8ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 8th Standard Maths Chapter 7 Notes

8ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌, 8th Standard Maths Chapter 7 Notes Question Answer Solutions Mcq Pdf Download In Kannada Medium 2023 Class 8 Maths Chapter 7 Notes Pdf Class 8 Maths Chapter 7 Pdf Solutions 8th Standard Prayogika Rekhaganita Ganita Notes 2023 Kseeb Solutions For Class 8 Chapter 7 Notes In Kannada Medium 8th Class 7th Chapter Notes Class 8 Maths Chapter 7 Question Answer Pdf

8th Standard Maths Chapter 7 Notes

8ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 8th Standard Maths Chapter 7 Notes
8ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

8ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

ಅಭ್ಯಾಸ 7.1

Class 8 Maths Chapter 7 Exercise 7.1 Solutions

1. ಕೆಳಗಿನ ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ:
(i) ಚತುರ್ಭುಜ ABCD

AB = 4.5 ಸೆಂ.ಮೀ.
BC = 5.5 ಸೆಂ.ಮೀ.
CD = 4 ಸೆಂ.ಮೀ.
AD = 6 ಸೆಂ.ಮೀ .
AC = 7 ಸೆಂ.ಮೀ.

ಉತ್ತರ:

(ii) ಚತುರ್ಭುಜ JUMP

JU = 3.5 ಸೆಂ.ಮೀ .
UM = 4 ಸೆಂ.ಮೀ .
MP = 5 ಸೆಂ.ಮೀ .
PJ = 4.5 ಸೆಂ.ಮೀ .
PU = 6.5 ಸೆಂ.ಮೀ .

ಉತ್ತರ:

(iii) ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭಜ MORE

OR = 6 ಸೆಂ.ಮೀ .
RE = 4.5 ಸೆಂ.ಮೀ .
EO = 7.5 ಸೆಂ.ಮೀ .

ಉತ್ತರ:

(iv) ವಜ್ರಾಕೃತಿ BEST

BE = 4.5 ಸೆಂ.ಮೀ.
ET = 6 ಸೆಂ.ಮೀ.

ಉತ್ತರ:

ಗಮನಿಸಿ: ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ 7.2

Class 8 Maths Chapter 7 Exercise 7.2 Solutions

1. ಕೆಳಗಿನ ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ:
(i) ಚತುರ್ಭುಜ LEFT

LI = 4 ಸೆಂ.ಮೀ.
IF = 3 ಸೆಂ.ಮೀ.
TL = 2.5 ಸೆಂ.ಮೀ.
LF = 4.5 ಸೆಂ.ಮೀ..
IT = 4 ಸೆಂ.ಮೀ.

ಉತ್ತರ:

(ii) ಚತುರ್ಭುಜ GOLD

OL = 7.5 ಸೆಂ.ಮೀ.
GL = 6 ಸೆಂ.ಮೀ.
GD = 6 ಸೆಂ.ಮೀ.
LD = 5 ಸೆಂ.ಮೀ.
OD = 10 ಸೆಂ.ಮೀ.

ಉತ್ತರ:

ಅಭ್ಯಾಸ 7.3

Class 8 Maths Chapter 7 Exercise7.3 Solutions

1. ಕೆಳಗಿನ ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ:
(i) ಚತುರ್ಭುಜ MORE

MO = 6 ಸೆಂ.ಮೀ.
OR = 4.5 ಸೆಂ.ಮೀ.
∠M = 60°
∠O = 105°
∠R = 105°

ಉತ್ತರ:

(ii) ಚತುರ್ಭುಜ PLAN
PL = 4 ಸೆಂ.ಮೀ.
LA = 6.5 ಸೆಂ.ಮೀ.
∠P = 90°
∠A = 110°
∠N = 85°

ಉತ್ತರ:

(iii) ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ HEAR

HE = 5 ಸೆಂ.ಮೀ.
EA = 6 ಸೆಂ.ಮೀ.
∠R = 85°

ಉತ್ತರ:

(iv) ಆಯತ OKAY

OK = 7 ಸೆಂ.ಮೀ.
KA = 5 ಸೆಂ.ಮೀ.

ಉತ್ತರ:

ಅಭ್ಯಾಸ 7.4

Class 8 Maths Chapter 7 Exercise 7.4 Solutions

1. ಕೆಳಗಿನ ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ:
(i) ಚತುರ್ಭುಜ DEAR

DE = 4 ಸೆಂ.ಮೀ.
EA = 5 ಸೆಂ.ಮೀ.
AR = 4.5 ಸೆಂ.ಮೀ.
∠E = 60°
∠A = 90°

ಉತ್ತರ:

(ii) ಚತುರ್ಭುಜ TRUE

TR = 3.5 ಸೆಂ.ಮೀ.
RU = 3 ಸೆಂ.ಮೀ.
UE = 4 ಸೆಂ.ಮೀ.
∠R = 75°
∠U = 120°

ಉತ್ತರ:

ಅಭ್ಯಾಸ 7.5

ಕೆಳಗಿನ ಚತುರ್ಭುಜ ರಚಿಸಿರಿ.

1. RE = 5.1 ಸೆಂ.ಮೀ. ಇರುವ ಚೌಕ READ

ಉತ್ತರ:

2. 6.4 ಸೆಂ. ಮೀ ಮತ್ತು 5.2 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಕರ್ಣಗಳುಳ್ಳ ವಜ್ರಾಕೃತಿ.

ಉತ್ತರ:

3. ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಾಹುಗಳು 5 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮತ್ತು 4 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದವಿರುವ ಆಯತ.

ಉತ್ತರ:

4. OK = 5.5 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮತ್ತು KA = 4.2 ಸೆಂ.ಮೀ ಇರುವಂತೆ OKAY ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ. ಇದು ಅನನ್ಯವೇ?

ಉತ್ತರ:

ಇಲ್ಲಿ 60° ಕೋನವನ್ನು ತೆಗದುಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋನದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ರಚಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅನನ್ಯ ಅಲ್ಲ.

FAQ:

1. ರೇಖಾಗಣಿತ ಎಂದರೇನು?

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರೇಖಾಗಣಿತವು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಗಾತ್ರ, ಆಕಾರ, ಮತ್ತು 2 ಆಯಾಮದ ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು 3-ಆಯಾಮದ ಅಂಕಿಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

2. ರೇಖಾಗಣಿತದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು?

ಯೂಕ್ಲಿಡ್

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

Download Notes App

8th Standard All Subject Notes

8TH STANDARD ALL TEXTBOOK

8th Standard Kannada Text Book Pdf

9th Standard Kannada Textbook Karnataka Pdf 

10th Standard Kannada Text Book Karnataka

ಆತ್ಮೀಯರೇ..

ನಮ್ಮ KannadaDeevige.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಸ್  ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ,ಹಾಗೂ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ Kannada Deevige ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

8ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಮತ್ತು ಪದ್ಯದ ನೋಟ್ಸ್ ಪಿಡಿಎಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನೂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ  ಎಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು

KANNADA DEEVIGE APP 

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಟ್ಸ್ , ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh