Vishnu Sahasranama in Kannada | ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ, Vishnu Sahasranamam Lyrics in kannada, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ in Kannada pdf free Download, Vishnu Sahasranama in Kannada

Vishnu Sahasranama in Kannada

Vishnu Sahasranama in Kannada
Vishnu Sahasranama in Kannada

|| ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ||

ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ |

ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ||

ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಮ್ |

ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್ ||

ವ್ಯಾಸಂ ವಸಿಷ್ಠನಪ್ತಾರಂ ಶಕ್ತೆ: ಪೌತ್ರಮಕಲ್ಮಷಮ್ |

ಪರಾಶರಾತ್ಮಜಂ ವಂದೇ ಶುಕತಾತಂ ತಪೋನಿಧಿಮ್ ||

ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ |

ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯೇ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮ: ||

ಅವಿಕಾರಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ |

ಸದೈಕ ರೂಪರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಸರ್ವಜಿಷ್ಣವೇ ||

ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇನ ಜನ್ಮಸಂಸಾರ ಬಂಧನಾತ್ |

ವಿಮುಚ್ಯತೇ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ ||

ನಮ: ಸಮಸ್ತಭೂತಾನಾಂ ಆದಿಭೂತಾಯ ಭೂಬ್ರತೇ |

ಅನೇಕ ರೂಪರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ ||

|| ಓಂ ನಮೋ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ ||

|| ವೈಶಂಪಾಯನ ಉವಾಚ ||

ಶ್ರುತ್ವಾ ಧರ್ಮಾನಶೇಷೇಣ ಪಾವನಾನಿ ಚ ಸರ್ವಶ: |

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ: ಶಾಂತನವಂ ಪುನರೇವಾಭ್ಯಭಾಶತ ||

|| ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ ||

ಕಿಮೇಕಂ ದೈವತಂ ಲೋಕೇ ಕಿಂ ವಾಪ್ಯೇಕಂ ಪರಾಯಣಮ್ |

ಸ್ತುವಂತ: ಕಂ ಕಮರ್ಚಂತ: ಪ್ರಾಪ್ನುಯುರ್ಮಾನವಾ: ಶುಭಮ್ ||

ಕೋ ಧರ್ಮ: ಸರ್ವಧರ್ಮಾಣಾಂ ಭವತ: ಪರಮೋ ಮತ: |

ಕಿಂ ಜಪನ್ಮುಚ್ಯತೇ ಜಂತು: ಜನ್ಮಸಂಸಾರ ಬಂಧನಾತ್ ||

|| ಭೀಷ್ಮ ಉವಾಚ ||

ಜಗತ್‍ಪ್ರಭುಂ ದೇವದೇವಂ ಅನಂತಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ |

ಸ್ತುವನ್ನಾಮ ಸಹಸ್ರೇಣ ಪುರುಷ: ಸತತೋತ್ಥಿತ: ||

ತ್ವಮೆವ ಚಾರ್ಚಯನ್ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪುರುಷಮವ್ಯಯಮ್ |

ಧ್ಯಾಯನ್ ಸ್ತುವನ್ನಮಸ್ಯಂಚ ಯಜಮಾನ: ತಮೆವ ಚ ||

ಅನಾದಿನಿಧನಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಸರ್ವಲೊಕ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ |

ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ಸ್ತುವನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವದು:ಖಾತಿಗೋ ಭವೇತ್ ||

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನಮ್ |

ಲೋಕನಾಥಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ ಸರ್ವಭೂತ ಭವೋದ್ಭವಮ್ ||

ಏಶ ಮೇ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಣಾಂ ಧರ್ಮೋಽಧಿಕತಮೋ ಮತ: |

ಯದ್ಭಕ್ತ: ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ್ತವೈರರ್ಚೇನ್ನರ: ಸದಾ ||

ಪರಮಂ ಯೋ ಮಹತ್ತೇಜ: ಪರಮಂ ಯೋ ಮಹತ್ತಪ: |

ಪರಮಂ ಯೋ ಮಹದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಯ: ಪರಾಯಣಮ್ ||

ಪವಿತ್ರಾಣಾಂ ಪವಿತ್ರಂ ಯೋ ಮಂಗಲಾನಾಂ ಚ ಮಂಗಲಮ್ |

ದೈವತಂ ದೇವತಾನಾಂ ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಯೋಽವ್ಯಯ: ಪಿತಾ ||

ಯತ: ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಭವಂತ್ಯಾದಿ ಯುಗಾಗಮೇ |

ಯಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಪ್ರಲಯಂ ಯಾಂತಿ ಪುನರೇವ ಯುಗಕ್ಷಯೇ ||

ತಸ್ಯ ಲೋಕಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಜಗನ್ನಾಥಸ್ಯ ಭೂಪತೇ |

ವಿಷ್ಣೋರ್ನಾಮ ಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಶೃಣು ಪಾಪಭಯಾಪಹಮ್ ||

ಯಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಗೌಣಾನಿ ವಿಖ್ಯಾತಾನಿ ಮಹಾತ್ಮನ: |

ಋಷಿಭಿ: ಪರಿಗೀತಾನಿ ತಾನಿ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಭೂತಯೇ ||

ವಿಷ್ಣೋರ್ನಾಮ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸೋ ಮಹಾಮುನಿ: |

ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ತಥಾ ದೇವೋ ಭಗವಾನ್ ದೇವಕೀಸುತ: ||

ಅಮೃತಾಂಶೂದ್ಭವೋ ಬೀಜಂ ಶಕ್ತಿರ್ದೇವಕಿನಂದನ: |

ತ್ರಿಸಾಮಾ ಹೃದಯಂ ತಸ್ಯ ಶಾಂತ್ಯರ್ಥೇ ವಿನಿಯುಜ್ಯತೇ ||

ವಿಷ್ಣುಂ ಜಿಷ್ಣುಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣುಂ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ |

ಅನೇಕರೂಪಂ ದೈತ್ಯಾಂತಂ ನಮಾಮಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ ||

**

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣೋರ್ದಿವ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ |

ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿ: | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದ: |

ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು: ಪರಮಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀ ಮನ್ನಾರಾಯಣೋ ದೇವತಾ |

ಅಮೃತಾಂ ಶೂದ್ಭವೋ ಭಾನುರಿತಿ ಬೀಜಮ್ | ದೇವಕೀನಂದನ ಸ್ರಷ್ಠೇತಿ ಶಕ್ತಿ: |

ಉದ್ಭವ: ಕ್ಷೊಭಣೋ ದೇವ ಇತಿ ಪರಮೋ ಮಂತ್ರ: | ಶಂಖ ಭೃನ್ನಂದಕೀ ಚಕ್ರೀತಿ ಕೀಲಕಮ್ |

ಶಾರ್ಙ್ಗಧನ್ವಾ ಗದಾಧರ ಇತ್ಯಸ್ತ್ರಮ್ | ರಥಾಂಗಪಾಣಿ ರಕ್ಶೋಭ್ಯ ಇತಿ ನೇತ್ರೇಮ್ |

ತ್ರಿಸಾಮಾ ಸಾಮಗ: ಸಾಮೇತಿ ಕವಚಮ್ | ಅನಂದಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಯೋನಿ: |

ಋತುಸುದರ್ಶನ: ಕಾಲ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂದ: | ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವರೂಪ ಇತಿ ಧ್ಯಾನಮ್ |

ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೆ ವಿಷ್ಣೋರ್ದಿವ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ: |

.

|| ಧ್ಯಾನಮ್ ||

ಕ್ಷಿರೋ ಧನ್ವತ್‍ಪ್ರದೇಶೇ ಶುಚಿಮಣಿ ವಿಲಸತ್ ಸೈಕ್ಯತೇ ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ

ಮಾಲಾಕ್ಲಿಪ್ತಾಸನಸ್ಥ: ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿ ನಿಭೈರ್ಮೌಕ್ತಿಕೈ: ಮಂಡಿತಾಂಗ: ||

ಶ್ರುಭ್ರೈರಭ್ರೈ ರದಭ್ರೈ: ಉಪರಿವಿರಚಿತೈ: ಮುಕ್ತ ಪೀಯೂಷ ವರ್ಷೈ:

ಆನಂದೋ ನ: ಪುನೀಯಾದರಿನಲಿನಗದಾ ಶಂಖಪಾಣಿ ಮುಕುಂದ: ||

ಭೂ: ಪಾದೌ ಯಸ್ಯನಾಭಿ: ವಿಯದಸುರನಲ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯಂ ಚ ನೇತ್ರೇ ಕರ್ಣಾವಾಶೋ

ಶಿರೋದ್ಯೌ ಮುಖಮಪಿ ದಹನೋ ಯಸ್ಯ ವಾಸ್ತೇಯಮಬ್ಧಿ: ||

ಅಂತಸ್ಥಂ ಯಸ್ಯವಿಶ್ವಂ ಸುರನರ ಖಗಗೋ ಭೋಗಿಗಂಧರ್ವ ದೈತ್ಯಶ್ಚಿತ್ರಂ

ರಂರಮ್ಯತೇ ತಂ ತ್ರಿಭುವನವಪುಶಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ನಮಾಮಿ ||

.

|| ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ||

ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಮ್ |

ವಿಶ್ವಾಕಾರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಮ್ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಹೃಧ್ಯಾನ ಗಮ್ಯಮ್ |

ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯ ಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಮ್ ||

.

ಮೇಘಶ್ಯಾಮಂ ಪೀತಕೌಶೇಯ ವಾಸಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸಿತಾಂಗಮ್ |

ಪುಣ್ಯೋಪೇತಾಂ ಪುಂಡರೀಕಾಯತಾಕ್ಷಂ ವಿಷ್ಣುಂ ವಂದೇ ಸರ್ವಲೊಕೈಕ ನಾಥಮ್ ||

ಸಶಂಖಚಕ್ರಂ ಸಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲಂ ಸಪೀತವಸ್ತ್ರಂ ಸರಸೀರುಹೇಕ್ಷಣಮ್ |

ಸಹಾರವಕ್ಷ: ಸ್ಥಲಕೌಸ್ತುಭಶ್ರೀಯಂ ನಮಾಮಿವಿಷ್ಣುಂ ಶಿರಸಾ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ ||

|| ಇತಿ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕಾ ||

**

|| ಹರಿ: ಓಂ ||

ವಿಶ್ವ೦ ವಿಷ್ಣುರ್ವಷಟ್ಕಾರೋ: ಭೂತಭವ್ಯಭವತ್ಪ್ರಭು: |

ಭೂತಕೃದ್ಭೂತಭೃದ್ಭಾವೋ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭೂತಭಾವನ: ||೧||

ಪೂತಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ಮುಕ್ತಾನಾ೦ ಪರಮಾಗತಿ: |

ಅವ್ಯಯ: ಪುರುಷ: ಸಾಕ್ಷೀ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋಕ್ಷರ ಏವ ಚ ||೨||

ಯೋಗೋ ಯೋಗವಿದಾ೦ ನೇತಾ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷೇಶ್ವರ: |

ನಾರಸಿ೦ಹವಪು: ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕೇಶವ: ಪುರುಷೋತ್ತಮ: ||೩||

ಸರ್ವ: ಶರ್ವ: ಶಿವ: ಸ್ಥಾಣುರ್ಭೂತಾದಿರ್ನಿಧಿರವ್ಯಯ: |

ಸ೦ಭವೋ ಭಾವನೋ ಭರ್ತಾ ಪ್ರಭವ: ಪ್ರಭುರೀಶ್ವರ: ||೪||

ಸ್ವಯ೦ಭೂ: ಶ೦ಭುರಾದಿತ್ಯ: ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷೋ ಮಹಾಸ್ವನ: |

ಅನಾದಿನಿಧನೋ ಧಾತಾ ವಿಧಾತಾ ಧಾತುರುತ್ತಮ: ||೫||

ಅಪ್ರಮೇಯೋ ಹೃಷೀಕೇಶ: ಪದ್ಮನಾಭೋಽಮರಪ್ರಭು: |

ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ಮನುಸ್ತ್ವಷ್ಟಾಸ್ಥವಿಷ್ಟಾ: ಸ್ಥವಿರೋ ಧ್ರುವ: ||೬||

ಅಗ್ರಾಹ್ಯ: ಶಾಶ್ವತ: ಕೃಷ್ಣೋ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷ: ಪ್ರತರ್ದನ: |

ಪ್ರಭೂತಸ್ತ್ರಿಕಕುಬ್ಧಾಮ ಪವಿತ್ರ೦ ಮ೦ಗಲ೦ ಪರಮ್ ||೭||

ಈಶಾನ: ಪ್ರಾಣದ: ಪ್ರಾಣೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠ: ಶ್ರೇಷ್ಠ: ಪ್ರಜಾಪತಿ: |

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋ ಭೂಗರ್ಭೋ ಮಾಧವೋ ಮಧುಸೂದನ: ||೮||

ಈಶ್ವರೋ ವಿಕ್ರಮೀ ಧನ್ವೀ ಮೇಧಾವೀ ವಿಕ್ರಮ: ಕ್ರಮ: |

ಅನುತ್ತಮೋ ದುರಾಧರ್ಷ: ಕೃತಜ್ಞ: ಕೃತಿರಾತ್ಮವಾನ್ ||೯||

ಸುರೇಶ: ಶರಣ೦ ಶರ್ಮ ವಿಶ್ವರೇತಾ: ಪ್ರಜಾಭವ: |

ಅಹ: ಸ೦ವತ್ಸರೋ ವ್ಯಾಲ: ಪ್ರತ್ಯಯ: ಸರ್ವದರ್ಶನ: ||೧೦||

ಅಜ: ಸರ್ವೇಶ್ವರ: ಸಿದ್ಧ: ಸಿದ್ಧಿ: ಸರ್ವಾದಿರಚ್ಯುತ: |

ವೃಷಾಕಪಿರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಯೋಗವಿನಿಸ್ಸೃತ: ||೧೧||

ವಸುರ್ವಸುಮನಾ: ಸತ್ಯ: ಸಮಾತ್ಮಾ ಸಮ್ಮಿತ: ಸಮ: |

ಅಮೋಘ: ಪು೦ಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ವೃಷಕರ್ಮಾ ವೃಷಾಕೃತಿ: ||೧೨||

ರುದ್ರೋ ಬಹುಶಿರಾ ಬಭ್ರು: ವಿಶ್ವಯೋನಿ: ಶುಚಿಶ್ರವಾ: |

ಅಮೃತ: ಶಾಶ್ವತ: ಸ್ಥಾಣು: ವರಾರೋಹೋ ಮಹಾತಪಾ: ||೧೩||

ಸರ್ವಗಸ್ಸರ್ವ ವಿದ್ಭಾನು: ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನೋ ಜನಾರ್ದನ: |

ವೇದೋ ವೇದವಿದವ್ಯ೦ಗೋ ವೇದಾ೦ಗೋ ವೇದವಿತ್ ಕವಿ: ||೧೪||

ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷ: ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ: ಕೃತಾಕೃತ: |

ಚತುರಾತ್ಮಾ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಶ್ಚತುರ್ದ೦ಷ್ಟ್ರ ಶ್ಚತುರ್ಭುಜ: ||೧೫||

ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ಭೋಜನ೦ ಭೋಕ್ತಾ ಸಹಿಷ್ಣುರ್ಜಗದಾದಿಜ: |

ಅನಘೋ ವಿಜಯೋ ಜೇತಾ ವಿಶ್ವಯೋನಿ: ಪುನರ್ವಸು: ||೧೬||

ಉಪೇ೦ದ್ರೋ ವಾಮನ: ಪ್ರಾ೦ಶುರಮೋಘ: ಶುಚಿರೂರ್ಜಿತ: |

ಅತೀ೦ದ್ರ: ಸ೦ಗ್ರಹ: ಸರ್ಗೋ ಧೃತಾತ್ಮ ನಿಯಮೋ ಯಮ: ||೧೭||

ವೇದ್ಯೋ ವೈದ್ಯ: ಸದಾಯೋಗೀ ವೀರಹಾ ಮಾಧವೋ ಮಧು: |

ಅತೀ೦ದ್ರಿಯೋ ಮಹಾಮಾಯೋ ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹಾಬಲ: ||೧೮||

ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾದ್ಯುತಿ: |

ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪು: ಶ್ರೀಮಾನಮೇಯಾತ್ಮಾ ಮಹಾದ್ರಿಧೃಕ್ ||೧೯||

ಮಹೇಷ್ವಾಸೋ ಮಹೀಭರ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ: ಸತಾ೦ ಗತಿ: |

ಅನಿರುದ್ಧ: ಸುರಾನ೦ದೋ ಗೋವಿ೦ದೋ ಗೋವಿದಾ೦ಪತಿ: ||೨೦||

ಮರೀಚಿರ್ದಮನೋ ಹ೦ಸ: ಸುಪರ್ಣೋ ಭುಜಗೋತ್ತಮ: |

ಹಿರಣ್ಯನಾಭ: ಸುತಪಾ: ಪದ್ಮನಾಭ: ಪ್ರಜಾಪತಿ: ||೨೧||

ಅಮೃತ್ಯು: ಸರ್ವದೃಕ್ ಸಿ೦ಹ: ಸ೦ಧಾತಾ ಸ೦ಧಿಮಾನ್ ಸ್ಥಿರ: |

ಅಜೋ ದುರ್ಮರ್ಷಣ: ಶಾಸ್ತಾ ವಿಶ್ರುತಾತ್ಮಾ ಸುರಾರಿಹಾ ||೨೨||

ಗುರುರ್ಗುರುತಮೋ ಧಾಮ ಸತ್ಯ: ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮ: |

ನಿಮಿಷೋಽನಿಮಿಷ: ಸ್ರಗ್ವೀ ವಾಚಸ್ಪತಿರುದಾರಧೀ: ||೨೩||

ಅಗ್ರಣೀರ್ಗ್ರಾಮಣೀ: ಶ್ರೀಮಾನ್ ನ್ಯಾಯೋ ನೇತಾ ಸಮೀರಣ: |

ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ: ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ||೨೪||

ಆವರ್ತನೋ ವಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾ ಸ೦ವೃತ: ಸ೦ಪ್ರಮರ್ದನ: |

ಅಹ: ಸ೦ವರ್ತಕೋ ವಹ್ನಿರನಿಲೋ ಧರಣೀಧರ: ||೨೫||

ಸುಪ್ರಸಾದ: ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಧಗ್ವಿಶ್ವಭುಗ್ವಿಭು: |

ಸತ್ಕರ್ತಾ ಸತ್ಕೃತ: ಸಾಧುರ್ಜಹ್ನುರ್ನಾರಾಯಣೋ ನರ: ||೨೬||

ಅಸ೦ಖ್ಯೇಯೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ವಿಶಿಷ್ಟ: ಶಿಷ್ಟಕೃಚ್ಛುಚಿ: |

ಸಿಧ್ಧಾರ್ಥ: ಸಿದ್ಧ ಸ೦ಕಲ್ಪ: ಸಿಧ್ಧಿದ: ಸಿಧ್ಧಿ ಸಾಧನ: ||೨೭||

ವೃಷಾಹೀ ವೃಷಭೋ ವಿಷ್ಣುರ್ವೃಷಪರ್ವಾ ವೃಷೋದರ: |

ವರ್ಧನೋ ವರ್ಧಮಾನಶ್ಚ ವಿವಿಕ್ತ: ಶ್ರುತಿಸಾಗರ: ||೨೮||

ಸುಭುಜೋ ದುರ್ಧರೋ ವಾಗ್ಮೀ ಮಹೇಂದ್ರೋ ವಸುದೋ ವಸು: |

ನೈಕರೂಪೋ ಬೃಹದ್ರೂಪ: ಶಿಪಿವಿಷ್ಟ: ಪ್ರಕಾಶನ: ||೨೯||

ಓಜಸ್ತೇಜೋದ್ಯುತಿಧರ: ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಪ್ರತಾಪನ: |

ಋಧ್ಧ: ಸ್ಪಷ್ಟಾಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರಶ್ಚಂದ್ರಾಂಶುರ್ಭಾಸ್ಕರದ್ಯುತಿ: ||೩೦||

ಅಮೃತಾಂಶೂಧ್ಭವೋ ಭಾನು: ಶಶಬಿಂದು: ಸುರೇಶ್ವರ: |

ಔಷಧಂ ಜಗತ: ಸೇತು: ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಕ್ರಮ: ||೩೧||

ಭೂತಭವ್ಯಭವನ್ನಾಥ: ಪವನ: ಪಾವನೋಽನಲ: |

ಕಾಮಹಾ ಕಾಮಕೃತ್ ಕಾಂತ: ಕಾಮ: ಕಾಮಪ್ರದ: ಪ್ರಭು: ||೩೨||

ಯುಗಾದಿಕೃದ್ ಯುಗಾವರ್ತೋ ನೈಕಮಾಯೋ ಮಹಾಶನ: |

ಅದೃಶ್ಯೋ ವ್ಯಕ್ತ ರೂಪಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಜಿದನಂತಜಿತ್ ||೩೩||

ಇಷ್ಟೋಽವಿಶಿಷ್ಟ: ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟ: ಶಿಖಂಡೀ ನಹುಷೋ ವೃಷ: |

ಕ್ರೋಧಹಾ ಕ್ರೋಧಕೃತ್ ಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಬಾಹುರ್ಮಹೀಧರ: ||೩೪||

ಅಚ್ಯುತ: ಪ್ರಥಿತ: ಪ್ರಾಣ: ಪ್ರಾಣದೋ ವಾಸವಾನುಜ: |

ಅಪಾಂನಿಧಿರಧಿಷ್ಠಾನಮಪ್ರಮತ್ತ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ: ||೩೫||

ಸ್ಕಂದ: ಸ್ಕಂದಧರೋ ಧುರ್ಯೋ ವರದೋ ವಾಯುವಾಹನ: |

ವಾಸುದೇವೋ ಬೃಹದ್ಭಾನುರಾದಿದೇವ: ಪುರಂದರ: ||೩೬||

ಅಶೋಕಸ್ತಾರಣಸ್ತಾರ: ಶೂರ: ಶೌರಿರ್ಜನೇಶ್ವರ: |

ಅನುಕೂಲ: ಶತಾವರ್ತ: ಪದ್ಮೀ ಪದ್ಮನಿಭೇಕ್ಷಣ: ||೩೭||

ಪದ್ಮನಾಭೋಽರವಿಂದಾಕ್ಷ: ಪದ್ಮಗರ್ಭ: ಶರೀರಭೃತ್ |

ಮಹರ್ದ್ಧಿಋದ್ಧೋ ವೃದ್ಧಾತ್ಮಾ ಮಹಾಕ್ಷೋ ಗರುಡಧ್ವಜ: ||೩೮||

ಅತುಲ: ಶರಭೋ ಭೀಮ: ಸಮಯಜ್ಞೋ ಹವಿರ್ಹರಿ: |

ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಸಮಿತಿಂಜಯ: ||೩೯||

ವಿಕ್ಷರೋ ರೋಹಿತೋ ಮಾರ್ಗೋ ಹೇತುರ್ದಾಮೋದರ: ಸಹ: |

ಮಹೀಧರೋ ಮಹಾಭಾಗೋ ವೇಗವಾನಮಿತಾಶನ: ||೪೦||

ಉದ್ಭವ: ಕ್ಷೋಭಣೋ ದೇವ: ಶ್ರೀಗರ್ಭ: ಪರಮೇಶ್ವರ: |

ಕರಣಂ ಕಾರಣಂ ಕರ್ತಾ ವಿಕರ್ತಾ ಗಹನೋ ಗುಹ: ||೪೧||

ವ್ಯವಸಾಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾನ: ಸಂಸ್ಥಾನ: ಸ್ಥಾನದೋ ಧ್ರುವ: |

ಪರರ್ದ್ಧೀ: ಪರಮಸ್ಪಷ್ಟಸ್ತುಷ್ಟ: ಪುಷ್ಟ: ಶುಭೇಕ್ಷಣ: ||೪೨||

ರಾಮೋ ವಿರಾಮೋ ವಿರತೋ ಮಾರ್ಗೋ ನೇಯೋ ನಯೋಽನಯ: |

ವೀರ: ಶಕ್ತಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮವಿದುತ್ತಮ: ||೪೩||

ವೈಕುಂಠ: ಪುರುಷ: ಪ್ರಾಣ: ಪ್ರಾಣದ: ಪ್ರಣವ: ಪೃಥು: |

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ: ಶತ್ರುಘ್ಞೋ ವ್ಯಾಪ್ತೋ ವಾಯುರಧೋಕ್ಷಜ: ||೪೪||

ಋತುಸ್ಸುದರ್ಶನ: ಕಾಲ: ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪರಿಗ್ರಹ: |

ಉಗ್ರಸ್ಸಂವತ್ಸರೋ ದಕ್ಷೋ ವಿಶ್ರಾಮೋ ವಿಶ್ವದಕ್ಷಿಣ: ||೪೫||

ವಿಸ್ತಾರ: ಸ್ಥಾವರ: ಸ್ಥಾಣು: ಪ್ರಮಾಣಂ ಬೀಜಮವ್ಯಯಮ್ |

ಅರ್ಥೋನರ್ಥೋ ಮಹಾಕೋಶೋ ಮಹಾಭೋಗೋ ಮಹಾಧನ: ||೪೬||

ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣ: ಸ್ಥವಿಷ್ಠೋಽಭೂರ್ಧರ್ಮಯೂಪೋ ಮಹಾಮುಖ: |

ನಕ್ಷತ್ರನೇಮಿರ್ನಕ್ಷತ್ರೀ ಕ್ಷಮ: ಕ್ಷಾಮ: ಸಮೀಹನ: ||೪೭||

ಯಜ್ಞ ಇಜ್ಯೋ ಮಹೇಜ್ಯಶ್ಚ ಕ್ರತು: ಸತ್ರಂ ಸತಾಂ ಗತಿ: |

ಸರ್ವದರ್ಶೀ ವಿಮುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಜ್ಞಾನಮುತ್ತಮಮ್ ||೪೮||

ಸುವ್ರತ: ಸುಮುಖ: ಸೂಕ್ಷ್ಮ: ಸುಘೋಷ: ಸುಖದ: ಸುಹೃತ್ |

ಮನೋಹರೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ವೀರಬಾಹುರ್ವಿದಾರಣ: ||೪೯||

ಸ್ವಾಪನ: ಸ್ವವಶೋ ವ್ಯಾಪೀ ನೈಕಾತ್ಮಾ ನೈಕಕರ್ಮಕೃತ್ |

ವತ್ಸರೋ ವತ್ಸಲೋ ವತ್ಸೀ ರತ್ನಗರ್ಭೋ ಧನೇಶ್ವರ: ||೫೦||

ಧರ್ಮಗುಬ್ಧರ್ಮಕೃದ್ಧರ್ಮೀ ಸದಸತ್ ಕ್ಷರಮಕ್ಷರಮ್ |

ಅವಿಜ್ಞಾತಾ ಸ್ರಹಸ್ರಾಂಶು: ವಿಧಾತಾ ಕೃತಲಕ್ಷಣ: ||೫೧||

ಗಭಸ್ತಿನೇಮಿ: ಸತ್ತ್ವಸ್ಥ: ಸಿಂಹೋ ಭೂತಮಹೇಶ್ವರ: |

ಆದಿದೇವೋ ಮಹಾದೇವೋ ದೇವೇಶೋ ದೇವಭೃದ್ಗುರು: ||೫೨||

ಉತ್ತರೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪ್ತಾ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯ: ಪುರಾತನ: |

ಶರೀರಭೂತಭೃದ್ಭೋಕ್ತಾ ಕಪೀಂದ್ರೋ ಭೂರಿದಕ್ಷಿಣ: ||೫೩||

ಸೋಮಪೋಽಮೃತಪ: ಸೋಮ: ಪುರುಜಿತ್ ಪುರುಸತ್ತಮ: |

ವಿನಯೋ ಜಯ: ಸತ್ಯಸಂಧೋ ದಾಶಾರ್ಹ: ಸಾತ್ವತಾಂ ಪತಿ: ||೫೪||

ಜೀವೋ ವಿನಯಿತಾ ಸಾಕ್ಷೀ ಮುಕುಂದೋಽಮಿತವಿಕ್ರಮ: |

ಅಂಭೋನಿಧಿರನಂತಾತ್ಮಾ ಮಹೋದಧಿಶಯೋಽಂತಕ: ||೫೫||

ಅಜೋ ಮಹಾರ್ಹ: ಸ್ವಾಭಾವ್ಯೋ ಜಿತಾಮಿತ್ರ: ಪ್ರಮೋದನ: |

ಆನಂದೋ ನಂದನೋ ನಂದ: ಸತ್ಯಧರ್ಮಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ: ||೫೬||

ಮಹರ್ಷೀ: ಕಪಿಲಾಚಾರ್ಯ: ಕೃತಜ್ಞೋ ಮೇದಿನೀಪತಿ: |

ತ್ರಿಪದಸ್ತ್ರಿದಶಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಮಹಾಶೃಂಗ: ಕೃತಾಂತಕೃತ್ ||೫೭||

ಮಹಾವರಾಹೋ ಗೋವಿಂದ: ಸುಷೇಣ: ಕನಕಾಂಗದೀ |

ಗುಹ್ಯೋ ಗಭೀರೋ ಗಹನೋ ಗುಪ್ತಶ್ಚಕ್ರಗದಾಧರ: ||೫೮||

ವೇಧಾ: ಸ್ವಾಂಗೋಽಜಿತ: ಕೃಷ್ಣೋ ದೃಢ: ಸಂಕರ್ಷಣೋಚ್ಯುತ: |

ವರುಣೋ ವಾರುಣೋ ವೃಕ್ಷ: ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷೋ ಮಹಾಮನಾ: ||೫೯||

ಭಗವಾನ್ ಭಗಹಾಽನಂದೀ ವನಮಾಲೀ ಹಲಾಯುಧ: |

ಆದಿತ್ಯೋ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ: ಸಹಿಷ್ಣುರ್ಗತಿಸತ್ತಮ: ||೬೦||

ಸುಧನ್ವಾ ಖಂಡಪರಶುರ್ದಾರುಣೋ ದ್ರವಿಣಪ್ರದ: |

ದಿವಿಸ್ಪೃಕ್ ಸರ್ವದೃಗ್ವ್ಯಾಸೋ ವಾಚಸ್ಪತಿರಯೋನಿಜ: ||೬೧||

ತ್ರಿಸಾಮಾ ಸಾಮಗ: ಸಾಮ ನಿರ್ವಾಣಂ ಭೇಷಜಂ ಭಿಷಕ್ |

ಸಂನ್ಯಾಸಕೃಚ್ಛಮ: ಶಾಂತೋ ನಿಷ್ಠಾ ಶಾಂತಿ: ಪರಾಯಣಮ್ ||೬೨||

ಶುಭಾಂಗ: ಶಾಂತಿದ: ಸ್ರಷ್ಟಾ ಕುಮುದ: ಕುವಲೇಶಯ: |

ಗೋಹಿತೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪ್ತಾ ವೃಷಭಾಕ್ಷೋ ವೃಷಪ್ರಿಯ: ||೬೩||

ಅನಿವರ್ತೀ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾ ಸಂಕ್ಷೇಪ್ತಾ ಕ್ಷೇಮಕೃಚ್ಛಿವ: |

ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷಾ: ಶ್ರೀವಾಸ: ಶ್ರೀಪತಿ: ಶ್ರೀಮತಾಂ ವರ: ||೬೪||

ಶ್ರೀದ: ಶ್ರೀಶ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ: ಶ್ರೀನಿಧಿ: ಶ್ರೀವಿಭಾವನ: |

ಶ್ರೀಧರ: ಶ್ರೀಕರ: ಶ್ರೇಯ: ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲೋಕತ್ರಯಾಶ್ರಯ: ||೬೫||

ಸ್ವಕ್ಷ: ಸ್ವಂಗ: ಶತಾನಂದೋ ನಂದಿರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಣೇಶ್ವರ: |

ವಿಜಿತಾತ್ಮಾಽವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಶ್ಛಿನ್ನಸಂಶಯ: ||೬೬||

ಉದೀರ್ಣ: ಸರ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರನೀಶ: ಶಾಶ್ವತ: ಸ್ಥಿರ: |

ಭೂಷಯೋ ಭೂಷಣೋ ಭೂತಿರ್ವಿಶೋಕ: ಶೋಕನಾಶನ: ||೬೭||

ಅರ್ಚಿಷ್ಮಾನರ್ಚಿತ: ಕುಂಭೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವಿಶೋಧನ: |

ಅನಿರುಧ್ಧೋಽಪ್ರತಿರಥ: ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋಽಮಿತವಿಕ್ರಮ: ||೬೮||

ಕಾಲನೇಮಿನಿಹಾ ವೀರ: ಶೌರಿ: ಶೂರಜನೇಶ್ವರ: |

ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ: ಕೇಶವ: ಕೇಶಿಹಾ ಹರಿ: ||೬೯||

ಕಾಮದೇವ: ಕಾಮಪಾಲ: ಕಾಮೀ ಕಾಂತ: ಕೃತಾಗಮ: |

ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುರ್ವಿಷ್ಣುರ್ವೀರೋಽನಂತೋ ಧನಂಜಯ: ||೭೦||

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಭಹ್ಮಕೃದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿವರ್ಧನ: |

ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯ: ||೭೧||

ಮಹಾಕ್ರಮೋ ಮಹಾಕರ್ಮಾ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹೋರಗ: |

ಮಹಾಕ್ರತುರ್ಮಹಾಯಜ್ವಾ ಮಹಾಯಜ್ಞೋ ಮಹಾಹವಿ: ||೭೨||

ಸ್ತವ್ಯ: ಸ್ತವಪ್ರಿಯ: ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತುತಿ: ಸ್ತೋತಾ ರಣಪ್ರಿಯ: |

ಪೂರ್ಣ: ಪೂರಯಿತಾ ಪುಣ್ಯ: ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿರನಾಮಯ: ||೭೩||

ಮನೋಜವಸ್ತೀರ್ಥಕರೋ ವಸುರೇತಾ ವಸುಪ್ರದ: |

ವಸುಪ್ರದೋ ವಾಸುದೇವೋ ವಸುರ್ವಸುಮನಾ ಹವಿ: ||೭೪||

ಸದ್ಗತಿ: ಸತ್ಕೃತಿ: ಸತ್ತಾ ಸದ್ಭೂತಿ: ಸತ್ಪರಾಯಣ: |

ಶೂರಸೇನೋ ಯದುಶ್ರೇಷ್ಠ: ಸನ್ನಿವಾಸ: ಸುಯಾಮುನ: ||೭೫||

ಭೂತಾವಾಸೋ ವಾಸುದೇವ: ಸರ್ವಾಸುನಿಲಯೋಽನಲ: |

ದರ್ಪಹಾ ದರ್ಪದೋ ದೃಪ್ತೋ ದುರ್ಧರೋಽಥಾಪರಾಜಿತ: ||೭೬||

ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ ಮಹಾಮೂರ್ತಿರ್ ದೀಪ್ತಮೂರ್ತಿರಮೂರ್ತಿಮಾನ್ |

ಅನೇಕಮೂರ್ತಿರವ್ಯಕ್ತ: ಶತಮೂರ್ತಿ: ಶತಾನನ: ||೭೭||

ಏಕೋ ನೈಕ: ಸವ: ಕ: ಕಿಂ ಯತ್ತತ್ಪದಮನುತ್ತಮಮ್ |

ಲೋಕಬಂಧುರ್ಲೋಕನಾಥೋ ಮಾಧವೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ: ||೭೮||

ಸುವರ್ಣವರ್ಣೋ ಹೇಮಾಂಗೋ ವರಾಂಗಶ್ಚಂದನಾಂಗದೀ |

ವೀರಹಾ ವಿಷಮ: ಶೂನ್ಯೋ ಘೃತಾಶೀರಚಲಶ್ಚಲ: ||೭೯||

ಅಮಾನೀ ಮಾನದೋ ಮಾನ್ಯೋ ಲೋಕಸ್ವಾಮೀ ತ್ರಿಲೋಕಧೃತ್ |

ಸುಮೇಧಾ ಮೇಧಜೋ ಧನ್ಯ: ಸತ್ಯಮೇಧಾ ಧರಾಧರ: ||೮೦||

ತೇಜೋವೃಷೋ ದ್ಯುತಿಧರ: ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂ ವರ: |

ಪ್ರಗ್ರಹೋ ನಿಗ್ರಹೋ ವ್ಯಗ್ರೋ ನೈಕಶೃಂಗೋ ಗದಾಗ್ರಜ: ||೮೧||

ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿ ಶ್ಚತುರ್ಬಾಹು ಶ್ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಶ್ಚತುರ್ಗತಿ: |

ಚತುರಾತ್ಮಾ ಚತುರ್ಭಾವಶ್ಚತುರ್ವೇದ ವಿದೇಕಪಾತ್ ||೮೨||

ಸಮಾವರ್ತೋಽವಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾ ದುರ್ಜಯೋ ದುರತಿಕ್ರಮ: |

ದುರ್ಲಭೋ ದುರ್ಗಮೋ ದುರ್ಗೋ ದುರಾವಾಸೋ ದುರಾರಿಹಾ ||೮೩||

ಶುಭಾಂಗೋ ಲೋಕಸಾರಂಗ: ಸುತಂತುಸ್ತಂತುವರ್ಧನ: |

ಇಂದ್ರಕರ್ಮಾ ಮಹಾಕರ್ಮಾ ಕೃತಕರ್ಮಾ ಕೃತಾಗಮ: ||೮೪||

ಉಧ್ಭವ: ಸುಂದರ: ಸುಂದೋ ರತ್ನನಾಭ: ಸುಲೋಚನ: |

ಅರ್ಕೋ ವಾಜಸನ: ಶೃಂಗೀ ಜಯಂತ: ಸರ್ವವಿಜ್ಜಯೀ ||೮೫||

ಸುವರ್ಣಬಿಂದುರಕ್ಷೋಭ್ಯ: ಸರ್ವವಾಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರ: |

ಮಹಾಹ್ರದೋ ಮಹಾಗರ್ತೋ ಮಹಾಭೂತೋ ಮಹಾನಿಧಿ: ||೮೬||

ಕುಮುದ: ಕುಂದರ: ಕುಂದ: ಪರ್ಜನ್ಯ: ಪಾವನೋಽನಿಲ: |

ಅಮೃತಾಶೋಽಮೃತವಪು: ಸರ್ವಜ್ಞ: ಸರ್ವತೋಮುಖ: ||೮೭||

ಸುಲಭ: ಸುವ್ರತ: ಸಿದ್ಧ: ಶತ್ರುಜಿಚ್ಛತ್ರುತಾಪನ: |

ನ್ಯಗ್ರೋಧೋದುಂಬರೋ ಅಶ್ವತ್ಥಶ್ಚಾಣೂರಾಂಧ್ರ ನೀಷೂದನ: ||೮೮||

ಸಹಸ್ರಾರ್ಚಿ: ಸಪ್ತಜಿಹ್ವ: ಸಪ್ತೈಧಾ: ಸಪ್ತವಾಹನ: |

ಆಮೂರ್ತಿರನಘೋಽಚಿಂತ್ಯೋ ಭಯಕೃದ್‍ಭಯನಾಶನ: ||೮೯||

ಅಣುರ್ಬೃಹತ್ಕೃಶ: ಸ್ಥೂಲೋ ಗುಣಭೃನ್ನಿರ್ಗುಣೋ ಮಹಾನ್ |

ಅಧೃತ: ಸ್ವಧೃತ: ಸ್ವಾಸ್ಯ: ಪ್ರಾಂಗ್ವಶೋ ವಂಶವರ್ಧನ: ||೯೦||

ಭಾರಭೃತ್ ಕಥಿತೋ ಯೋಗೀ ಯೋಗೀಶ: ಸರ್ವಕಾಮದ: |

ಆಶ್ರಮ: ಶ್ರಮಣ: ಕ್ಷಾಮ: ಸುಪರ್ಣೋ ವಾಯುವಾಹನ: ||೯೧||

ಧನುರ್ಧರೋ ಧನುರ್ವೇದೋ ದಂಡೋ ದಮರಿತಾ ದಮ: |

ಅಪರಾಜಿತ: ಸರ್ವಸಹೋ ನಿಯಂತಾಽನಿಯಮೋಯಮ: ||೯೨||

ಸತ್ತ್ವವಾನ್ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ: ಸತ್ಯ: ಸತ್ಯಧರ್ಮಪಯಾಯಣ: |

ಅಭಿಪ್ರಾಯ: ಪ್ರಿಯಾಹೋಽರ್ಹ: ಪ್ರಿಯಕೃತ್ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನ: ||೯೩||

ವಿಹಾಯಸಗತಿರ್ಜ್ಯೋತಿ: ಸುರುಚಿರ್ಹುತಭುಗ್ವಿಭು: |

ರವಿರ್ವಿರೋಚನ: ಸೂರ್ಯ: ಸವಿತಾ ರವಿಲೋಚನ: ||೯೪||

ಅನಂತೋ ಹುತಭುಗ್‍ಭೋಕ್ತಾ ಸುಖದೋ ನೈಕಜೋಽಗ್ರಜ: |

ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣ: ಸದಾಮರ್ಷೀ ಲೋಕಾಧಿಷ್ಠಾನಮದ್ಭುತ: ||೯೫||

ಸನಾತ್ ಸನಾತನತಮ: ಕಪಿಲ: ಕಪಿರವ್ಯಯ: |

ಸ್ವಸ್ತಿದ: ಸ್ವಸ್ತಿಕೃತ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ವಸ್ತಿಭುಕ್ ಸ್ವಸ್ತಿದಕ್ಷಿಣ: ||೯೬||

ಆರೌದ್ರ: ಕುಂಡಲೀ ಚಕ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ್ಯೂರ್ಜಿತಶಾಸನ: |

ಶಬ್ದಾತಿಗ: ಶಬ್ದಸಹ: ಶಿಶಿರ: ಶರ್ವರೀಕರ: ||೯೭||

ಅಕ್ರೂರ: ಪೇಶಲೋ ದಕ್ಷೋ ದಕ್ಷಿಣ: ಕ್ಷಮಿಣಾಂ ವರ: |

ವಿದ್ವತ್ತಮೋ ವೀತಭಯ: ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನ: ||೯೮||

ಉತ್ತಾರಣೋ ದುಷ್ಕೃತಿಹಾ ಪುಣ್ಯೋ ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನ: |

ವೀರಹಾ ರಕ್ಷಣ: ಸಂತೋ ಜೀವನ: ಪರ್ಯವಸ್ಥಿತ: ||೯೯||

ಅನಂತರೂಪೋಽನಂತಶ್ರೀರ್ಜಿತಮನ್ಯುರ್ಭಯಾಪಹ: |

ಚತುರಶ್ರೋ ಗಭೀರಾತ್ಮಾ ವಿದಿಶೋ ವ್ಯಾದಿಶೋ ದಿಶ: ||೧೦೦||

ಅನಾದಿರ್ಭೂರ್ಭುವೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುವೀರೋ ರುಚಿರಾಂಗದ: |

ಜನನೋ ಜನಜನ್ಮಾದಿರ್ಭೀಮೋ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮ: ||೧೦೧||

ಆಧಾರನಿಲಯೋಽಧಾತಾ ಪುಷ್ಪಹಾಸ: ಪ್ರಜಾಗರ: |

ಊರ್ಧ್ವಗ: ಸತ್ಪಥಾಚಾರ: ಪ್ರಣದ: ಪ್ರಣವ: ಪಣ: ||೧೦೨||

ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರಾಣನಿಲಯ: ಪ್ರಾಣಭೃತ್ ಪ್ರಾಣಜೀವನ: |

ತತ್ವಂ ತತ್ತ್ವವಿದೇಕಾತ್ಮಾ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯುಜರಾತಿಗ: ||೧೦೩||

ಭೂರ್ಭುವ: ಸ್ವಸ್ತರುಸ್ತಾರ: ಸವಿತಾ ಪ್ರಪಿತಾಮಹ: |

ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞ ಪತಿರ್ಯಜ್ವಾ ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ಞವಾಹನ: ||೧೦೪||

ಯಜ್ಞಭೃತ್ ಯಜ್ಞಕೃದ್‍ಯಜ್ಞೀ ಯಜ್ಞಭುಗ್ ಯಜ್ಞಸಾಧನ: |

ಯಜ್ಞಾಂತಕೃದ್ ಯಜ್ಞಗುಹ್ಯಮನ್ನಮನ್ನಾದ ಏವ ಚ ||೧೦೫||

ಆತ್ಮಯೋನಿ: ಸ್ವಯಂಜಾತೋ ವೈಖಾನ: ಸಾಮಗಾಯನ: |

ದೇವಕೀನಂದನ: ಸ್ರಷ್ಟಾಕ್ಷಿತೀಶ: ಪಾಪನಾಶನ: || ೧೦೬ ||

ಶಂಖಭೃನ್ನಂದಕೀ ಚಕ್ರೀ ಶಾಂಙ್ಗ್ರಧನ್ವಾ ಗದಾಧರ: |

ರಥಾಂಗಪಾಣಿರಕ್ಷೋಭ್ಯ: ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧ: || ೧೦೭ ||

||ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ||

ವನಮಾಲೀ ಗದೀ ಶಾಂರ್ಙ್ಗೀ ಶಂಖೀ ಚಕ್ರೀ ಚ ನಂದಕೀ |

ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೋ ವಿಷ್ಣುರ್ವಾಸುದೇವೋಽಭಿರಕ್ಷತು || ೧೦೮ ||

|| ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವೋಽಭಿರಕ್ಷತು ಓಂ ನಮ ಇತಿ ||

.

|| ಫಲಶ್ರುತಿ: ||

ಭೀಷ್ಮ ಉವಾಚ

ಇತೀದಂ ಕೀರ್ತನೀಯಸ್ಯ ಕೇಶವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನ: |

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದಿವ್ಯಾ ನಾಮಶೇಷೇಣ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ ||

ಯ ಇದಂ ಶ್ರುಣುಯಾತ್ ನಿತ್ಯಂ ಯಶ್ಚಾಪಿ ಪರಿಕೀರ್ತಯೆತ್ |

ನಾಶುಭಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೋಮುತ್ರೇಹ ಚ ಮಾನವ: ||

ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯಾತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ |

ವೈಶ್ಯೋ ಧನಸಮೃದ್ಧ: ಸ್ಯಾತ್ ಶೂದ್ರ ಸುಖಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ||

ಧರ್ಮಾರ್ಥೀ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಮರ್ಥಾರ್ಥೀ ಚಾರ್ಥಮಾಪ್ನುಯತ್ |

ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯತ್ ಕಾಮೀ ಪ್ರಜಾರ್ಥೀ ಚಾಪ್ನುಯತ್ ಪ್ರಜಾಮ್ ||

ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಯ: ಸದೋತ್ಥಾಯ ಶುಚಿಸ್ತದ್ಗತ ಮಾನಸ: |

ಸಹಸ್ರಂ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾ ಮೇತತ್ ಪ್ರಕೀರ್ತಯೇತ್ ||

ಯಶ: ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ವಿಪುಲಂ ಜ್ಞಾತಿಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಮೇವ ಚ |

ಅಚಲಾಂ ಶ್ರೀಯ ಮಾಪ್ನೋತಿ ಶ್ರೇಯ: ಪ್ರಾಪ್ನೊತ್ಯನುತ್ತಮಮ್ ||

ನ ಭಯಂ ಕ್ವಚಿದಾಪ್ನೋತಿ ವೀರ್ಯಂ ತೇಜಶ್ಚ ವಿಂದತಿ |

ಭವತ್ಯರೋಗೋ ದ್ಯುತಿಮಾನ್ ಬಲರೂಪ ಗುಣಾನ್ವಿತ: ||

ರೋಗಾರ್ತೋ ಮುಚ್ಯತೇ ರೊಗಾತ್ ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್ |

ಭಯಾನ್ಮುಚ್ಯೇತ ಭೀತಸ್ತು ಮುಚ್ಯೇತಾಪನ್ನ ಆಪದ: ||

ದುರ್ಗಾಣ್ಯತಿತರ ತ್ಯಾಶು ಪುರುಷ: ಪುರುಷೊತ್ತಮಮ್ |

ಸ್ತುವನ್ನಾಮ ಸಹಸ್ರೇಣ ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತ: ||

ವಾಸುದೇವಾಶ್ರಯೋ ಮರ್ತ್ಯೊ ವಾಸುದೇವ ಪರಾಯಣ: |

ಸರ್ವಪಾಪ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಯಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನಮ್ ||

ನ ವಾಸುದೇವ ಭಕ್ತಾ ನಾಮಶುಭಂ ವಿದ್ಯತೇ ಕ್ವಚಿತ್ |

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿ ಭಯಂ ನೈವೋಪಜಾಯತೇ ||

ಏವಂ ಸ್ತವ ಮಧೀಯಾನ: ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತ: |

ಯುಜ್ಯೇ ತಾತ್ಮ ಸುಖಕ್ಷಾಂತಿ: ಶ್ರೀಧೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಕೀರ್ತಿಭಿ: ||

ನ ಕ್ರೋಧೋ ನ ಚ ಮಾತ್ಸರ್ಯಂ ನ ಲೋಭೋ ನಾಶುಭಾ ಮತಿ: |

ಭವಂತಿ ಕೃತಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮೇ ||

ದ್ಯೌ: ಸಚಂದ್ರಾರ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರಾ ಖಂ ದಿಶೋ ಭೂರ್ಮಹೋದಧಿ: |

ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವೀರ್ಯೇಣ ವಿಧೃತಾನಿ ಮಹಾತ್ಮನ: ||

ಸಸುರಾಸುರ ಗಂಧರ್ವಂ ಸಯಕ್ಷೋರಗ ರಾಕ್ಷಸಮ್ |

ಜಗದ್ವಶೇ ವರ್ತತೇದಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸಚರಾಚರಮ್ ||

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋಬುದ್ಧಿ: ಸತ್ವಂ ತೆಜೋಬಲಂ ಧೃತಿ: |

ವಾಸುದೇವಾತ್ಮ ಕಾನ್ಯಾಹು: ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಏವ ಚ ||

ಸರ್ವಾಗಮಾನಾ ಮಾಚರ್ಯ: ಪ್ರಥಮಂ ಪರಿಕಲ್ಪತೇ |

ಆಚರಪ್ರಭವೋ ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಪ್ರಭುರಚ್ಯುತ: ||

ಋಷಯ: ಪಿತರೋ ದೆವ: ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಧಾತವ: |

ಜಂಗಮಾ ಜಂಗಮಂ ಚೇದಂ ಜಗನ್ನಾರಾಯಣೋದ್ಭವಮ್ ||

ಯೋಗೋ ಜ್ಞಾನಂ ತಥಾ ಸಾಂಖ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾ: ಶಿಲ್ಪಾದಿ ಕರ್ಮ ಚ |

ವೇದಾ: ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನಮೇತತ್ ಸರ್ವಂ ಜನಾರ್ದನಾತ್ ||

ಏಕೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಮಹದ್ಭೂತಂ ಪೃಥಗ್ಭೂತಾ ನ್ಯನೇಕಶ: |

ತ್ರಿಲೋಕಾನ್ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭುಂಕ್ತೇ ವಿಶ್ವಭುಗವ್ಯಯ: ||

ಇವಂ ಸ್ತವಂ ಭಗವತೋ ವಿಷ್ಣೋರ್ವ್ಯಾಸೇನ ಕೀರ್ತಿತಮ್ |

ಪಠೇದ್ಯ ಇಚ್ಛೇತ್ ಪುರುಷ: ಶ್ರೇಯ: ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಸುಖಾನಿ ಚ ||

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಮಜಂ ದೇವಂ ಜಗತ: ಪ್ರಭುಮಾಪ್ಯಯಮ್ |

ಭಜಂತಿ ಯೇ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಂ ನ ತೇ ಯಾಂತಿ ಪರಾಭವಮ್ ||

|| ನ ತೇ ಯಾಂತಿ ಪರಾಭವಂ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ||

|| ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ||

ಪದ್ಮ ಪತ್ರ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಪದ್ಮನಾಭ ಸುರೋತ್ತಮ |

ಭಕ್ತಾನಾಮನುರಕ್ತಾನಾಂ ತ್ರಾತಾ ಭವ ಜನಾರ್ದನ ||

|| ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ||

ಯೋ ಮಾಂ ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ಸ್ತೋತುಮಿಚ್ಛತಿ ಪಾಂಡವ |

ಸೋಽಹ ಮೇಕೇನ ಶ್ಲೋಕೇಣ ಸ್ತುತ ಏವ ನ ಸಂಶಯ: ||

|| ಸ್ತುತ ಏವ ನ ಸಂಶಯ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ||

|| ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ ||

ವಾಸನಾದ್ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವಾಸಿತಂ ತೇ ಜಗತ್ರಯಮ್ |

ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸೋಽಸಿ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತೇ ||

|| ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ||

|| ಪಾರ್ವತಿ ಉವಾಚ ||

ಕೇನೋಪಾಯೇನ ಲಘುನಾಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ನಾಮ ಸಹಸ್ರಕಮ್ |

ಪಠ್ಯತೇ ಪಂಡಿತೈ: ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೋತು ಮಿಚ್ಛಾಮ್ಯಹಂ ಪ್ರಭೋ ||

|| ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ ||

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ |

ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೇ ||

|| ರಾಮನಾಮ ವರಾನನ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ||

|| ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ||

ನಮೋಽಸ್ತ್ವನಂತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಸಹಸ್ರಪಾದಾಕ್ಷ ಶಿರೋರುಬಾಹವೇ |

ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನೇ ಪುರುಷಾಯ ಶಾಶ್ವತೇ ಸಹಸ್ರಕೊಟಿ ಯುಗಧಾರಿಣೇ ನಮ: ||

|| ಸಹಸ್ರಕೊಟಿ ಯುಗಧಾರಿಣೇ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ||

|| ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ||

ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ: ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರ: |

ತತ್ರ ಶ್ರೀ: ವಿಜಯೋ ಭೂತಿ: ಧ್ರುವಾ ನೀತಿ: ಮತಿರ್ಮಮ ||

|| ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ||

ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾ: ಪರ್ಯುಪಾಸತೇ |

ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಮ್ ||

ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಮ್ |

ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ ||

ಆರ್ತಾ ವಿಷಣ್ಣಾ: ಶಿಥಿಲಾಶ್ಚ ಭೀತಾ: ಘೋರೇಶು ಚ ವ್ಯಾಧಿಷು ವರ್ತಮಾನಾ: |

ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರಂ ವಿಮುಕ್ತ ದು:ಖಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತಿ ||

ಕಾಯೇನವಾಚಾ ಮನಸೆಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾವಾ ಪ್ರಕೃತೇ: ಸ್ವಭಾವಾತ್ |

ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತೇ ಭೀಷ್ಮಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸಂವಾದೇ ವಿಷ್ಣೋರ್ದಿವ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

|| ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

Vishnu Sahasranama in Kannada – ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು

ಹನುಮಾನ್‌ ಚಾಲೀಸ್‌ ಕನ್ನಡ Pdf

| ಶ್ರೀ ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *