8ನೇ ತರಗತಿ ಘನಾಕೃತಿಗಳ ದೃಗ್ಗೋಚರನ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 8th Standard Maths Chapter 14 Notes

8ನೇ ತರಗತಿ ಘನಾಕೃತಿಗಳ ದೃಗ್ಗೋಚರನ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌, 8th Standard Maths Chapter 14 Part 2 Notes Question Answer Mcq Pdf Download In Kannada Medium Karnataka 2023 Chapter 14 Class 8 Maths Notes Class 8 Maths Chapter 14 Pdf Solutions 8ne Ttaragati Ghanakrutigala Druggocharana Ganita Notes 8th Class Maths Chapter 14 Notes In Kannada Kseeb Solutions For Class 8 Chapter 14 Notes In Kannada Medium. 8th Class Maths Chapter 14 Question With Answer In Kannada

8th Standard Maths Chapter 14 Notes

8ನೇ ತರಗತಿ ಘನಾಕೃತಿಗಳ ದೃಗ್ಗೋಚರನ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 8th Standard Maths Chapter 14 Notes
8ನೇ ತರಗತಿ ಘನಾಕೃತಿಗಳ ದೃಗ್ಗೋಚರನ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

8ನೇ ತರಗತಿ ಘನಾಕೃತಿಗಳ ದೃಗ್ಗೋಚರನ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

ಅಭ್ಯಾಸ 7.1

Class 8 Maths Exercise 7.1 Solutions

1. ಕೆಳಗಿನ ಘನಾಕೃತಿಯನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣುವ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ನೋಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ . ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ:

(a) – (iii) – (iv)
(b) – (i) – (v)
(c) – (iv) – (ii)
(d) – (v) – (iii)
(e) – (ii) – (i)

2. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿ ಆಕೃತಿಗೂ ಮೂರೂ ಕಡೆಯಿಂದ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ, ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ನೋಟಗಳಾವುವು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

(a) (i) ಮುಂದೆ (ii)ಪಕ್ಕ (iii) ಮೇಲೆ
(b) (i) ಪಕ್ಕ (ii) ಮುಂದೆ (iii) ಮೇಲೆ
(c) (i) ಮುಂದೆ (ii) ಪಕ್ಕ (iii) ಮೇಲೆ
(d) (i) ಮುಂದೆ (ii) ಪಕ್ಕ (iii) ಮೇಲೆ

3. ಪ್ರತಿ ಆಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ, ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ನೋಟಗಳಾವುವು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

(a) (i) ಮೇಲೆ (ii) ಮುಂದೆ (iii) ಪಕ್ಕ
(b) (i) ಪಕ್ಕ(ii) ಮುಂದೆ (iii) ಮೇಲೆ
(c) (i) ಮೇಲೆ (ii) ಪಕ್ಕ (iii) ಮುಂದೆ
(d) (i) ಪಕ್ಕ(ii) ಮುಂದೆ (iii) ಮೇಲೆ
(e) (i) ಮುಂದೆ (ii) ಮೇಲೆ (iii) ಪಕ್ಕ

4. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ನೋಟ, ಪಕ್ಕದ ನೋಟ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ನೋಟಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

ಅಭ್ಯಾಸ 7.2

Class 8 Maths Exercise 7.2 Solutions

1. ಒಂದು ನಗರದ ಕೆಳಗಿನ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡಿ.

(a) ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಕ್ಷಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ:

ನೀಲಿ-ನೀರು, ಕೆ೦ಂಪು-ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಕೇಸರಿ-ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಹಳದಿ-ಶಾಲೆಗಳು, ಹಸಿರು-ಉದ್ಯಾನಗಳು ಗುಲಾಬಿ- ಕಾಲೇಜು, ಸಮುದಾಯ-ಭವನ, ನೇರಳೆ- ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಂದು-ಸ್ಮಶಾನ.

ಉತ್ತರ:

(b) ರಸ್ತೆ ‘C’ ಮತ್ತು ನೆಹರು ರಸ್ತೆ ಸ೦ಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ‘X’ ಗುರುತಿಸಿ, ಗಾಂಧಿ ರಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಸ್ಕೆ ‘A’ ಸ೦ಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ‘Y’ ಗುರುತಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

ಹಸಿರು X ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

(c). ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ, ಗಂಥಾಲಯದಿಂದ ಬಸ್‌ ಡಿಪೋಗೆ ಹೋಗುವ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿರಿ

ಉತ್ತರ:

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಡಿಪೋ ನಡುವಿನ ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

(d) ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪೂರ್ವಕ್ಕಿದೆ, ನಗರ ಉದ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ?

ಉತ್ತರ:

ನಗರ ಉದ್ಯಾನವನವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(e) ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿದೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ?

ಉತ್ತರ:

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದೆ.

2. ಬೇರೆಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಳತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ನಕ್ಷೆ ಬರೆಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

3. ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ಉದ್ಯಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಳತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಆವರಣದ ನಕ್ಷೆ ಬರೆಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

4. ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪದೆ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಕೊಡಿ.

ಉತ್ತರ:

ಅಭ್ಯಾಸ 7.3

Class 8 Maths Exercise 7.3 Solutions

1. ಒಂದು ಬಹುಮುಖಿ ತನ್ನ ಮುಖಗಳಾಗಿ ಇವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದೇ?

(i) ಮೂರು ತ್ರಿಕೋನಗಳು

(ii) ನಾಲ್ಕು ತ್ರಿಕೋನಗಳು

(iii) ಒ೦ದು ಚೌಕ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ತ್ರಿಕೋನಗಳು

ಉತ್ತರ:

(i) ಮೂರು ತ್ರಿಕೋನಗಳು – ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

(ii) ನಾಲ್ಕು ತ್ರಿಕೋನಗಳು – ಸಾಧ್ಯ, ಇದನ್ನು ತ್ರಿಕೋನ ಪಾದ ಪಟ್ಟಿಕ ಎನ್ನುವರು.

(iii) ಒ೦ದು ಚೌಕ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ತ್ರಿಕೋನಗಳು – ಸಾಧ್ಯ, ಇದನ್ನು ವರ್ಗಪಾದ ಗೋಪುರ ಎನ್ನುವರು.

2. ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಹುಮುಖಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? (ಸೂಚನೆ ಗೋಪುರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ).

ಉತ್ತರ:

ಹೌದು, ಮುಖಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಬಹುಮುಖ ಘನಾಕೃತಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

3. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಪ್ರಿಸಮ್ ಗಳು ?

ಉತ್ತರ:

(iI) ಚೂಪು ಮಾಡಿಲ್ಲದ ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ಮತ್ತು (iv) ಡಬ್ಬಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಗಳು

4. (i) ಪಟ್ಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಲಿ೦ಡರ್‌ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲುತ್ತವೆ?

ಉತ್ತರ: ಪಟ್ಟಕ ಅದರ ಮೂಲದ ಬದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

(ii) ಗೋಪುರಗಳು ಮತ್ತು ಶಂಕುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲುತ್ತವೆ?

ಉತ್ತರ: ಗೋಪುರಾಕಾರ ಅದರ ತಳದ ಬದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಶಂಕು ಆಗುತ್ತದೆ.

5. ಚೌಕಾಕಾರದ ಪಟ್ಟಕ ಮತ್ತು ಘನ ಎರಡೂ ಒ೦ದೆಯೇ? ವಿವರಿಸಿ.

ಉತ್ತರ: ಎಲ್ಲಾ ಘನಗಳು ಚೌಕಾಕಾರದ ಪಟ್ಟಕಗಳು ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚೌಕಾಕಾರದ ಪಟ್ಟಕಗಳು ಘನಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

6. ಕೆಳಗಿನ ಆಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ದರ್‌ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿ.

ಉತ್ತರ:

7. ಆಯ್ದರ್‌ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ:

ಉತ್ತರ:

8. ಒ೦ದು ಪಾಲಿಹೆಡ್ರನ್‌ 10 ಮುಖಗಳು, 20 ಅಂಚುಗಳು, ಮತ್ತು 15 ಶೃ೦ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಲ್ಲುದೇ?

ಉತ್ತರ:

FAQ:

1. ಆಯ್ಲಾರ್ ನ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು?

F + V – E = 2 ಇಲ್ಲಿ , F = ಮುಖಗಳು, V = ಶೃಂಗಗಳು ಮತ್ತು E = ಅಂಚುಗಳು

2. ಬಹುಮುಖ ಘನಾಕೃತಿ ಎಂದರೇನು?

ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಘನವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದರ ಮುಖಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ; ಈ ಮುಖಗಳು ರೇಖೆಯ ವಿಭಾಗವಾಗಿರುವ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳು ಬಿಂದುಗಳಾಗಿರುವ ಶೃಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಘನವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಹುಮುಖ ಘನಾಕೃತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

Download Notes App

8th Standard All Subject Notes

8TH STANDARD ALL TEXTBOOK

8th Standard Kannada Text Book Pdf

9th Standard Kannada Textbook Karnataka Pdf 

10th Standard Kannada Text Book Karnataka

ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ…

ನಮ್ಮ KannadaDeevige.in   ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಸ್  ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ,ಹಾಗೂ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.

ನೀವು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ Kannada Deevige ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

KANNADA DEEVIGE APP 

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಟ್ಸ್ , ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh