9ನೇ ತರಗತಿ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 9th Standard Maths Chapter 4 Notes

9ನೇ ತರಗತಿ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌, 9th Standard Maths Chapter 4 Notes Question Answer Solutions Mcq Pdf Download In Kannada Medium Part 1 Class 9 Maths Chapter 4 Notes Pdf Class 9 Maths Chapter 4 Solutions Pdf Class 9 Maths Chapter 4 Questions With Solutions 9ne Taragati Bahupadoktigalu Ganita Notes Kseeb Solutions For Class 9 Maths Chapter 4 Notes In Kannada Medium 9th Class Maths Chapter 4 Notes Pdf 9th Std Maths Chapter 4 Notes In Kannada

 

9th Standard Maths Chapter 4 Notes

9ನೇ ತರಗತಿ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

ಅಭ್ಯಾಸ 4.1

Class 9 Maths Chapter 4 Exercise 4.1 Solutions

1. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ? ಮತ್ತು ಯಾವುವು ಅಲ್ಲ ಕಾರಣ ಸಹಿತ ತಿಳಿಸಿ :

ಪರಿಹಾರ:

ಪರಿಹಾರ:

3. ಡಿಗ್ರಿ 35 ಆಗಿರುವ ಒಂದು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ 100 ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಏಕಪದೋಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ.

ಪರಿಹಾರ:

4. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ

ಪರಿಹಾರ:

5. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ರೇಖಾತ್ಮಕ, ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಘನಬಹುದ್ವಿಪೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ವರ್ಗಿಕರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

ಅಭ್ಯಾಸ 4.2

Class 9 Maths Chapter 4 Exercise 4.2 Solutions

ಪರಿಹಾರ:

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗೂ p(0), p(1) ಮತ್ತು p(2) ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

3. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು , ಅವುಗಳೆದುರು ಸೂಚಿಸಿದ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಶೂನ್ಯತೆಗಳೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಪರಿಹಾರ:

4. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) p(x) = x + 5 (ii) p(x) = x – 5 (iii) p(x) = 2x + 5
(iv) p(x) = 3x – 2 (v) p(x) = 3x (vi) p(x) = ax, a ≠ 0
(vii) p(x) = cx + d, c ≠ 0, c, d ಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.

ಪರಿಹಾರ:

ಅಭ್ಯಾಸ 4.3

Class 9 Maths Chapter 4 Exercise 4.3 Solutions

ಪರಿಹಾರ:

ಅಭ್ಯಾಸ 4.4

Class 9 Maths Chapter 4 Exercise 4.4 Solutions

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಗಳು (x +1) ಅನ್ನು ಅಪವರ್ತನವಾಗಿವೆ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ

ಪರಿಹಾರ:

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ g(x) ಇದು p(x) ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ

ಪರಿಹಾರ:

3. p(x) ನ ಅಪವರ್ತನ (x-1) ಆಗಿದ್ದರೆ k ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

4. ಅಪವರ್ತಿಸಿ

ಪರಿಹಾರ:

5. ಅಪವರ್ತಿಸಿ

ಪರಿಹಾರ:

ಅಭ್ಯಾಸ 4.5

Class 9 Maths Chapter 4 Exercise 4.5 Solutions

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

4. ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

5. ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

6.. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಘನಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ

10. ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

15. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಸ್ತಿರ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಯತಗಳ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

FAQ:

1. ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಎಂದರೇನು?

ಒಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಘಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಎನ್ನುವರು.

2. ಸ್ಥಿರ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು?

ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಎನ್ನುವರು.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

Download Notes App

9th Standard All Subject Notes

9th Standard All Textbook Pdf Karnataka 

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Notes App

ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ…

ನಮ್ಮ KannadaDeevige.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಸ್  ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.

ನೀವು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ Kannada Deevige ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

KANNADA DEEVIGE APP 

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಟ್ಸ್ , ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *