6ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಸಮಾನುಪಾತ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 6th Standard Maths Chapter 12 Notes

6ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಸಮಾನುಪಾತ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ 6th Standard Maths Chapter 12 Notes Question Answer Mcq Pdf Download In Kannada Medium 2024 class 6 maths chapter 12 Pdf Solutions Class 6 Maths Chapter 12 Notes Class 6 Maths Chapter 12 Questions With Answers 6ne Taragati Anupata Mattu Samanupata Ganita Notes Kseeb Solutions For Class 6 Maths Chapter 12 Notes In Kannada Medium

6th Standard Maths Chapter 12 Notes

6ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಸಮಾನುಪಾತ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 6th Standard Maths Chapter 12 Notes
6ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಸಮಾನುಪಾತ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

6ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಸಮಾನುಪಾತ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

ಅಭ್ಯಾಸ 12.1

Class 6 Maths Chapter 12 Exercise 12.1 Solutions

1. ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 20 ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು 15 ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ.

(a) ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತವೇನು?

(b) ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಎದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತವೇನು?

ಉತ್ತರ:

(a) ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಅಗತ್ಯ ಅನುಪಾತ 4 : 3ಆಗಿದೆ.

(b) ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಅನುಪಾತವು 4 : 7 ಆಗಿದೆ.

2. ಒ೦ದು ತರಗತಿಯ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ, 6 ಜನ ಪುಟ್‌ಬಾಲ್‌, 12 ಜನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಉಳಿದವರು ಟೆನ್ನಿಸ್‌ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

(a) ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಇಷ್ಟಪಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಟೆನ್ನಿಸ್‌ ಇಷ್ಟಪಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ

(b) ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇಷ್ಟಪಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

(a) ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 30
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 6
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 12
ಟೆನ್ನಿಸ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 30 – (6+12) = 12

ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಇಷ್ಟಪಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಟೆನ್ನಿಸ್‌ ಇಷ್ಟಪಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತ = 6/12 = 1/2 = 1 : 2

(b) ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 30
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 6
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 12
ಟೆನ್ನಿಸ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 30 – (6+12) = 12
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇಷ್ಟಪಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತ = 12/30 = 2/5 = 2:5

3̤ ಚಿತ್ರ ಗಮನಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

(a) ಆಯತದೊಳಗಿರುವ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ವೃತ್ತದ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತ = 3 : 2
(b) ಆಯತದೊಳಗಿರುವ ಚೌಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತ: 2 : 7
(c) ಆಯತದೊಳಗಿರುವ ವೃತ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತ: 2 : 7

4. ಒ೦ದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಮೀದ್‌ ಮತ್ತು ಅಕ್ತರ್‌ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ದೂರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 9 km ಮತ್ತು 12 km ಆಗಿದೆ. ಹಮೀದ್‌ನ ವೇಗಕ್ಕೂ ಅಕ್ತರ್‌ನ ವೇಗಕ್ಕೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಮೀದ್‌ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ದೂರಗಳು 9 km ಹಾಗೂ

ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ತರ್‌ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ದೂರಗಳು 12 km
ಹಮೀದ್‌ನ ವೇಗಕ್ಕೂ ಅಕ್ತರ್‌ನ ವೇಗಕ್ಕೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತ = 9/12 = 3/4 = 3 : 4

ಹಮೀದ್‌ನ ವೇಗಕ್ಕೂ ಅಕ್ತರ್‌ನ ವೇಗಕ್ಕೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತ = 3 : 4

5. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿ.

ಉತ್ತರ:

6. ಮುಂದಿನವುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅನುಪಾತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(a) 81 ಮತ್ತು 108 ಕ್ಕೆ (b) 98 ಮತ್ತು 63 ಕ್ಕೆ
(c) 33km ಮತ್ತು 121km ಗೆ (d) 30 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 45 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ

ಉತ್ತರ:

(a) ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುಪಾತ 3 : 4

(b) 98 ರಿಂದ 63
ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆ = 98
ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆ = 63
ನೀಡಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸುವುದು
ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಪಾತವು ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಪಾತ 98 : 63 ಆಗಿದೆ.

(c) 33 km ರಿಂದ 121 km
ಮೊದಲ ದೂರವಿರಲಿ = 33 km
ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ದೂರ = 121 km
ನೀಡಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸುವುದು
ಎರಡನೇ ಅಂತರದ ಮೊದಲ ಅಂತರದ ಅನುಪಾತ 33 : 121 ಆಗಿದೆ.

(d) 30 ನಿಮಿಷಗಳು ರಿಂದ 45 ನಿಮಿಷಗಳು
ನೀಡಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸುವುದು
30 ನಿಮಿಷದಿಂದ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಅನುಪಾತ 30 : 45 ಆಗಿದೆ.

7. ಮುಂದಿನವುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅನುಪಾತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(a) 30 ನಿಮಿಷಗಳು ಮತ್ತು 1.5ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ (b) 40m ಮತ್ತು 1.5m ಗೆ
(c) 55 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು ರೂ1 ಕ್ಕೆ (d) 500 ml ಮತ್ತು 2 ಲೀಟರ್‌ ಗಳಿಗೆ

ಉತ್ತರ:

(a)

ಹಾಗಾಗಿ, ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುಪಾತ = 1 : 3

(b)

ಹಾಗಾಗಿ, ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುಪಾತ = 4 : 15

(c)

ಹಾಗಾಗಿ, ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುಪಾತ = 11 : 20

(d)

ಹಾಗಾಗಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುಪಾತ = 1 : 4

8. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೂ1,50,000 ಸಂಪಾದಿಸಿ, ರೂ 50,000 ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು
(a) ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣಕ್ಕೂ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ ಹಣಕ್ಕೂ
(b) ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ ಹಣಕ್ಕೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣಕ್ಕೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

(a)

(b)

9. 3300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 102 ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಎದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

10. ಒ೦ದು ಕಾಲೇಜಿನ 4320 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 2300 ಹುಡುಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ:

(a) ಒಟ್ಟು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 4320
ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ: 2300
ಹಾಗಾಗಿ, ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ: 4320 – 2300 = 2020
ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

(b) ಒಟ್ಟು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 4320
ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ: 2300
ಹಾಗಾಗಿ, ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ: 4320 – 2300 = 2020
ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು:

(c) ಒಟ್ಟು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 4320
ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ: 2300
ಹಾಗಾಗಿ, ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ: 4320 – 2300 = 2020
ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು:

11. ಒ೦ದು ಶಾಲೆಯ 1800 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ, 750 ಮಂದಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್‌, 800 ಮಂದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮತ್ತು ಉಳಿದವರು ಟೇಬಲ್‌ ಟೆನ್ನಿಸ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ,

(a) ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಟೇಬಲ್‌ ಟೆನ್ನಿಸ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ

(b) ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ

(c) ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 1800
ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 750
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 800
ನೀಡಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸುವುದು
ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 1800
ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 750
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 800
ಆದ್ದರಿಂದ, ಟೆನಿಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 1800 − (750 + 800) = 250

(a) ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಪಾತವು = 3 : 1 ಅಗಿದೆ‌

(b) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಪಾತವು =16:15 ಅಗಿದೆ.

(c) ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್‌ನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಪಾತವು = 5: 12 ಅಗಿದೆ

12. ಒ೦ದು ಡಜನ್‌ ಪೆನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ₹180 ಮತ್ತು 8 ಬಾಲ್‌ಪೆನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ₹56. ಒಂದು ಪೆನ್‌ ಬೆಲೆಗೂ ಒ೦ದು ಬಾಲ್‌ಪೆನ್‌ ಬೆಲೆಗೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

13. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ: ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಉದ್ದದ ಅನುಪಾತ 2:5 ಆಗಿದೆ. ಸಭಾಂಗಣದ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಉದ್ದಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮುಂದಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

ಸಂಭವನೀಯ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಉದ್ದಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 10, 20, 40 ಮತ್ತು 25, 50, 100 ಆಗಿದೆ.

14. ಶೀಲ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ನಡುವೆ 20 ಪೆನ್‌ಗಳನ್ನು 3:2 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

ಶೀಲಾ = 12 ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ = 8 ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ.

15. ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶ್ರೇಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾಗೆ ₹ 36 ನ್ನು ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ. ಶ್ರೇಯಾಳ ವಯಸ್ಸು 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾಳ ವಯಸ್ಸು 12 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೆ ಶ್ರೇಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

ಅನುಪಾತಗಳ ಮೊತ್ತ 15 + 12 = 27

16. ತಂದೆಯ ಈಗಿನ ವಯ್ಯಸ್ಸು 42 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಗನ ವಯ್ಯಸ್ಸು 14 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ:

ಅಭ್ಯಾಸ 12.2

Class 6 Maths Chapter 12 Exercise 12.2 Solutions

1. ಮುಂದಿನವುಗಳು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆಯೇ? ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

(a) 15, 45, 40, 120 (b) 33, 121, 9, 96
(c) 24, 28, 36, 48 (d) 32, 48, 70, 210
(e) 4, 6, 8, 12 (f) 33, 44, 75, 100

ಉತ್ತರ:

(a) ಹೌದು
(b) ಇಲ್ಲ
(c) ಇಲ್ಲ
(d) ಇಲ್ಲ
(e) ಹೌದು
(f) ಹೌದು

2. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಎಂದು ತಿಳಿಸಿ.

(a) 16:24::20:30 (b) 21:6::35:10
(c) 12:18::28:12 (d) 8:9::24:27
(e) 5.2:3.9::3:4 (f) 0.9:0.36::10:4

ಉತ್ತರ:

(a) ಸರಿ
(b) ಸರಿ
(c) ತಪ್ಪು
(d) ಸರಿ
(e) ತಪ್ಪು
(f) ಸರಿ

3. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯೇ

(a) 40 ಜನ : 200 ಜನ =₹15 : ₹75
(b) 7.5 ಲೀಟರ್‌ : 15 ಲೀಟರ್‌ =5kg : 10kg
(c) 99kg : 45kg = ₹44 ; ₹20
(d) 32m : 64m ಇ=6 ಸೆಕೆಂಡ್‌ : 12 ಸೆಕೆಂಡ್‌
(e) 45km : 60km 12 ಗ೦ಟೆ : 15 ಗ೦ಟೆ

ಉತ್ತರ:

(a) ಸರಿ
(b) ಸರಿ
(c) ಸರಿ
(d) ಸರಿ
(e) ತಪ್ಪು

4. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುಪಾತಗಳು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆಯೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಸಮಾನುಪಾತದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯಪದಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

(a) ಹೌದು, ಮಧ್ಯಪದ = 1 m ಮತ್ತು ₹ 40, ಅಂತ್ಯಪದ = 25 am ಮತ್ತು ₹ 160
(b) ಹೌದು, ಮಧ್ಯಪದ = 65 ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು 6 ಬಾಟಲಿಗಳು, ಅಂತ್ಯಪದ =39 ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು 10 ಬಾಟಲಿಗಳು
(c) ಇಲ್ಲ
(d) ಹೌದು, ಮಧ್ಯಪದ = 2.5 ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು ₹ 4, ಅಂತ್ಯಪದ = 200 ml ಮತ್ತು ₹ 50

ಅಭ್ಯಾಸ 12.3

Class 6 Maths Chapter 12 Exercise 12.3 Solutions

1. 7m ಬಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ₹1470 ಆದರೆ, 5m ಬಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

2. 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಿ ರೂ 3000 ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾಳೆ. 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾಳೆ?

ಉತ್ತರ:

10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ = Rs 3000
1 ದಿನದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ = 3000 ರೂ
ಆದ್ದರಿಂದ 1 ದಿನದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ = 3000/10 ⇒ ರೂ 300
30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು
30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ ​= 300 ×30 = ರೂ 9000

ಹೀಗೆ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ = ರೂ 9000

3. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 276 mm ಮಳೆಯಾದರೆ, ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಾರದಲ್ಲಿ (7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ) ಎಷ್ಟು cm ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ) ಮಳೆಯು ಒಂದೇ ಪಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಉತ್ತರ:

4. 5kg ಗೋಧಿಯ ಬೆಲೆ ₹ 9150,

(a) 8 kg ಗೋಧಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ:

8 ಕೆಜಿ ಗೋಧಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು
8 ಕೆಜಿ ಗೋಧಿ ವೆಚ್ಚ = ರೂ (18.3 × 8)
= ರೂ 146.4
ಆದ್ದರಿಂದ 8 ಕೆಜಿ ಗೋಧಿಯ ಬೆಲೆ = Rs 146.4

(b) ₹183 ಕೈ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಗೋಧಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

ಉತ್ತರ:

183 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಗೋಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು
ಆದ್ದರಿಂದ 183 ರೂ.ಗಳಿಂದ, ಖರೀದಿಸಿದ ಗೋಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ​= ( 0.0547 × 183 ) kg
= 10.01 kg

5. ಕಳೆದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 15″ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ ನಷ್ಟು ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ:

6. ಶಾಲಿನಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹15,000 ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರತಿ ತಿ೦ಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಅಪ್ಟೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ:

3 ತಿಂಗಳು ಬಾಡಿಗೆ = Rs 15000

7. ಡಜನ್‌ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ₹180. ₹90 ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಳಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

ಉತ್ತರ:

8. 72 ಪುಸ್ತಕಗಳ ತೂಕ 9kg. ಅಂತಹ 40 ಪುಸ್ತಕಗಳ ತೂಕ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ:

9. 594km ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲು ಒಂದು ಟ್ರಕ್‌ಗೆ 108 ಲೀಟರ್‌ ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 1650km ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲು ಟ್ರಕ್‌ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಡೀಸೆಲ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ:

10. ರಾಜು ₹150ಕ್ಕೆ 10 ಪೆನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊ೦ಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮನಿಷ್‌ ₹84 ಕ್ಕೆ 7 ಪೆನ್‌ಗಳನ್ನು
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಪೆನ್‌ಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?

ಉತ್ತರ:

ರಾಜು ₹150 ಕ್ಕೆ 10 ಪೆನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊ೦ಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ

ಮನಿಷ್‌ ₹84 ಕ್ಕೆ 7 ಪೆನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

11. ಅನಿಷ್‌ 6 ಓವರ್‌ಗಳಿಗೆ 42 ರನ್‌ ಕೊಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಅನುಪ್‌ 7 ಓವರ್‌ಗಳಿಗೆ 63 ರನ್‌ ಕೊಟ್ಟನು. ಪ್ರತಿ ಓವರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು?

ಉತ್ತರ:

ಅನಿಷ್‌ 6 ಓವರ್‌ಗಳಿಗೆ 42 ರನ್‌ ಕೊಟ್ಟನು

FAQ:

1. ಏಕಾಂಶ ವಿಧಾನ ಎಂದರೇನು?

ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಂತರ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಏಕಾಂಶ ವಿಧಾನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

2. ಏಕೀಕೃತ ವಿಧಾನ ಎಂದರೇನು?

ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದು ಘಟಕದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘಟಕಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

Download Notes App

6th Standard All Subject Notes

6ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ Pdf

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Notes App

ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ…

ನಮ್ಮ KannadaDeevige.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಸ್  ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.

ನೀವು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ Kannada Deevige ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

KANNADA DEEVIGE APP 

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಟ್ಸ್ , ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh