Durga Sahasranama In Kannada Pdf | ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ Pdf

Durga Sahasranama In Kannada Pdf Download, ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ Pdf, durga sahasranama Stotram , durga sahasranamam lyrics with meaning in kannada

Durga Sahasranamavali Pdf

Durga Sahasranama In Kannada Pdf ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ Pdf

ನಾವು ಈ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ Pdf ಅನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದೇ Pdf ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಲಿಂಕ್‌ ಮುಖಾಂತರ Download ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ

ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಸೇವೆಗಳು ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನ, ಗತ್ ಸ್ಥಾಪನ, ಪಂಚಾಂಗ ಸ್ಥಾಪನಾ (ಗೌರಿ ಗಣೇಶ, ಪುಣ್ಯವಚನ, ಷೋಡಶ ಮಾತೃಕಾ, ನವಗ್ರಹ, ಸರ್ವೋತಭದ್ರ), ದುರ್ಗಾ ಆವಾಹನೆ, ಗೌರಿ ತಿಲಕ ಮಂಡಲ, 64 ಯೋಗಿನಿ ಪೂಜನೀಯ ಪೂಜೆ, ಮಾತೃಗಲ್ಲು ಪೂಜನೀಯ ಪೂಜೆ, ಸಪ್ಕಕತ್ಕಟಿ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ, ಶೆಟ್ರಪಾಲ ಪೂಜೆ, ಸ್ವಸ್ತಿ ವಚನ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಗಣೇಶ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ, ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಹಗಳ ಮಂತ್ರದ 108 ಪಠಣ, ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಆವಾಹನೆ, ದುರ್ಗಾ ವಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ, ದುರ್ಗಾ ಮಂತ್ರದ 1100 ಬಾರಿ ಪಠಣ, ದುರ್ಗಾ. ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತ್ರೋತ್ರ ಪಠಣ, ಹೋಮ, ಆರತಿ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

  • ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಪಠಣವು ಜಪಿಸುವವರನ್ನು ನಿರ್ಭೀತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಯಸಿದ ವರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಪಠಣವು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
  • ನೀವು ಪಠ್ಯವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ನಾರದ
ಉವಾಚ ಕುಮಾರ ಗುಣಗಂಭೀರ ದೇವಸೇನಾಪತೇ ಪ್ರಭೋ |
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಂ ಪುಂಸಾಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಮ್ ‖ 1‖
ಗುಹ್ಯದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಕ್ತಿವರ್ಧಕಮಂಜಸಾ |
ಮಂಗಲಂ ಗ್ರಹ ಒತ್ತಡಿಶಾಂತಿದಂ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ‖ ೨‖
ಸ್ಕಂದ ಉವಾಚ –
ಶೃಣು ನಾರದ ದೇವರ್ಷೇ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾಮ್ಯಯಾ |
ಯತ್ಪೃಚ್ಛಸಿ ಪರಂ ಪುಣ್ಯಂ ತತ್ತೇ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕೌತುಕಾತ್‖ 3
ಮಾತಾ ಮೇ ಲೋಕಜನನೀ ಹಿಮವನ್ನಾಗಸತ್ತಮತ್ |
ಮೇನಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಿಯಂ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಾ ಹರಪ್ರಿಯಾ ‖ 4‖
ಮಹತಾ ತಪಸಾರಾಧ್ಯ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಮ್ |
ಸ್ವಮೇವ ವಲ್ಲಭಂ ಭೇಜೇ ಕಲೇವ ಹಿ ಕಲಾನಿಧಿಂ ‖ 5‖
ನಾಗಾನಾಮಧಿರಾಜಸ್ತು ಹಿಮವಾನ್ ವಿರಹತುರಃ |
ಸ್ವಸುತಾಯಾಃ ಪರಿಕ್ಷಿಣೇ ವಸಿಷ್ಠೇನ ಪ್ರಬೋಧಿತಃ‖ 6‖
ತ್ರಿಲೋಕಜನನೀ ಸಾಯಂ ಪ್ರಸನ್ನ ತ್ವಯಿ ಪುಣ್ಯತಃ |
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಾ ಸುತಾತ್ವೇನ ತದ್ವಿಯೋಗಂ ಶುಭಂ ತ್ಯಜ‖ 7‖
ಬಹುರೂಪಾ ಚ ದುರ್ಗೇಯಂ ಬಹುನಾಮ್ನೀ ಸನಾತನೀ |
ಸನಾತನಸ್ಯ ಜಯ ಸ ಪುತ್ರಿಮೋಹಂ ತ್ಯಜಧುನಾ ‖ 8‖
ಇತಿ ಪ್ರಬೋಧಿತಃ ಶೈಲಃ ತಂ ತುಷ್ಟಾವ ಪರಂ ಶಿವಮ್ |
ತದಾ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಸಾ ದುರ್ಗಾ ಪಿತ್ರಂ ಪ್ರಾಹ ನಂದಿನಿ ‖ 9‖
ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಪರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಹೃದಯೇ ಪ್ರತಿಭಾಸತಾಮ್ |
ತೇನ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ಪೂಜಯನ್ ಕಾಮಮಾಪ್ನುಹಿ ‖ 10‖
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾಂತರ್ಹಿತಾಯಾಂ ತು ಹೃದಯೇ ಸ್ಫುರಿತಂ ತದಾ |
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದುರ್ಗಾಯಃ ಪೃಚ್ಛತೇ ಮೇ ಯದುಕ್ತವಾನ್‖ 11‖
ಮಂಗಳಾನಾಂ ಮಂಗಳಂ ತದ್ ದುರ್ಗಾನಾಮ ಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಂ ಪುಂಸಾಂ ಬ್ರವೀಮ್ಯಖಿಲಕಾಮದಮ್ ‖ 12‖
ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ಹಿಮವನೃಷಿರುಚ್ಯತೇ |
ಛಂದೋನುಷ್ಟುಪ್ ಜಪೋ ದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರೀತಯೇ ಕ್ರಿಯತೇ ಸದಾ ‖ 13‖
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ | ಹಿಮವಾನ್ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಚಂದಃ |
ದುರ್ಗಾಭಗವತೀ ದೇವತಾ | ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | |
ಶ್ರೀಭಗವತ್ಯೈ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ |
ದೇವೀಧ್ಯಾನಂ ………………………………….ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ

ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ Pdf ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ.

Durga Names 1008 in Kannada Pdf ನ ಮಾಹಿತಿಗಳು

Pdf NameDurga Stotram in Kannada Pdf
No o Pages16
Pdf Size261KB
LanguageKannada
CategoryDurga Names 1008 in Kannada
Download LinkAvailable ✔
Topicಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ Pdf

Durga Stotram Lyrics in Kannada Pdf

ನಾವು ಈ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ Pdf ಅನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದೇ ಎರಡು ಲಿಂಕ್‌ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರು Read Online ಲಿಂಕ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಓದಬಹುದು. ಹಾಗೂ Download Pdf ಲಿಂಕ್‌ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸದಾ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

Durga Names 1008 in Kannada Pdf Kannada Read online

Durga Sahasranamam 1008 Names in Kannada Pdf Download Now

FAQ

ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಳಿಸಿ

ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಪಠಣವು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ

ಸಾವಿರ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಏನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ?

ಸಾವಿರ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

Durga Stotram in Kannada Pdf ಎಷ್ಟು ಪುಟ ಹೊಂದಿದೆ.

Durga Stotram in Kannada Pdf 16 ಪುಟ ಹೊಂದಿದೆ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in Kannada Pdf

 ಶನಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಕನ್ನಡ Pdf

ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನೀವು ಈ Durga Stotram in Kannada Pdf ನಾಮವನ್ನು ವಾರಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ದುರ್ಗೆ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ನಾಮವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಫಲಾನುಫಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ Kannada Deevige ವೆಬ್ಸೈಟ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh