8ನೇ ತರಗತಿ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 8th standard Maths Chapter 6 Notes

8ನೇ ತರಗತಿ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ 8th standard Maths Chapter 6 Part 1 Notes Question Answer Mcq Pdf Download 2023 In Kannada Medium Karnataka Class 8 Maths Chapter 6 Notes Pdf Class 8 Maths Chapter 6 Solutions 8th Class Maths Chapter 6 Notes In Kannada Medium 8th Standard Bijoktigalu Mattu Nitya Samikaranagalu Ganita Notes Kseeb Solutions For Class 8 Chapter 6 Notes In Kannada Medium 8th Class 6th Chapter Maths Notes In Kannada medium

8th standard Maths Chapter 6 Notes

8ನೇ ತರಗತಿ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 8th standard Maths Chapter - 6 Notes
8ನೇ ತರಗತಿ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

8ನೇ ತರಗತಿ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

ಅಭ್ಯಾಸ 6.1

8th Class Maths Chapter 6 Exercise 6.1 Notes

1. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜಪದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಹಗುಣಕವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

0.5b- ಬೀಜಪದಗಳು b, ¸ಸಂಖ್ಯಾ ಸಹಗುಣಕ – 0.5

2. ಕೆಳಗಿನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಏಕಪದೋಕ್ತಿ, ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ, ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ವಿಗಂಡಿಸಿ. ಈ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರದ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುವು?

ಉತ್ತರ:

3. ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಅಭ್ಯಾಸ 6.2

8th Class Maths Chapter 6 Exercise 6.2 Notes

1. ಕೆಳಗಿನ ಏಕಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಜೋಡಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

2. ಕೆಳಗಿನ ಏಕಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಯತಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಉದ್ದ x ಅಗಲ

3. ಕೆಳಗಿನ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳ ಕೋಷ್ಠಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

4. ಕೆಳಗಿನ ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಯತಾಕಾರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಗಾತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

5. ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

ಅಭ್ಯಾಸ 6.3

8th Class Maths Chapter 6 Exercise 6.3 Notes

1. ಕೆಳಗಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ.

ಉತ್ತರ:

2. ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

3. ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಅಭ್ಯಾಸ 6.4

8th Class Maths Chapter 6 Exercise 6.4 Notes

1. ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

2. ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಅಭ್ಯಾಸ 6.5

1. ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ ಬಳಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

3. ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ ಬಳಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

6. ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

FAQ:

1. ಏಕಪದೋಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು?

ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಏಕಪದೋಕ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

2. ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು?

ಬೀಜೋಕ್ತಿಯು ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

Download Notes App

8th Standard All Subject Notes

8TH STANDARD ALL TEXTBOOK

8th Standard Kannada Text Book Pdf

9th Standard Kannada Textbook Karnataka Pdf 

10th Standard Kannada Text Book Karnataka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh