8ನೇ ತರಗತಿ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 8th Standard Maths Chapter 13 Notes

8ನೇ ತರಗತಿ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌, 8th Standard Maths Chapter 13 Notes Question Answer Solutions Mcq Pdf Download In Kannada Medium 2023 Class 8 Maths Chapter 13 Pdf Class 8 Maths Chapter 13 Formulas Class 8 Maths Chapter 13 Notes Class 8 Maths Chapter 13 Solutions 8ne Taragati Apavartisuvike Ganita Notes 8th Class Chapter 13 Notes In Kannada Kseeb Solutions For Class 8 Chapter 13 Maths Notes In Kannada Medium

Standard Maths Chapter 13 Notes

8ನೇ ತರಗತಿ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 8th Standard Maths Chapter 13 Notes
8ನೇ ತರಗತಿ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

8ನೇ ತರಗತಿ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

ಅಭ್ಯಾಸ 6.1

Class 8 Maths Chapter 13 Exercise 6.1 Solutions

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೀಜಪದಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ

(i) 12x, 36

ಉತ್ತರ:

ಅಪವರ್ತನ = 12x=2x2x3x

36=2x2x3x3

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ = 2x2x3=12

(ii) 2y, 22xy

ಉತ್ತರ:

ಅಪವರ್ತನ =2y=2xy

22xy=2 x 11x x x y

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ = 2*y=2y

(iii) 14pq, 28p{2}q{2}

ಉತ್ತರ:

ಅಪವರ್ತನ =14pq=2x7xpxq

28p{2}q{2}=2*2*7*p*p*q*q

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ = 2*7*p*q=14pq

ಉತ್ತರ:

ಅಪವರ್ತನ =2*x=2x

3×2=3*x*x

4=2*2

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ = 1

ಉತ್ತರ:

ಅಪವರ್ತನ = 6abc = 2*3*a*b*c

24ab{2} = 2*2*2*3*a*b*b

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ = 2*3*a*b = 6ab

ಉತ್ತರ:

ಅಪವರ್ತನ = 16x{3} = 2*2*2*2*x*x*x

– 4×2= -2*2*x*x

32x=2*2*2*2*2*x

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ = 2*2*x = 4x

(vii) 10pq, 20qr, 30rp

ಉತ್ತರ:

ಅಪವರ್ತನ = 10pq=2*5*p*q

20qr=2*2*5*q*r

30rp=2*3*5*r*p

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ = 2*5 = 10

ಉತ್ತರ:

ಅಪವರ್ತನ = 3x{2}y{3} = 3*x*x*y*y*y

10x{3}y{2} = 2*5*x*x*x*y*y

6x{2}y{2}z = 2*3*x*x*y*y*z

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ = x*x*y*y =x2y2

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

(i) 7x–42

ಉತ್ತರ:

ಅಪವರ್ತನಗಳು = 7x=7*x

42=7(-6)

ಅಪವರ್ತಿಸಿದಾಗ = 7x-42=7*x*-76=7(x-6)

(ii) 6p–12q

ಉತ್ತರ:

ಅಪವರ್ತನಗಳು = 6p=2*3*p

-12q=-2*2*3*q

ಅಪವರ್ತಿಸಿದಾಗ = 6p–12q=2*3*p-2*2*3*q=6(p-2q)

ಉತ್ತರ:

ಅಪವರ್ತನಗಳು = 7a{2} = 7*a*a

14a=2*7*a

ಅಪವರ್ತಿಸಿದಾಗ = 7a{2}+14a=7*a*a+2*7*a=7a(a+2)

ಉತ್ತರ:

ಅಪವರ್ತನಗಳು

ಅಪವರ್ತಿಸಿದಾಗ

ಉತ್ತರ:

ಅಪವರ್ತನಗಳು

ಅಪವರ್ತಿಸಿದಾಗ

ಉತ್ತರ:

ಅಪವರ್ತನಗಳು

ಅಪವರ್ತಿಸಿದಾಗ

ಉತ್ತರ:

ಅಪವರ್ತನಗಳು

ಅಪವರ್ತಿಸಿದಾಗ

ಉತ್ತರ:

ಅಪವರ್ತನಗಳು

ಅಪವರ್ತಿಸಿದಾಗ

ಉತ್ತರ:

ಅಪವರ್ತನಗಳು

ಅಪವರ್ತಿಸಿದಾಗ

ಉತ್ತರ:

ಅಪವರ್ತನಗಳು

ಅಪವರ್ತಿಸಿದಾಗ

3. ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

=x*x+x*y+8*x+8*y

=x(x+y)+8(x+y)

=(x+y)(x+8)

(ii) 15xy–6x+5y–2

ಉತ್ತರ:

=3*5*x*y-3*2*x+5*y-2

=3x(5y-2)+1(5y-2)

=(5y-2)(3x+1)

(iii) ax+bx–ay–by

ಉತ್ತರ:

=a*x+b*x–a*y–b*y

=x(a+b)-y(a+b)

=(a+b)(x-y)

(iv) 15pq+15+9q+25p

ಉತ್ತರ:

=15pq+9q+15+25p (ಮರುಜೋಡಣೆ)

=3*5*p*q+3*3*+3*5+5*5*p
=3q(5p+3)+5(3+5p) —( 5p+3=3+5p)
=(5p+3)(3q+5)

(v) z–7+7xy–xyz

ಉತ್ತರ:

=z–7–xyz+7xy (ಮರುಜೋಡಣೆ)
=1(z-7)-x*y*z+7*x*y
=1(z-7)-xy(z-7)
=(z-7)(1-xy)

ಅಭ್ಯಾಸ 6.2

Class 8 Maths Chapter 13 Exercise 6.2 Solutions

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

2. ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

3. ಈ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

4. ಅಪವರ್ತಿಸಿ

5. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

ಅಭ್ಯಾಸ 6.3

Class 8 Maths Chapter 13 Exercise 6.3 Solutions

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ:

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಏಕಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ.

3. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಾಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.

4. ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಭಾಗಿಸಿ.

5. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ ನಂತರ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಭಾಗಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಅಭ್ಯಾಸ 6.4

Class 8 Maths Chapter 13 Exercise 6.4 Solutions

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ.

10. x=–3 ಎಂದು

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

ಉತ್ತರ:

FAQ:

ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಎಂದರೇನು?

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಶಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದು ಬರೆಯುವಾಗ ಅದು ಅದರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಶ ರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪವರ್ತನೀಕರಣ ಎಂದರೇನು?

ನಾವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಾಗ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಂಶಗಳ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಬೀಜಗಣಿತ ಅಸ್ಥಿರಗಳು ಅಥವಾ ಬೀಜಗಣಿತದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

Download Notes App

8th Standard All Subject Notes

8TH STANDARD ALL TEXTBOOK

8th Standard Kannada Text Book Pdf

9th Standard Kannada Textbook Karnataka Pdf 

10th Standard Kannada Text Book Karnataka

ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ…

ನಮ್ಮ KannadaDeevige.in   ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಸ್  ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ,ಹಾಗೂ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.

ನೀವು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ Kannada Deevige ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

KANNADA DEEVIGE APP 

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಟ್ಸ್ , ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh