ಝಂಡಾ ಊಂಛಾ ರಹೇ ಹಮಾರಾ | janda unja rahe hamara lyrics in kannada

ಝಂಡಾ ಊಂಛಾ ರಹೇ ಹಮಾರಾ janda unja rahe hamara lyrics in kannada, jhanda uncha rahe hamara in kannada, kannada desha bhakthi geethegalu

janda unja rahe hamara lyrics in kannada
janda unja rahe hamara lyrics in kannada

janda unja rahe hamara lyrics in kannada

ಝಂಡಾ ಊಂಛಾ ರಹೇ ಹಮಾರಾ
ವಿಜಯೀ ವಿಶ್ವತಿರಂಗಾ ಪ್ಯಾರಾ ॥ಝಂಡಾ॥

ಸದಾ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಸಾನೇ ವಾಲಾ
ಪ್ರೇಮ ಸುಧಾ ಸರ್ಸಾನೇ ವಾಲಾ
ವೀರೋಂಕೋ ಹರ್ಷಾನೇ ವಾಲಾ
ಮಾತೃಭೂಮಿಕಾ ತನ್ ಮನ್ ಸಾರಾ ॥ಝಂಡಾ॥

ಸ್ವತಂತ್ರತಾಕೀ ಭೀಷಣ ರಣ್ ಮೇ
ಲಗ್​ಕರ್ ಬಡೆ ಜೋಷ್ ಕ್ಷಣ್ ಕ್ಷಙ್​ಮೇ
ಕಾವೇ ಶತ್ರು ದೇಖ್​ಕರ್ ಮನ್​ಮೇ
ಮಿಟ್ ಜಾವೇ ಭಯ್ ಸಂಕಟ್ ಸಾರಾ ॥ಝಂಡಾ॥

ಇನ್ ಝಂಡೇಕೇ ನೀಚೇ ನಿರ್ಭಯ್
ಲೇ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಯಹ ಅವಿಚಲ ನಿಶ್ಚಯ್
ಬೋಲೋ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕೀ ಜಯ್
ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಹಿ ಧ್ಯೇಯ್ ಹಮಾರಾ ॥ಝಂಡಾ॥

ಇಸ್ ಕೀ ಷಾನ್ ನೀ ಜಾನೇ ಪಾವೇ
ಚಾಹೆ ಜಾನ್ ಭಲೇಹಿ ಜಾಯೆ
ವಿಶ್ವ ವಿಜಯ ಕರ್ ಕೇ ದಿಖ್ ಲಾವೇ
ತಬ್ ಹೂವೇ ಪ್ರಣ ಪೂರ್ಣ ಹಮಾರಾ ॥ಝಂಡಾ॥

Patriotic Song – Jhanda Ooncha Rahe Hamara

Zanda Uncha Rahe Hamara I National Song I Full Song I Desh Bhakti Geet I Soor Mandir

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close

Ad Blocker Detected!

Ad Blocker Detected! Please disable the adblock for free use

Refresh