6ನೇ ತರಗತಿ ಬೆಳಕು ಛಾಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲನಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 6th Standard Science Chapter 11 Notes in Kannada

6ನೇ ತರಗತಿ ಬೆಳಕು ಛಾಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲನಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 6th Standard Science Chapter 11 Notes Question Answer Pdf Download Kseeb Solutions For Class 6 Science Chapter 11 Notes 6th Standard Belaku, Chayegalu Mattu Pratifalanagalu Vignana Notes 6th Class Science 11 Lesson Notes

6th Standard Science Chapter 11 Notes in Kannada

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ

1) ಅಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಜೋಡಿಸಿ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿ,

ಉಂಟುಛಾಯೆಯನ್ನುದರ್ಶಕವಸ್ತುಗಳುಅಪಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ
ಅಪಾರದರ್ಶಕವಸ್ತುಗಳುಛಾಯೆಯನ್ನುಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ

2) ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ, ಅಪಾರದರ್ಶಕ, ಅರೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶರಹಿತ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ,

ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಬಂಡೆಯ ಚೂರು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಾಳೆ, ದರ್ಪಣ, ಮರದ ಹಲಗೆ, ಪಾಲಿಥೀನ್ ಹಾಳೆ, cd, ಹೊಗೆ, ಸಮತಲ ಗಾಜಿನ ಹಾಳೆ, ಹಿಮ, ಕೆಂಪಗೆ ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು, ಕೊಡೆ, ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿದೀಪ್ತಿ ಕೊಳವೆ, ಗೋಡೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಹಾಳೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ ನ ಜ್ವಾಲೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಳೆ, ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಟಾರ್ಚ್, ಸೆಲ್ಲೋಫೋನ್ ಹಾಳೆ, ತಂತಿಯ ಬಲೆ, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪೋವ್, ಸೂರ್ಯ, ಮಿಣುಕು ಹುಳು, ಚಂದ್ರ

6th Standard Science Chapter 11 Notes in Kannada

ಪಾರದರ್ಶಕಅಪಾರದರ್ಶಕಅರೆಪಾರದರ್ಶಕಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ
ಗಾಳಿ
ನೀರು
ಸಮತಲ ಗಾಜಿನ ಹಾಳೆ
ಬಂಡೆಯಚೂರಿ
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ
ಹಾಳೆ
ಮರದ ಹಲಗೆ
C.D
ಕೆಂಪಗೆ ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು
ಕೊಡೆ
ಗೋಡೆ
ಕಾರ್ಬನ್‌ ಹಾಳೆ
ಕಾರ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌
ಹಾಳೆ
ಪಾಲಿಥೀನ್ ಹಾಳೆ
ಹೊಗೆ
ಹಿಮ
ಗ್ಯಾಸ್
ಬರ್ನರ್ ನ ಜ್ವಾಲೆ
ಸೆಲ್ಲೋಫೋನ್ ಹಾಳೆ
ತಂತಿಯ ಬಲೆ
ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ
ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿದೀಪ್ತಿ ಕೊಳವೆ
ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಟಾರ್ಚ್
ಸೂರ್ಯ, ಮಿಣುಕು ಹುಳು, ಚಂದ್ರ


3) ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಛಾಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹಿಡಿದರೆ ಆಯಾತಾಕಾರದ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸುವಿರಾ ?

ಉತ್ತರ : ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅದರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ನೆರಳು ಅಥವಾ ಆಯತಾಕಾರದ ನೆರಳು ಪಡೆಯಬಹುದು,

ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲ್ಬಾಗವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ, ನಂತರ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ನೆರಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಬದಿಯು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ, ನಂತರ ಆಯತಾಕಾರದ ನೆರಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ;

4) ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತ್ತಲಾದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ, ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಕಾಣುವುದೇ?

ಉತ್ತರ : ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದಾಗ ವಸ್ತುವಿನ ಚಿತ್ರವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

FAQ :

1) ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತ್ತಲಾದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ, ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಕಾಣುವುದೇ?

ಉತ್ತರ : ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದಾಗ ವಸ್ತುವಿನ ಚಿತ್ರವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

2) ಪ್ರತಿಫಲನ ಎಂದರೇನು?

ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತರಂಗವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅದೇ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

6ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

6ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ನೋಟ್ಸ್

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Notes App

ಆತ್ಮೀಯರೇ..

ನಮ್ಮ KannadaDeevige.in   ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಸ್  ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ,ಹಾಗೂ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ Kannada Deevige ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

KANNADA DEEVIGE APP 

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ  6ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಟ್ಸ್ , ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh