

(viii) (10.05) × (1.05)ನ ಉತ್ತರವು 10.5525 ಆಗಿದೆ.

(ix) (101.01) × (0.01)ನ ಉತ್ತರವು 1.0101 ಆಗಿದೆ.

(x) (101.01) × (1.1)ನ ಉತ್ತರವು 110.011 ಆಗಿದೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ 2.7

Class 7 Maths Chapter 2 Exercise 2.7 Solutions

1. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯರಿ.

(i) 0.4 ÷ 2

ಉತ್ತರ:

ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ:

(ii) 0.35 ÷ 5

ಉತ್ತರ:

ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ:

(iii) 2.48 ÷ 4

ಉತ್ತರ:

ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ:

(iv) 65.4 ÷ 6

ಉತ್ತರ:

ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ:

(v) 651.2 ÷ 4

ಉತ್ತರ:

ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ:

(vi) 14.49 ÷ 7

ಉತ್ತರ:

ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ:

(vii) 3.96 ÷ 4

ಉತ್ತರ:

ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ.

ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ:

(viii) 0.80 ÷ 5

ಉತ್ತರ:

ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ:

2. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

(i) 4.8 ÷ 10

(ii) 52.5 ÷ 10

(iii) 0.7 ÷ 10

(iv) 33.1 ÷ 10

(v) 272.23 ÷ 10

(vi) 0.56 ÷ 10

(vii) 3.97 ÷10

3. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

(i) 2.7 ÷ 100

(ii) 0.3 ÷ 100

(iii) 0.78 ÷ 100

(iv) 432.6 ÷ 100

(v) 23.6 ÷100

(vi) 98.53 ÷ 100

4. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

ಉತ್ತರ:

(i) 7.9 ÷ 1000

(ii) 26.3 ÷ 1000

(iii) 38.53 ÷ 1000

(iv) 128.9 ÷ 1000

(v) 0.5 ÷ 1000

ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

5. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

(i) 7 ÷ 3.5

(ii) 36 ÷ 0.2

(iii) 3.25 ÷ 0.5

(iv) 30.94 ÷ 0.7

(v) 0.5 ÷ 0.25

(vi) 7.75 ÷ 0.25

(vii) 76.5 ÷ 0.15

(viii) 37.8 ÷ 1.4

(ix) 2.73 ÷ 1.3

6. ಒ೦ದು ವಾಹನವು 2.4 L ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬಳಸಿ 43.2 km ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು 1 L ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ:

ಒಂದು ವಾಹನವು 2.4 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ 43.2 km. ದೂರ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

1ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಿಸಿದ ದೂರ =18km

FAQ:

1. ಸಮಾನ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಎಂದರೇನು?

ಯಾವ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಒಂದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಅಂತಹವು ಸಮಾನ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು

2. ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಎಂದರೇನು?

ಯಾವ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಶವು ಛೇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಥವಾ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತದೋ ಅದು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

Download Notes App

7th Standard All Subject Notes

7th Standard All Textbook Pdf

7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Notes App

ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ…

ನಮ್ಮ KannadaDeevige.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಸ್  ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.

ನೀವು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ Kannada Deevige ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

KANNADA DEEVIGE APP 

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಟ್ಸ್ , ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh