6ನೇ ತರಗತಿ ದಶಮಾಂಶಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 6th Standard Maths Chapter 8 Notes

6ನೇ ತರಗತಿ ದಶಮಾಂಶಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ 6th Standard Maths Chapter 8 Notes Question Answer Solution Mcq Pdf Download In Kannada Medium Part 2 Class 6 Maths Chapter 8 Pdf Class 6 Maths Chapter 8 Solutions 6ne Taragati Dashamamshagalu Ganita Notes Kseeb Solutions For Class 6 Maths Chapter 8 Notes In Kannada 6th Class Maths Chapter 8 Notes In Kannada 6th Standard Maths Chapter 8 Problem With Solutions 6th Standard Maths Chapter 8 Notes Pdf

6th Standard Maths Chapter 8 Notes

6ನೇ ತರಗತಿ ದಶಮಾಂಶಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 6th Standard Maths Chapter 8 Notes
6ನೇ ತರಗತಿ ದಶಮಾಂಶಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

6ನೇ ತರಗತಿ ದಶಮಾಂಶಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

ಅಭ್ಯಾಸ 8.1

Class 6 Maths Chapter 8 Exercise 8.1 Solutions

1. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಠಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

 6th Standard Maths Chapter 8

ಉತ್ತರ:

 6th Standard Maths Chapter 8

2. ಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಥಾನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ದಶಮಾಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(a) 19.4 (b) 0.3 (c) 10.6 (d) 205.9

ಉತ್ತರ:

 6th Standard Maths Chapter 8

3. ಇವುಗಳನ್ನು ದಶಮಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.
(a) ಹತ್ತನೇ ಏಳು
(b) ಎರಡು ಹತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಹತ್ತನೇ ಒಂಭತ್ತು
(c) ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬಿಂದು ಆರು
(d) ಒಂದು ನೂರು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಒಂದುಗಳು
(e) ಆರು ನೂರು ಬಿಂದು ಎಂಟು

ಉತ್ತರ:

(a) 0.7
(b) 20.9
(c) 14.6
(d) 102.0
(e) 600.8

4. ಇವುಗಳನ್ನು ದಶಮಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

 6th Standard Maths Chapter 8

ಉತ್ತರ:

(a) 0.5
(b) 3.7
(c) 265.1
(d) 70.8
(e) 8.8
(f) 4.2
(g) 1.5
(h) 0.4
(i) 2.4
(j) 3.6
(k) 4.5

5. ಈ ದಶಮಾಂಶಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(a) 0.6 (b) 2.5 (c) 1.0 (d) 3.8 (e) 13.7
(f) 21.2 (g) 6.4

ಉತ್ತರ:

 6th Standard Maths Chapter 8

6. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ (cm ) ದಶಮಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(a) 2mm (b) 30mm (c) 116 mm
(d) 4cm 2mm (e) 162 mm (f) 83 mm

ಉತ್ತರ:

(a) 2 mm = 0.2 cm
(b) 30 mm = 3.0 cm
(c) 116 mm = 11.6 cm
(d) 4 cm 2 mm = 4.2 cm
(e) 162 mm = 16.2 cm
(f) 83 mm = 8.3 cm

7. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಂಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರಡು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಈ ದಶಮಾಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಿದೆ ?

 6th Standard Maths Chapter 8

ಉತ್ತರ:

(a) 0.8 0 ಮತ್ತು 1 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು 1 ಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.
(b) 5.1 5 ಮತ್ತು 6 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು 5 ಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.
(c) 2.6 2 ಮತ್ತು 6 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು 3 ಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.
(d) 6.4 6 ಮತ್ತು 7 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು 6 ಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.
(e) 9.1 9 ಮತ್ತು 10 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು 9 ಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.
(f) 4.9 4 ಮತ್ತು 5 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು 5 ಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.

8. ಈ ದಶಮಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.

(a) 0.2 (b) 1.9 (c) 1.1 (d) 2.5

ಉತ್ತರ:

 6th Standard Maths Chapter 8

ಉತ್ತರ:

ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಬಿಂದುಗಳು A,B,C,D ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 0.8 , 1.3, 2.2, ಮತ್ತು 2.9 ವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

10. (a) ರಮೇಶನಲ್ಲಿರುವ ನೋಟ್‌ ಪುಸ್ತಕದ ಉದ್ದ 9cm 5mm ಇದೆ. ಸೆ೦ಟಿಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಉದ್ದ ಬರೆಯಿರಿ.

(b) ಒಂದು ಗಿಡದ ಉದ್ದ 65mm ಇದೆ. ಈ ಉದ್ದವನ್ನು cm ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

(a) 1 cm = 10 mm ನಂತರ 9 cm 5 mm = 95 mm
ಕೊಟ್ಟಿರುವ mm ಅನ್ನು 10 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ 95 / 10
ಭಾಗವನ್ನು ದಶಮಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ 9.5
ಆದ್ದರಿಂದ, ರಮೇಶ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ನ ಉದ್ದವು 9.5 Cm

(b) 1 cm = 10 mm t
ಕೊಟ್ಟಿರುವ mm ಅನ್ನು 10 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ 65 / 10
ಭಾಗವನ್ನು ದಶಮಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ 6.5
ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಳೆಯ ಗ್ರಾಂ ಸಸ್ಯದ ಉದ್ದವು 6.5 Cm

ಅಭ್ಯಾಸ 8.2

Class 6 Maths Chapter 8 Exercise 8.2 Solutions

1. ಚಿತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಶಮಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೋಷ್ಟಕ ತುಂಬಿರಿ.

 6th Standard Maths Chapter 8

ಉತ್ತರ:

(a)

(b)

 6th Standard Maths Chapter 8

(c)

 6th Standard Maths Chapter 8

2. ಈ ಸ್ಥಾನಬೆಲೆ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಶಮಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

 6th Standard Maths Chapter 8

ಉತ್ತರ:

(a) 3.25
(b) 102.63
(c) 30.025
(d) 211.902
(e) 12.241

3. ಈ ದಶಮಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಜಿಲೆ ಕೋಷ್ಟಕ ರಚಿಸಿರಿ.

(a) 0.29 (b) 2.08 (c) 19.60 (d) 148.32 (e) 200.812

ಉತ್ತರ:

 6th Standard Maths Chapter 8

 4. ಇವುಗಳನ್ನು ದಶಮಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

(a) 29.41
(b) 137. 05
(c) 0.764
(d) 23.206
(e) 725.09

5. ಈ ದಶಮಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(a) 0.03 (b) 1.20 (c) 108.5
(d) 10.07 (e) 0.032 (f) 5.008

ಉತ್ತರ:

(a) 0.03 ಅನ್ನು ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು
(b) 1.20 ಅನ್ನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ
(c) 108.56 ಅನ್ನು ನೂರ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಆರು
(d) 10.07 ಅನ್ನು ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಏಳು
(e) 0.032 ಅನ್ನು ಸೊನ್ನೆ ಬಿಂದು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಎರಡು
(f) 5.008 ಅನ್ನು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು

6. ಕೊಟ್ಟ ದಶಮಾಂಶಗಳು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ?

(a) 0.06 (b) 0.45 (c) 0.19
(d) 0.66 (e) 0.92 (f) 0.57

ಉತ್ತರ:

(a) 0.06 – ಇದು 0 ಮತ್ತು 0.1 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ.
(b) 0.45 – ಇದು 0.4 ಮತ್ತು 0.5 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ.
(c) 0.19 – ಇದು 0.1 ಮತ್ತು 0.2 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ
(d) 0.66 – ಇದು 0.6 ಮತ್ತು 0.7 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ
(e) 0.92 – ಇದು 0.9 ಮತ್ತು 1.0 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ.
(f) 0.57 ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 0.5 ಮತ್ತು 0.6 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ.

7. ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(a) 0.60 (b) 0.05 (c) 0.75 (d) 0.18
(e) 0.25 (f) 0.125 (g) 0.066

ಉತ್ತರ:

(a) 0.60 = 60 / 100
= 6 / 10
= 3 / 5

(b) 0.05 = 5 / 100
= 1 / 20

(c) 0.75 = 75 / 100
= 3 / 4. .

(d) 0.18 = 18 / 100
= 9 / 50.

(e) 0.25 = 25 / 100
= 1 / 4.

(f) 0.125 = 125 / 1000
= 1 / 8.

(g) 0.066 = 66 / 1000
= 33 / 500.

ಅಭ್ಯಾಸ 8.3

Class 6 Maths Chapter 8 Exercise 8.3 Solutions

1. ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು?

(a) 0.3 ಅಥವಾ 0.4 (b) 0.07 ಅಥವಾ 0.02 (c) 3 ಅಥವಾ 0.8
(d) 0.5ಅಥವಾ 0.05 (e) 1.23 ಅಥವಾ 1.2 (f) 0.099 ಅಥವಾ 0.19
(g) 1.5ಅಥವಾ1.50 (h) 1.431 ಅಥವಾ 1.490 (i) 3.3 ಅಥವಾ 3.300
(j) 5.64 ಅಥವಾ 5.603

ಉತ್ತರ:

(a) 0.4> 0.3
(b) 0.07> 0.02.
(c) 3> 0.8.
(d) 0.5> 0.05.
(e) 1.23> 1.2.
(f) 0.19> 0.099.
(g) 1.5 = 1.50.
(h) 1.490> 1.431.
(i) 3.3 = 3.300.

(J) 5.64 > 5.603

ಅಭ್ಯಾಸ 8.4

Class 6 Maths Chapter 8 Exercise 8.4 Solutions

1. ಈ ಹಣವನ್ನು ದಶಮಾಂಶ ಬಳಸಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.
(a) 5 ಪೈಸೆ (b) 75 ಪೈಸೆ (c) 20 ಪೈಸೆ
(d) 50 ರೂಪಾಯಿ 70 ಪೈಸೆ (e) 725 ಪೈಸೆ

ಉತ್ತರ:

(a) 5 ಪೈಸೆ = ₹ 0.05
(b) 75 ಪೈಸೆ = ₹ 0.75
(c) 20 ಪೈಸೆ = ₹ 0.20
(d) 50 ರೂಪಾಯಿ 90 ಪೈಸೆ = ₹ 50.90
(e) 725 ಪೈಸೆ = ₹ 7.25.

2. ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ

(a) 15cm (b) 6cm (c) 2m 45cm
(d) 9m 7cm (e) 419cm

ಉತ್ತರ:

3. ದಶಮಾಂಶ ಬಳಸಿ ಸೆ೦ಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ,

(a) 5mm (b) 60mm (c) 164mm
(d) 9cm 8mm (e) 93mm

ಉತ್ತರ:

(a) 5 mm = 0.5 cm
(b) 60 mm = 6 cm
(c) 164 mm = 16.4 cm
(d) 9 cm 8 mm = 9.8 cm
(e) 93 mm = 9.3 cm

4. ದಶಮಾಂಶ ಬಳಸಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(a) 8m (b) 88m
(c) 8888m (d) 70km 5m

ಉತ್ತರ:

(a) 8 m = 0.008 Km
(b) 88 m = 0.088 Km
(c) 8888 m = 8.888 Km
(d) 70 Km 5 m = 70.005 Km

5. ದಶಮಾಂಶ ಬಳಸಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(a) 2g (b) 100g (c) 3750g
(d) 5kg 8g (e) 26kg 50g

ಉತ್ತರ:

ಅಭ್ಯಾಸ 8.5

Class 6 Maths Chapter 8 Exercise 8.5 Solutions

1. ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

(a) 0.007 + 8.5 + 30.08 (b) 15 + 0.632 + 13.8
(c) 27.076 + 0.55 + 0.004 (d) 25.65 + 9.005 + 3.7
(e) 0.75 + 10.425 + 2 (f) 280.69 + 25.2 + 38

ಉತ್ತರ:

2. ರಶೀದ್‌ ಗಣಿತ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ₹ 35.75 ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ₹ 32.60 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಖರ್ಚ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಹಣ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ:

ಗಣಿತ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ = ₹ 35.75

ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ = ₹ 32.60

ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಹಣ = ₹ 68.35.

3. ರಾಧಿಕಾಗೆ ಅವಳ ತಾಯಿ ₹ 10.50 ಹಾಗೂ ಅವಳ ತಂದೆ ₹ 15.80 ನೀಡಿದರೆ, ರಾಧಿಕ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ = ₹ 10.50

ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ತಂದೆ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ = ₹ 15.80

ರಾಧಿಕಾಗೆ ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರು ನೀಡಿದ = ₹ 26.30.

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

4. ನಸ್ರೀನಾ ಆಕೆಯ ಅಂಗಿಗೆ 3m, 20cm ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಲಂಗಕ್ಕೆ 2m 5cmಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಿದಳು. ಆಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

5. ನರೇಶನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2km 35m ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 1km 7m ನಡೆದನು. ಅವನು ನಡೆದ ಒಟ್ಟು ದೂರ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ:

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ದೂರ = 2 Km 35 m = 2.035 Km
ಸಂಜೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ದೂರ = 1 Km 7 = 1.007 Km
ನರೇಶ್ ನಡೆದು ಬಂದ ದೂರ = 3.042 Km.

6. ಸುನೀತಾಳು 15km 268mದೂರವನ್ನು ಬಸ್‌ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, 7km7m ದೂರವನ್ನು ಕಾರಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, 500mನಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಶಾಲೆ ತಲುಪಿದಳು. ಅವಳ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಇರುವ ದೂರ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ:

7. ರವಿಯು 5kg400g ಅಕ್ಕಿ, 2kg 20gಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ 10kg 850g ಗೋದಿಹಿಟ್ಟು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಅವನು ಖರೀದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ
.

ಉತ್ತರ:

ಅಕ್ಕಿಯ ತೂಕ = 5 Kg 400 g = 5.400 Kg
ಸಕ್ಕರೆಯ ತೂಕ = 2 Kg 20 g = 2.020 Kg
ಹಿಟ್ಟಿನ ತೂಕ = 10 Kg 850 g = 10.850 Kg
ರವಿ ಖರೀದಿಯ ಒಟ್ಟು ತೂಕ = 18.270 Kg.

ಅಭ್ಯಾಸ 8.6

Class 6 Maths Chapter 8 Exercise 8.6 Solutions

1. ಕಳೆಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

2. ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(a) 9.756 – 6.28 (b) 21.05 – 15.27
(c) 18.5 – 6.76 (d) 11.6 – 9.847

ಉತ್ತರ:

(a) 3.476
(b) 5.78
(c) 5.78
(d) 1.753

3. ರಾಜು ₹35.65 ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. ಆಲಿ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ₹ 50 ನೀಡಿದರೆ ಅಂಗಡಿಯವನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಹಣವೆಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ:

4. ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ₹ 18.50 ಮೊತ್ತವಿತ್ತು. 11.5ಒ೦ದು ಐಸ್‌ಕ್ರೀ೦ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಹಣವೆಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ:

ರಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಣ = ₹ 18.50
ರಾಣಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂನ ಬೆಲೆ = ₹ 11.75
= ₹ 6.75
ರಾಣಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ₹ 6.75 ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ.

5. ಟೀನಾಳ ಬಳಿ 20m 5cm ಉದ್ದದ್ಧ ಬಟ್ಟೆಯಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 4m 50cm ಉದ್ದದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಕೆ ಕರ್ಟನ್‌ ಮಾಡಲು ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಉಳಿಯುವ ಬಟ್ಟೆಯೆಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ:

ಟೀನಾ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯ ಉದ್ದ = 20 m 5 cm

ಪರದೆಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಮಾಡಲು ಟೀನಾ ಕತ್ತರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಯ ಉದ್ದ = 4 m 50 cm

20.05m
4.50m
15.55m

ಟೀನಾಳ ಬಳಿ ಉಳಿದಿದೆ 15.55 m ಬಟ್ಟೆ ಉಳಿದಿದೆ

6. ನಮಿತಾ ಪ್ರತಿದಿನ 20km 50m ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 10km 20mನ್ನು ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಉಳಿದ ದೂರವನ್ನು ಆಟೋ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಆಟೋ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ದೂರ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ:

7. ಆಕಾಶ್‌ 10kgತರಕಾರಿ ಕೊ೦ಂಡುಕೊಂಡನು. ಅದರಲ್ಲಿ 3kg 500g ಈರುಳ್ಳಿ, 2kg 75g ಟೊಮೋಟೊ ಹಾಗೂ ಉಳಿದುದು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯಾದರೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯ ತೂಕ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ:

FAQ:

1. ಹತ್ತನೇ ಏಳು ದಶಮಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

0.7

2. ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬಿಂದು ಆರು ದಶಮಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

14.6

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

Download Notes App

6th Standard All Subject Notes

6ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ Pdf

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Notes App

ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ…

ನಮ್ಮ KannadaDeevige.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಸ್  ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.

ನೀವು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ Kannada Deevige ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

KANNADA DEEVIGE APP 

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಟ್ಸ್ , ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh