ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ

Puc Result Declared Today Check Now

PUC Result 2024PUC ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ Check Now
PUCಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ / Pre-University Examination Boardದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ | PUC Results announced on 10th April,2024 Check Now
SSLC – ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ/ Karnataka Secondary Education Examination BoardSSLC ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ / SSLC Main Examination Results announced on
19/05/2024
rtgh