6ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 6th Standard Maths Chapter 6 Notes

6ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ 6th Standard Maths Chapter 6 Notes Question Answer Solutions Mcq Pdf Download In Kannada Part 1 Karnataka 2024 Class 6 Maths Chapter 6 Pdf Class 6 Maths Chapter 6 Pdf Solutions Class 6 Maths Chapter 6 Exercise Solutions 6ne Taragati Purnakagalu Ganita Notes Kseeb Solutions For Class 6 Maths Chapter 6 Notes In Kannada 6th Standard 6th Chapter Notes In Kannada Class 6 Maths Chapter 6 Notes Pdf

6th Standard Maths Chapter 6 Notes

6ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 6th Standard Maths Chapter 6 Notes
6ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

6ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

ಅಭ್ಯಾಸ 6.1

Class 6 Maths Chapter 6 Exercise 6.1 Solutions

1. ಇವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(a) ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಉತ್ತರ: ತೂಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ

(b) 30 km ಉತ್ತರ

ಉತ್ತರ: 30 km ದಕ್ಷಿಣ

(c) 80 m ಪೂರ್ವ

ಉತ್ತರ: 80 m ಪಶ್ಚಿಮ

(d) ₹700 ನಷ್ಟ

ಉತ್ತರ: ₹700 ಲಾಭ

(e) ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 100m ಮೇಲೆ

ಉತ್ತರ: ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 100m ಕೆಳಗೆ

2. ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಚಿಹ್ನೆಗಳೂ೦ದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.

(a) ಒಂದು ವಿಮಾನವು ನೆಲದಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್‌ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ವಿಮಾನವು ನೆಲದಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್‌ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದೆ = + 2000

(b) ಒಂದು ಜಲಾ೦ತರ್ಗಾಮಿಯು ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟದಿ೦ದ ಎ೦ಟುನೂರು ಮೀಟರ್‌ ಆಳದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಜಲಾ೦ತರ್ಗಾಮಿಯು ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟದಿ೦ದ ಎ೦ಟುನೂರು ಮೀಟರ್‌ ಆಳದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ = – 800

(c) ಎರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜಮೆ.

ಉತ್ತರ: ಎರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜಮೆ ಅಂದರೆ = + 200

(d) ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಏಳುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು.

ಉತ್ತರ: ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಏಳುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು = – 700

3. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ,

(a) +5 (b) -10 (c) +8 (d) -1 (e) -6

ಉತ್ತರ:

4. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಿ೦ದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

ಉತ್ತರ:

(a) F ಲಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ -8 ಆಗಿದೆ

(b) G ಲಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದೆ

(c) B 4 ಮತ್ತು E -10 ಆಗಿದೆ

(d) ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ E ಕನಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ

(e) D, C, B, A, O, H, G, F, E ಎಂಬುದು ಬಿಂದುಗಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ

5. ವರ್ಷದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದಂದು ಭಾರತದ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ತಾಪಮಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

(a) ನೀಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳಗಳ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ: -10°C , -2°C , +30°C , +20°C , -5°C ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ

(b) ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ:

(c) ಅತ್ಯಂತ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಸಿಯಾಚಿನ್ ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ

ಉತ್ತರ: ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬ್ 10 ° C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳಾಗಿವೆ.

6. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯಾಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ,ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಕ್ಕಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?

(a) 2, 9 (b) -3, -8 (c) 0, -1
(d) -11, 10 (e) -6, 6 (f) 1, -100

ಉತ್ತರ:

(a) 9

(b) -3

(c) 0

(d) 10

(e) 6

(f) 1

7. ನೀಡಲಾದ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಜೋಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(a) 0 ಮತ್ತು -7 (b) -4 ಮತ್ತು 4 (c) -8 ಮತ್ತು -15 (d)-30 ಮತ್ತು -23

ಉತ್ತರ:

(a) -6, – 5, -4, -3, -2, – 1 ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 0 & – 7 ರ ನಡುವಿನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿವೆ.

(b) 3, -2, – 1, 0, 1, 2, 3 ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ -4 ಮತ್ತು 4 ರ ನಡುವಿನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿವೆ.

(c) -14, -13, – 12, -11, -10, -9 ಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ -8 ಮತ್ತು -15 ರ ನಡುವಿನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿವೆ.

(d) -29, -28, – 27, -26, -25, -24 ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ -30 ಮತ್ತು -23 ರ ನಡುವಿನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿವೆ.

8. (a) -20 ರಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾದ ನಾಲ್ಕು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(b) -10 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಾದ ನಾಲ್ಕು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

(a) -20 ರಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾದ ನಾಲ್ಕು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು – -19, -18, -17, -16

(b) -10 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಾದ ನಾಲ್ಕು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು , – 11, – 12, – 13, – 14

 9. ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯೇ, ತಪ್ಪೇ ಎ೦ದು ಬರೆಯಿರಿ. ತಪ್ಪಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

(a) ಸರಿ

(b) ತಪ್ಪು (-50 > -100)

(c) ತಪ್ಪು, -1 ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕ.

(d) -26 ವು -25 ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ತಪ್ಪು.

10. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯನ್ನೆಳೆದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

(a) ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯಲ್ಲಿ -2 ರ ಬಲಕ್ಕಿ 4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಷ್ಟು ಚಲಿಸಿದರ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ?

4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು – 2 ರ ಬಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತೇವೆ.

(b) 1 ರ ಎಡಕ್ಕೆ 5 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಷ್ಟು ಚಲಿಸಿದರ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ?

1 ರ ಎಡಕ್ಕೆ 5 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಖ್ಯೆ -4 ಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತೇವೆ.

(c) ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯಲ್ಲಿ -8 ರ ಮೇಲಿದ್ದರೆ -13 ತಲುಪಲು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬೇಕು?

ತಲುಪಲು -8 ರ ಎಡಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ. – 13

(d) ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯಲ್ಲಿ -6 ರ ಮೇಲಿದ್ದರೆ -1 ತಲುಪಲು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬೇಕು?

-1 ತಲುಪಲು -6 ರ ಬಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ.

ಅಭ್ಯಾಸ 6.2

Class 6 Maths Chapter 6 Exercise 6.2 Solutions

1. ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆ ಬಳಸಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(a) 5 ಕ್ಕಿಂತ 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ

ಉತ್ತರ:

ಹಾಗಾಗಿ, 5 ಕ್ಕಿಂತ 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ 8.

(b) -5 ಕ್ಕಿಂತ 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ

ಉತ್ತರ:

ಹಾಗಾಗಿ, -5 ಕ್ಕಿಂತ 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ 0.

(c) 2 ಕ್ಕಿಂತ 6 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ

ಉತ್ತರ:

2 ಕ್ಕಿಂತ 6 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ -4.

(d) -2 ಕ್ಕಿಂತ 3 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ:

-2 ಕ್ಕಿಂತ 3 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪೂರ್ಣಾಂಕ -5.

2. ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಮೇಲೆ ಈ ಪೂರ್ಣಕವನ್ನು ಕೂಡಿರಿ.

(a) 9 + (-6) (b) 5 + (-11)
(c) (-1) + (-7) (d) (-5) + 10
(e) (-1) + (-2) + (-3) (f) (-2) + 8 + (-4)

ಉತ್ತರ:

(a) 9 + (-6)

ಹಾಗಾಗಿ, 9 + (-6) = 3.

(b) 5 + (-11)

ಹಾಗಾಗಿ, 5 + (-11) = -6

(c) (-1) + (-7)

ಹಾಗಾಗಿ, (-1) + (-7) = -8.

(d) (-5) + 10

ಹಾಗಾಗಿ, (-5) + 10 = +5.

(e) (-1) + (-2) + (-3)

ಹಾಗಾಗಿ, (-1) + (-2) + (-3) = -6.

(f) (-2) + 8 + (-4)

ಹಾಗಾಗಿ, (-2) + 8 + (-4) = 2.

3. ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆ ಬಳಸದೆ ಮೊತ್ತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

(a) 11 + (-7) (b) (-13) + (+18)
(c) (-10) + (+19) (d) (-250) + (+150)
(e) (-380) + (-270) (f) (-217) + (-100)

ಉತ್ತರ:

(a) 11 + (-7) = 4.

(b) (-13) + (+18) = 5

(c) (-10) + (+19) = 9

(d) (-250) + (+150) = – 100.

(e) (-380) + (-270) = – 650.

(f) (-217) + (-100) = -317.

4. ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(a) 137 ಮತ್ತು -354 (b) -52 ಮತ್ತು 52
(c) -312, 39 ಮತ್ತು192 (d) -50, -200 ಮತ್ತು 300

ಉತ್ತರ:

(a) 137 ಮತ್ತು -354

=137 + (-354)
= 137 – 354
= -217

(b) -52 ಮತ್ತು 52

= -52 + 52
= 0

(c) -312, 39 ಮತ್ತು192

=-312 + 39 +192
= -312 + 231
=-81

(d) -50, -200 ಮತ್ತು 300

= -50 – 200 + 300
= -250 + 300
= + 50

5. ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(a) (-7) + (-9) + 4 + 16
(b) (37) + (-2) + (-65) + (-8)

ಉತ್ತರ:

ಅಭ್ಯಾಸ 6.3

Class 6 Maths Chapter 6 Exercise 6.3 Solutions

1. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ.

(a) 35 – (20) (b) 72 – (90)
(c) (-15) – (-18) (d) (-20) – (13)
(e) 23 – (-12) (f) (-32) – (-40)

ಉತ್ತರ:

(a) 35 – (20)
=35 – 20
= 15

(b) 72 – (90)
= 72 -90
=-18

(c) (-15) – (-18)
= -15 + 18
= +3

(d) (-20) – (13)
= -20 – 13
= – 33

(e) 23 – (-12)
= 23 + 12
= 35

(f) (-32) – (-40)
= -32 + 40
= +8

2. ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು >, < ಅಥವಾ = ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರಿ.

(a) (-3) + (-6) __________ (-3) – (-6) (b) (-21) – (-10) _________ (-31) + (-11)
(c) 45 – (-11) ___________57 + (-4) (d) (-25) – (-42)
_________ (-42) – (-25)

ಉತ್ತರ:

(a) (3) +(-6) < (-3)-(-6)

(b) (-21) – (-10)  > (-31) + (-11)

(c) 45 – (-11) > 57 + (-4)

(d) (-25) – (-42) > (-42) – (-25)

3. ಬಿಟ್ಟಪದ ತುಂಬಿರಿ.

(a) (-8) + ___________ = 0 (b) 13 + _________ = 0
(c) 12 + (-12) =
____________ (d) (-4) + ___________ = -12
(e) _
___________ – 15 = -10

ಉತ್ತರ:

(a) (-8) +   8 = 0

(b)  13 + (-13) = 0

(c) 12 + (- 12) = 0

(d)  (-4) + (-8) =-12

(e) 5 – 15 = -10

4. ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(a) (-7) – 8 – (-25)
(b) (-13) + 32 – 8 – 1
(c) (-7) + (-8) + (-90)
(d) (50) – (-40) – (-2)

ಉತ್ತರ:

(a) (-7) – 8 – (-25)
=  (-7) – 8 + 25
= -15 + 25
= 10

(b) (-13) + 32 – 8 – 1
= -13 + 32 – 8 – 1
= 32 – 22
= 10

(c) (-7) + (-8) + (-90)
= -7 – 8 – 90
= -105

(d) 50 – (-40) – (-2)
= 50 – [- 40 – 2]
= 50 – (-42)
= 50 + 42
= 92

FAQ:

1. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದರೇನು?

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಮೊತ್ತವು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ನುವರು.

2. ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಂದರೇನು?

ಋಣ ಚಿಹ್ನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ‘0’ ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಋಣಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ನುವರು.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

Download Notes App

6th Standard All Subject Notes

6ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ Pdf

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Notes App

ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ…

ನಮ್ಮ KannadaDeevige.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಸ್  ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.

ನೀವು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ Kannada Deevige ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

KANNADA DEEVIGE APP 

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಟ್ಸ್ , ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *