7th standard Kannada Poem Bhagyada balegara Kannada Notes | 7ನೇ ತರಗತಿ ಭಾಗ್ಯದ ಬಳೆಗಾರ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

7th standard kannada poem Bhagyada Balegara Kannada Notes | 7ನೇ ತರಗತಿ ಭಾಗ್ಯದ ಬಳೆಗಾರ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

7th standard kannada poem Bagyada balegara Kannada Notes 7ನೇ ತರಗತಿ ಭಾಗ್ಯದ ಬಳೆಗಾರ ಪಾಠ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ question answer, text book, pdf text book pdf download

ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅ . ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಆಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ :

ಪ್ರಶ್ನೆ 1 . ಬಳೆಗಾರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ?
ಉತ್ತರ : ಬಳೆಗಾರ ತನ್ನ ತವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ .

ಪ್ರಶ್ನೆ 2 . ತಾಯಿಯ ಮನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ?
ಉತ್ತರ : ತಾಯಿಯ ಮನೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಾಡನ್ನು ಕಂಚಿನ ಕದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ .

ಪ್ರಶ್ನೆ 3 . ಚಪ್ಪರದ ನಡುವೆ ತಾಯಿ ಯಾವ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾಳೆ ?
ಉತ್ತರ : ಚಪ್ಪರದ ನಡುವೆ ತಾಯಿ ಪಗಡೆಯಾಟ ಆಡುತ್ತಾಳೆ .

ಪ್ರಶ್ನೆ 4 . ಹಡೆದವ್ವನಿಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆ ಎಂದರೆ ಆಸೆ ?
ಉತ್ತರ : ಹಡೆದವ್ವನಿಗೆ ಅಚ್ಚಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಗೀರಿನ ಬಳೆ ಎಂದರೆ ಆಸೆ .

 

ಆ . ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ :

ಪ್ರಶ್ನೆ 1 . ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಗುರುತುಗಳೇನು ?
ಉತ್ತರ : ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಾಳೆ ತೋಟ ,
ಸೀಬೆತೋಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ . ಮಧ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋದರೆ
ಎದುರಿಗೇ ತವರು ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ .

ಪ್ರಶ್ನೆ 2 . ತವರ ಮನೆ ನೋಡಲು ಹೇಗಿದೆ ?
ಉತ್ತರ : ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೆ ಆಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ , ಗಾಣ ತಿರುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ .
ಹಂಚಿನ ಮನೆ , ಕಂಚಿನ ಬಾಗಿಲ ಾಗಿಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ . ಮನೆಯ ಮುಂದೆ
ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಿರುತ್ತದೆ . ಚಪ್ಪರದ ಕೆಳಗೆ ತಾಯಿ ಕುಳಿತು ಪಗಡೆಯಾಗ ಹಾಕಿಗೆ
ತವರು ಮನೆ ನೋಡಲು ಹಿತಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಉ . ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ . ವಾಕ್ಯಗಳಂತೆ ಅರ್ಥಕಾಡುವ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ .

ಪ್ರಶ್ನೆ
1. ನಿನ್ನ ತವರೂರು ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು ?
2. ಅಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ತವರೂರು .
3 , ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಯ ಮಾಡು ಹಂಚಿನದು ; ನನ್ನ ತವರು
ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಕಂಚಿನದು .
4 , ಎಲೆ ಬಳೆಗಾರನೇ , ನವಿಲು ಸಾರಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುತ್ತವೆ .

ಉತ್ತರ :
1. ನಿನ್ನ ತವರೂರ ನಾನೇನು ಬಲ್ಲೆನು .
2. ಅಲ್ಲಿಹುದೇ ನನ್ನ ತವರೂರು .
3. ಹಂಚಿನ ಮನೆ ಕಾಣೋ , ಕಂಚಿನ ಕದ ಕಾಣೋ
4 , ನವಿಲು ಸಾರಂಗ ನಲಿತಾವೆ ಬಳೆಗಾರ
5. ಅವಳ ಕಾಣೋ ಎನ್ನ ಹಡೆದವ್ಯಾ
6. ಕೊಂಡೋಗೊ ಎನ್ನ ತವರೀಗೆ
7 , ಅಚ್ಚ ಕೆಂಪಿನ ಬಳ ಹಸಿರು ಗೀರಿನ ಬ ಆಸೆ ಬಳೆಗಾರ ಎನ್ನ ಹಡೆದವ್ವ ಬಲು ಅಸೆ

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿ

1. ಅಡ್ಡದಾರಿ (ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ) : ಸಹವಾಸ ‘ ದೋಷದಿಂದ
ಯುವಕರು ಅಡ್ಡ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ .
2. ಎತ್ತಿದ ಕೈ ( ಕೈ . ೧ ಪ್ರವೀಣ : ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗರು ಆಟದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ
3. ನೀರಿಗೆ ಹಾಕು ( ವ್ಯರ್ಥಮಾಡು ) : ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಉಪದೇಶ
ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ .
4. ಬೇರೂರು ( ಸ್ಥಿರವಾಗಿರು ) : ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ
ಬೇರೂರಬೇಕು .
5. ಮೈ ಬಗ್ಗಿಸು ( ಶ್ರಮಪಡು ) : ಮೈ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ದೈಹಿಕ
ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ .

ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ – ಜನಪದಗೀತ

ನೃಪತುಂಗ ಕವಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು
‘ ಕುರಿತೋದದಯ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣಿತ ಮತಿಗಳು ‘
ಎಂಬುದು ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅನುಭವಕ್ಕೆ
ಬರುತ್ತದೆ . ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ
ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ , ಅಭಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ .

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮತ್ತು ಬಳೆಗಾರನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸೊಗಸಾಗಿ
ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ . ತವರಿನ ಗುರುತನ್ನು ಮರಗಿಡ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೂಲಕ
ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ . ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ
ಜನ , ಸಂಸ್ಕೃತಿ , ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲಿ ಎಂಬುದೇ ಪದ್ಯದ
ಆಶಯವಾಗಿದೆ . ರಚಿಸಿದ ಕವಿ ಹಾಗೂ ಕವಿಯತ್ರಿಯ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ,
ಗೀತೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತಿದೆ .

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು :

ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತವರು ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ
ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ . ಈ ಗೀತೆ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು
ಗಳಿಸಿದೆ . ಹೆಣ್ಣು ಬಳೆಗಾರನಿಗೆ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ
ಹೆಣು ಬಳಗಾರನಿಗೆ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ತಾಯೀ  ಒಮ್ಮೆ ಬಳಗಾರ
ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ .

ಆಗ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅಚ್ಚ
ಕೆಂಪಿನ ಬಳೆ , ಹಸಿರು ಗೀರಿನ ಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ .
ಆದರೆ ಬಳೆಗಾರ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ , ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ತವರನ್ನು
ತೋರಿಸು ಬಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ . ಆಗ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ತವರಿನ ಗುರುತನ್ನು
ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ .

ಬಾಳೆ ತೋಟ ಬಲಕ್ಕೆ ಸೀಬೆ ತೋಟ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ತವರು
ಸಿಗುತ್ತದೆ . ತವರಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಆಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ , ಗಾಣ ತಿರುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ . ನವಿಲು
ಸಾರಂಗಗಳು ನಲಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ . ಹಂಚಿನ ಮನೆ , ಕಂಚಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ .
ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮುತ್ತಿನ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಿರುತ್ತದೆ . ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಾಯಿಗೆ
ಇಷ್ಟವಾದ ಬಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ .

ಶಬ್ದಾರ್ಥ :
ಭಾಗ್ಯದ = ಅದೃಷ್ಟವಂತ
ಬಳೆಗಾರ = ಬಳೆಯನ್ನು ಮಾರುವವನು
ಗುರಿಯಿಲ್ಲ = ಉದೇಶವಿ
ಆಲೆ = ಆಲೆಮನೆ , ( ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ ) ಕಬ್ಬಿನ ರಸ
ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ
ನಡುವೆ = ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿl
ಹಟ್ಟಲಿ =ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ,ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ತವರು = ತಾಯಿಯ ಮನೆ
ಮಿಂಚಾಡು = ಹೊಳೆಯುವ
ಸಾರಂಗ = ಜಿಂಕೆ
ಹಡೆದವ್ವ = ಅಮ್ಮ ಮುತ್ತೆದೆ = ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣು
ಗಾಣ = ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ

7th standard kannada bhagyada balegara kannada Notes question answer, pdf, summary, lesson , class 7text book Pdf download, 7ನೇ ತರಗತಿ ಭಾಗ್ಯದ ಬಳೆಗಾರ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

7th Standard lessons 7ನೇ ತರಗತಿ ಭಾಗ್ಯದ ಬಳೆಗಾರ

7th standard bhagyada balegara Kannada  7ನೇ ಭಾಗ್ಯದ ಬಳೆಗಾರ

7ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಮತ್ತು ಪದ್ಯದ ಲಿಂಕನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು

 

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು

Books Pdf Download Notes App ಹಿಂದಕ್ಕೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close

Ad Blocker Detected!

Ad Blocker Detected! Please disable the adblock for free use

Refresh