Dattatreya Ashtottara in Kannada | ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ

ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ Dattatreya Ashtottara in Kannada Dattatreya Ashtottara Shatanamavali in Kannada Dattatreya Ashtottara Stotram in Kannada

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali in Kannada

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರು “ಗುರು” ದ ಮೊದಲ ರೂಪ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇವರು, ಅವನು ಅನೇಕ ಇತರ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮೊದಲಾದವರು, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ರಮ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

 1. ಓಂ ಅನಸೂಯಾಸುತಾಯ ನಮಃ
 2. ಓಂ ದತ್ತಾಯ ನಮಃ
 3. ಓಂ ಅತ್ರಿಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ
 4. ಓಂ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮಃ
 5. ಓಂ ಯೋಗೀನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ
 6. ಓಂ ಪುಣ್ಯಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
 7. ಓಂ ದೇವೇಶಾಯ ನಮಃ
 8. ಓಂ ಜಗದೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 9. ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 10. ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
 11. ಓಂ ಸದಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ
 12. ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ
 13. ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ
 14. ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ
 15. ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
 16. ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ
 17. ಓಂ ಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
 18. ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ
 19. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
 20. ಓಂ ನಾನಾರೂಪಧರಾಯ ನಮಃ
 21. ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 22. ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ
 23. ಓಂ ದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ
 24. ಓಂ ಕೃಪಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
 25. ಓಂ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 26. ಓಂ ಭವಹರಾಯ ನಮಃ
 27. ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ
 28. ಓಂ ಭಾವನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 29. ಓಂ ಆದಿದೇವಾಯ ನಮಃ
 30. ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ
 31. ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ
 32. ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 33. ಓಂ ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 34. ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ
 35. ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
 36. ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ
 37. ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ
 38. ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ
 39. ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ
 40. ಓಂ ಯೋಗೀಶಾಯ ನಮಃ
 41. ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
 42. ಓಂ ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ
 43. ಓಂ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 44. ಓಂ ದಿವ್ಯವಿಭೂತಿವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
 45. ಓಂ ಅನಾದಿಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 46. ಓಂ ಸುಲಭಾಯ ನಮಃ
 47. ಓಂ ಭಕ್ತವಾಂಛಿತದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 48. ಓಂ ಏಕಸ್ಮೈ ನಮಃ
 49. ಓಂ ಅನೇಕಾಯ ನಮಃ
 50. ಓಂ ಅದ್ವಿತೀಯಾಯ ನಮಃ
 51. ಓಂ ನಿಗಮಾಗಮವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ
 52. ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
 53. ಓಂ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 54. ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 55. ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 56. ಓಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 57. ಓಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಾಯ ನಮಃ
 58. ಓಂ ಕೃಪಾಕರಾಯ ನಮಃ
 59. ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 60. ಓಂ ಸದಾತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
 61. ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 62. ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ ನಮಃ
 63. ಓಂ ನಿರಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ
 64. ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
 65. ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 66. ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 67. ಓಂ ಲೋಕನಾಥಾಯ ನಮಃ
 68. ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
 69. ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ
 70. ಓಂ ಅಪರಾಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ
 71. ಓಂ ಅನನ್ತಾಯ ನಮಃ
 72. ಓಂ ಆದ್ಯನ್ತರಹಿತಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
 73. ಓಂ ಸಂಸಾರವನಾದನಾಗ್ನಯೇ ನಮಃ
 74. ಓಂ ಭವಸಾಗರತಾರಕಾಯ ನಮಃ
 75. ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ
 76. ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 77. ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನಾಯ ನಮಃ
 78. ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ
 79. ಓಂ ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯಕಾರಾಯ ನಮಃ
 80. ಓಂ ತಾಪತ್ರಯನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ
 81. ಓಂ ಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ
 82. ಓಂ ಸರ್ವಭೂತೇಶಾಯ ನಮಃ
 83. ಓಂ ವ್ಯಾಪಕಾಯ ನಮಃ
 84. ಓಂ ಕರುಣಾಮಯಾಯ ನಮಃ
 85. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವನ್ದಿತಪಾದಾಯ ನಮಃ
 86. ಓಂ ಮುನಿವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 87. ಓಂ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 88. ಓಂ ನಾಮರೂಪಕ್ರಿಯಾತೀತಾಯ ನಮಃ
 89. ಓಂ ನಿಃಸ್ಪೃಹಾಯ ನಮಃ
 90. ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
 91. ಓಂ ಮಾಯಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ
 92. ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 93. ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ
 94. ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 95. ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರಧರಾಯ ನಮಃ
 96. ಓಂ ನಾಗಕುಂಡಲಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
 97. ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ದಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 98. ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 99. ಓಂ ಕರುಣಾಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ
 100. ಓಂ ಸರ್ಪಹಾರಾಯ ನಮಃ
 101. ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ
 102. ಓಂ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿವಾಸಾಯ ನಮಃ
 103. ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 104. ಓಂ ಭವಬಾನ್ಧವಿಮೋಚನಾಯ ನಮಃ
 105. ಓಂ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾಯ ನಮಃ
 106. ಓಂ ವಿಶ್ವನಾಥಾಯ ನಮಃ
 107. ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ
 108. ಓಂ ಜಗತ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

Shiva Ashtottara in Kannada

Subrahmanya Ashtottara in Kannada

Kalabhairava Ashtakam in Kannada

Raghavendra Ashtottara in Kannada

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ Kannada Deevige app 

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 

ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳೇನಾದರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು Comment box ನಲ್ಲಿ Comment  ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh