6ನೇ ತರಗತಿ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ದೂರಗಳ ಅಳತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 6th Standard Science Chapter 10 Notes

6ನೇ ತರಗತಿ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ದೂರಗಳ ಅಳತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 6th Standard Science Chapter 10 Notes Question Answer Pdf in Kannada Medium Kseeb Solutions For Class 6 Science Chapter 10 Notes 6th Class Science 10th Lesson Notes Chalane mattu dooragala Alathe Vignana Notes

6th Standard Science Chapter 10 Notes in Kannada

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ

1) ನೆಲ, ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾರಿಗೆಯ ವಿಧಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.

ಉತ್ತರ : ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳು ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ಬಸ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು ಚಕ್ರ ಬಂಡಿಗಳು. ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬಳಸುವ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳು ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳಂದರೆ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ದೋಣಿಗಳು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳು ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು,

2) ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ,

1) ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಎಂದರೆ 100 ಸೆಂ.ಮೀ

2) ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಂದರೆ 5000 ಮೀಟರ್

3) ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಮಗುವಿನ ಚಲನೆಯು ಆವರ್ತಕ ಚಲನೆ.

4) ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರದ ಸೂಜಿಯ ಚಲನೆಯು ಆವರ್ತಕ ಚಲನೆ.

5) ಬೈಸಿಕಲ್ ಚಕ್ರದ ಚಲನೆಯು ಆವರ್ತಕ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಸರಳರೇಖೀಯ ಚಲನೆ.

3) ಉದ್ದ ಆದರ್ಶಮಾನವನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ದಾವು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾದದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆ?

ಉತ್ತರ : ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗಾತ್ರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ದವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಎರಡು ಅಂತರಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಅದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಉದ್ದದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಘಟಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

4) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣದ ಏರಿಕೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ,

1 ಮೀಟರ್, 1 ಸೆಂಟಿ ಮೀಟರ್, 1 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್, 1 ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್

7) ಒಂದು ಹೆಣಿಗೆ ಸೂಜಿಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಅಳೆಯುವಾಗ ಸ್ಕಲನ ಒಂದು ಬದಿಯ ಅಳತೆ 3.0cm ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯ ಅಳತೆ 33.1cm ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಸೂಜಿಯ ಉದ್ದವೆಷ್ಟು ?

ಉತ್ತರ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಕಲ್, ಅಳತೆ 3m ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ 33,1cm ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಣಿಗೆ ಸೂಜಿಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಎರಡೂ ವಾಚನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, (33.1-3.0) do 30.1 o

8) ಬೈಸಿಕಲನ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಾಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

( ಉತ್ತರ : ಬೈಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್‌ನ ಚಲನೆಯ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಗಳು:

(i) ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಬೈಸಿಕ, ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ..

(ii) ಎರಡೂ ಆಯಾ ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಗುವ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಬೈಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್‌ನ ಚಲನೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ:

ಬೈಸಿಕಲ್ಲ ಚಕ್ರಗಳು ಆವರ್ತಕ ಚಲನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸರಳರೇಖೀಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್

ತಿರುಗುವ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

9) ಅಂತರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ರಬ್ಬರನಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ನೀವು ಏಕೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ? ಅಂತಹ ಟೇಪನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಳೆದುದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾವುವು ?

ಉತ್ತರ : ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಅಳತೆ ಟೇಪ್ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೂರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ | ಟೇಪ್‌ನ ಎಳಿತದಿಂದ ಉದ್ದವು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದವು ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಟೇಪ್ ಬಳಸಿ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೂರವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಒಂದೇ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಟೇಪ್‌ಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

10) ಆವರ್ತಕ ಚಲನೆಗೆ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ,

ಉತ್ತರ : ಅವರ್ತಕ ಚಲನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

(i)) ಲೋಲಕದ ಚಲನೆ

(ii) ಜೋಕಾಲಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಹುಡುಗನ ಚಲನೆ

FAQ :

1) ಆವರ್ತಕ ಚಲನೆಗೆ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ,

ಲೋಲಕದ ಚಲನೆ, ಜೋಕಾಲಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಹುಡುಗನ ಚಲನೆ

2) ಚಲನೆ ಎಂದರೇನು?

ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಕ್ಕೆ ಚಲನೆ ಎನ್ನುವರು

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

6ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

6ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ನೋಟ್ಸ್

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Notes App

ಆತ್ಮೀಯರೇ..

ನಮ್ಮ KannadaDeevige.in   ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಸ್  ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ,ಹಾಗೂ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ Kannada Deevige ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

KANNADA DEEVIGE APP 

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ  6ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಟ್ಸ್ , ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

1 thoughts on “6ನೇ ತರಗತಿ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ದೂರಗಳ ಅಳತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 6th Standard Science Chapter 10 Notes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh