7ನೇ ತರಗತಿ ಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಘಾತಾಂಕಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 7th Standard Maths Chapter 13 Notes

7ನೇ ತರಗತಿ ಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಘಾತಾಂಕಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ 7th Standard Maths Chapter 13 Notes Question Answer Pdf Download In Kannada Medium Karnataka Class 7 Maths Chapter 13 Pdf In Kannada 7th Standard Maths Chapter 13 Notes In Kannada 7ne Taragati Ghatagalu Mattu Ghatankagalu Ganita Notes Kseeb Solutions For Class 7 Maths Chapter 13 Notes In Kannada Medium 7th Standard Maths Chapter 13 Solutions In Kannada

7th Standard Maths Chapter 13 Notes

7ನೇ ತರಗತಿ ಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಘಾತಾಂಕಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 7th Standard Maths Chapter 13 Notes
7ನೇ ತರಗತಿ ಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಘಾತಾಂಕಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

7ನೇ ತರಗತಿ ಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಘಾತಾಂಕಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

ಅಭ್ಯಾಸ 13.1

7th Class Maths Chapter 13 Exercise 13.1 Solutions

1. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

ಉತ್ತರ:

2. ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ:

ಉತ್ತರ:

3. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ:

ಉತ್ತರ:

(i) 512

(ii) 343

(iii) 729

(iv) 3125

4. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೊ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

(i)

ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ (1) ಮತ್ತು (2)

(ii)

ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ (1) ಮತ್ತು (2)

(iii)

ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ (1) ಮತ್ತು (2)

(iv)

ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ (1) ಮತ್ತು (2)

(v)

ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ (1)  ಮತ್ತು (2)

5. ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಘಾತಾಂಕಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ:

ಉತ್ತರ:

6. ಸುಲಭ ರೂಪಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ:

ಉತ್ತರ:

7. ಸುಲಭ ರೂಪಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

iii)

ಉತ್ತರ:

8. ಮು೦ದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಅಭ್ಯಾಸ 13.2

7th Class Maths Chapter 13 Exercise 13.2 Solutions

1. ಘಾತಾಂಕಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಲಭೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರವನ್ನು ಘಾತಾ೦ಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

2. ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

3. ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ:

ಉತ್ತರ:

ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ತಪ್ಪು.

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

4. ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಘಾತಾಂಕಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ:

(i) 108 × 192

ಉತ್ತರ:

(ii) 270

ಉತ್ತರ:

(iii) 729 × 64

ಉತ್ತರ:

(iv) 768

5. ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಅಭ್ಯಾಸ 13.3

Class 7 Maths Chapter 13 Exercise 13.3 Solutions

1. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.
279404

ಉತ್ತರ:

3006194

ಉತ್ತರ:

2806196

ಉತ್ತರ:

120719

ಉತ್ತರ:

20068

ಉತ್ತರ:

2. ಮುಂದಿನ ವಿಸ್ತರಣಾ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(a) 8 × 10⁴ + 6 ×10³ + 0×10² + 4×10¹ + 5×10⁰

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

3. ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ:

ಉತ್ತರ:

4. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ:

(a) ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವಿನ ಅಂತರ 384,000,000 m.

ಉತ್ತರ:

(b) ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ 300,000,000 m/s.

ಉತ್ತರ:

(c) ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸ 1,27,56,000 m.

ಉತ್ತರ:

(d) ಸೂರ್ಯನ ವ್ಯಾಸ 1,400,000,000 m.

ಉತ್ತರ:

(e) ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 100,000,000,000 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿವೆ.

ಉತ್ತರ:

(f) ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಟವು ಸುಮಾರು 12,000,000,000 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ:

1.2X10 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(g) ಆಕಾಶಗ೦ಗೆ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಗಿರುವ ಅಂತರ 300,000,000,000,000,000,000 m ಎ೦ದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ:

(h) 1.8 g ತೂಕವಿರುವ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 60,230,000,000,000,000,000,000 ಕಣಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ಉತ್ತರ:

(i) ಭೂಮಿಯು 1,353,000,000 ಘನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಉತ್ತರ:

(j) ಮಾರ್ಚ್‌ 2001ರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 1,027,000,000.

ಉತ್ತರ:

FAQ:

1. ಘಾತಗಳ 4 ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು?

ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಧನಾತ್ಮಕ, ಋಣಾತ್ಮಕ, ಶೂನ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾಗಲಬ್ಧ/ಭಾಗಶಃ.

2. 3ರ ಘಾತಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

3 ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘನ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

Download Notes App

7th Standard All Subject Notes

7th Standard All Textbook Pdf

7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Notes App

ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ…

ನಮ್ಮ KannadaDeevige.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಸ್  ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.

ನೀವು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ Kannada Deevige ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

KANNADA DEEVIGE APP 

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಟ್ಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh