ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಫಲಿತಾಂಶ ದಿನಾಂಕ 2024

ಫಲಿತಾಂಶ 10th April 2024
2 puc ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ 10th April 2024
ಕರ್ನಾಟಕ 2nd PUC ಫಲಿತಾಂಶ ದಿನಾಂಕ 2024 10th April 2024
ಮರು-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ/ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ 2nd PUC ಫಲಿತಾಂಶ

PUC  ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಈ ಆಪ್ ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಇಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ  ಈ ಆಪ್ ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ 2nd PUC Result ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

2nd PUC Exam Results Will be Announced Today Check Now

PUC Result App ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ Share ಮಾಡಿ

ಈ ಆಪ್ ನಿಂದ 2nd PUC ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ .. ಈ 2nd Puc Result App ಆಪ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಅಥವಾ Uninstall ಮಾಡಬೇಡಿ.. 

SSLC Result App ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ Share ಮಾಡಿ

rtgh