6ನೇ ತರಗತಿ ರೇಖಾಗಣಿತ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 6th Standard Maths Chapter 4 Notes

6ನೇ ತರಗತಿ ರೇಖಾಗಣಿತ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ 6th Standard Maths Chapter 4 Notes Question Answer Mcq Pdf Download In Kannada Medium Part 2 Class 6 Maths Chapter 4 Notes Pdf Class 6 Maths Chapter 4 Solutions 6ne Taragati Rekhaganita Mulabhuta Amshagalu  Ganita Notes Kseeb Solutions For Class 6 Maths Chapter 4 Notes In Kannada Medium 6th Class Mathematics Chapter 4 Notes In Kannada 6th Class Maths 4th Chapter Notes Class 6 Maths Chapter 4 Exercise With Answers

6th Standard Maths Chapter 4 Notes

6ನೇ ತರಗತಿ ರೇಖಾಗಣಿತ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 6th Standard Maths Chapter 4 Notes
6ನೇ ತರಗತಿ ರೇಖಾಗಣಿತ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

6ನೇ ತರಗತಿ ರೇಖಾಗಣಿತ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

ಅಭ್ಯಾಸ 4.1

Class 6 Maths Chapter 4 Exercise 4.1 Solutions

1. ಈ ಚಿತ್ರ ಗಮನಿಸಿ, ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

(a) ಐದು ಬಿಂದುಗಳು
(b) ಒಂದು ರೇಖೆ
(c) ನಾಲ್ಕು ಕಿರಣಗಳು
(d) ಐದು ರೇಖಾಖಂಡಗಳು

ಉತ್ತರ:

2. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒ೦ದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಬಿ೦ದುಗಳಿ೦ದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಎರಡನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ (ಹನ್ನೆರಡು) ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿ.

3. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

(a) E ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೇಖೆ
(b) A ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರೇಖೆ
(c) O ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೇಖೆ
(d) ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳ ಎರಡು ಜೋಡಿಗಳು

ಉತ್ತರ:

(a) E ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೇಖೆ = AE ರೇಖೆ
(b) A ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರೇಖೆ = AE ರೇಖೆ
(c) O ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೇಖೆ = OC ರೇಖೆ
(d) ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳ ಎರಡು ಜೋಡಿಗಳು = OC ಮತ್ತು AE, AE  ಮತ್ತು EF ರೇಖೆಗಳು

4. (a) ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ (b) ಎರಡು ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ರೇಖೆಗಳು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ?

ಉತ್ತರ:

(a) ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರೇಖೆಗಳು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ.
(b) ಎರಡು ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ರೇಖೆಯು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

5. ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತೀ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕಚ್ಚಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿ (a) ರೇಖೆ AB ಯಾ ಮೇಲೆ ‘P’ ಬಿಂದು ಇದೆ.

ಉತ್ತರ:

6. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೇಖೆ MN ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯೇ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ.

ಉತ್ತರ:

(a) ಸರಿ
(b) ಸರಿ
(c) ಸರಿ
(d) ತಪ್ಪು
(e) ತಪ್ಪು
(f) ತಪ್ಪು
(g) ಸರಿ
(h) ತಪ್ಪು
(i) ತಪ್ಪು
(j) ತಪ್ಪು
(k) ಸರಿ

ಅಭ್ಯಾಸ 4.2

Class 6 Maths Chapter 4 Exercise 4.2 Solutions

1. ಕೆಳಗಿನ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳನ್ನು (a) ತೆರೆದ ಅಥವಾ (b) ಆವೃತ (ಮುಚ್ಚಿದ)ಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

ತೆರೆದ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು (a) ಮತ್ತು (c)

ಆವೃತ (ಮುಚ್ಚಿದ) ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು (b), (d), ಮತ್ತು (e)

2. ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ವಿಷದೀಕರಿಸಲು ಕಚ್ಚಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.
(a) ತೆರೆದ ವಕ್ತರೇಖೆ (b) ಆವೃತ ವಕ್ತರೇಖೆ

ಉತ್ತರ:

(a) ತೆರೆದ ವಕ್ತರೇಖೆ

(b) ಆವೃತ ವಕ್ತರೇಖೆ

3. ಯಾವುದೇ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಅದರ ಒಳಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಛಾಯೀಕರಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

4, ಕೊಟ್ಟರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ?
(a) ಇದು ವಕ್ರರೇಖೆಯೇ?
(b) ಇದು ಮುಚ್ಚಿದ ಆಕೃತಿಯೇ?

ಉತ್ತರ:

(a) ಹೌದು ಇದು ವಕ್ರರೇಖೆ.

(b) ಹೌದು ಇದು ಮುಚ್ಚಿದ ಆಕೃತಿ.

5. ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಚ್ಚಾ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ.

(a) ಮುಚ್ಚಿದ ವಕ್ರರೇಖೆಯಾಗಿದ್ದು. ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯಾಗಿರಬಾರದು.
(b) ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ತೆರೆದ ವಕ್ರರೇಖೆ.
(c) ಎರಡು ಬಾಹುಗಳುಳ್ಳ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ
.

ಉತ್ತರ:

(c) ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಅಭ್ಯಾಸ 4.3

Class 6 Maths Chapter 4 Exercise 4.3 Solutions

1. ಪಕ್ಕದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕೋನಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

2. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿ೦ದುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.
(a) ∠DOE ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂದು
(b) ∠EOF ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂದು
(c) ∠EOF ಮೇಲಿರುವ ಬಿಂದು

ಉತ್ತರ:

(a) A
(b) A,C,D
(c) E, B, O, F

3. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ, ಸರಿಹೊಂದುವ ಎರಡು ಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಚ್ಚಾ
ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
(a) ಒ೦ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದು ಹೊಂದಿರಬೇಕು
(b) ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು
(c) ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು
(d) ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು
(e) ಒಂದು ಕಿರಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು

ಉತ್ತರ:

a)∠AOB & ∠DOCಗೆ ಒಂದು ಅಂಶವಿದೆ.  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ O.

b) ∠BOC & ∠AOB ೨ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು B & O.

c) ∠BOC & ∠AOB ೩ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು B, E ಮತ್ತು O.

d) ∠BOA & ∠COA ೪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು O, E, D ಮತ್ತು A.

e) ∠AOC & ∠BOC ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಿರಣ OCಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ 4.4

Class 6 Maths Chapter 4 Exercise 4.4 Solutions

1. ತ್ರಿಭುಜ ABC ಕಚ್ಚಾಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿ. “P” ಬಿಂದುವನ್ನು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು “Q” ಬಿಂದುವನ್ನು
ಹೊರಗೆ ಗುರುತಿಸಿ. “A” ಬಿ೦ದುವು ತ್ರಿಭುಜದ ಹೊರಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಒಳಗಿದೆಯೇ?

ಉತ್ತರ:

ಇಲ್ಲ, A ಬಿಂದುವು ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಂದುA ಕೊಟ್ಟಿರುವ ತ್ರಿಕೋನ ಎಬಿಸಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ, A ಎಂಬುದು ತ್ರಿಕೋನದ ಶೃಂಗವಾಗಿದೆ.

2. (a) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮೂರು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
(b) ಏಳು ಕೋನಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
(c) ಆರು ರೇಖಾಖಂಡಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ
(d) ಯಾವ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ∠B ಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ?

ಉತ್ತರ:

a) ∆ABC, ∆ABD ಮತ್ತು ∆ADC
b) ∠B, ∠C, ∠BAD, ∠BAC, ∠CAD, ∠ADB ಮತ್ತು ∠ADO
c) ಆರು ರೇಖಾಖಂಡಗಳು AB AC BC AD BD DC
d) ∆ABC, ∆ABD ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ∠B ಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ 4.5

Class 6 Maths Chapter 4 Exercise 4.5 Solutions

1. ಚತುರ್ಭುಜ PQRSನ ಕಚ್ಚಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ, ಅದರ ಕರ್ಣಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಈ ಕರ್ಣಗಳು ಸೇರುವುದು ಚತುರ್ಭುಜದ ಒಳ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಥವಾ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿವೆಯೇ?

ಉತ್ತರ:

ಚತುರ್ಭುಜದ ಕರ್ಣಗಳು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ.

2. KLMN ಚತುರ್ಭುಜದ ಕಚ್ಚಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.
(a) ಎರಡು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು
(b) ಎರಡು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು
(c) ಎರಡು ಜೊತೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಾಹುಗಳು
(d) ಎರಡು ಜೊತೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು

ಉತ್ತರ:

(a) ಎರಡು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು
KL, NM ಮತ್ತು KN, ML
(b) ಎರಡು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು
∠K, ∠M ಮತ್ತು ∠N ∠L
(c) ಎರಡು ಜೊತೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಾಹುಗಳು
KL, KN ಮತ್ತು NM, ML
(d) ಎರಡು ಜೊತೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು
∠K, ∠L ಮತ್ತು ∠M, ∠N

3. ಸಂಶೋಧಿಸಿ:
ಕಡ್ಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಶೃ೦ಗವನ್ನು ಒಳಗೆ ತಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚತುರ್ಭುಜದ ಶೃ೦ಗವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಆಕಾರ ಬದಲಾಗುವುದೆಯೇ? ಚತುರ್ಭುಜದ ಆಕಾರ ಬದಲಾಯಿತೇ. ತ್ರಿಭುಜವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ವಿದ್ಯುತ್‌ ಟವರ್‌ ನಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದಲ್ಲಿಯೇ ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಚತುರ್ಭುಜಾಕೃತಿಕಾರದಲ್ಲಿ ರಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ:

  • ತ್ರಿಕೋನದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಒಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದಾಗ, ತ್ರಿಕೋನವು ವಿರೂಪಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
  • ಆದರೆ ಚತುರ್ಭುಜದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದು ವಿರೂಪಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
  •  ತ್ರಿಕೋನ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗೋಪುರಗಳಂತಹ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ 4.6

Class 6 Maths Chapter 4 Exercise 4.6 Solutions

1. ಚಿತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ.

(a) ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರ (b) ಮೂರು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು (c) ವ್ಯಾಸ (d) ಜ್ಯಾ
(e) ವೃತ್ತದೊಳಗಿನ ಏರಡು ಬಿ೦ದುಗಳು (f) ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಬಿಂದು
(g) ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ (h) ವೃತ್ತಖಂಡ

ಉತ್ತರ:

(a) ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರ ‘O’
(b) ಮೂರು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು OA, OB, OC
(c) ವ್ಯಾಸ AC
(d) ಜ್ಯಾ ED
(e) ವೃತ್ತದೊಳಗಿನ ಏರಡು ಬಿ೦ದುಗಳು O,P
(f) ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಬಿಂದು ‘Q’
(g) ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ OAB (ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ ಭಾಗ)
(h) ವೃತ್ತಬಂಡ ED (ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ ಭಾಗ)

2. (a) ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಸವೂ ವೃತ್ತದ ಜ್ಯಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ?
(b) ವೃತ್ತದ ಪ್ರತಿ ಜ್ಯಾವೂ ವ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ?

ಉತ್ತರ:

(a) ಹೌದು, ವ್ಯಾಸವು ವೃತ್ತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಯಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

(b) ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಜ್ಯಾವು ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

3. ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವೃತ್ತವನ್ನೆಳೆದು ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
(a) ಅದರ ಕೇಂದ್ರ (b) ಒ೦ದು ತ್ರಿಜ್ಯ
(c) ಒಂದು ವ್ಯಾಸ (d) ಒ೦ದು ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ
(e) ಒ೦ದು ವೃತ್ತಖಂಡ (f) ವೃತ್ತದೊಳಗಿನ ಒಂದು ಬಿಂದು
(g) ವೃತ್ತದ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಬಿಂದು (h) ಕ೦ಸ

ಉತ್ತರ:

(a) ವೃತ್ತದ ಮಧ್ಯಭಾಗವು O.
(b) ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು OB, OC ಮತ್ತು OA.
(c) ವ್ಯಾಸ AB.
(d) ಒಂದು ವಲಯ AOC
(e) ಒಂದು ವಿಭಾಗವು OACB ಆಗಿದೆ.
(f) ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದು L.
(g) ಅದರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದು M.
(h) ಒಂದು ಚಾಪ AC

4. ಸರಿಯೇ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೇ ತಿಳಿಸಿ.
(a) ವೃತ್ತದ ಎರಡು ವ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ.
(b) ವೃತ್ತಕೇ೦ದ್ರವು ಯಾವಾಗಲೂ ವೃತ್ತದೊಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ:

(a) ಸರಿ

(b) ಸರಿ

FAQ:

1. ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳೆಂದರೇನು?

ಒಂದು ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

2. ವಲಯ ಎಂದರೇನು?

ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಸೀಮೆ ಹಾಗೂ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ವಲಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

Download Notes App

6th Standard All Subject Notes

6ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ Pdf

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Notes App

ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ…

ನಮ್ಮ KannadaDeevige.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಸ್  ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.

ನೀವು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ Kannada Deevige ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

KANNADA DEEVIGE APP 

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಟ್ಸ್ , ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *