3ನೇ ತರಗತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪದ್ಯದ ನೋಟ್ಸ್‌ | 3rd Standard Sankranti Poem Notes Question Answer

3ನೇ ತರಗತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪದ್ಯದ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf, 3rd Standard Sankranti Poem Question Answer Summery Kseeb Solution For Class 3 Chapter 8 Notes 2022 Sankranti Poem in Kannada 3rd Standard Kannada Padya Question And Answer Notes Pdf Download in Kannada Medium

Contents

3rd Standard Sankranti Padya Question and Answer

3rd Standard Sankranti Padya Question and Answer

ತರಗತಿ : 3ನೇ ತರಗತಿ

ವಿಷಯ : ಕನ್ನಡ

ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು : ಸಂಕ್ರಾಂತಿ

ಅ ) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸು .

1. ತಂಗಿಯು ಯಾವ ಲಂಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ?

ಉತ್ತರ : ತಂಗಿಯು ಜರಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಡಿಕೆ ಮುರಿಯದ ಲಂಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು .

2. ಗೆಳತಿಯ ಜೊತೆ ತಂಗಿ ಕೇರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಏಕೆ ?

ಉತ್ತರ : ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಂದು ಎಳ್ಳು , ಕಬ್ಬು , ಸಕ್ರೆ ಅಚ್ಚು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು , ಬೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಊರಿನ ಓಣಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗೆಳತಿಯ ಜೊತೆ ತಂಗಿಯು ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ.

3. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡುವರು ?

ಉತ್ತರ : ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಎಳ್ಳು – ಎಲಚಿ ಅಚ್ಚುಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವರು .

4. ಅಪ್ಪ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ?

ಉತ್ತರ : ಅಪ್ಪ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ – ಬೆಲ್ಲ – ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು .

5. ಈ ಪದ್ಯವು ಯಾವ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ?

ಉತ್ತರ : ಈ ಪದ್ಯವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ .

ಆ ) ‘ ಅ ‘ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ‘ ಬ ‘ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆ .

“ಅ” “ಬ” “ಉತ್ತರ”

೧. ತಂಗಿ ಕೇರಿಗೆಲ್ಲ ೧. ಗರಿಮುರಿ ಜರತಾರಿ ಲಂಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು

೨. ಬೀರೋಕಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ ೨. ಅಕ್ಕಿ – ಬೆಲ್ಲ – ಹಣ್ಣು ತಂಗಿ ಕೇರಿಗೆಲ್ಲ

೩. ರಂಗೇನಳ್ಳಿ ರ ೦ ಗಿನ ಗೊಂಬೆ ೩. ಮಕ್ಕಳಿಗಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚು ಕಣ್ಣ ತುಂಬ ನೋಡಿ

೪. ಕಿಚ್ಚನು ಹಾಯಿಸಿ ಕೊಡುವರು ಅಪ್ಪ ೪ , ಲಂಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ- ಬೆಲ್ಲ- ಹಣ್ಣು

೫. ಸುರಿಯುವಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ೫. ಕಣ್ಣ ತುಂಬ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚು

ಸಮರ್ಥ್ಯಾಧಾರಿತ ಅಭ್ಯಾಸ

ಅ ) ಪಠ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆ .

1. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ , ಎಳ್ಳು – ಎಲಚಿ ಅಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಸುರಿಯುವರು .

2. ಪುಟಾಣಿ ತಂಗಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಜೊತೆ ಎಳ್ಳು , ಬೆಲ್ಲ ಬೀರಲು ಹೊರಟಳು .

3. ತಂಗಿಯು ಗರಿಮುರಿ ಜರತಾರಿ ಲಂಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡಳು .

4. ಎತ್ತು ಹಸು ಕರುಗಳನ್ನು ಕೊಂಬು ಹೆರೆದು ಬಣ್ಣವ ಬಳಿದು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದರು .

ಉತ್ತರ:

1. ತಂಗಿಯು ಗರಿಮುರಿ ಜರತಾರಿ ಲಂಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡಳು

2. ಪುಟಾಣಿ ತಂಗಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಜೊತೆ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಬೀರಲು ಹೊರಟಳು .

3. ಎತ್ತು ಹಸು ಕರುಗಳನ್ನು ಕೊಂಬು ಹೆರೆದು ಬಣ್ಣವ ಬಳಿದು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದರು .

4. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಎಳ್ಳು – ಎಲಚಿ- ಅಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಸುರಿಯುವರು

ಆ ) ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು , ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆ .

ಉತ್ತರ : 1. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆನು .

2. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಅಂದಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡೆನು . ಜೊತೆಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡೆನು .

3. ಬೆಳಗಿನ ಅಲೋಪಹಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು , ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಹಾಲು ಕುಡಿದು , ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಡಬ್ಬವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅಣಿಯಾದೆನು . ವಾಹನ ಬಂತು ,

4. ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಶಾಲಾ ವಾಹನ ಬಂತು, ಜೋಪಾನವಾಗಿ ವಾಹನವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊರಟನು .

ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ

‘ಗಂಡು ‘ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಪದಗಳಿಗೆ ‘ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ‘ ಎಂದೂ , ‘ ಹೆಣ್ಣು ‘ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಪದಗಳಿಗೆ ‘ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಎಂದೂ ಹಾಗೂ ‘ ಗಂಡು ‘ ‘ ಹೆಣ್ಣು ‘ ಎಂಬ ಎರಡೂ ಅರ್ಥ ಬರದ ಪದಗಳಿಗೆ ‘ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ‘ ಎಂದೂ ಹೆಸರು .

ಅ ) ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ .

1. ಹುಡುಗಿಯು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತಂದಳು . ( ಇದನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆ )

ಉತ್ತರ : ಹುಡುಗನು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತಂದನು .

2. ರಾಜು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಳೆದನು . – ( ‘ ರಾಜು ‘ ಎಂಬ ಪದದ ಬದಲಿಗೆ ‘ ಎತ್ತು ‘ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸಿ , ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿ )

ಉತ್ತರ : ಎತ್ತು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಳೆಯಿತು .

3. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಇದ್ದರು . ( ಇದನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆ)

ಉತ್ತರ : ಅಕ್ಕ – ತಂಗಿಯರು ಸ್ನೇಹಿತೆಯರಂತೆ ಇದ್ದರು .

Kseeb Solution For Class 3 Chapter 8 Notes

ಆ ) ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಂಗ , ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ , ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಬರೆ .

(ಪುಸ್ತಕ , ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆ , ಅಣ್ಣ , ತಂಗಿ , ತಂದೆ , ತಾಯಿ , ಸಹೋದರಿ , ಗೆಳೆಯ , ಕುರ್ಚಿ , ಗೆಳತಿ )

ಪುಲ್ಲಿಂಗ : ರಾಜ, ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮ, ತಂದೆ, ಗೆಳೆಯ

ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ : ರಾಣಿ, ಸಹೋದರಿ, ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿ, ಗೆಳತಿ, ತಾಯಿ

ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ : ಕುರ್ಚಿ, ಮೇಜು, ಪುಸ್ತಕ, ಶಾಲೆ, ಗೋಡೆ

ಆ ) ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಾಸ ಪದಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆ .

ಉತ್ತರ : ಹಾಕಿಕೊಂಡು – ಮಾಡಿಕೊಂಡು ,

ಅಚ್ಚು – ಮೆಚ್ಚು

ಗಿಲಿಗಿಲಿ – ಗರಿಮುರಿ ,

ಹಬ್ಬ – ಕಬ್ಬ ,

ಕೊಂಬನು – ಕಿಚ್ಚನು .

3rd Std Sankranti Poem Summery In Kannada

ಸಾರಾಂಶ :

ಕವಿ ಎಚ್.ಎಸ್ . ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ಯವರು ‘ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಈ ಹಬ್ಬವು ಬಂದು ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಕಬ್ಬವನ್ನು ತಂದಿದೆ . ಜರಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಡಿಕೆ ಮುರಿಯದ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತ ಉತಾರಗಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಶಬ್ದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ . ಕಬ್ಬು , ಸಕ್ರೆ ಅಚ್ಚು , ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಓಣಿಯ ಜನರಿಗೆ ತಂಗಿಯು ವಿತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ . ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಂಗಿನ ಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಪುಟಾಣಿ ತಂಗಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ . ಅವಳನ್ನು ಕಣ್ಣ ತುಂಬ ನೋಡಿ ಎನ್ನುವರು . ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಎತ್ತು – ಕರು – ಹಸುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದಿದ್ದಾರೆ . ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಬೆಂಕಿ ಹಾಯಿಸಿ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ – ಬೆಲ್ಲ – ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ,

ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡಿಸಿ ಎಳ್ಳು – ಹಣ್ಣು ಅಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವರು . ಇದು ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಆನಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ .

FAQ

1. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡುವರು ?

ಉತ್ತರ : ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಎಳ್ಳು – ಎಲಚಿ ಅಚ್ಚುಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವರು .

2. ಈ ಪದ್ಯವು ಯಾವ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ?

ಉತ್ತರ : ಈ ಪದ್ಯವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ .

3. ಅಪ್ಪ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ?

ಉತ್ತರ : ಅಪ್ಪ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ – ಬೆಲ್ಲ – ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು .

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

3ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ PDF

3ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

All Notes App

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *