ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್‌ | 2nd Puc Economics Chapter 1 Notes

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 2nd Puc Economics Chapter 1 Notes Question Answer Mcq Pdf Download in Kannada Medium Kseeb Solutions For Class 12 Economics Chapter 1 Notes 2nd Puc Economics 1st Chapter Notes Kannada Medium Introduction to Micro Economics in Kannada Sookshma Arthashastrada Parichaya Notes 2nd Puc Economics 1st Lesson Notes

2nd Puc Economics Chapter 1 Notes in Kannada

2nd Puc Economics Chapter 1 Notes

ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಪದದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.

1. ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏಕೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ?

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.

2. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದರೇನು?

ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎನ್ನುವರು.

3. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದರೆ, ಏನೆಂದು ಅರ್ಥೈಸುವಿರಿ?

ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎನ್ನುವರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ; ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪಾಲು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಅವರ ಉಳಿಯುವಿಕೆಯು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

4. ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎನ್ನುವರು.

ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ತಂತ್ರಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಣೆಯೇವಾಗಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮೂಲಭೂತ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎನ್ನುವರು.

4. ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತಾ ಗಣವನ್ನು ಏನೆಂದು ಅರ್ಥೈಸುವಿರಿ.

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ‘ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಗಣ’ ಎನ್ನುವರು.

5. ಸದಾವಕಾಶ ವೆಚ್ಚ ಎಂದರೇನು?

ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸದಾವಕಾಶದ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಕನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಕನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಕೊಂದರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕದ ಸದಾವಕಾಶವೆಚ್ಚ ಎನ್ನುವರು.

6. ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತಾ ಗಡಿ ಎಂದರೇನು?

ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ತನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದಿಸ ಬಹುದಾದ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತಾ ಗಡಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

7. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ,

ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗವು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮೂಲಭೂತ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಸಮಾಜವು ತನ್ನ ಕೊರತೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಈ ಕೊರತೆಯು ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ –

ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು?

ಪ್ರತಿ೦ರೊ೦ದು ಸಮಾಜವು ತಾನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ವಸತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕೆ? ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ? ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೆ? ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೆ? ಅನುಭೋಗದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಬೇಕೆ, ಅಥವಾ ನಾಳಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಹೂಡಿಕೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಕು.

ಈ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜವು ವಿವಿಧ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನು ಅಥವಾ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ?

ಯಾರಿಗಾಗಿ ಈ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ?

ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಯಾರು? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದೇ ? ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ?

ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕೊರತೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸಂಭವನೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊರತೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ವಿತರಣೆಯು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.

8. ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೆಂದರೇನು?

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೆನ್ನುವರು.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಅದು ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವಾರು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹಲವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಉದಾ:- ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ವಿರಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಹತ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರಿದ್ದವೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಯಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಬಹುದು.

2nd Puc Economics Chapter 1 Notes

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

2nd Puc Economics Chapter 1 Notes

ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾದ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ರೇಖೆಯು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಹತ್ತಿಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

2nd Puc Economics Chapter 1 Notes

9. ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತಾ ಗಡಿ ಎಂದರೇನು ?

ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದಿಸ ಬಹುದಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತಾ ಗಡಿ” ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

2nd Puc Economics Chapter 1 Notes

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ರೇಖೆಯು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಹತ್ತಿಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ದವು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ರೇಖೆಯನ್ನು “ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತಾ ಗಡಿ” ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ತನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದಿಸ ಬಹುದಾದ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತಾ ಗಡಿಯು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತಾ ಗಡಿಯು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯರ್ಥ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ದವೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಆದುದರಿಂದ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

10. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ,

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದ ಸರಳತೆಗಾಗಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಅದುವೆ

1) ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

2) ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳೆಂದರೆ ಸರಕು * ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗ ಬೆಲೆಗಳ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಬೆಲೆಗಳು ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹಾಗೂ ಮಾಪನಗಳ ವರ್ತನೆ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ – ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕರು, ಅವರ ವರ್ತನೆಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.

11. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾರು ಕಟ್ಟೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ?

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಗುರ್ತಿಸಬಹುದು.

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಮಾರು ಕಟ್ಟೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಘಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ಪಾದನೆ, ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಸರಕು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳ ಅನುಭೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮುಕ್ತ –ವಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಿವೆ.
ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ, ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟಗಾ -ರರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಚೌಕ, ಬಜಾರ್ ಅಥವಾ ಪೋನ್ ಮೂಲಕವೂ ಮಾರಾ -ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜನರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾರಲೂ-ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.

12. ವಾಸ್ತವಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಏನೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ?

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು | ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ | ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದೇ ವಾಸ್ತವಿಕ | ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ – ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದೇ ವಾಸ್ತವಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

13, ಮಾದರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಏನೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ?

ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೆ? ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾದರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಿರ್ದೆಶನವೆಂದರೆ – ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ”. “ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

14. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಸಿ,

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಗುರ್ತಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾಪನಗಳು ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಬೆಲೆಮಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ.ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇವು ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿ -ಸಬಹುದು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು? ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ? ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬಳಕೆಯಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ.
ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಮಗ್ರ ಮಾಪನಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ.

15. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು ?

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಅಧ್ಯಯನವನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎನ್ನುವರು. ಮಾನವನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು“ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ’ ಎನ್ನುವರು.

16. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ವಿರಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸ ಲಾಗುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

17.ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಏಕೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ?

ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಷ್ಟು ಸ೦ಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಪರಿಮಿತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.

18. ಯೋಜಿತ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೇನು?

ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ‘ಯೋಜಿತ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ’ ಎನ್ನುವರು.

19. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೇನು?

ಕೊಳ್ಳುವವರು ಮತ್ತು ಮಾರುವವರು (ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ) ಪರಸ್ಪರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಆ ಬೆಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ‘ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ’ ಎನ್ನುವರು.

20. ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೇನು?

ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗಗಳು ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಿಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು “ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ” ಎನ್ನುವರು.

21. ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು?

ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎನ್ನುವರು.

ಅಥವಾ

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಮತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಅಧ್ಯಯನವೇ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ.

22. ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು?

ಮೂಲಭೂತ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಅದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎನ್ನುವರು.

23. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವರ್ತನೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಕೂಲಂಕುಷ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎನ್ನುವರು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ : ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಜೆ, ಕೂಲಿ, ಆದಾಯ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ.

24. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬಳಸಿದವರು ಯಾರು?

‘ಸೂಕ್ಷ್ಮ’ ಮತ್ತು ‘ಸಮಗ್ರ’ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬಳಸಿದವರು “ಪ್ರೋ. ರಾಗ್ನರ್ ಫಿಶ್”.

25. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವೇ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವೇ?

ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ.

26. ಸರಕುಗಳೆಂದರೇನು ?

ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಹುದಾದ ಗೋಚರ ಪದಾರ್ಥಗಳು.

ಉದಾ:- ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು.

27. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೆಂದರೆ ಯಾವುದು ?

ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೆನ್ನುವರು.

28. ಸೇವೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿ ?

ವೈದ್ಯರು ಕೊಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳುವ ಪಾಠ ಮುಂತಾದವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೇ ಸೇವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು.

29. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು? ಯಾವುವು?

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಅವುಗಳೆಂದರೆ

1) ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

2) ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

5 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1) ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

ಈ ಮೊದಲೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿ ಕತೆಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಒಂದ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಈ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಹಾರ ಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿ ಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಿತರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪೇಕ್ಷಣೆಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು (Outcome) ಎಷ್ಟು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು

ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಳೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಯೆಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿಣೀಯವಾಗಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ತೀಕ್ಷ್ಮವಾದುದಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

2) ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ, ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಸರಕು ಹಾಗು ಸೇವೆಗಳ ಅನುಭೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂದು ಕಂಡುಬರುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉದಾ: ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಸರ್ಕಾರವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಂತಹ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪಾಲು ದೊರತಿದ್ದು, ಅವರ ಉಳಿಯುವಿಕೆಯು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು.

3) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿವರಸಿ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ – “ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮಾರಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ” ಎನ್ನುವರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವೆ ಅಂತ:ಕ್ರಿಯೆಯು ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಚೌಕ ಅಥವಾ ನಗರದ ಸೂಪರ್ ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ದೂರವಾಣಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂತರ್‌ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಸರ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರಕುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಬಿಸ್‌ನೆಸ್‌ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳು ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. (ಕೊಳ್ಳುವವರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಬೆಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ) ಅದೇ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಕಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ವಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರದ ವ್ಯಾಪಕತೆ ಆಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದೀಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಗಣನೀಯವಾಗಿದೆ.

2nd Puc Economics Chapter 1 Notes
2nd Puc Economics Chapter 1 Notes

FAQ :

1. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವರ್ತನೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಕೂಲಂಕುಷ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎನ್ನುವರು.

2. ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏಕೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ?

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

2nd Puc All Subject Notes

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ Pdf

All Subject Notes

All Notes App

ಆತ್ಮೀಯರೇ..

ನಮ್ಮ KannadaDeevige.in   ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಸ್  ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ,ಹಾಗೂ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ Kannada Deevige ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

KANNADA DEEVIGE APP 

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ  12ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಟ್ಸ್ , ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh